Avatar

гл.ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева

Email: natali swu.bg


Публикации

Η πορεία των ελληνικών δάνειων λέξεων στη βουλγαρική γλώσσα. , Сборник с доклади от 4-тия Конгрес на неоелинистите от балканските страни 2022: 278-289.
Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена). България : УИ "Неофит Рилски" , 2021
Παραγωγικότητα των ελληνικών ρημάτων , Сборник с доклади от Международния конгрес по гръцка лингвистика 2020: .
Σχηματισμός υβριδικών θηλυκών ονομάτων με βάση ελληνικής προέλευσης και βουλγαρική κατάληξη. , Сборник с доклади от Международния конгрес по гръцка лингвистика 2019: .
Лексикални заемки от гръцки произход в един български говор от Югоизточна Албания , Лингвистични проблеми. Година I, кн. 1. 2019: 216-225. (Съавтор/и: Р. Бело)
Competition in word-formation regarding the bulgarian-greek substantive hybrids. , сп. ACADÉMIE BULGARE DES SCIENCES LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LVII, 1 2018: 37-49.
Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език , сп. Български език, кн. 3 2018: 98-109. (Съавтор/и: В. Маринов)
Υβριδικοί σχηματισμοί με ελληνική ρίζα και βουλγαρική κατάληξη , Сборник с доклади от Третия конгрес на неоелинистите от балканските страни. „Елинизмът като културен и икономически фактор на Балканите (1453 – 2015)”.Букурещ. 2017: 97-104.
Словообразувателният модел със суфикс -(н)ик при българо-гръцките хибриди за лица , Юбилеен сборник. Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието 2016: 258-263.
Българо-гръцки хибриди (Nomina loci) , Научният Еверест - мечта или реалност 2015: 51-55.
Българо-гръцки хибридни формации (NOMINA AGENTIS) , сп. "Езиков свят", бр. 13, кн. 2 2015: 42-47.
Bulgarian-greek hybrid nouns that denote a performer of an action (NOMINA ACTORIS) , сп. ACADÉMIE BULGARE DES SCIENCES LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LIV, 2-3 2015: 213-223.
Българо-гръцки хибриди (имена за изразяване на сходство) , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев) 2015: 210-214.
Българо-гръцки хибриди (Nomina attributiva) , Годишник на ФФ, ЮЗУ "Н.Рилски" 2014: 213-224.

Конференции

3rd International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor / 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Ουσιαστικά που δηλώνουν τον δράστη – παράγωγα από ρήματα ελληνικής προέλευσης στη βουλγαρική γλώσσα
Период
03.11.2023 - 04.11.2023 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

Международен научен форум

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Δραστικά ουσιαστικά - παράγωγα στη βουλγαρική γλώσσα από ρήματα ελληνικής προέλευσης
Период
04.05.2023 - 07.05.2023 г.
Организатор
School of Philology. Aristotle University of Thessaloniki

Международна лингвистична конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Παραγωγική εξέλιξη των ελληνικών δάνειων λέξεων σε τρεις βαλκανικές γλώσσες
Период
15.09.2022 - 18.09.2022 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Абстрактни девербални формации с основи от гръцки произход
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Международен научен форум

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Γλωσσικά υβρίδια στις βαλκανικές γλώσσες
Период
02.10.2020 - 04.10.2020 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

2nd International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Ο βαλκανικός χαρακτήρας των Nomina actionis et resultativa
Период
08.11.2019 - 10.11.2019 г.
Организатор
The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation), Aristotle University of Thessaloniki
Съавтор(и)
Владислав Маринов , Раки Бело

Годишна среща на Филологически факултет на Солунски Университет "Аристотел"

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Παραγωγική εξέλιξη των ελληνικών δάνειων ρημάτων
Период
05.04.2019 - 06.04.2019 г.
Организатор
Солунски Университет "Аристотел"

Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лексикални заемки от гръцки произход в един български говор от Югоизточна Албания
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Раки Бело

Иновативни подходи в чуждоезиковото обучение / Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.learn-greek.eu κατά την διδασκαλία της ελληνικής σε Βούλγαρους σπουδαστές
Период
25.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Тракийски университет "Демокрит" - гр. Комотини, Гърция
Съавтор(и)
Десислава Йорданова, Мария Христова

