Avatar

ас. д-р Милен Малаков

Email: milen_malakov swu.bg


Публикации

Конституция на Княжество Сърбия от 1869 година , Studia Iuridico-Historica 2014: 102-117.
Употреба на определителен член в словенски език в неформална среда – по материали от интернет , Знанието – традиции, иновации, перспективи 2013: 104-107.
Употреба на показателното местоимение като определителен член в старословенски писмени паметници , Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи 2012: 168-173.
Определителният член в словенските диалекти , Балканистичен форум 2012: 123-131.

Конференции

Знанието – традиции, иновации, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Употреба на определителен член в словенски език в неформална среда – по материали от интернет
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Употреба на показателното местоимение като определителен член в старословенски писмени паметници
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Юбилейни Паисиеви четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Определителният член в словенските диалекти.
Период
03.11.2011 - 04.11.2011 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"