Avatar

гл.ас. д-р Наделина Ивова

Email: nadelina_ivova swu.bg


Публикации

За някои еднокоренни повтпрения и стилистичната им стойност в българските паремии , Лингвистични проблеми 2023: 225–232.
Филологът Христо Попстоилов (1879 – 1908). , В: Езиков свят (Orbis Linguarum). Т. 17, кн.1. 2019: с.158 – 166.
Indo-European origin of Bulgarian figura etymologica. Etymological, semantic and syntactic parallels. , —In: Dudziak, Arkadziusz, Andrew Zlobin, Marina Payunena (red.) The Indo-European Legacy in Language and Culture: Selected Issues. 2019: pp. 37—53.
Етимологичните фигури кукувица кука, венец вия и гатанка гатам като формули във фолклора на южните славяни. , 3rd International Interdisciplinary conference for student and PhD students, Bulgarian cultural Institute in Viena “Haus Wittgenstein”, Vienna 7 – 9 December, 2016). Proceedings 2017: с.pp. 89 – 95.
Основни реализации на метеорологични конструкции чрез етимологична фигура в българския фолклор. , Проглас, кн. 2, 2016 (год. XXV) 2016: с. 258 – 271..
За някои особености в употребата на етимологичната фигура в българския фолклор. , В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“, 16-18 октомври 2014 г. 2015: с.595‒601 .
Етимологичната фигура „град градя“ като ментална схема във фолклора на южните славяни , In: 3rd International Scientific Conference “Dialogue between Balkan Languages, Cultures and Civilasations (Tirana, November 2014).Proceedings 2015: с. 85 – 93..
Ненормативна поява на вътрешно допълнение като второ пряко допълнение (Наблюдения върху български фолклорни текстове) , В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: с.370‒376.
Функционални и стилистични контексти на българската етимологична фигура „град градя“. , В: Научният Еверест – мечта или реалност. 2015: с.47 – 50.

Конференции

Svět v obrazech a ve frazeologii III

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прояви на оказионалнocтта при фразеологизми с названия на дреха или част от дреха в българската фразеология
Период
07.09.2023 - 08.09.2023 г.
Организатор
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Четвърта научна конференция с международно участие "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи" (1-2 юни 2023) В чест на проф. д-р Лилия Илиева

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои видове еднокоренни повторения в българските пословици и поговорки
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Катедрата по български език при Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

PALA (Poetics and Linguistics Association) Conference, 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On some parallels in etymological figure usage in Bulgarian and Slavic folklore texts
Период
07.07.2021 - 09.07.2021 г.
Организатор
Poetics and Linguistics Association (PALA)

Международна научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“, посветена на 1150-годишнината от Успението на Константин-Кирил Философ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Старобългарски и среднобългарски употреби на етимологичната фигура
Период
13.02.2019 - 15.02.2019 г.
Организатор
Кирило-Методиевски научен център

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Филологът Христо Попстоилов (1879 - 1908)
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Трета национална конференция с международно участие "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фразеологизми с библейски произход в български и в полски език (Паралели в областта на неглаголните фразеологични единици
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

3rd International Interdisciplinary conference for student and PhD students“ The Cultural transfer and Bulgarian identity"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етимологичните фигури кукувица кука, венец вия и гатанка гатам като формули във фолклора на южните славяни
Период
07.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
Български културен институт "Дом Витгенщайн", Аз-Буки

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Кочев)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ненормативна поява на вътрешно допълнение като второ пряко допълнение (Наблюдения върху български фолклорни текстове).
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Национална докторантска конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функционални и стилистични контексти на българската етимологична фигура „град градя
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Трета международна научна конференция „Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етимологичната фигура „град градя“ като ментална схема във фолклора на южните славяни
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Университетът в Тирана, Република Албания; ЮЗУ "Н. Рилски"

Международна славистична конференция "Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои особености в употребата на етимологичната фигура в българския фолклор
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Национални филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
В търсене на figura etymologica
Период
09.05.2014 - 09.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Проекти

(Национална научна програма) „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика)

Период на провеждане
01.09.2022 - 01.06.2025 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP-C1/22) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2022

Период на провеждане
01.02.2022 - 01.02.2023 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2200,00 лв.

(КП-06-ПП3-00006) Езиков свят

Период на провеждане
22.11.2021 - 22.12.2022 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
7000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0018) МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема

Период на провеждане
01.09.2021 - 01.06.2024 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
5000000,00 лв.

(КП-06-НП 1-16 от 28.09.2020) Езиков свят

Период на провеждане
28.09.2020 - 30.04.2021 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
6000,00 лв.

(16 H 10/41) Гутенберговата революция и българите

Период на провеждане
16.12.2016 - 14.11.2020 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
57000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Структурна характеристика на фразеологизмите с названия за дреха, част от дреха или аксесоар

Студент
Стамислава Ефтимова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Нарушения на книжовноезиковите норми в публикации на сайтовете OFFnews и petel.bg

Студент
Стефани Пенева
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Синтактикостилистични особености на заглавията на новините от сайтовете dnevnik.bg и blitz.bg

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.09.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сара Кунева

Семантико-синтактични особености на разговорните съчинителни съюзи в романите „Под игото“ и „Нова земя“ от Иван Вазов

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Николова

Синтактико-стилистични особености на езика на „Ветрената мелница“ от Елин Пелин и „Кошута“ на Йордан Йовков - съпоставително изследване

Вид
Дипломна работа
Университет
Държава
Дата
12.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Хава Али

Прякорни имена от Петричко (село Първомай, село Долна Рибница, село Чуричени)

Вид
Дипломна работа
Университет
Държава
Дата
14.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирена Трендафилова

Разговорните съчинителни съюзи в тетралогията на Димитър Талев

Вид
Дипломна работа
Университет
Държава
Дата
08.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирела Дурчова