Годишна среща на Филологически факултет на Солунски Университет "Аристотел"

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Σχηματισμός υβριδικών θηλυκών ονομάτων με βάση ελληνικής προέλευσης και βουλγαρική κατάληξη.
Период
19.04.2018 - 21.04.2018 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

Първи международен конгрес по етимология на гръцки език

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ (Παραγωγικό μοντέλο με το επίθημα -nik)
Период
05.11.2015 - 06.11.2015 г.
Организатор
Солунски Университет "Аристотел"

Трети конгрес на неоелинистите от балканските страни: „Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ
Период
16.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Букурещки университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ХИБРИДИ (ИМЕНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СХОДСТВО)
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

„Българският език – балкански, славянски, европейски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ МОДЕЛ СЪС СУФИКС –(Н)ИК ПРИ БЪЛГАРО-ГРЪЦКИТЕ ХИБРИДИ ЗА ЛИЦА
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

Национална докторантска конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ХИБРИДИ (NOMINA LOCI)
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
ЮЗУ

„Новогръцкият език и култура в България – традиции и предизвикателства”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„УЕБ базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи” по ЕПТС „Гърция-България 2007-2013”
Период
30.11.2012 - 01.12.2012 г.
Организатор
Юбилейна научна конференция с международно участие
Съавтор(и)
Елена Чаушева, Борис Вунчев, Десислава Йорданова-Петрова

Проекти

(RP-C1/23) Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2023

Период на провеждане
04.04.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
Редактор, член на организационния екип
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
2200,00 лв.

(ННП БЪЛГАРИСТИКА) ННП БЪЛГАРИСТИКА (2022-2025) Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина

Период на провеждане
01.10.2022 - 31.12.2025 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Министерството на образованието и науката.
Бюджет
4000000,00 лв.

((RP-C1/22) ) НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2022“

Период на провеждане
01.04.2022 - 22.10.2022 г.
Форма на участие
Редактор, член на организационния екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(КП-06-НП1-16) Езиков свят

Период на провеждане
28.09.2021 - 30.04.2021 г.
Форма на участие
Технически редактор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
6090,00 лв.

(RP-C1/21) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2021

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-B3/20) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание

Период на провеждане
13.03.2020 - 13.05.2021 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(8352) En-Act – Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013

Период на провеждане
01.03.2012 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
100000,00 лв.

(8271) Трансгранични екологични информационни „клетки” - ЕСА, ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

Период на провеждане
24.03.2011 - 24.08.2012 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
750000,00 лв.

(8259) Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs (WEB-GRBG)

Период на провеждане
15.03.2011 - 15.05.2013 г.
Форма на участие
Специалист-лингвист
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
900313,00 лв.

Образователен семинар по новогръцки език и литература за студенти от ЮЗУ, ВТУ, ПУ, СУ и НБУ

Период на провеждане
01.09.2010 - 15.09.2010 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЕКЕМЕЛ (Европейски център за преводи и хуманитарни науки)
Бюджет
10000,00 лв.

INTERREG III / PHARE CBC, „Културни Паралели: Уеб сайт и CD-ROM за проучването и популяризирането на културното наследство на съседните области в Гърция и България (CultParallels)

Период на провеждане
02.03.2009 - 30.03.2010 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
100000,00 лв.

(016-782.01.02.01-14 ) Програма ФАР ” BG Local Cross-border Employment and Economic Development Initiatives

Период на провеждане
07.04.2008 - 19.10.2009 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
3000000,00 лв.

INTERREG III / PHARE CBC, “Изграждане на преводна платформа от български на гръцки език и от гръцки на български език” BUL TM

Период на провеждане
01.02.2008 - 28.02.2009 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
100000,00 лв.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество «Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия»

Период на провеждане
09.03.2007 - 29.11.2008 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
320000,00 лв.

(BG2004/016-782.01.03.03) “Насърчаване на опазването на околната среда и устойчивото развитие на граничните региони Българо- гръцки граничен регион”

Период на провеждане
05.03.2007 - 31.05.2008 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
1000000,00 лв.