Avatar

доц. д-р Миглена Симонска-Цацова

Email: miglena_simonska swu.bg


Доц. д-р М. Симонска е доцент по Обществено здраве (логопедия). Защитава докторска дисертация на тема "Диагностика на ранно заекване". Научните интереси и публикации са в областта на заекването и неврологично базираните комуникативни нарушения при деца и възрастни. Член е на международни и национални асоциации и сдружения, участва в редица проекти и научни изследвания. Директор е на Център по логопедия към Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" и е ръководител на катедра "Логопедия".

Публикации

Analysis of Application of the Screening Test for Developmental Apraxia of Speech (STDAS – 2) in Children Greek Speakers , Proceeding International Conference „Speech-Language Treatments“ 2017: 63-72. (Co-author/s: Fani Valsamidou)
Приложение на спирометрия при лица с придобити неврологично базирани комуникативни нарушения , Сборник с доклади от международна логопедична конференция – „Логопедични терапии“ 2017: 144-152. (Съавтор/и: Радостина Костова)
Осведоменост за компетенциите на логопедите сред здравните професии. , 18-та Студентска Научна Конференция Логопедия, Социални дейности и Здравни грижи" 2017: 61-66. (Съавтор/и: Валери Манчева)
Приложение на специализирани технически средства за диагностика и подобряване на говорното дишане. , Сборник от Международна конференция „Логопедична диагностика“ 2016: 151-156.
Follow –up Data of Implementation the Lidcombe Program in Early Stuttering Treatment , Procedia – Social and Behavioral Sciences 2015: 246-252.
Ранни белези на проява на детска речева апраксия , Сборник от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания” 2015: 68-76.
Мястото на родителите при терапията на ранно заекване , Сборник от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания” 2015: 151-160.
Диагностика на заекване в предучилищна възраст. България: БОН, 2013
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст. България: БОН, 2013
Communication Disordres in the Frame of ICF , Asklepios 2013: 148-153.
Типове плавностни нарушения при заекващи деца от начална училищна възраст. , : Сборник от VІІІ Национална конференция с международно участие на НСЛБ 2012: 39-44. (Съавтор/и: Кристина Попова)
Диагностични белези на заекване в предучилищна възраст , Сборник от VІІІ Национална конференция с международно участие на НСЛБ 2012: 34-38.
Диагностика на детска речева апраксия , Сборник от VІІІ Национална конференция с международно участие на НСЛБ 2012: 111-116.
Implementation of Lidcombe program in Bulgaria: first steps , Bulgarian Journal of Communication Disorders 2012: 42-58.
Оценяване на ефективността от логопедичната работа при гласови нарушения. , Гласови нарушения (учебник под ред. на Д. Георгиева) 2012: 142-147.
Речева апраксия при деца: дефиниране и основни прояви. , сп. Специална педагогика 2011: 30-37.
Специфични особености на ранното заекване. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2011
Възможности за прилагане на FAF при терапия на гласови нарушения , Сборник от VІІІ Национална конференция на НСЛБ: „Гласови нарушения”, 2010: 72-82.
Linguistic Analysis of Speech of Early Stuttered and Normal DisfIuent Children. , Proceedings of the 28th World Congress of the IALP, Athens, Greece, ed. by I. Papathanasius, A. Fragouli, A. Katsopoulos, N. Litinas 2010: 652-656.
Мястото на родителите и учителите в процеса на ранно откриване на заекването в детска възраст , Годишник на СУБ 2009: 187-194.
Използване на Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) при неврологична базираните комуникативни нарушения , Сборник от VІІ Национална конференция на НСЛБ: „Екипна работа при пациенти с моторен дефицит” 2009: 27-36.
Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF): същност и перспективи , Сборник от VІІ Национална конференция на НСЛБ: „Екипна работа при ,пациенти с моторен дефицит” 2009: 158-166.
Диагностика на ранното заекване. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2009
Providing Worldwide Cluttering Education: Accomplishments of the International Cluttering Association (ICA) , ASHA Convention: Celebrating the Winds of Change 2008: 1-4. (Co-author/s: Scott, K., St. Lous, K., Myers, F., et al.)
СЗО и нейните класификации при дефиниране на заекването: нов поглед в унисон с преминаването на логопедията в направление "Здравни науки" , Годишник на СУБ: „Наука-образование-изкуство”, 2008: 630-637.
Особености на артикулаторния темп при деца с ранно заекване и с нормално нарушена плавност на речта: сравнителен анализ , Сборник от ІІІ Национален конгрес на НСЛБ: „Превенция, диагностика и терапия на комуникативните нарушения" 2008: 176-182.
Специфика на нарушените плавности при деца с ранно заекване и с нормално нарушена плавност на речта , Сборник от ІІІ Национален конгрес на НСЛБ: „Превенция, диагностика и терапия на комуникативните нарушения" 2008: 167-175.
Differential diagnosis of cluttering from stuttering: Balkan perspectives , Proceedings of the I World Conference on Cluttering 2007: 68-78.
Professional awareness of cluttering: ten years later , Proceedings of the XXVII World Congress of IALP 2007: 1-6.
Evidence-Based Practice in Stuttering in Bulgaria: First Steps , Bulgarian Journal of Communication Disorders 2006: 55-65.
Вземане на решение в логопедичната практика (decision-making process) , сп. Югозападни листи 2006: 109-117.
Речевата апраксия – същност и диагностика , сп. Югозападни листи 2004: 125-132.
Проблемът за нормалната дисфлуентност , сп. Специална педагогика 2004: 19-30.
Диагностика на заекването: аналитичен обзор , Нарушения на плавността на речта: нови изследоваятелски перспективи (учебник под ред. на Д. Георгиева) 2004: 159-192.
Терапия на заекването в предучилищна възраст (Lidcombe програма за терапия на ранно заекване), , сп. Специална педагогика 2002: 43-50.
Езикът като единица на психичния интегритет , Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност (кол. монография) 2000: 217-227.
Експериментална процедура за установяване на семантико- номинативната стойност на речта при деца с интелектуална недостатъчност , сп. Специална педагогика 1997: 42-48. (Съавтор/и: К. Караджова)

