Avatar

проф. д-р Невена Филипова

Email: nevef swu.bg


Публикации

Leader develipment and leadership , "Experience and challenges in the formation of students professional competences through practice in school" 2017: 36-37. (Co-author/s: Мариана Шехова-Канелова)
. Educational administration and management of education – tradition and innovation. , International journal Knowledge, Scientific Papers, Vol.13.1, ISSN 1857-92,стр.27-30. 2016: 27-30.
Заглавие: Образователен мениджмънт - дистанционно обучение -І част -в съавторство. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2015
История на педагогиката - в съавторство. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2015 (Съавтор/и: 2)
Педагогическият съветник в съвременното българско училище - Правното образование в подготовката на педагогическиясъветник. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2015
Българската интелигенция преди и след Освобождението за назионалното самосъзнание и идентичност , Годинник на Факултета по педагогика 2015: 10- 35.
Образователна политика и управление на образованието.В:Качество на образованието.Проблеми и технологии на управлението , Качество на образованието.Проблеми и технологии на управлението. 2013: .
Хуманизмът на Я.Корчак и правата на детето , Януш Корчак - гражданин на света 2013: .
Противообществените прояви и превантивната дейност-състояние и противоречия , Превенция на асоциалното поведение на учениците. 2012: .
История на педагогическите учения и практики. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2011
Проблеми на нравственото възпитание в ранната възрожденска периодика , Личностно развитие на учениците в съвременното образование о общество 2011: .
Иновационни аспекти в управлението. , В:Иновационни практики в образованието 2011: .
Неофит Рилски - патриарх на българските учители и книжовници , сп.Педагогика г.ХХІ, бр.5 2011: .
Моралът на българина в обществено-педагогическото пространство/ средата на ХVІІІ-нач на ХХв./. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2011
Дисциплина и възпитание в българското училище , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2010: .
Предпоставки за ефективност на интерактивните методи на обучение във висшето училище , Интерактивните методи в съвременното образование.УИ"Н.Рилски"-Бл.ISBN 978-954-9382-62-4 2010: .
Образователна администрация и управление на образованието - традиции и иновации , Съвременното образование - мисия и визия.УИ"Н.Рилски"-Бл.ISBN 978-954-680-706-9= 2010: .
Информационните образователни технологии - средство за повишаване квалификацията на началните учители в съавторство , Информационните технологии в обучението І-ІV клас ISBN 978-954-680-671-0 2010: .
Патриотизмът в творбите на Паисий и Софронии - тенденции и противоречия , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2009: .
Нравственото възпитание на малките ученици у нас след Освобождението/1878/. , Моделирование учебно-воспитательного процесса в вузе и школе.Международны сборник научных трудов,Елец,ISBN 978-5-94809-407-6 2009: .
Българската възрожденска интелигенция и формиране на националното самосъзнание , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2008: .
Интерактивните методи - условие за активизиране на студентите в учебния процес , Наука-образование-изкуство,Годишник-СУБ 2008: .
Подготовката на педагогическите кадри и предизвикателствата на 21 век. , Педагогическото образование в България-състояние и тенденции 2007: .
История на българското образование. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2007
Ефективното законодателство - условие за професионализация на училищното управление , Развитие на образованието чрез трансформация и професионализация на управлението 2007: .
Подготовката на педагогическите кадри и предизвикателствата на 21 век , Педагогическото образование в България - състояние и тенденции.УИ"Н.Рилски"-Бл.ISBN 978-954-680-462-4 2007: .
Неофит Рилски-родолюбец,книжовник и педагог-новатор , Просветители от Югозападна България, УИ"Н.Рилски"- 2006: .
Качеството на подготовка във висшето училище - условие за успешна реализация в пазарната икономика , В:Конкурентни стратегии във висшето образование,Правец,2006г. 2006: .
200 години новобългарска печатна книга , сп.Начално училище 2006: 14-21.
Училищно законодателство. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2005
180 години Рибен буквар на д-р Петър Берон , Педагогическата наука: приемственост и обновление" 2005: .
Национално самосъзнание и идентичност в българската педагогическа литература през Възраждането , в сб.: "Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище"; "Професионална библиотека" Синдикат начални учители, кн.10 2005: .
Религиозното възпитание и нравствените ценности в българското училищеВ , Личностное развитие учащихся в современном образований и общество- под ред на Д.Димитров, А.Тряпицина, В.Горбенко- 2005: .
The Quality of Education and the Preparation of Future Jeachers , Quality in Education in the Balkans 2005: 285-291.
Национално самосъзнание и национална идентичност в българската педагогическа литература през Възраждането , сб.: "Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище" 2004: .
Феноменът национално самосъзнание в българската възрожденска книжнина , В сб. "Образователно наследство и диалог в европейското педагогическо пространство 2004: .
Качеството на обучението и подготовката на бъдещите учители , В сб. "Качество на образованието в Балканските страни" 2004: .
Ефективното законодателство - условие за професионализация на училищното управление , сб. "Развитие на образованието чрез трансформация и професионализация на управлението 2004: .
Училищно законодателство и администрация. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2004
The phenomen of national identity in the Bulgarian revival literature , The edicational heritage and dialogue the European pedagogical space ISBN 984-680-335-9 2004: .
История на педагогиката. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2003
Гражданско образование и гражданско общество - исторически и съвременни аспекти , Актуални проблеми в европейското педагогическо пространство. 2003: .
Подготовка на студентите-бъдещи учители - състояние и проблеми , сп.Начално училище,май-юни, 2003г. 2003: .
Нравствено-възпитателни идеи в българското училище преди и след Освобождението"(1878 г.). България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 2002
Неофит Рилски и новото българско възрожденско училище , .: "Образованието на Балканите - традиции и перспективи" 2001: .
Нравствено-възпитателни идеи в българското училище - исторически и съвременни аспекти , сб."Актуални проблеми при възпитанието на учениците в съвременното българско училище 2000: .
Стефан басаричек и българската хербартианска педагогика-в съавторство , сп.Начално образование 1999: 14-20.
История на педагогиката и българското образование (в съавторство). България-София: Издателство "Веда Словена", 1998
История на педагогиката и българското образование (в съавторство). България-София: Издателство "Веда Словена", 1998
Й.Х.Песталоци и хуманизмът в учебно-възпитателната дейност , Хуманизиране на педагогическия процес" 1993: .
Русия в духовния живот на българите през Възраждането , ."Балканистичен форум" N 3 1993: .
Заглавие: Европейското просвещение и движението за новобългарска просвета , сп."Балканистичен форум" N 2-3 1992: .
Неофит Рилски - родолюбец, книжовник и педагог-новатор , Струма" N 1, в съавторство 1992: .
История на педагогиката и българското образование в съавторство. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 1991
Нравственото възпитание в българското начално училище през капитализма (1878-1934 г.). България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 1990
Христоматия по история на българското образование в съавторство. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 1990
Непреходното в педагогическото наследство на Неофит Рилски , сб."Банско - книжовен център", в съавторство 1989: .
Христоматия по история на педагогиката в съавторство. България: ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград, 1988
Педагозите-марксисти (Д.Благоев, Л.Кандев, Бр.Илиев) за нравственото възпитание на учениците от началното училище , Годишник на ВПИ кн.II 1986: .
Професионално-педагогическата насоченост на студентите и ефективността на учебния процес , Годишник на ВПИ кн.II 1985: .
Влиянието на детската литература за нравственото възпитание на учениците от началното училище от Освобождението на България от турско робство до края на XIX век , сб."Проблеми на развитието на подрастващите" 1983: .
Мотивът като критерий за оценка поведението на децата от начална училищна възраст (I-III клас) , В сб."Формиране на ценностни ориентации и социалното развитие на личността 1982: .
За професионално-педагогическата дейностна студентите-първокурсници , сп.Народна просвета 1981: .
Солунската българска гимназия - център на просветна и революционна дейност , сп.Народна просвета 1979: .

