Avatar

проф. д-р Мария Станкова

Email: mstankova swu.bg


Публикации

Safety and Security in Tourism: Formalizing Uncertainty at the Destination Level in Handbook of Research on Key Dimensions of Occupational Safety and Health Protection Management, Chapter 14. : IGI-global, 2022
Tourism as a socio-cultural phenomenon: A Critical Analysis , Journal of Social and Political Sciences 2021: 10-21.
SUSTAINABILITY ANALYSIS OF GREECE’S PROMOTION AS A TOURISM DESTINATION , Regional Science Inquiry Journal 2021: 227-238.
БЪДЕЩЕТО НА НАУЧНАТА ПЕРИОДИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ – НАУЧНО-ПРИЛОЖНИЯТ АСПЕКТ , ORBIS LINGUARUM 2021: 120-126.
Управленски системи в туризма. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 2020
REGIONAL SUSTAINABILITY IN TOURISM: THE IMPLEMENTATION OF CROSS-BORDER PARTNERSHIPS , Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 2020: 49-67.
Conceptual Basis of the Management and Reduction of Threats to Tourist Destinations. Poland: Publisher Ignatianum University Press, 2020
From Communism to Capitalism: The Transition of Bulgarian Tourism Sector and Contemporary Discourses. : Palgrave Macmillan, 2020
Анализ и диагностика в контекста на конкурентоспособността в туризма ISBN 978-954-00-0202-6. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 2019
Социално предприемачество и туристическо развитие. Добри практики и потенциал за развитие в Област Благоевград . България: Издателска къща „Св. Георги победоносец“, 2019
ENHANCING THE DESTINATION IMAGE THROUGH PROMOTING POPULAR RIVER CRUISE DESTINATIONS , CBU International Conference Proceedings 2019: 49-55.
Reflections on the challenges for tourism industry in a dynamically changing global environment - Chapter one in Rafailova, G., Marinov, S. & al. (Ed.) Tourism and Intercultural Communication and Innovations. : Cambridge Scholar Publishing, 2018
COMPETITIVENESS OF THE GREEK TOURIST PRODUCT. in Krstić, B. (Ed.) International monograph titled “Enhancing the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies - problems, factors, determinants, strategies and solutions”. : University of Nis, 2018
Increasing attractiveness and image recognition of Bulgaria as a tourism destination , 2017: . (Co-author/s: Преслав Димитров, Иванка Въсенска, Димитрия Узунова)
COMPETITIVENESS AND TOURISM DEVELOPMENT-IN SEARCH OF POSITIVE IMAGE-REPRESENTATIONS OF BULGARIA AS A DESTINATION , Ekonomika 2017: 43. (Co-author/s: Иванка Въсенска)
Креативност и популяризиране на културата. България: Издателска къща „Авангард Прима, 2017
SUSTAINABLE AND COMPETITIVE TOURISM PERSPECTIVE TROUGH EFFECTIVE TOURISM PLANNING. Сърбия: ISBN 978-86-6139-138-5, 2017 (Co-author/s: Венцислава Иванова)
IMPROVING DESTINATION MANAGEMENT EFFECTIVENESS TO POTENTIAL AND REAL THREATS. Сърбия: ISBN 978-86-6139-136-1, 2017 (Co-author/s: Иванка Въсенска)
Tourism destination competitiveness models , Tourism and Travelling (open-access Journal) 2017: 58-64. (Co-author/s: Иванка Въсенска)
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ДЕСТИНАЦИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ , Сборник от XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 2017: 62-80.
Evaluation of traditional crafts and customs’ importance as resources for cultural in tourism destination Bulgaria , Сборник от международната конференция "INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY TOURISM – TRADITIONS AND INNOVATIONS" 2017: . (Co-author/s: Иванка Въсенска, Димитрия Узунова)
Дестинация България в контекста на глобалния туризъм , Сборник от провеждането на Черноморски туристически форум, Варна 2017: Местната идентичност и глобалния туризъм 2017: 242 - 253. (Съавтор/и: Венцислава Иванова)
Tourist destination Bulgaria attractivess analysis , International Scientific Conference BULGARIA AND ROMANIA: COUNTRY MEMBERS OF THE EU, PART OF THE GLOBAL ECONOMY 2017: 135-149 . (Co-author/s: Иванка Въсенска)
Траектории на креативността и иновативността в туризма , Сборник с доклади от XIII Международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието“ 2017: . (Съавтор/и: Светослав Калейчев)
Ограничаване на природните и социални заплахи в туризма. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 2016
Счетоводно-информационно осигуряване на туристическата агенция. България: Авангард-Прима, София, 2015 (Съавтор/и: Виктор Хаджикотев)
Raising cultural awareness of local traditions through festival tourism , Tourism & Management Studies, 11(1) 2015: 120-127. (Co-author/s: Иванка Въсенска)
Ограничаване влиянието на природните и социални заплахи върху развитието на туризма , Научно списание „Инфраструктура и комуникации“ 2015: 52-58.
Моделиране на туристическите пътувания: Извеждане на вероятностно отношение към туристическата дестинация , Сборник научных статей ІХ Международной научно-практической конференции, 2014: 70-74 .
Повишаване конкурентоспособността на туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
Анализ на туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
Enhancing Tourism Competitiveness Trough optimization, thematic collection of readings of international significance titled “Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies - problems, factors, determinants, strategies and solutions”. Сърбия: Ниш, 2013 (Co-author/s: Любомира Гръчка)
Анализ на състоянието и развитието на туризма в Югозападна България, Област Благоевград. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
The cutting edge between the mass and luxury tourism , Romenian Economic and Business Review 2013: 50-60. (Co-author/s: Светослав Калейчев)
Tourism Destination Management by Applying Cluster Approach. Сърбия: Ниш, 2012 (Co-author/s: Теодора Ризова)
Стратегии за устойчив туризъм. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2011 (Съавтор/и: Стефан Кирилов)
Проектиране и управление на туристическата дестинация. България: Годишник на научни трудове на БКОНК, 2011
Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010
Устройство на туристически дестинации в България. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010
Оптимизацията в управлението на туристическата дестинация. България: Авангард-Прима, София, 2010
Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2009
Диверсификационни стратегии в туризма. България: Университетско издателство при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008
Структурните изменения в туристическото търсене и диверсификацията. България: Авангард-Прима, София, 2008