Конференции

IАLP’1st Composium on Motor Speech Disorder

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Adopting the Screening test for developmental apraxia of speech (2nd ed.) in Greek language
Период
23.03.2018 - 25.03.2018 г.
Организатор
IALP
Съавтор(и)
Fani Valsamidou, Eleni Theodorou

XXIV Pacific Voice Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Developing voice intensity of client with dysarthria by implementation of specialized technical devices
Период
04.10.2016 - 08.10.2016 г.
Организатор
Pacific Voice and Speech Founadation

International conference “Assessment and Evaluation of Speech-Language Disorders

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Applying specialized technical devices for assessment and treating of speech breathing
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
Логопедичен Център “Ромел”

"Диспраксия и нейните предизвикателства към децата на 21 век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скрининг за деца с вербална диспраксия на развитието
Период
06.03.2016 - 06.03.2016 г.
Организатор
Пумпелина

Международната конференция „Логопедията и Ранната Интервенция на Деца с Увреждания”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на родителите при терапията на ранно заекване
Период
29.05.2015 - 01.06.2015 г.
Организатор
Логопедичен Център “Ромел”

Международната конференция „Логопедията и Ранната Интервенция на Деца с Увреждания”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диференциална диагностика на речеви моторни нарушения при деца
Период
29.05.2015 - 01.06.2015 г.
Организатор
Логопедичен Център “Ромел”

X Oxford Dysfluency Conference

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Follow –up Data of Implementation the Lidcombe Program in Early Stuttering Treatment
Период
17.07.2014 - 20.07.2014 г.
Организатор
Elsevier

Юбилейна научна конференция „10 години катедра Логопедия”, с международно участие

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диференциална диагностика на дискретна дизартрия и полиморфна дислалия
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Радостина Костова

Юбилейна научна конференция „10 години катедра Логопедия”, с международно участие

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване за определяне на нормативни данни за темп на речта в ПУВ
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
О. Савчева, Е. Вардарева, Ц. Петрова и др.

