Avatar

гл.ас. д-р Милена Ангелова

Email: milena_angelova swu.bg


Публикации

Bulgarian Women Scientists “Removed” from the Collective Memory in the Communist Times – the Case of Kostadinka Tvardishka (1907-1963) , Балканистичен Форум, 1 (Balkanistic Forum) 2022: 173-201.
Съветизация на паметта. Съюзът на бойците против фашизма и производството на памет (1945–1951) , В: Лулева, Ана и др. (съст.), Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет. 2022: 289-302.
Социалната болест: Туберкулозата в България през първата половина на ХХ век. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград", 2021
Панорамата и визуалният наратив за войната. Случаят "Плевенска епопея"" , Петков, П., М. Карамихова (ред.). Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства, 2021: 164-176.
Грижата за „предтуберкулозните“ деца и училищата на открито в България през първата половина на ХХ в. , ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм 2021: 134-157.
„Бойците против фашизма“ – власт и привилегии (1945-1951) , Списание електронно списание Дзяло 2020: 1-21.
Тhe Transfer of Modern Agricultural Knowledge among the Bulgarians in the Danube Province (1860s – 1870s) , Iakovos D. Michailidis and Giorgos Antoniou, eds. Institution Building and Research under Foreign Domination. Europe and the Black Sea Region (early 19th – early 20th centuries) 2019: 91-104.
РУСКИЯТ ОРИЕНТАЛИЗЪМ И ЗАРАЖДАНЕТО НА КЮРДОЛОГИЯТА: ДИПЛОМАТЪТ КАТО УЧЕН - АВГУСТ ЖАБА (1801–1894) , KNOWLEDGE – International Journal Vol. 22.3 Vrnjacka Banja, Serbia, March, 2018 2018: 711-716.
Да лекуваш с кал: „Европейската“ балнеология и калолечението в България през първата половина на ХХ в. , Балканистичен Форум 2 (2018) 2018: 112-134.
Heroes, Places, Memories. Bulgarian Memory Cultures and Policy to the Russian-Ottoman War of 1877 – 1878. : LAMBERT Academic Publishing, 2016 (Co-author/s: Нурие Муратова)
“The Heroine from Shipka who took part in four wars and helped thousands of people.” The Russo-Ottoman war 1877 - 1878 as symbolic capital in the female biography , Balkanistic forum, 3, 2016 2016: 131-146. (Co-author/s: Anastasiya Pashova)
Научно и социално конструиране на болестта: туберкулозата в края на XIX – първата половина на XX век , Лилова, Д. (съст.), Природни науки, технологии и социални светове 2015: 315-335.
Yezidis in the Yerevan Gubernia (Province) after the Russo-Ottoman War (1877 - 1878) , Балканистичен Форум, 3 (Balkanistic Forum) 2015: 118-127.
Руско–отоманската война 1877-1878 като символен капитал в една женска биография , Балканистичен Форум 2 (2015) 2015: 148-155. (Съавтор/и: Анастасия Пашова)
“The Model Village”. The modernization Project of the Villages in Bulgaria (1937-1944) , MARTOR, 19 (Martor. The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review) 2014: 89-96.
The Epopee with 'The Epopee' or the Building of the Panorama 'The Epopee of Pleven 1977 , Балканистичен Форум, 1-2-3 (Balkanistic Forum) 2014: 51-60.
Public Health and Social Diseases. Combating Tuberculosis in Bulgaria 1912-1939 , Балканистичен Форум, 2 (Balkanistic Forum) 2013: 74-88.
Безсмъртният герой като колега: колективният ритуал "Героят е винаги в строя" (1977-1989) , Колева, Д. (съст.), Смъртта през социализма – героика и постгероика 2013: 115-128.
‘Battles in the Past’ or ‘Battles for the Past’: Bulgarian National Models of Memory and Memory Policy , Балканистичен Форум, 1 (Balkanistic Forum) 2013: 34-55. (Co-author/s: Anastasiya Pashova, Petar Vodenicharov, Nurie Muratova,, Kristina Popova, Mariyana Piskova)
(Не)споделената памет на късния социализъм. Движението “Народната памет разказва” (1983-1989). България: „СемаРШ”, 2010
Побратимените градове: Докосване между култури и/или размяна на делегации Благоевград – Батуми, 1964 – 1989 г. , Балканистичен Форум, 1 (Balkanistic Forum) 2010: 238 - 313. (Съавтор/и: Марияна Пискова)