Конференции

International Scientific Conference BULGARIA AND ROMANIA: COUNTRY MEMBERS OF THE EU, PART OF THE GLOBAL ECONOMY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourist destination Bulgaria attractivess analysis
Период
15.12.2017 - 16.12.2017 г.
Организатор
БАН
Съавтор(и)
Иванка Въсенска

XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ „Предизвикателствата на новата технологична трансформация

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ДЕСТИНАЦИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Период
28.11.2017 - 28.11.2017 г.
Организатор
УНСС

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY TOURISM – TRADITIONS AND INNOVATIONS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Evaluation of traditional crafts and customs’ importance as resources for cultural in tourism destination Bulgaria
Период
19.10.2017 - 20.10.2017 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Иванка Въсенска, Димитрия Узунова

Черноморски туристически форум, Варна 2017: Местната идентичност и глобалния туризъм

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дестинация България в контекста на глобалния туризъм
Период
09.10.2017 - 11.10.2017 г.
Организатор
Черноморски туристически форум, Варна
Съавтор(и)
Венцислава Иванова

XIII Международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Траектории на креативността и иновативността в туризма
Период
03.07.2017 - 04.07.2017 г.
Организатор
Висше училище по мениджмънт
Съавтор(и)
Светослав Калейчев

8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Competitiveness Factor analysis of an operating tourist destination
Период
24.05.2016 - 29.05.2017 г.
Организатор
Metin KOZAK
Съавтор(и)
Иванка Въсенска

7th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Facing the challenges in front of sustainability of Bulgarian tourism
Период
03.06.2014 - 08.06.2014 г.
Организатор
Metin KOZAK

Проекти

(2021-1-EL02-KA220-YOU-000029015) Social and Sustainable skills for young NEET population

Период на провеждане
07.12.2021 - 05.12.2023 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
ERASMUS+
Бюджет
5555,00 лв.

(2021-1-BG01-KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.11.2023 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
ERASMUS+
Бюджет
555,00 лв.

(RP-B3/18) Устойчиво развитие, управление и планиране

Период на провеждане
02.04.2018 - 28.11.2018 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
Наредба 3
Бюджет
5000,00 лв.

(Договор В2.9с.08/02.10.2017) Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation

Период на провеждане
21.02.2018 - 02.03.2020 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2014 – 2020”
Бюджет
1111,00 лв.

(Договор В2.6с.02/30.11.2017) Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination

Период на провеждане
19.02.2018 - 27.01.2020 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2014 – 2020
Бюджет
1111,00 лв.

Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area” (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
12.02.2018 - 25.02.2020 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България
Бюджет
1111,00 лв.

( 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
24.10.2016 - 30.05.2019 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(SRP-A8/15) Проблеми и възможности за развитие на фамилния бизнес в България

Период на провеждане
24.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9

(SRP-C9/15) Студентска академия: организиране ни провеждане на семинари за управление и промотиране на културното наследство в Югозападна България

Период на провеждане
16.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Наредба 9

(SRP-C2 /14) Взаимовръзки между туризма и културата - представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България

Период на провеждане
04.03.2014 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕЖДУ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" -БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА

Период на провеждане
06.09.2013 - 11.05.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
06.09.2013 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(BG051PO001-3.1.07-0028) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието

Период на провеждане
01.07.2013 - 04.05.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(2577 ) LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria

Период на провеждане
03.06.2013 - 03.06.2015 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Европейска териториална-кооперативна програма

(8308) Common Religious Pathways

Период на провеждане
01.11.2012 - 29.03.2013 г.
Форма на участие
експерт и координатор по проекта
Финансиран от
ЕС, бюджетите на България и Гърция

(SRP-C6 /12 ) Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда

Период на провеждане
05.03.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

(8308 ) Cross Border Impementation of innovative cost cutting technologies

Период на провеждане
07.11.2011 - 14.04.2014 г.
Форма на участие
експерт и координатор на проекта
Финансиран от
ЕС, бюджетите на България и Гърция

(2 - група В) Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ "Н.Рилски

Период на провеждане
08.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8500,00 лв.

