Avatar

доц. д-р Мария Станкова

Email: mstankova swu.bg


Публикации

Increasing attractiveness and image recognition of Bulgaria as a tourism destination , 2017: . (Co-author/s: Преслав Димитров, Иванка Въсенска, Димитрия Узунова)
COMPETITIVENESS AND TOURISM DEVELOPMENT-IN SEARCH OF POSITIVE IMAGE-REPRESENTATIONS OF BULGARIA AS A DESTINATION , Ekonomika 2017: 43. (Co-author/s: Иванка Въсенска)
Ограничаване на природните и социални заплахи в туризма. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2016
Счетоводно-информационно осигуряване на туристическата агенция. България: Авангард-Прима, София, 2015 (Съавтор/и: Виктор Хаджикотев)
Raising cultural awareness of local traditions through festival tourism , Tourism & Management Studies, 11(1) 2015: 120-127. (Co-author/s: Иванка Въсенска)
Ограничаване влиянието на природните и социални заплахи върху развитието на туризма , Научно списание „Инфраструктура и комуникации“ 2015: 52-58.
Моделиране на туристическите пътувания: Извеждане на вероятностно отношение към туристическата дестинация , Сборник научных статей ІХ Международной научно-практической конференции, 2014: 70-74 .
Повишаване конкурентоспособността на туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
Анализ на туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
Enhancing Tourism Competitiveness Trough optimization, thematic collection of readings of international significance titled “Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies - problems, factors, determinants, strategies and solutions”. Сърбия: Ниш, 2013 (Co-author/s: Любомира Гръчка)
Анализ на състоянието и развитието на туризма в Югозападна България, Област Благоевград. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
The cutting edge between the mass and luxury tourism , Romenian Economic and Business Review 2013: 50-60. (Co-author/s: Светослав Калейчев)
Tourism Destination Management by Applying Cluster Approach. Сърбия: Ниш, 2012 (Co-author/s: Теодора Ризова)
Стратегии за устойчив туризъм. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2011 (Съавтор/и: Стефан Кирилов)
Проектиране и управление на туристическата дестинация. България: Годишник на научни трудове на БКОНК, 2011
Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010
Устройство на туристически дестинации в България. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010
Оптимизацията в управлението на туристическата дестинация. България: Авангард-Прима, София, 2010
Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2009
Диверсификационни стратегии в туризма. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008
Структурните изменения в туристическото търсене и диверсификацията. България: Авангард-Прима, София, 2008

Конференции

8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Competitiveness Factor analysis of an operating tourist destination
Период
24.05.2016 - 29.05.2017 г.
Организатор
Metin KOZAK
Съавтор(и)
Иванка Въсенска

7th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Facing the challenges in front of sustainability of Bulgarian tourism
Период
03.06.2014 - 08.06.2014 г.
Организатор
Metin KOZAK

Проекти

( 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
24.10.2016 - 30.05.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(SRP-A8/15) Проблеми и възможности за развитие на фамилния бизнес в България

Период на провеждане
24.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9

(SRP-C9/15) Студентска академия: организиране ни провеждане на семинари за управление и промотиране на културното наследство в Югозападна България

Период на провеждане
16.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Наредба 9

(SRP-C2 /14) Взаимовръзки между туризма и културата - представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България

Период на провеждане
04.03.2014 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕЖДУ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" -БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА

Период на провеждане
06.09.2013 - 11.05.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
06.09.2013 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(BG051PO001-3.1.07-0028) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието

Период на провеждане
01.07.2013 - 04.05.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(2577 ) LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria

Период на провеждане
03.06.2013 - 03.06.2015 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Европейска териториална-кооперативна програма

(8308) Common Religious Pathways

Период на провеждане
01.11.2012 - 29.03.2013 г.
Форма на участие
експерт и координатор по проекта
Финансиран от
ЕС, бюджетите на България и Гърция

(SRP-C6 /12 ) Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда

Период на провеждане
05.03.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

(8308 ) Cross Border Impementation of innovative cost cutting technologies

Период на провеждане
07.11.2011 - 14.04.2014 г.
Форма на участие
експерт и координатор на проекта
Финансиран от
ЕС, бюджетите на България и Гърция

(2 - група В) Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ "Н.Рилски

Период на провеждане
08.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8500,00 лв.

( SRP – C8) Международна научно практическа конференция за докторанти „Икономика, управление и туризъм”

Период на провеждане
09.02.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
експерт, член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP – A7 ) Изследване на предприемачеството и клъстерното развитие в условията на криза в Република България и европейските страни

Период на провеждане
08.02.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
експерт, член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
12000,00 лв.

(201731) Building а knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research

Период на провеждане
01.07.2008 - 30.09.2011 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
7-ма рамкова програма на ЕС
Бюджет
784791,64 лв.

Проект „Създаване на Уеб интерфейс на специалност "Туризъм" и специалност Стопанско управление”

Период на провеждане
04.02.2008 - 28.11.2008 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

Ръководени докторанти

Процесният подход в дейността на туристическата агенция при създаване и управление на изживявания

Докторант
Венцислава Георгиева Иванова
Период
18.12.2018 - 04.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ролята на местната традиционна кухня като брандинг инструмент за повишаване на националната конкурентоспособност” (The role of local traditional food as a destination branding tool towards the rise of national competitiveness)

Докторант
Калиопи Дрогала
Период
10.07.2018 - 10.07.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Управление привлекателността на туристическата дестинация

Докторант
Иванка Въсенска
Период
03.06.2015 - 10.07.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Социокултурни влияния на туризма върху местните общности

Докторант
Анелия Далева
Период
08.04.2015 - 29.05.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Винен туризъм

Докторант
Любов Иванова
Период
08.07.2014 - 09.07.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Елитарен туризъм

Докторант
Светослав Калейчев
Период
07.07.2014 - 07.07.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Докторант
Стефан Кирилов
Период
09.04.2012 - 09.04.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Възможности за повишаване на конкурентоспособността на СПА и Уелнес туризма

Докторант
Станислава Поповска
Период
14.10.2011 - 14.10.2011 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Регионално особености на селския туризъм

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Руска Кръстева