Avatar

проф. д.н. Иван Мирчев

Email: mirchev swu.bg


Заместник-председател на Съюза на математиците в България и член на ИБ на Управителния съвет; Член на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол; Член на Националния комитет по математика за Международния математически съюз, Действителен член на Международна академия на науките на Висшите училища - Москва.

Публикации

Coding theory and Cryptography teaching in the Bulgarian universities , International Congress on Mathematics MICOM- -2015, September 22-26, 2015: . (Co-author/s: Boyvalenkov, P.)
Investigation of “optimal” properties of the contemporary genetic codes according to simple mutation , International Congress on Mathematics MICOM -2015, September 22-26, Athens, Greece 2015: . (Co-author/s: Janev N., Milanov P.)
Идейната визия за Югозападен университет , Университет - Кариера - Университет /Сборник материали по проект: Кариерното развитие на кадри на Югозападен университет "Неофит Рилски"/ 2012: 5-10.
Integer programming approach to HP folding , Serdica Journal of Computing, брой 4, том 5, 2011 2012: 359 - 366. (Co-author/s: Janev N.,, Milanov P.,)
Образователните политики трябва да бъдат ориентирани към потребностите на гражданското общество и пазара на труда , в. "Учителско дело", бр. 34/07.11.2011 г. 2011: .
Югозападният университет "Неофит Рилски" - настоящи предизвикателства и визия за бъдещето , сп. Педагогика, брой 5, година XXI 2011: 4-19.
Хуманистичен модел в обучението по математика. : Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2011
Bioinfromatics and intellectual property , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – FMNS2011 8 – 11 June 2011 Faculty of Mathematics and Natural Science, 1 2011: 132 -137. (Co-author/s: Trencheva T.,, Trenchev Iv.,, Milanov P.,)
Integer programming approach to HP folding , Poster session in VIII European Workshop in Drug Design, Certosa di Pontignano - Siena, May 22nd – 28th 2011 2011: . (Co-author/s: Yanev N., , Milanov P., , Trenchev Iv.,)
South-west University "Neofit Rilski" - current challenges and vision for the future , 35 YEARS SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI" 2011: 20-80.
Формулы успеха , Бизнес контакты, Международный информационно-аналитический журнал, февраль - апрель 2011,ISSN 1312-109X 2011: 48-49.
Организационни, управленски и технологични иновации в съвременното българско образование , Сборник с научни студии и статии от юбилейна конференция на тема: Съвременното образование - мисия и визии, Благоевград, Бачиново, 03-04 декември, 2010 2010: 24-37. (Съавтор/и: Тодорина Д.,)
Една възможност за повишаване на качеството на учебния процес във висшите училища , сб. Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново, 10-12 септември, 2010 2010: . (Съавтор/и: Каращранова Е.,)
Description of molecules , Seminar of Coding theory, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria, 26-28.11.2009 2010: . (Co-author/s: Trenchev Iv., , Milanov P., , Ianev N., , Dodunekov St.,)
Optimal fitting of the experimental data and computing of the parameters characterizing pharmacological agonism (под печат) , MASSEE International Congress on Mathematics, MICOM 2009, 16 – 20 September, 2009, Ohrid, Republic of Macedonia Workshop “Bioinformatical studies on the structure and activity of proteins and drug – receptor interactions” 2010: . (Съавтор/и: Milanov P.,)
Integer optimization in bioinformatics. България: University publishing house "Neofit Rilski", 2010 (Co-author/s: Milanov P.,, Yanev N.,)
One possibility to integrate elements of the mathematical optimization and graph theory in high schools , MASSE International Congress on Mathematics MICOM 2009, 16-20 September, Ohrid, Republic of Macedonia 2010: . (Co-author/s: Karashtranova E.,)
Optimization problems and partial ordered sets , Proc. of IV CONGRESS of the Mathematicians of Republic of Macedonia 2008: . (Co-author/s: Milanov P.,)
Graph theory and discrete optimization in high school , Mathematics and natural sciences, volume 1 2007: 185-195.
Нов формат на кандидатстудентския изпит по математика , сп. Математика, год. XLV, бр. 5, 2006 2006: .