Care, Monitoring, Control - the First Experimental Practice for Accommodation in Foster Families in Bulgaria (1937-1938) , Popova, Kristina, Vaska Stancheva-Popkostadinova (Eds.), Case work and social control in the 20th century, 2010: 27-38.
Gender Analisis of the Bulgarian Guerilla Fighters and the Members of the “Unions of the Fighters against Fascism”. Autobiographical discourses , Book Series: Women and Minorities Archives Volume 1 2009: 181-188. (Co-author/s: Petar Vodenicharov)
Обществени организации в сферата на здравеопазването до 1944 г. , Георгиев, М., Кр.Гигов и др. (съст.), История на българската медицина 2009: 267-279.
Филантропия и обществено здраве - Рокфелеровата фондация и борбата с маларията в България през 20-30-те години на XX век , Научни известия на Правно-историческия факултет на Югозападния университет, г.V, кн.1 2009: .
“Образцово село”. Модернизационният проект за селото в България (1937-1944 г.). България: Югозападен университет "Неофит Рилски", 2008
В ‘единен противотуберкулозен фронт’. Борбата против туберкулозата в социалната и здравна политика на българската държава – 1944–1951 г. , Балканистичен Форум 3 (2008): 104–115 2008: 104-115.
Виртуална Горна Джумая. Минало и културно разнообразие на община Горна Джумая, Благоевград. България: Югозападен университет "Неофит Рилски", 2007 (Съавтор/и: Кристина Попова, Марияна Пискова, Нурие Муратова)
The politics of “social diseases” in Bulgaria – between society initiatives and state engagements. The Society for Fight against Tuberculosis (1908-1948) , Schilde, K., D. Schulte (eds.), Need and Care – Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe’s Professional Welfare 2005: 137-149.
Rockefeller Foundation and the American Near-East Foundation in Bulgaria – Initiatives in the Field of Social Work in the 1920’s and 1930’s , Research Report Bulgaria 1-2005, he History of Social Work in Eastern Europe 1900 – 1960 2005: 1-9.
Обществено подпомагане и социална работа в България: история, институции, идеологии, имена. България: Югозападен университет "Неофит Рилски", 2005 (Съавтор/и: Кристина Попова)
The History of social work in Bulgaria 1900 – 1960 , History of Social Work in Eastern Europe 1900-1960 2005: 1-45. (Co-author/s: Кристина Попова)
Рокфелеровата фондация и Американската близкоизточна фондация в България - инициативи в полето на социалната работа, 20-30-те години на XX век , Обществено подпомагане и социална работа в България: история, институции, идеологии, имена 2005: с.112-125.
Политиките към "социалните болести" в България през първата половина на XX в. - между дружествените инициативи и държавните ангажименти. Дружество за борба с туберкулозата (1908-1948) , –В: Христова, Н. (съст.), Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков 2005: 377-386.
История на местното самоуправление. България: Югозападен университет "Неофит Рилски", 2004 (Съавтор/и: Кристина Попова, Марияна Пискова, Нурие Муратова)
Семейство, Религия, Всекидневие на мюсюлмани в Западните Родопи (Историко-антропологически аспекти). България: „СемаРШ”, 2003 (Съавтор/и: Анастасия Пашова, Кристина Попова, Нурие Муратова, Петър Воденичаров, Фетие Шаранска)
“Да стоим високо и да повдигнем околното ниво към нас”. Селските жени и движението “Образцово село” (1937-1944) , Балканистичен форум, 2003, №1-2-3 2003: .
Селският дом във фокуса на официалната нормативност – средата на 30-те-средата на 40-те години на XX в. , Балканистичен форум , 2002, кн.1-2-3, 70-86 2002: 70-86.
"Да бъдеш очарователна - това е дълг!" , Тя на Балканите 2001: 246-253.
The Student Summer Camps in Bulgaria between Two World Wars , Naumovic, Sl., M. Jovanovic, eds. Childhood in South East Europe. Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century. – 2001: pp. 163-175.

