Avatar

доц. д-р Невяна Докова

Email: nevid swu.bg


Публикации

Ниво на физическа дееспособност при деца от предучилищна възраст , Multidisciplinary journal of science, education and art,ISSN:1313-5236 2023: 884-888. (Съавтор/и: Лилиана Гоцева)
Съвременни аспекти на предучилищното физическо възпитание , Сборник материали "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" ISSN 1314-2275 2020: 99-106.
MOTIVES FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE BASIC EDUCATIONAL DEGREE , Research in Kinesiology, ISSN 1857-7679 2020: 20-22. (Co-author/s: Кремка Станкова, Ивета Мицова)
DAILY ROUTINE’S ORGANIZATION OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE BASIC EDUCATIONAL DEGREE , Research in Kinesiology 2020: 47-49. (Co-author/s: Стефан Кинов, Янко Руменов)
Теория и методика на физическото възпитание. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2019 (Съавтор/и: Кирил Костов, Веселин Маргаритов, Валери Цветков, Стефан Кинов, Михаил Клечоров)
Приемственост между предучилищното и училищното физическо възпитание (теоретичен анализ) , Сборник материали "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи" 2019: 251-257.
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS , Activities in Physical Education and Sport 2019: pp.18-19.
Дидактическа програма "Чуден свят"-Книга за учителя-Четвърта подготвителна възрастова група, 6-7 годишни. България: Просвета, 2018 (Съавтор/и: и авторски колектив)
Дидактическа програма "Чуден свят"-Книга за учителя-Трета подготвителна възрастова група, 5-6 годишни. България: Просвета, 2018 (Съавтор/и: и авторски колектив)
PRACTICAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS IN SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” , VOSPITANIE, JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, THEORY AND PRACTICE 2018: 26-29. (Co-author/s: Стефан Кинов)
The pedagogical process of the physical education in the elementary school (comparative-historical analysis) , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal ISSN 2534-8620 (Online) 2018: pp.01-15.
Физическото възпитание в началното училище, Монография. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Кирил Костов, Стефан Кинов)
Anthropometric characteristics of preschool children , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 2017: 77-81. (Co-author/s: Мариана Губерова)
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ) , Сборник статии ''УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 2017: 524-538. (Съавтор/и: Стефан Кинов)
Material and technical, methodological and staff provision of physical education in the kindergarten , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 2017: 136-139.
SOCIO-EMOTIONAL SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS - SPORTS PEDAGOGUES , KNOWLEDGE-International Journal 2017: 2015-2020. (Co-author/s: Стефан Кинов)
Образователните функции на физическото възпитание, Монография. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017
Functions of physical education at preschool age , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal ISSN 2534-8620 (Online) 2017: pp. 149-151.
Adaptation of 7-8 year old pupils to physical loads with a fixed dosage , Journal of Physical Education and Sport 2016: 264-268. (Co-author/s: Кирил Костов, Стефан Кинов, Биляна Костова)
Corrective gymnastics in the physical education lessons with students in special schools for mentally retarded , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 2016: 1-5. (Co-author/s: Кирил Костов, Стефан Кинов)
THE SPORTS-PEDAGOGICAL LITERACY OF PRIMARY TEACHER , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 2016: 95-106. (Co-author/s: Стефан Кинов)
Мониторинг върху учебния план на специалност "Физическо възпитание и спорт" , Сборник статии ''Професионално-педагогическа подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции" 2014: 114-122. (Съавтор/и: проф. дн Кирил Костов)
Към въпроса за статуса на спортната наука и нейните методологически начала , сп. Спорт и наука, Извънреден брой 6 2014: 44-54. (Съавтор/и: проф. дн Кирил Костов)
Практическото обучение на студентите от специалност "Физическо възпитание и спорт"- количествена и качествена характеристика , Сборник статии ''Професионално-педагогическа подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции" 2014: 253-259.
Моделирането като подход и изследователски метод във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията , Годишник Педагогическата наука- теория и практика,ФП, ЮЗУ"Н. Рилски" 2013: 85-99. (Съавтор/и: проф. дн Кирил Костов)
Интродукция към идеите за всеобщ закон на педагогиката , Годишник Педагогическата наука- теория и практика,ФП, ЮЗУ"Н. Рилски" 2013: 188-198. (Съавтор/и: проф. дн Йордан Колев, гл. ас. д-р Б. Джорова, гл. ас. д-р Ю. Ковачка, ас. д-р Й. Цветанова, х. ас. П. Иванов, докторант В. Чангалова, докторант Асма Кашнун)
Образователните функции на физическото възпитание в началното училище - Дисертация. : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2011
Знанията в уроците по физическо възпитание и спорт (някои аспекти на усвояването им) , сп. Спорт и наука, бр. 3 2010: 79-89.
''Студентите със специални образователни потребности – реалност и предизвикателства за висшето образование'' , Сборник материали ''Студентите със специални образователни потребности – подкрепа за качествено образование и достоен живот'' 2010: 81-90. (Съавтор/и: гл. ас. д-р Б. Джорова)
"Образователният елемент в учебния процес по физическо възпитание'' , Сборник материали ''Докторантите в диалог с науката'' 2010: 44.
''Към въпроса за oбразователните функции на физическото възпитание в началното училище'' , сп. Спорт и наука, Извънреден брой 4 2010: 146.
''Докторантът – субект на обучението в третата степен на висшето образование'' , Сборник материали ''Третата степен на висшето образование'' 2009: 81. (Съавтор/и: х. ас. д-р С. Кинов)
''Към въпроса за значимостта на многопосочните функции на физическото възпитание в началното училище'' , Сборник материали ''Физическото възпитание и спортът в образователната система'' 2008: 84.
''Към въпроса за многофункционалността на физическото възпитание като педагогически процес'' , Сборник трудове от ІІ международна научна конференция КИНЕЗИОЛОГИЯ 2007г 2008: 53. (Съавтор/и: проф. дн Кирил Костов, доц. д-р Е. Кавдански, х. ас. д-р С. Кинов)