Система за обучение на ученици и студенти по математика - приемственост и хуманизация (Методически, организационни и управленски компоненти). : София,България, 2006
Използване на нестандартни подходи при решаване на задачи по математика в началното училище , сп. Начално училище, бр. 5, 2006 2006: 90-104.
Съвременното обучение - система от методически, организационни и управленски компоненти , сп. Педагогика, год. XVI, № 8, 2006 2006: .
Проверката и оценяването на студентските постижения в контекста на качеството на образованието , Сб. доклади Трета международна научно-практическа конференция, "Конкурентни стратегии във висшето образование" 2006: .
Технологичен модел в обучението по математика. : Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2006
Модел на учебно съдържание за извънкласна работа по математика. Методически, организационни и управленски аспекти , Сб. доклади Международна научна конференция, "Науката в условията на глобализацията през XXI век" 2006: .
Учителите - значими фактори в процеса на компютъризация на образованието , Scientific Research (Electronic Issue), Volume 4, SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad 2005: .
Interactive environment for distance learning , International Conference on mathematics education, 3-5 June 2005 2005: 312-317. (Co-author/s: Алексов З.,)
Software tools for building the web-based distance learning systems -Approaches and comparison , conf. "International scientific conference FMNS 2005" 2005: .
Computer-based model for Teaching and Learning Discrete Mathematics , Conf. "7-th International Conference on Discrete Mathematics and Applications (ICDMA7), 17-20 June,2004 2004: 147-156.
Приложения на хамилтонови вериги и цикли , сп. "Математика плюс", бр. 1/2004 2004: 62-65. (Съавтор/и: Алексов З.,)
Optimizacion Algorithms at the Upper-secondary School Level , Conf. "Mathematical Society of South Eastern Europe","International congress MASSEE 2003" 2003: 107-113.
Елементи от теория на графите в извънкласната работа в средните училища , XXXII Пролетна конференция на СМБ, 5-8 април 2003г. 2003: стр. 374. (Съавтор/и: Алексов З.,)
Покриващи дървета в графи , XXXII Пролетна конференция на СМБ, 5-8 април 2003г. 2003: 407. (Съавтор/и: Калинов К., Юруков Б.,)
Потоци в графи и мрежи , Сб. доклади от XXX Пролетна конференция на Съюза на математиците в България 2001: 411-417. (Съавтор/и: Калинов К., Юруков Б.,)
Търсене на оптимални пътища , сп. Математика, бр. 2, 2001 2001: 2-6. (Съавтор/и: Калинов К., Юруков Б.,)
Graphs. Optimization Algoritms for networks. Благоевград, България: (in Bulgarian), 2001
Оптимални дървета в графи и мрежи , сп. Математика плюс, бр.3 2001: 24-27. (Съавтор/и: Юруков, Б., Калинов К.,)
Optimization. An Algorithmic Approach. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1999
Висша математика. Благоевград, България: Унив. издателство "Н. Рилски", 1999 (Съавтор/и: Чимев, К.,)
Mathematics. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1998 (Co-author/s: Chimev K.,)
Theory of numbers. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1996
Strongly Dominating Sets in the Theory of the Separable Sets of Variables for Functions , Research in Mathematics, Vol. 5, Discrete Mathematics and Applications 1995: 68-80. (Co-author/s: Sl. Shtrakov,)
Separable and Dominating Sets of Variables for Functions , General Algebra and Discrete Mathematics, Heldermann - Verlag Berlin, 1995 1995: 191-198.
Strongly Essential Variables of the Functions of k-Valued Logic , Discrete Analysis and Operations Research, Vol. 2, book 2, 1995, (in Russian) 1995: 62-68.
Some Properties of H-funcitons , Acta Cybernetica, Vol. 12, book 2, 1995 1995: 137-143. (Co-author/s: Yurukov, B.)
А Class of k-valued Functions , Proceedings of the Twenty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 1995 1995: 218-225. (Съавтор/и: Yurukov,B.)
Strongly Dominating Sets of the Theory of the Sets of Variables for Functions , Proc. of Fifth International Conf. of Discrete Mathematics and Applications 1995: 68-80. (Co-author/s: Shtrakov, Sl.)
Mathematics, Part I. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1995 (Co-author/s: Chimev, K., Shtrakov, Sl.)
