Avatar

гл.ас. д-р Георги Михайлов

Email: mihaylov law.swu.bg


Публикации

Неопределеност в частното право – възможно ли е? , Сборник: „Актуални проблеми на частното право“, Благоевград, 2015, 33 – 38 2015: 33-38. (Съавтор/и: доц. д-р Манол Станин)
Международното право – критерий за ефективност в националния законодателен процес. , Сборник от международна научна конференция на тема: „ООН: Исторически традиции и съвременно право“, ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, октомври 2015 г. 2015: .
Правотворческо тълкуване в правораздавателната дейност. , Сборник от научна конференция, посветена на паметта на проф. д-р Росен Ташев, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, ноември 2015 г. 2015: .
Матрица на правотворческата дейност. , Електронен сборник на Русенския университет „Ангел Кънчев“: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’14, ISSN 1311-3321, 7 – 11 2014: 7-11.
Регулаторната оценка като средство за политическа неутралност на правото. , Електронно списание на ПИФ към ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Право, политика, администрация“, том 1, брой 2/2014 г.; ISSN: 2367 – 4601 2014: .
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство като източник на право. , Сборник: „Актуални проблеми на съдебната практика по граждански дела и поставянето им като казуси в процеса на обучението“, Благоевград, 2014, 60 – 63 2014: 60-63.
Определяне vacatio legis според регулаторната оценка. , Научни трудове (електронен сборник), РУ „Ангел Кънчев“, том 53, серия 7, Правни науки, ISSN 1311 – 3321, 71 – 78 2014: 71-78.
Правотворчески анализ и оценка на обекта на правното регулиране. , Сборник от научна конференция с международно участие: „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том 2, Бургаски свободен университет, Бургас, 2013, 284 – 289 2013: .
Конституционные основы оценки регулирующего воздействия. , Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской федерации (г. Кемерово, 12 декабря, 2013 г.), 107 – 111 2013: 107-111.
Регулаторна оценка на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. , Сборник: „Европейският съюз и Черноморският регион: Предизвикателства и перспективи“, Благоевград, 2013, 364 – 369 2013: 364-369.
Правна институционализация на новопроявими форми на социално взаимодействие. , Юбилеен сборник от научна конференция: „Право, управление и медии през 21 век“, том 2, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2012, 182 – 190 2012: .
Социални взаимодействия и виртуално пространство. Необходимост от правна институционализация. Възможно ли е? , Сборник: „Правно-исторически проучвания“, кн. 1, Благоевград, 2012, 133 – 137 2012: 133-137. (Съавтор/и: доц. д-р Манол Станин)

Конференции

Право и права.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правотворческо тълкуване в правораздавателната дейност
Период
03.11.2015 - 03.11.2015 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Научна конференция на РУ „Ангел Кънчев“ – 24 и 25. 10. 2014 г.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Определяне vacatio legis според регулаторната оценка
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
РУ "Ангел Кънчев", ЮФ

Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Матрица на правотворческата дейност
Период
01.05.2014 - 02.05.2014 г.
Организатор
РУ "Ангел Кънчев", ЮФ

Знанието - традиции, иновации и перспективи.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правотворчески анализ и оценка на обекта на правното регулиране.
Период
13.06.2013 - 14.06.2013 г.
Организатор
Бургаския свободн университет

Право, политика, промяна.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическа неутралност на правото в условията на преход.
Период
24.04.2013 - 25.04.2013 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Кръгла маса по историко-правни въпроси в условията на преход, интеграция и глобализация – 23. 10. 2012 г., ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Необходимост от правна институционализация във виртуалното пространство.
Период
12.09.2012 - 20.09.2012 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Право, управление и медии през 21 век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правна институционализация на новопроявими социални факти
Период
17.05.2012 - 25.05.2012 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"