( SRP – C8) Международна научно практическа конференция за докторанти „Икономика, управление и туризъм”

Период на провеждане
09.02.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
експерт, член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP – A7 ) Изследване на предприемачеството и клъстерното развитие в условията на криза в Република България и европейските страни

Период на провеждане
08.02.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
експерт, член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
12000,00 лв.

(201731) Building а knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research

Период на провеждане
01.07.2008 - 30.09.2011 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
7-ма рамкова програма на ЕС
Бюджет
784791,64 лв.

Проект „Създаване на Уеб интерфейс на специалност "Туризъм" и специалност Стопанско управление”

Период на провеждане
04.02.2008 - 28.11.2008 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

Ръководени докторанти

Стратегии за ревитализация на музея като обект на културния туризъм

Докторант
Симана Марковска
Период
30.09.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Стратегия за устойчиво развитие и промотиране на Гърция като туристическа дестинация

Докторант
Христос Теофилос Амоирадис
Период
14.09.2022 - 31.10.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Анализ и оценка на влиянието на онлайн туристическите агенции и онлайн резервационни системи върху стратегическите възможности за хотела

Докторант
Ивайло Иванов
Период
01.12.2021 - 17.05.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Процесният подход в дейността на туристическата агенция при създаване и управление на изживявания

Докторант
Венцислава Георгиева Иванова
Период
18.12.2018 - 04.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ефективната комуникация при устойчивото развитие на туризма

Докторант
Райна Пашова
Период
23.07.2018 - 26.07.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ролята на местната традиционна кухня като брандинг инструмент за повишаване на националната конкурентоспособност” (The role of local traditional food as a destination branding tool towards the rise of national competitiveness)

Докторант
Калиопи Дрогала
Период
10.07.2018 - 10.07.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Управление на качеството на обслужването в речния круизен туризъм

Докторант
Максим Димитров
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Управление привлекателността на туристическата дестинация

Докторант
Иванка Въсенска
Период
03.06.2015 - 10.07.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Социокултурни влияния на туризма върху местните общности

Докторант
Анелия Далева
Период
08.04.2015 - 29.05.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Винен туризъм

Докторант
Любов Иванова
Период
08.07.2014 - 09.07.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Елитарен туризъм

Докторант
Светослав Калейчев
Период
07.07.2014 - 07.07.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Докторант
Стефан Кирилов
Период
09.04.2012 - 09.04.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Възможности за повишаване на конкурентоспособността на СПА и Уелнес туризма

Докторант
Станислава Поповска
Период
14.10.2011 - 14.10.2011 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

КОМПЛЕКСНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ПРИМЕРА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „UVA NESTUM WINE & SPA“

Студент
Юлиянна Тойчева
Година
2018
ОКС
магистър

Принципите на споделената икономика приложени към индустрията на туризма

Студент
Блажка Петрова
Година
2017
ОКС
магистър

Анализ на развитието на туризма в община Сапарева баня

Студент
Милен Колев
Година
2017
ОКС
магистър

Идентифициране на ключовите елементи в дейността на туристическите агенции

Студент
Ивета Волева
Година
2017
ОКС
магистър

Селският туризъм в България: възможности за развитие и финансиране

Студент
Галина Петкова
Година
2017
ОКС
бакалавър

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Студент
Анна Драганова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

одели на управление на туристически дестинации на местно ниво в България

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Държава
България
Дата
12.11.2020 г.
Автор(и)
Гергана Тихомирова Тончева

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ ДО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Държава
България
Дата
14.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емил Петров

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНСС
Държава
България
Дата
15.05.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Руси Русков Русев

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИЗМА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.05.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Александрова-Георгиева

Маркетинговите организации в туризма - инструмент за устойчиво развитие и популяризиране на дестинациите

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНСС
Държава
България
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселина Михайлова Портарска

Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНСС
Държава
България
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Любомирова Донева-Янкулова

ЕФЕКТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ (СЛУЧАЙ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
05.04.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Деан Галовски

БЕНЧМАРКИНГ НА ДЕСТИНАЦИИ ЗА ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.02.2018 г.
Автор(и)
Десислава Павлова

Регионално особености на селския туризъм

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Руска Кръстева