Exercises in Mathematics, Part I. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1995 (Co-author/s: Chimev, K., Shtrakov, Sl.)
Exercises in Mathematics, Part II. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1995 (Co-author/s: Chimev, K., Shtrakov, Sl.)
Exercises in Mathematics, Part III. Благоевград, България: (in Bulgarian), 1995 (Co-author/s: Chimev, K. , Shtrakov, Sl.)
Алгоритъм за проверка на начините на функциите от техните променливи , Годишник на ВПИ - Благоевград, том V, кн. 1, 1988 1995: 58-63.
Discrete Mathematics and Applications, Research in Mathematics. : Volume 5,Blagoevgrad, 1995, сб.доклади, 1995 (Co-author/s: Shtrakov, S.,)
Some Properties of Strongly Dominating Sets , Riga Technical University, Dept. of Applied Mathematics, Year-Book, Report No. 4, August 1994 1994: .
Separable and Dominating Sets of Variables. Благоевград, България: South-West University, 1993, pp. 75-130, monograph, 1993 (Co-author/s: Chimev, K.)
Ръководство за решаване на задачи по математика. : Благоевград, България, 1992 (Съавтор/и: Чимев, К.)
Separable and Dominating Sets of Variables of Functions. : Ph.D. dissertation, Sofia, (in Bulgarian), 1990
Върху отъждествяването на променливите на функциите , Годишник на ВПИ - Благоевград, том VII, кн. 2, 1990 1990: 73-81. (Съавтор/и: Чимев, К.)
Максимално отделими подмножества на к-значните функции , Докл. на XIX Пролетна конференция на СМБ 1990: 118-122.
Dominating and с-Separable Sets of Variables of Functions , Proc. 18th Spring Conf. of UBM, Albena, 1989,(in Bulgarian) 1989: 181-185 .
Свойства на максимално отделимите подмножества , Год. ВПИ, т. VI, кн. 1 1989: 78-91. (Съавтор/и: Щраков С., Юруков Б.)
Някои свойства на тризначните Н-функции , Сб. резюмета от Научна сесия ВМЕИ "Ленин" '89, (доклади - микрофилмирани) 1989: 12.
Ръководство за решаване на задачи по математика. : Благоевград, България, 1989 (Съавтор/и: Чимев, К., Тасев М., Юруков, Б.)
Алгоритъм за проверка на начините на зависимост на функциите от техните променливи , Год. ВПИ, т. V, кн. 1 1988: 58-63.
Separable and dominating sets of variable for the functions , East European Seminar Summaries, Predela 1988: 27-29.
Strongly Dominating Sets of Variables , МTA SZTAKI Kozlemenyeh 39/1988 1988: 121-130. (Co-author/s: Shtrakov Sl.)
Методическо ръководство за решаване на задачи по математика. : Благоевград,България, 1988 (Съавтор/и: Чимев, К., Тасев М., Юруков, Б.)
Properties of one Class Boulean Functions, connected with Notion "c-separability" of Sets of Arguments for Functions , Yearbook of SWU - Blagoevgrad, Vol. IV, book 1, 1987, (in Bulgarian) 1987: 64-69. (Co-author/s: Gjudzhenov, I. D.)
Някои свойства на небулевите с-функции , Год. на ВПИ - Благоевград, т. 4, кн. 1 1987: 109-113.
Ръководство за решаване на задачи по математика. : Благоевград, България, 1986 (Съавтор/и: Чимев К., Тасев М., Юруков, Б.)
Изчисляване на детерминанти , сп. Млад конструктор, бр. 1, Приложение ХV, 1986 1986: .
Персоналния микрокомпютър - средство интензификация, индивидуализация и подобряване качеството на учебния процес за , 40 години соц. образование в НРБ, ВПИ - Благоевград 1986: 145-147.
Програма "Кои лампи светят" , сп. Млад конструктор, бр. 1, Приложение III 1986: .
Идеологизация на обучението по математика във ВУЗ , сп. "Проблеми на висшето образование", бр. 2 1986: .
Някои основни задачи при обучението по линейна алгебра, решими с помощта на компютър , Годишник на ВПИ - Благоевград, том II, кн. 1, 1985 1985: 97-101.
Програмно осигуряване за автоматизирана обработка текущия контрол на студенти , Годишник на ВПИ - Благоевград, том II, кн. 1, 1985 1985: 102-108.
Програмно осигуряване за автоматизация на обслужването и управлението на учебната дейност във ВУЗ , Доклади (микрофилмирани) от Юбилейна научна сесия 40-години ВМЕИ "В. И. Ленин" 1985: . (Съавтор/и: Самарджиев, К.)
Джордж Бул , сп. Математика, бр. 8 1985: 2-5. (Съавтор/и: Вучкова, М.)
Programming in Basic. : Благоевград, България (in Bulgarian), 1984 (Co-author/s: Yurukov,B.)
Някои бележки върху изучаването на геометрия в нашето училище в епохата на Възраждането , Годишник на ВПИ - Благоевград, том I, кн. 1, 1984 1984: 162-195.