Конференции

Пета международна кръгла маса „Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Богомилството и реформаторските движения в Европа
Период
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации

Съвременното образование - мисия и визия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователна администрация и управление на образованието-традиции и иновации
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград

Интерактивните методи в съвременното образование”,

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предпоставки за ефективност наинтерактивните методи на обучени във висшето училище
Период
24.04.2010 - 25.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевгад

Науката, образованието и изкуството през 21 век

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интерактивните методи - условие за активизиране на студентите в учебния процес
Период
26.09.2008 - 27.09.2008 г.
Организатор
Съюз на учените в България

ІІ Balkan Scientific Ifnference,

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Scienceq the Education and The Art in 21 Century
Период
25.09.2008 - 07.12.2015 г.
Организатор
ЮЗУ"НРилски"-Благоевград

Иновации в образованието и управление на училището-състояние и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational administration and managment of education - tradition and innovatoin
Период
14.05.2007 - 15.05.2007 г.
Организатор
ЮЗУ"Н. Рилски"-Благоевград

Педагогическото образование в България - състояниеи тенденции

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подготовката на педагогическите кадри и предизвикателствата на 21 век
Период
22.10.2006 - 23.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград

Jeoreticar practiche pedagogije-Stejan Basarichek

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стефан Басаричек и българската хербартианска п едагогика в съавторство
Период
20.10.1998 - 22.10.1998 г.
Организатор
Хърватска

Проекти

(SRP - C 11/15) Иновационни практики в областта на превенцията на насилието в училище и рисково поведение

Период на провеждане
20.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
екип
Финансиран от
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград
Бюджет
4650,00 лв.

(BG051PO001-3.1.03-0001) Квалификация на педагогически специалисти

Период на провеждане
19.06.2013 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
Мон - по ОПрограма "развитие на човешките ресурси"
Бюджет
200000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изследвания и перспектини европейски тенденции/ПРИОРИТЕТ/

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН-ОПрограма"Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
117836,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН-ОПрограма"Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(ОХN BY - 212/2006) Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето училище

Период на провеждане
11.04.2007 - 19.10.2010 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
70000,00 лв.

Ръководени докторанти

Развитие на училищната образователна система на република Кипър в условиа на независимост: егапи и управленски контекст

Докторант
Ирини Димитру Софокли
Период
24.10.2013 - 23.10.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Социално-педагогическа роля на Солунските български гимназии

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
10.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райка Чингова

Книжовно-просветната дейност на Рилския манастир-Х-ХІХ век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ"Св.Климент Охридски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Милка терзийска

Дидактическите възгледи на Михаил Герасков

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ"Св. Климент Охридски"-София
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мариана Иванова

Развитие на връзката Българска православна църква-българско образование - 865-1989г.

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ"Св.Климент Охридски"-София
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
доц.Пенка Цонева

Класици на социалната педагогика

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
проф.д-н. Йордан Колев

История на педагогиката-ръководителт за самоконтрол

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
проф.д.н. Йордан Колев

История на социалната педагогика

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
проф.д.н. Йардян Колев и Н.Кръстева

Сб. статии "Иновации в образованието": от теорията към практиката

Вид
Книга
Издател
изд. "Просвета
Държава
София-България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
проф.д-р П.Балкански и колектив