Avatar

доц. д-р Наташа Ангелова

Email: natasha_v swu.bg


Публикации

Burnout Syndrome Concerning Some Personality Factors among Greek Teachers , Athens Journal of Social Sciences 2021: 67-82. (Co-author/s: Константина Наси)
La percezione sociale e l`influenza della comunicazione non verbale sul comportamento umano. , In Maria Garro (Ed.) Psicologia sociale e interventi educativi. Trasversalita, contesti e relazioni. 2020: 54-73.
Психология на семейните отношения. ISBN 978-619-245-006-9: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ , 2019
Marital and Family Satisfaction According to the couple`s Type of Interpersonal Relationships. , PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY 2019: 47-64. (Co-author/s: Емелина Заимова-Цанева)
Личностни характеристики и психологични профили на лица с хранителни разстройства , Българско списание за психиатрия 2019: 13-26. (Съавтор/и: Детелина Стаменова)
Стратегии за справяне със стреса. ISBN 978-619-245-006-9: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ , 2019
PSYCHOLOGICAL CONCEPTS AND THEORETICAL MODELS OF LEARNING. COGNITIVE PERSPECTIVE , Годишник по Психология 2019: 53-69.
THE RELATIONSHIP OF SOME SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTORS AND JOB SATISFACTION , Годишник по Психология 2019: 88-98. (Co-author/s: Емелина Заимова-Цанева)
Self-efficacy, Motivation for Approval and Motivation for Achievement. A Comparative study between High School Students from Sport and General Education Schools , СПОРТ И НАУКА Научно методическо списание 2019: 306-325. (Co-author/s: Мария Удева)
Когнитивна психология. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2018
Влияние на някои социално-демографски фактори върху оптимизма и негативните очаквания при жени в средна възраст , IIIV Национален конгрес по Психология - София 2017: 140-147.
THE MARITAL STATUS AS PREDICTOR OF DIFFERENCES IN TIME PERSPECTIVE AND OPTIMISTIC-PESSIMISTIC ATTITUDES AMONG WOMEN , PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY 2017: 6-14. (Co-author/s: Magdalena Trencheva)
Locus of control and its relationship with some social-demographic factors , Psychological Thought 2016: 1-99.
Връзки на зависимост между копинг стратегиите и диспозициите интерналност-екстерналност , Годишник по Психология 2015: 59-69.
Работа с деца в риск , Psychological Thought 2014: 1–18 .
Връзка между типологичните особености на личността от концепцията на К.Г. Юнг и емоционалната интелигентност , Psychological Thought 2013: 339–357 .
Афилиацията – условие за принадлежност към група. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2012
Step-by Step Guide for Facilitating a Children`s Support Group Drama Workshop “Nice Borders”. : Athens, Greece, 2012 (Co-author/s: Васка Станчева-Попкостадинова , Ваня Павлова, Борислав Славчов)
„Драма уъркшоп – Приятни граници”, наръчник за водене на групи за подкрепа на деца. : Athens, Greece, 2012 (Съавтор/и: Васка Станчева-Попкостадинова, Ваня Павлова, Борислав Славчов)
Проучване на преживяването на самота , Сборник от ХІ Научна конференция „Приложна психология и социална практика" 2012: .
Mother-child relationship through prison bars , 20th WORLD CONGRESS PARIS - Brain, Mind, and Development 2012: . (Co-author/s: Васка Станчева-Попкостадинова, Стефка Чинчева, Ваня Павлова)
Автореферат: “Социални потребности и когнитивни диспозиции – детерминанти на копинг стратегии" , УИ Благоевград 2011: .
Възрастови различия при избора на стратегии за справяне със стреса , Списание Психология-теория и практика 2011: .
Възрастови и полови различия при локализация на контрола , ВСУ "Черноризец Храбър" 2011: 120-130.
Роля и влияние за разрешаване на Едиповата ситуация при момичето , Годишник по Психология 2010: .
Езикови схеми – схеми на познанието , Годишник по Психология 2010: .
Motiv for affiliation and localization of control determinants for coping strategies , Scientific Conference with International Participants “Psychology-tradition and perspectives” 2010: .
Възрастови и полови различия на потребността от принадлежност към групата” –модификация на методика , Международна научна Конференция по Психология “Психологията –традиции и перспективи” 2010: .
Типовете междуличностни отношения и потребността от приемане, изразена чрез мотива за афилиация при подрастващите , Психологическа мисъл – научно списание 2008: . (Съавтор/и: Йовка Ванчева)
“Особености на времевата ориентация на студентите и избора им на специалност” , V Национален конгрес по Психология - София 2008: . (Съавтор/и: Борислав Славчов)
СТРЕС , 35 години Институт по Психология на МВР 2007: .
Страхът от неуспех като част от мотивационният комплекс за постижение и структурата на личността , Сборник от научни съобщения -Младите на прага на психологията 2006: .
Социализацията и асоциалното поведение през призмата на позитивната психотерапия , Сборник от научна конференция Личност, Социална среда, Активност 2006: .
Стилът на управление в контекста на страха от неуспех , Сборник от научна конференция “Активност и адаптация на личността в условия на промени” 2004: .
Основни принципи на психологично консултиране на горещи телефонни линии , Сборник от научна конференция “Активност и aдаптация на личността в условия на промени 2004: . (Съавтор/и: Иван Стрижлев)

