Avatar

гл.ас. д-р Милен Малаков

Email: milen_malakov swu.bg


Завършил висше образование, ОКС "Магистър", в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Славянска филология" с профил сръбски и хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литератури и втори профил словенски език. Защитил дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" в ЮЗУ "Неофит Рилски" на тема "Проблемът за определителния член в словенски език (в диахронен и синхронен аспект)". Доктор по славянски езици, главен асистент по общо и сравнително езикознание (сравнителна граматика на славянските езици).

Публикации

За определителния член ta в словенския език , Съпоставително езикознание 2018: 103-121.
Резиянският книжовен език , Балканистичен форум 2017: 95-103.
Конституция на Княжество Сърбия от 1869 година , Studia Iuridico-Historica 2014: 102-117.
Употреба на определителен член в словенски език в неформална среда – по материали от интернет , Знанието – традиции, иновации, перспективи 2013: 104-107.
Употреба на показателното местоимение като определителен член в старословенски писмени паметници , Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи 2012: 168-173.
Определителният член в словенските диалекти , Балканистичен форум 2012: 123-131.
Юбилейна конференция в Благоевград , Език и литература 2009: 199-200.

Конференции

Знанието – традиции, иновации, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Употреба на определителен член в словенски език в неформална среда – по материали от интернет
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Употреба на показателното местоимение като определителен член в старословенски писмени паметници
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Юбилейни Паисиеви четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Определителният член в словенските диалекти.
Период
03.11.2011 - 04.11.2011 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кратък сравнителен анализ на определителния член в български и словенски език
Период
28.05.2009 - 30.05.2009 г.
Организатор
Сегедски университет

Проекти

(КП-06-НП4/56) Конкурс "Българска научна периодика - 2023 г." Списание "Балканистичен форум"

Период на провеждане
31.05.2023 - 31.05.2023 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
8000,00 лв.

ННП Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина

Период на провеждане
31.05.2023 - 31.05.2023 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
400000000,00 лв.

(КП-06-ППЗ/2) Конкурс "Българска периодика - 2022 г." / Балканистичен форум

Период на провеждане
16.11.2021 - 15.11.2022 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", София
Бюджет
5200,00 лв.

(НП 07/26) Конкурс "Българска научна периодика - 2018 г." - Списание "Balcanistic forum"

Период на провеждане
11.12.2018 - 11.12.2019 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
5250,00 лв.

(НП06/31) Конкурс "Българска научна периодика - 2017 г." - Списание "Balcanistic forum"

Период на провеждане
11.09.2017 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
5250,00 лв.

(RP-B5/17) Актуални проблеми на лингвистиката

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики – фаза 1

Период на провеждане
29.03.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оеративна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
26000000,00 лв.

(RP-B9/16) Езикова и литературна компетентност на учениците от средните училища. Мониторингово изследване - II част.

Период на провеждане
01.01.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-B9/15) Езикова и литературна компетентност на учениците от средните училища. Мониторингово изследване.

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP-C7/14) Актуални проблеми на българистиката и славистиката

Период на провеждане
15.02.2014 - 02.01.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
23.05.2013 - 04.05.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-C8/13) Теоретико-приложни модели в обучението по славянски езици (нови подходи и методи)

Период на провеждане
05.02.2013 - 10.12.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-B9/12) Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
15.02.2012 - 07.12.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

Рецензии/Становища

„Словообразуване на имената на лица в три съвременни южнославянски романа (Съпоставка между български, сръбски и словенски)“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вероника Веселинова Иванова