Конференции

DESTINY OF TRADITIONS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Limits of Identity. The Yezidi Community of Armenia - Academic Traditions, State Policies and Self-identifications
Период
16.11.2018 - 18.11.2018 г.
Организатор
SU “Kl. Ohridsky”, Department of Ethnology

“History, culture, history of science in 19th –beginning of 20th century”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Soviet Oriental studies in Azerbaijan
Период
16.07.2018 - 16.07.2018 г.
Организатор
National Academy of Science, Baku

“Institution building and research under foreign domination. Europe and the Black Sea Region, early 19th-early 20th centuries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Transfer of Modern Agricultural Knowledge among the Bulgarian Society in the Danube Province (1860s - 1870s)
Период
20.04.2018 - 21.04.2018 г.
Организатор
, International Hellenic University Thessaloniki

27 международна кръгла маса „Експеримент, общество, власт“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Власт, знание и конструиране на на идентичност - "арменските" йезиди в руската и съветската кюрдология, 19-20 век
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападния университет "Неофит Рилски"

КУРОРТИ, КУРОРТНО ДЕЛО И ПОЧИВКА В БЪЛГАРИЯ – МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ВЛИЯНИЯ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Калолечението в България през първата половина на ХХ в.
Период
20.10.2016 - 21.10.2016 г.
Организатор
Институт за исторически изследвания при БАН, Регионален исторически музей “Акад. Йордан Иванов” - Кюстендил, Община Кюстендил

MULTIMEDIAL REPRESENTATIONS OF THE OTHER AND THE CONSTRUCTION OF REALITY: EAST-CENTRAL EUROPE, 1945 – 1980

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Disease as Otherness. Media coverage of tuberculosis in Bulgaria (1940- 1950)
Период
02.12.2015 - 05.12.2015 г.
Организатор
Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS

БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Премълчаната женска история в един семеен фонд (случаят Проевски)
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

„КУРОРТИ, КУРОРТНО ДЕЛО И ПОЧИВКА В БЪЛГАРИЯ ХIХ-ХХ В. - МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ВЛИЯНИЯ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Противотуберкулозните санаториуми в България в началото на ХХ век – между държавата и гражданския сектор
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Институт за исторически изследвания при БАН, Регионален исторически музей “Акад. Йордан Иванов” - Кюстендил, Община Кюстендил

Women's Memory of the Russian-Ottoman War (1877-1878)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Heroine from Shipka who took part in four wars and helped thousands of people. The Russo-Ottoman War of 1877 - 1878 as symbolic capital in the female biography
Период
12.09.2014 - 14.09.2014 г.
Организатор
National Academy of Sciences of Armenia (Armenia)
Съавтор(и)
Анастасия Пашова

The Silenced Memory of the Russian-Ottoman War (1877-1878) - the Memory of Emigrants and Minorities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Yezidis in the District of Yerevan after the Russo-Ottoman War of 1877/1878
Период
25.01.2014 - 25.01.2014 г.
Организатор
Bilgi University, Turkey

Places of Memory and Heroes of the Russian-Ottonan War (1877-1878)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Building the "Pleven Battles Panorama" in 1977
Период
27.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

National models of politics of memory with regard to the Russian-Ottoman War (1877-1878) and the peace treaties

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Battles in the Past” or “Battles for the Past”. Bulgarian National Models of Memory and Memory Policy
Период
08.09.2012 - 08.09.2012 г.
Организатор
University of Graz
Съавтор(и)
Marijana Piskova, Kristina Popova, Nurie Muratova, Petăr Vodeničarov, , Anastasija Pašova

ПОЛ И ПРЕХОД 1938 – 1958 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Жените-агрономки и учителките по земеделско домакинство в програмата „Образцово село” (1937-1944 г.)
Период
21.06.2011 - 22.06.2011 г.
Организатор
Център за изследвания и политики за жените

България-Грузия - исторически и културни паралели

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"The Movement 'People's memory is relating" - the Memory Policy in the Last Decade of the Communist Regime in Bulgaria (1983-1989)"
Период
31.05.2011 - 03.06.2011 г.
Организатор
Държавен университет "Шота Руставели"

Българският ХХвек. Колективна памет и национална идентичност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическите употреби на спомнянето. Мемоарната кампания "Народната памет разказва" (1983-1989)
Период
14.01.2011 - 11.12.2015 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

“Modernization of agriculture in the conditions of globalization”, Cooperative Scientific Conference of Faculty of Agriculture of Batumi Shota Rustaveli State University and South-West University "Neofit Rilski” of Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Model Village. The modernization project about the village in Bulgaria (1937-1944)
Период
29.06.2010 - 30.06.2010 г.
Организатор
Batumi Shota Rustaveli State University

„Health and Welfare: diversity and convergence in policy and practice” - PHOENIXTN CONFERENCE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Social Diseases and Public Health. Society for Fight against Tuberculosis in Bulgaria until 1939
Период
19.02.2009 - 22.02.2009 г.
Организатор
National and Kapodistrian University of Athens

International Conference: Hygiene – Health Politics – Eugenics: Engineering Society in 20-th-Century Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Combating social diseases in Bulgaria 1912 – 1944
Период
31.05.2007 - 02.06.2007 г.
Организатор
Freie Universität Berlin

Проекти

(KEAC-BSR (734645)) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries

Период на провеждане
01.01.2017 - 01.01.2021 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
European Union - the funding scheme Horizon2020 Marie Skłodowska-Curie RISE (= Research and Innovation Staff Exchange
Бюджет
427500,00 лв.