Конференции

Шеста балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ниво на физическа дееспособност при деца от предучилищна възраст
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Факултетът по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ в партньорство със Съюза на учените в България – клон Благоевград
Съавтор(и)
Лилиана Гоцева

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
POLYFUNCTIONALITY OF PHYSICAL EDUCATION AS PEDAGOGICAL PROCESSES IN PRIMARY SCHOOL (based on expert assessment)
Период
04.11.2022 - 05.11.2022 г.
Организатор
Катедра "ТМФВ" при ФП на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Образование без граници - реалности и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Практическата подготовка на студентите от специалност ФВС в условията на дистанционно обучение
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
ФП при ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Стефан Кинов

Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни аспекти на предучилищното физическо възпитание
Период
06.11.2020 - 06.11.2020 г.
Организатор
Департамент по спорт при СУ "Св. Климент Охридски"

22 SYMPOSIUM ON SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
04.10.2019 - 06.10.2019 г.
Организатор
Федерация на спортните педагози на Република Македония

Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приемственост между предучилищното и училищното физическо възпитание (теоретичен анализ)
Период
14.06.2019 - 16.06.2019 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

XVI Международна научна конференция "Съвременното образование и възпитание - състояние, предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Practical training of physical education and sports students in South-West University "Neofit Rilski"
Период
11.05.2018 - 12.05.2018 г.
Организатор
Университет "Гоце Делчев", Щип, Република Македония
Съавтор(и)
Стефан Кинов

XV-th Jubilee International Scientific conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Socio-emotional skills of university students - sports pedagogues
Период
15.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
IKM-Skopje
Съавтор(и)
Стефан Кинов

21-ви Международен научен симпозиум "Спортът и физическото възпитание на младите"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PES' TEACHERS
Период
29.09.2017 - 30.09.2017 г.
Организатор
Федерация на спортните педагози на Република Македония

Семинар по проект на ДАЗД и Съвета на Европа на тема "Гарантиране правото на децата да участват във всички области на живота и измерване на напредъка в насърчаването на детското участие"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
24.04.2017 - 24.04.2017 г.
Организатор
ДАЗД

