Avatar

доц. д-р Светлана Николаева

Email: nicolaeva swu.bg


Публикации

Социално подпомагане на учениците от професионалните училища в България - исторически опит , сп. Педагогика, кн.6 2015: .

Конференции

"Cultural corridor via adriatika - cultural tourism without boundaries "

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational links with croatia in the past - a part of the cultural-educational tourism today
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
Съюз на учените, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит рилски

Проекти

(BG051PO001 - 3.3.07 - 0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.