Конференции

International Congress on Mathematics MICOM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
2) Coding theory and Cryptography teaching in the Bulgarian universities a dedication to Stefan Dodunekov
Период
22.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
Mathematics MICOM
Съавтор(и)
Петър Бойваленков

International Congress on Mathematics MICOM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3) Investigation of “optimal” properties of the contemporary genetic codes according to simple mutation,
Период
22.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
Mathematics MICOM
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Борислав Юруков

Fourth International Scientific Conference – FMNS2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bioinfromatics and intellectual property
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Trencheva T., Trenchev Iv., Milanov P.

VIII European Workshop in Drug Design, Certosa di Pontignano - Siena, May 22nd – 28th 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Integer programming approaches to HP folding
Период
22.05.2011 - 28.05.2011 г.
Организатор
Poster session in VIII European Workshop in Drug Design, Certosa di Pontignano - Siena, May 22nd – 28th 2011
Съавтор(и)
Yanev N.,, Milanov P.,, Trenchev Iv.,

40 Юбилейна Пролетна конференция на Съюза на математиците в България - участвал като Председател на организационния комитет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
40 Юбилейна Пролетна конференция на Съюза на математиците в България
Период
05.04.2011 - 09.04.2011 г.
Организатор
Съюз на математиците в България

Юбилейна конференция на тема: Съвременното образование -мисия и визии

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременното образование - мисия и визии
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Тодорина Д.,

Синергетика и рефлексия в обучението по математика Доклади на юбилейната международна конференция посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Една възможност за повишаване на качеството на учебния процес във висшите училища"
Период
10.09.2010 - 12.09.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Каращранова Е.,

Seminar of Coding theory, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Description of molecules”
Период
26.11.2009 - 28.11.2009 г.
Организатор
SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Съавтор(и)
Trenchev Iv., , Milanov P.,, Ianev N., , Dodunekov St.,

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) BG05M2OP001-2.002-0001 -Студентски практики – Фаза 1

Период на провеждане
18.05.2017 - 30.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"
Бюджет
2467000,00 лв.

(900 119) Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area (SKILLS BALANCING)

Период на провеждане
01.11.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ETCP “Greece Bulgaria 2007-2013”
Бюджет
3748134,42 лв.

(Гърция-България) Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization - YMC(H)A

Период на провеждане
31.03.2012 - 31.03.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Международен
Бюджет
1000000,00 лв.

(B2.33.02) INTERREGIONAL COOPERATION AT SCIENTIFIC COMPUTING IN INTERDISCIPLINARY SCIENCE

Период на провеждане
28.02.2012 - 28.02.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
332672,00 лв.

(B2.32.01) Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking

Период на провеждане
17.02.2012 - 16.02.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
297418,00 лв.

Solar Energy and Energy Efficiency in Southwestern Bulgaria and Eastern Macedonia

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Bulgaria – Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Crossborder Programme
Бюджет
100000,00 лв.

Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization - YMC(H)A, Εuropean Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-2013"

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Еuropean Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria"
Бюджет
100000,00 лв.

Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия, Bioinformatical studies on the structure and activity of proteins and drug – receptor interactions

Период на провеждане
01.03.2009 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
заместник-кординатор
Финансиран от
ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА NSF of Bulgaria
Бюджет
10000,00 лв.

Web базирана DSS система в помощ на управлението на речния басейн на р. Места

Период на провеждане
01.01.2007 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

INTERREG -Гърция

Период на провеждане
01.11.2006 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
RP6
Бюджет
10000,00 лв.

„База данни за свързване на регистъра на студентите с обслужващите ЮЗУ банки”

Период на провеждане
01.01.2006 - 31.12.2006 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

„База данни академичен състав и докторанти”

Период на провеждане
01.01.2006 - 31.12.2006 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

Създаване на софтуерен продукт за информационно обслужване на дейността на учебните отдели в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград

Период на провеждане
01.01.2006 - 31.12.2006 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

„Адаптиране, апробиране и внедряване на софтуерна система за дистанционно обучение” към магистърска програма на катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт” (целеви проект)

Период на провеждане
01.01.2005 - 31.12.2006 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

SCOPES-Цюрих,България,Швейцария,Македония

Период на провеждане
01.01.2001 - 30.05.2004 г.
Форма на участие
Заместник координатор
Финансиран от
SNSF
Бюджет
10000,00 лв.

Center of Excellence for Applications of Mathematics, Германия

Период на провеждане
01.01.2001 - 31.12.2003 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
DAAD
Бюджет
10000,00 лв.

