Avatar

ас. д-р Мирослав Терзийски

Email: miroslav.t swu.bg


Публикации

Дигиталните предизвикателства пред българския политически елит по време на кандидатпрезидентска кампания 2016 година , Сборник с доклади на Българската асоциация по политически науки: ,,Европа отново на път: консенсус, конкуренция и кохезия“, Т. Калейнска (ред.), 272 стр., ISBN: 978-954-9469-14-1 2018: 158-171.
Дигитално разделение в информационната ера , Дигитализация и социални трансформации - колективна монография, 324 стр., ISBN: 9789540001135, E-ISBN-13: 978-954-00-0113-5 2017: 151-157.
Миграционни предизвикателства пред политическия елит , Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще, 204 стр., ISBN: 9789540001074 2017: 154-161.
Политическият елит и проблемът за бежанците в Интернет , ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”, 246 стр., ISSN: 1314-5886 2017: 235-244.

Конференции

Годишна научна конференция на Българска асоциация за политически науки “ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ: КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталните предизвикателства пред българския политически елит по време на кандидатпрезидентската кампания 2016 година
Период
01.12.2017 - 02.12.2017 г.
Организатор
Европейския информационен център „Европа Директно“ във Велико Търново и Философския факултет на Великотърновския университет

Проекти

(RP-B4/18) (Факултетски проект на ФФ) Изследване на съвременните теоретични и методологични тенденции във философията и гражданската образованост

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
Проекти по наредба №3
Бюджет
500,00 лв.

(RP-B4 /17) (RP-B4/17) Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Проекти по Наредба №3
Бюджет
1000,00 лв.