Конференции

20th WORLD CONGRESS PARIS - Brain, Mind, and Development

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Mother-child relationship through prison bars
Период
21.07.2012 - 25.07.2012 г.
Организатор
IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions
Съавтор(и)
Vaska Stancheva-Popkostadinova, Vanya Pavlova, Stefka Chincheva

ХІ Научна конференция „Приложна психология и социална практика”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Проучване на преживяването на самота”
Период
22.06.2012 - 24.06.2012 г.
Организатор
ВСУ “Черноризец Храбър”

Десета международна научна конференция “Приложна психология и социална практика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възрастови и полови различия при локализация на контрола
Период
24.06.2011 - 26.06.2011 г.
Организатор
ВСУ “Черноризец Храбър”

Психологията –традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възрастови и полови различия на потребността от принадлежност към групата” –модификация на методика
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
Катедра Психология, ЮЗУ"Неофит Рилски"

Scientific Conference with International Participants “Psychology-tradition and perspectives”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Motiv for affiliation and localization of control determinants for coping strategies
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

V Национален конгрес по Психология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особености на времевата ориентация на студентите и избора им на специалност
Период
31.10.2008 - 02.11.2008 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски"
Съавтор(и)
Борислав Славчов

Международна конференция Личност, Социална среда, Активност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социализацията и асоциалното поведение през призмата на позитивната психотерапия
Период
27.10.2006 - 28.10.2006 г.
Организатор
Катедра Психология, ЮЗУ"Неофит Рилски"

Активност и aдаптация на личността в условия на промени

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Основни принципи на психологично консултиране на горещи телефонни линии
Период
29.10.2004 - 30.10.2004 г.
Организатор
Катедра Психология, ЮЗУ"Неофит Рилски"

Активност и адаптация на личността в условия на промени

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стилът на управление в контекста на страха от неуспех
Период
29.10.2004 - 30.09.2017 г.
Организатор
Катедра Психология, ЮЗУ"Неофит Рилски"

Проекти

(BG05M2OP001-3.003-0001) Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Период на провеждане
01.01.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
супервизор
Финансиран от
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
17500000,00 лв.

(just/2008-1/260 - JLS/2008/DAP3/AG/1260) Raising a child through Prison Bars

Период на провеждане
01.02.2010 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
psychologist, group facilitator, researcher
Финансиран от
Eurpean Commission/Daphne Program
Бюджет
96813600,00 лв.

(HEALTH-F2-2009-223478 ) Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN)

Период на провеждане
01.10.2009 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
researcher
Финансиран от
EU 7th Framework Programme FP7/2007-2013
Бюджет
232334600,00 лв.

Ръководени докторанти

Мотивация за одобрение и модели за позитивно себепредставяне в юношеска възраст

Докторант
Мария Удева
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Личностни диспозиции, етнически и религиозни нагласи на младите хора към смесените бракове

Студент
Пламен Недялков
Година
2018
ОКС
бакалавър

Типове междуличностни отношения като предиктори от удовлетвореността от семейството и брака

Студент
Юлия Кръстева
Година
2018
ОКС
магистър

Времева ориентация и оптимистични нагласи при жени с различен семеен статус

Студент
Магдалена Тренчева
Година
2017
ОКС
бакалавър

Връзка между типологичните особености на личността от концепцията на К.Г. Юнг и емоционалната интелигентност

Студент
Мариана Димитрова
Година
2013
ОКС
бакалавър