Avatar

гл.ас. д-р Наталия Петрова

Email: natalia.petrova swu.bg


Публикации

Остеоартроза на големите стави на долен крайник- хирургично лечение , Ревматология 2015: . (Съавтор/и: Румен Кастелов, Бисер Бончев)
Тестове използвани при пациенти с ревматоиден артрит за подобряване качеството на живот , В: Спорт & Наука 2014: .
Thrombolysis at kinesitherapy , British Journal of Science, Education and Culture 2014: 164-167. (Co-author/s: Rumen Kastelov, Evelina Nikolova, Mariela Filipova, Daniela Popova)
Проучвания при лечение на ревматоиден артрит с физиотерапия и със средствата на кинезитерапията , В: Спорт & Наука 2012: .
Роля на околната среда при рехабилитацията на хора с увреждания , Здраве и наука 2012: 213-216.
Комплексно лечение на тендовагинити на предмишницата с Allgasan mobil gel. , сп. Спорт и наука, Извънреден брой 4 2012: 376-379. (Съавтор/и: Евелина Николова, Илиан Голев, Атанас Цветков)
Проучване върху бебешкия език и значението при ранна превенция чрез мултисензорна кинезитерапия при рискови групи от 0-12 месеца. , Превенция и рехабилитация 2011: 28-31. (Съавтор/и: Евелина Николова, Венета Столинчева, Атанас Цветков)

Конференции

Годишна национална конференция по ревматология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Остеоартроза на големите стави на долен крайник
Период
14.05.2015 - 17.05.2015 г.
Организатор
Българско дружество по ревматология
Съавтор(и)
Румен Кастелов, Бисер Бончев

20 години Кинезитерапия в Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влиянието на кинезитерапията при болни с цервико-брахиален радикулит
Период
29.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ

Седми национален конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапевтична програма при пациенти прекарали инсулт след приложена тромболиза
Период
07.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
АФМР

Академия рехабилитация,, Рехабилитация при социално- значими заболявания на НС и ОДА"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комплексно лечение на тендовагинити на предмишницата с фонофореза с Аllgasan mobil crem
Период
15.11.2012 - 17.11.2012 г.
Организатор
Българско дружество по неврорехабилитация
Съавтор(и)
Евелина Николова, Атанас Цветков

Физическо образование, спорт, кинезитерапия.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комплексно лечение на тендовагинити на предмишницата с фонофореза с ,, Allga san mobil greme"
Период
09.11.2012 - 19.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра ТМФВ, Спорт и Кинезитерапия
Съавтор(и)
Евелина Николова, Илиан Голев, Атанас Цветков

Здравни грижи- традиции и переспективи

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роля на околната среда при рехабилитацията на хора с увреждания
Период
04.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
МУ- София

20 години юбилей АКРБ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лоди- моделът в комплексната кинезитерапия при хора с увреждания.
Период
10.06.2011 - 12.06.2011 г.
Организатор
АКРБ
Съавтор(и)
Иван Топузов

Първи национален конгрес по неврорехабилитация с международно участие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на ерготерапия при пациенти с ревматоиден артрит
Период
04.11.2010 - 06.11.2010 г.
Организатор
Българско дружество по неврорехабилитация

Проекти

(BG051PO001-3.3.7.-002) ,,Студентски практики"

Период на провеждане
01.07.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК
Финансиран от
мон,оп,,РЧР"съфинансиран от ЕСФ
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0064) Бизнес иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логоредия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
мон,оп,,РЧР"съфинансиран от ЕСФ
Бюджет
282496,00 лв.