Avatar

гл.ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева

Email: natali swu.bg


Публикации

Σχηματισμός υβριδικών θηλυκών ονομάτων με βάση ελληνικής προέλευσης και βουλγαρική κατάληξη. , Сборник с доклади от Международния конгрес по гръцка лингвистика, Солунски университет „Аристотел“. 2019: .
Лексикални заемки от гръцки произход в един български говор от Югоизточна Албания , Лингвистични проблеми. Година I, кн. 1. 2019: 216-225. (Съавтор/и: Р. Бело)
Competition in word-formation regarding the bulgarian-greek substantive hybrids. , сп. ACADÉMIE BULGARE DES SCIENCES LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LVII, 1 2018: 37-49.
Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език , сп. Български език, кн. 3 2018: 98-109. (Съавтор/и: В. Маринов)
Υβριδικοί σχηματισμοί με ελληνική ρίζα και βουλγαρική κατάληξη , Сборник с доклади от Третия конгрес на неоелинистите от балканските страни. „Елинизмът като културен и икономически фактор на Балканите (1453 – 2015)”.Букурещ. 2017: 97-104.
Словообразувателният модел със суфикс -(н)ик при българо-гръцките хибриди за лица , Юбилеен сборник. Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието 2016: 258-263.
Българо-гръцки хибриди (Nomina loci) , Научният Еверест - мечта или реалност 2015: 51-55.
Българо-гръцки хибридни формации (NOMINA AGENTIS) , сп. "Езиков свят", бр. 13, кн. 2 2015: 42-47.
Bulgarian-greek hybrid nouns that denote a performer of an action (NOMINA ACTORIS) , сп. ACADÉMIE BULGARE DES SCIENCES LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LIV, 2-3 2015: 213-223.
Българо-гръцки хибриди (имена за изразяване на сходство) , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев) 2015: 210-214.
Българо-гръцки хибриди (Nomina attributiva) , Годишник на ФФ, ЮЗУ "Н.Рилски" 2014: 213-224.

Конференции

2nd International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Ο βαλκανικός χαρακτήρας των Nomina actionis et resultativa
Период
08.11.2019 - 10.11.2019 г.
Организатор
The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation), Aristotle University of Thessaloniki
Съавтор(и)
Владислав Маринов , Раки Бело

40th Annual Meeting of the Department of Linguistics. School of Philology. Aristotle University of Thessaloniki.

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Παραγωγική εξέλιξη των ελληνικών δάνειων ρημάτων στη βουλγαρική γλώσσα
Период
05.04.2019 - 06.04.2019 г.
Организатор
Солунски Университет "Аристотел"

Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лексикални заемки от гръцки произход в един български говор от Югоизточна Албания
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Раки Бело

Иновативни подходи в чуждоезиковото обучение / Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.learn-greek.eu κατά την διδασκαλία της ελληνικής σε Βούλγαρους σπουδαστές
Период
25.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Тракийски университет "Демокрит" - гр. Комотини, Гърция
Съавтор(и)
Десислава Йорданова, Мария Христова

39th Annual Meeting of the Department of Linguistics. School of Philology. Aristotle University of Thessaloniki. (in memoriam Michalis Setatos).

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Σχηματισμός υβριδικών θηλυκών ονομάτων με βάση ελληνικής προέλευσης και βουλγαρική κατάληξη.
Период
19.04.2018 - 21.04.2018 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

Първи международен конгрес по етимология на гръцки език

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ (Παραγωγικό μοντέλο με το επίθημα -nik)
Период
05.11.2015 - 06.11.2015 г.
Организатор
Солунски Университет "Аристотел"

Трети конгрес на неоелинистите от балканските страни: „Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ
Период
16.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Букурещки университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ХИБРИДИ (ИМЕНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СХОДСТВО)
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

„Българският език – балкански, славянски, европейски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ МОДЕЛ СЪС СУФИКС –(Н)ИК ПРИ БЪЛГАРО-ГРЪЦКИТЕ ХИБРИДИ ЗА ЛИЦА
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

Национална докторантска конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ХИБРИДИ (NOMINA LOCI)
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
ЮЗУ

„Новогръцкият език и култура в България – традиции и предизвикателства”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„УЕБ базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи” по ЕПТС „Гърция-България 2007-2013”
Период
30.11.2012 - 01.12.2012 г.
Организатор
Юбилейна научна конференция с международно участие
Съавтор(и)
Елена Чаушева, Борис Вунчев, Десислава Йорданова-Петрова

Проекти

(RP-C1/21) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2021

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-B3/20) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание

Период на провеждане
13.03.2020 - 13.05.2021 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(8352) En-Act – Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013

Период на провеждане
01.03.2012 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
100000,00 лв.

(8271) Трансгранични екологични информационни „клетки” - ЕСА, ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

Период на провеждане
24.03.2011 - 24.08.2012 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
750000,00 лв.

(8259) Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs (WEB-GRBG)

Период на провеждане
15.03.2011 - 15.05.2013 г.
Форма на участие
Специалист-лингвист
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
900313,00 лв.

Образователен семинар по новогръцки език и литература за студенти от ЮЗУ, ВТУ, ПУ, СУ и НБУ

Период на провеждане
01.09.2010 - 15.09.2010 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЕКЕМЕЛ (Европейски център за преводи и хуманитарни науки)
Бюджет
10000,00 лв.

INTERREG III / PHARE CBC, „Културни Паралели: Уеб сайт и CD-ROM за проучването и популяризирането на културното наследство на съседните области в Гърция и България (CultParallels)

Период на провеждане
02.03.2009 - 30.03.2010 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
100000,00 лв.

(016-782.01.02.01-14 ) Програма ФАР ” BG Local Cross-border Employment and Economic Development Initiatives

Период на провеждане
07.04.2008 - 19.10.2009 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
3000000,00 лв.

INTERREG III / PHARE CBC, “Изграждане на преводна платформа от български на гръцки език и от гръцки на български език” BUL TM

Период на провеждане
01.02.2008 - 28.02.2009 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
100000,00 лв.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество «Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия»

Период на провеждане
09.03.2007 - 29.11.2008 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
320000,00 лв.

(BG2004/016-782.01.03.03) “Насърчаване на опазването на околната среда и устойчивото развитие на граничните региони Българо- гръцки граничен регион”

Период на провеждане
05.03.2007 - 31.05.2008 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
1000000,00 лв.