(7 IP 65642) SCOPES 2000 - 2003, Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland, Co-operation Agreement, No. 7 IP 65642

Период на провеждане
01.01.2000 - 31.12.2003 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
Swiss National Science Foundation
Бюджет
10000,00 лв.

Прес страницата на Университетско издателство „Неофит Рилски”

Период на провеждане
01.01.2000 - 01.01.2001 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

Електронното издание „Scientific Research” (целеви проект)

Период на провеждане
01.01.2000 - 01.01.2001 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

WEB базирана информационна система „Качество и мобилност на академичния състав” (целеви проект)

Период на провеждане
01.01.2000 - 01.01.2001 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ю
Бюджет
10000,00 лв.

Годишен проект за съвместна дейност, Германия

Период на провеждане
01.01.1999 - 01.01.2002 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
DAAD, DFG
Бюджет
10000,00 лв.

TEMPUS SJEP 11087 " Modular Education in Mathematics and Informatics"

Период на провеждане
01.01.1996 - 01.01.1999 г.
Форма на участие
контактна персона
Финансиран от
България
Бюджет
10000,00 лв.

TEMPUS SJEP 7272 "University Network for Information Technologies Education in Economic, Social and Political Sciences, Business and Humanities"

Период на провеждане
01.01.1994 - 31.12.1997 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
България
Бюджет
10000,00 лв.

TEMPUS JEP 1728 "University Network for Cooperation and Development of Artificial Intelligence and Modern Information Technologies Education"

Период на провеждане
01.01.1992 - 31.12.1994 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
България
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени докторанти

Учебно съдържание и модел за обучение в извънкласната работа по математика

Докторант
Марияна Кацарска
Период
08.07.2015 - 08.10.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Компютрите в обучението

Докторант
Зоранчо Алексов
Период
01.01.2004 - 31.01.2004 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Технология за обучение по математическо оптимиране в средното училище

Докторант
Борислав Юруков
Период
01.12.2001 - 31.12.2001 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Докторант
досега-общо 30 дипломанти
Период
01.01.1991 - 31.12.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Конкурс за присъждане на научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика, " Моделиране на знания в предметната област Бизнес анализ"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирена Атанасова

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ - в Професионално направление 1.3, научна специалност Методика на обучението по математика (Професионално развитие на учителите за внедряване на изследователския подход в образованието по математика)

Вид
Конкурс за професор
Университет
Института по математика и информатика при БАН
Държава
България
Дата
10.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Тони Кондева Чехларова

Конкурс за научна степен „доктор “ – в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... -дисертационен труд на тема "Учебно съдържание и модел за обучение в извънкласната работа по математика"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "неофит Рилски" - Благоевград
Държава
Благоевград, България
Дата
25.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Маряна Кацарска

Конкурс за научна степен „доктор “ – в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки / „Информатика“- дисертационен труд на тема "Семантичен уеб - модели и приложения"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "неофит Рилски" - Благоевград
Държава
Благоевград, България
Дата
18.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Борисова

Конкурс за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05.07.03 “Методика на обучението по математика и информатика”

Вид
Конкурс за доцент
Университет
София
Държава
Дата
17.11.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас. Ева Димитрова Димитрова

Конкурс за доцент по научната специалност 05.07.03, „Методика на обучението (по математика и информатика)”, ДВ бр. 14/13.02.2007 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
София
Държава
Дата
31.12.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Юлия Нинова

Конкурс за присъждане на научното звание „професор” по научната специалност 05.07.03. „Методика на обучението (по математика)”, ДВ бр. 14/13.02.2007 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
София
Държава
Дата
01.12.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Николина Стефанова Георгиева

45 дипломни работи за периода 1985-2000

Вид
Дипломна работа
Университет
Благоевград
Държава
Дата
31.12.2000 г.
Уеб страница
Автор(и)
45 дипломни работи за периода 1985-2000

Конкурс за доцент

Вид
Конкурс за доцент
Университет
София
Държава
Дата
31.01.2000 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Методи Аслански

Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.10.2011 г.
Автор(и)
Лиляна Методиева Каракашева-Йончева

Отделими множества от променливи на функциите

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
Година
2005
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Чимев

Research in Mathematics, Vol. 5, Discrete Mathematics and Applications

Вид
Книга
Издател
Research in Mathematics, Vol. 5, Discrete Mathematics and Applications
Държава
Благоевград, България
Година
1995
Уеб страница
Автор(и)
редактор