Международна кръгла маса на тема: „Нови политики за постигане на високо качество на подготовката и квалификацията на педагогическите специалист“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ФП при ЮЗУ "Н. Рилски"

"Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кариерното развитие на българските учители и другите педагогически специалисти (условия и перспективи)
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ"Неофит Рилски", Факултет по педагогика
Съавтор(и)
Стефан Кинов

Кръгла маса на тема "Квалификация и кариерно развитие на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
18.11.2016 - 18.11.2016 г.
Организатор
ФП, ЮЗУ"Н. Рилски"- Благоевград, ФОН при УГД, Щип, Македония

Kръгла маса на тема - „Методология на научните изследвания във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
04.11.2016 - 04.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра "ТМФВ"

Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Спортно-педагогическата грамотност на началния учител
Период
03.11.2016 - 04.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра "ТМФВ", катедра "Спорт", УСК "Академик"
Съавтор(и)
Стефан Кинов

Кръгла маса на тема: "Кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
28.05.2016 - 28.05.2016 г.
Организатор
ФП при ЮЗУ "Н. Рилски", РИО-Кюстендил

Работна среща за отчитане на резултатите от Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за времето от 2014 до 2015 година.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
27.03.2015 - 27.03.2015 г.
Организатор
МОН, РИО - Благоевград

Физическо възпитание и спорт

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за статута на спортната наука и нейните методологически начала
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
Катедра "ТМФВ", катедра"Спорт", УСК "Академик"
Съавтор(и)
проф. дн Кирил Костов

“Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Практическото обучение на студентите от специалност "Физическо възпитание и спорт"- количествена и качествена характеристика
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Кръгла маса на тема: Предизвикателствата на пазара на труда пред професионалната подготовка на педагога;

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
31.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
ПРИОРИПЕТ BG051PO001-3.1.07-0065

Кръгла маса на тема: Добри практики в процеса на обучение на студентите педагози

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
31.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
ПРИОРИПЕТ BG051PO001-3.1.07-0065

Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои аспекти на усвояването на знания в уроците по физическо възпитание и спорт
Период
05.11.2009 - 06.11.2009 г.
Организатор
ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра "ТМФВ", катедра "Спорт", катедра "Кинезитерапия"

Докторантски форум на тема “Докторантите в диалог с науката”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
''Образователният елемент в учебния процес по физическо възпитание''
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

''Актуални проблеми на физическата култура''

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за oбразователните функции на физическото възпитание в началното училище
Период
11.12.2008 - 12.12.2008 г.
Организатор
НСА ''Васил Левски''- София

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за значимостта на многопосочните функции на физическото възпитание в началното училище
Период
08.11.2007 - 09.11.2007 г.
Организатор
ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра "ТМФВ"

“Кинезиология 2007’’ - В. Търново

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за многофункционалността на физическото възпитание като педагогически процес
Период
18.10.2007 - 19.10.2007 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"
Съавтор(и)
проф. дн Кирил Костов, доц. д-р Е. Кавдански, х. ас. д-р С. Кинов

Проекти

(BG05MOP001-2.016-0018) МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

Период на провеждане
14.12.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
Бюджет
321986,00 лв.

(Национална програма „Мотивирани учители“) Национална програма „Мотивирани учители“

Период на провеждане
01.07.2021 - 23.11.2021 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
Бюджет
4800,00 лв.

(RP-B5/19) ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КАТО ФАКТОРИ ЗА ЛИЧНОСТНО ФОРМИРАНЕ И ФИЗИЧЕСКОТО УСЪВЪРШЕНСТАВНЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Период на провеждане
01.02.2019 - 31.12.2019 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски", Наредба №3
Бюджет
4000,00 лв.

(ПМНФ01/67) Седма международна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
19.12.2018 - 16.07.2019 г.
Форма на участие
член на организационен комитет
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9000,00 лв.

(№ RP-A10/17) „Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя“

Период на провеждане
02.03.2017 - 29.12.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 3, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
6500,00 лв.

( BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1“

Период на провеждане
01.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 3, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОПРЧР
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) "Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции" ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
отговорник за бакалавърска програма "Физическо възпитание и спорт"
Финансиран от
МОН, ОПРЧР
Бюджет
177835,00 лв.

(SRP-B13/13) Диагностициране на спортно-техническите умения, знания и спортни интереси на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски"

Период на провеждане
01.02.2013 - 30.12.2013 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”
Бюджет
3300,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-29) "Студентите със специални образователни потребности - подкрепа за качествено образование и достоен живот"

Период на провеждане
18.02.2009 - 01.12.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”

(НИД-Н9/Ф-30) Оценяване двигателната активност, двигателните способности и спортна образованост на студенти

Период на провеждане
02.02.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”
Бюджет
7500,00 лв.

(Колективен проект) Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00. Педагогика”

Период на провеждане
10.04.2008 - 10.04.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”

(Докторантски проект) Образователните функции на физическото възпитание в началното училище

Период на провеждане
01.02.2008 - 30.12.2008 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”
Бюджет
500,00 лв.

Ръководени докторанти

Формиране на специална спортна ибразованост при учениците от втори гимназиален етап на средната образователна степен

Докторант
Антонио Иванов Димитров
Период
10.02.2021 - 09.02.2025 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Развиване на двигателните способности на 11-12 г. ученици чрез модели на кръговия метод в урока по физическо възпитание и спорт

Докторант
Божидар Кирилов Николов
Период
12.12.2018 - 11.12.2022 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Физическа дееспособност и хранителни навици на учениците от прогимназиалният етап на основната образователна степен

Студент
Рахим Енгяк , ФВС, Ф№17200341908
Година
2019
ОКС
магистър

Двигателна активност и спортна ориентация на учениците от гимназиалният етап на средната образователна степен

Студент
Баки Бинджев, ФВС, Ф№17200341903
Година
2019
ОКС
магистър

Приемственост между предучилищното и училищното физическо възпитание

Студент
Муса Старков, ФВС, Ф№17200341912
Година
2019
ОКС
магистър

Влияние на организацията на свободното време върху физическата дееспособност на учениците от началното училище

Студент
Вероника Табачка, НУП, Ф№17200342215
Година
2019
ОКС
магистър

Физическо развитие и физическа дееспособност на деца в предучилищна възраст

Студент
Панде Стоименов
Година
2018
ОКС
бакалавър

ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ, АНТРОПОМЕТРИЧЕН И ЗДРАВЕН СТАТУС НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Студент
Стоянка Селимска
Година
2016
ОКС
бакалавър

Двигателна активност и спортна грамотност на учениците от гимназиалният етап на средната образователна степен

Студент
Теодор Димитров Виделов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Антропометричен статус и физическа дееспособност при спортуващи и неспортуващи ученици

Студент
Георги Стаменов Георгиев
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Организиране на двигателната активност в свободното време на хора над 19-годишна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Николов, ФВС, Ф№15200221020

Физическото възпитание и семейната среда като фактори за личностно развитие на детето

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Джуров, ФВС, Ф№17200341904

Мотивацията за участие в уроците по физическо възпитание и спорт и извънкласните дейности на учениците от гимназиалния етап на обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
22.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Петков, Фак. № 16200341902

Началният удар като фактор за успеха във волейбола ( по данни от турнири за купа "България-2018-жени"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Благовест Катранджиев Ф№14200221101

Начално обучение по минибаскетбол на ученици от втори клас /експериментална програма/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Господинов, Фак. № 16200241052

Състояние и динамика в развитието на бързината при 7-11 годишни деца

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Цурева , Фак. № 16200341007

Изследване физическото натоварване в урока по физическо възпитание на учениците от първи клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вероника Лазарова Фак. № 15200342217

Кондиционни способности при 16-годишни футболисти /диагностика и оценка/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Георгиев, Фак. № 12200221004

Физическа годност и антропометричен статус на 16-17-годишни ученици /акселерацията като социален феномен/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгени Петров, Фак. № 14200241062