Жени, женски организации и места на колективна памет в София, Русе и Благоевград

Период на провеждане
12.01.2016 - 12.01.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Български фонд за жените
Бюджет
5000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") ДА ИЗРАСНЕШ НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
09.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") Списание „Балканистичен форум“

Период на провеждане
04.02.2015 - 04.02.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Български периодични издания“, 2014-2015
Бюджет
6000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") МЪЛЧАНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") Индексиране на списание "Балканистичен форум"

Период на провеждане
04.02.2013 - 27.12.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Подкрепа на издания и специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор“
Бюджет
3000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") ТОЙ НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
04.02.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
6000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") Списание „Балканистичен форум“

Период на провеждане
06.02.2012 - 04.02.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Периодика“
Бюджет
6000,00 лв.

(1234-данни отдел "проекти") НОЩНИ БАЛКАНИ

Период на провеждане
06.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

(295167) Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian- Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Marie Curie Actions People International Research Staff Exchange Scheme
Бюджет
1022580,00 лв.

(2011-1-PL1_GRU06-19765 2) „To Come out of the Shadow” Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation Caused by their Nationality

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.09.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
програма ГРЮНДВИГ
Бюджет
28000,00 лв.

(123 -данни от международния отдел) БАЛКАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЕРИФЕРИИ

Период на провеждане
07.02.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Институцията Околийски лекар и здравеопазването в Неврокопско през 20-те и 30-те години на ХХ век

Студент
Севда Балканска
Година
2018
ОКС
магистър

Рокфелеровата фондация в България и Противомаларичната станция в Петрич 1928 – 1944 г.

Студент
Василка Шаламанова
Година
2016
ОКС
магистър

МЕЖДУ МУЗИКАТА И ИДЕОЛОГИЯТА. ИСТОРИЯ НА ДЕТСКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР В ГРАД ЯКОРУДА (1939 - 2014)

Студент
Йорданка Алексиева
Година
2016
ОКС
магистър

Социалистическата музеификация на паметта за една „героиня“. Архивът на музея „Вела Пеева“ 1951-1991 г.

Студент
Мехмед Кундьов
Година
2015
ОКС
магистър

„Българският Колоездач“. Организираното колоездачно движение в България до края на 30-те години на XX век

Студент
Веселин Младенов Стоилов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Изселвания и присъди: «Възродителният процес» и репресивните политики към мюсюлманите от района на с. Вълкосел (1948-1989) - изследване между архива и терена

Студент
Юрфан Делиев
Година
2012
ОКС
бакалавър

Настаняване на бежанците от Егейска Македония в Петричко след Първата световна война (1925-1931 г.)

Студент
Златка Михайлова Сотирова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Професионализиране на сестринството. Дейността на директорите на Училището за милосърдни сестри в София 1914-1942 г.

Студент
Мария Алексеева Адърова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Посещението на дипломатическият корпус в Благоевград през 1987 г.

Студент
Гергана Любенова Христова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Отвъд фасадата на експертността – кметовете в Горноджумайската околия 1934-1944 г.

Студент
Емилия Асенова Шумкова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Общественото подпомагане в гр. Неврокоп през 30-те и 40-те години на ХХ век

Студент
Ася Атанасова Зафирова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Ученическото въздържателно движение в периода между двете световни войни

Студент
Анастасия Лъчезарова Кирилова
Година
2007
ОКС
магистър

Възродителният процес през 70-те години на ХХ в. /случаят Вълкосел/

Студент
Сергей Стоянов Вучков
Година
2007
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Читалищата в община Якоруда

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Хюсаин Вейсалов

Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век. ИИБМ, ИК ‘Сиела’, С., 2009

Вид
Книга
Издател
Критика и Хуманизъм, кн.29, 2/2009, с.377-380
Държава
Година
2009
Автор(и)
Груев, Михаил