Avatar

гл.ас. д-р Наташа Ангелова

Email: natasha_v swu.bg


Публикации

Locus of control and its relationship with some social-demographic factors , Psychological Thought 2016: 1-99.
Работа с деца в риск , Psychological Thought 2014: 1–18 .
Връзка между типологичните особености на личността от концепцията на К.Г. Юнг и емоционалната интелигентност , Psychological Thought 2013: 339–357 .
Афилиацията – условие за принадлежност към група. България: Университетско издателство "неофт Рилски", 2012
Step-by Step Guide for Facilitating a Children`s Support Group Drama Workshop “Nice Borders”. : Athens, Greece, 2012 (Co-author/s: Васка Станчева-Попкостадинова , Ваня Павлова, Борислав Славчов)