VII World Congress on Fluency Disorders

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Characteristics of Stuttering-Like Disfluencies in Early Stuttering.
Период
02.07.2012 - 05.07.2012 г.
Организатор
Elsevier and IFA

VIII CPLOL Congress

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Linguistic features related to stuttering events in Bulgarian conversational speech,
Период
25.05.2012 - 26.05.2012 г.
Организатор
CPLOL
Съавтор(и)
Гергана Падарева, Добринка Георгиева

VIII CPLOL Congress

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
F2 Transition measurement in the speech of Bulgarian stutterers and nonstutterers
Период
25.05.2012 - 26.05.2012 г.
Организатор
CPLOL

IX Национална конференция на НСЛБ с международно участие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Типове плавностни нарушения при заекващи деца от начална училищна възраст
Период
30.04.2012 - 01.03.2012 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедитеи в България
Съавтор(и)
Кристина Попова

IX Национална конференция на НСЛБ с международно участие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диагностични белези на заекване в предучилищна възраст
Период
30.03.2012 - 01.04.2012 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

IX Национална конференция на НСЛБ с международно участие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диагностика на детска речева апраксия
Период
30.03.2012 - 01.04.2012 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

IX Oxford Dysfluency Conference

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Implementation of Lidcombe program in Bulgaria: preliminary data
Период
01.09.2011 - 04.09.2011 г.
Организатор
Elsevier

XХVIІI World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Linguistic Analysis of Speech of Early Stuttered and Normal Disfluent Children.
Период
22.08.2010 - 26.08.2010 г.
Организатор
Elsevier and IALP

ІІ European Symposium Fluency Disorders

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Disfluencies in Preschool and School Aged Children.
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ESFD-consortium and Lessius University College

ІІ European Symposium Fluency Disorders

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Parent Attitudes toward Stuttering in Preschool Children
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ESFD-consortium and Lessius University College

VІІІ Национална конференция на НСЛБ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности за прилагане на FAF при терапия на гласови нарушения
Период
05.03.2010 - 06.03.2010 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

Проекти

(RP-В11/16 ) „Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения"

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
ръководител, изследовател
Финансиран от
МОН, Наредба № 3
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-А9/15 ) Оптимизиране на научно-изследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Период на провеждане
26.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
ръководител, изследовател
Финансиран от
МОН (Наредба №9)
Бюджет
20000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
5000000,00 лв.

(SRP-A14/14 ) Научно базирано измерване на резултати от терапията при заекване

Период на провеждане
03.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
МОН (Наредба №9)
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.01.2015 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA) Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
алтернативен координатор
Финансиран от
ERASMUSENWA Life Long Learning Programme
Бюджет
1146745,00 лв.

(ДТК 02-33) Практика, базирана на доказателства за ефективност при плавностни и гласови нарушения

Период на провеждане
17.12.2009 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
260000,00 лв.

(05.04.2008) Нови перспективи в диагностиката и терапията на нарушената плавност на речта

Период на провеждане
05.04.2008 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
ръководител, изследовател
Финансиран от
МОН (Наредба №9)
Бюджет
4000,00 лв.

(2007) Диагностика на ранно заекване

Период на провеждане
05.03.2007 - 30.11.2007 г.
Форма на участие
ръководител, изследовател
Финансиран от
МОН (Наредба №9)
Бюджет
2000,00 лв.

Ръководени дипломанти

"Оценка на качеството на живот при лица с афазия"

Студент
Виктория Цацова
Година
2018
ОКС
магистър

Отчитане на ефективност от логопедичната работа чрез прилагане на подход за модифициране на заекването.

Студент
Искра Урумова
Година
2013
ОКС
магистър

Сравнителна характеристика на темпа на речта при деца със заекване и с нормална дисфлуентност

Студент
Борислава Радева
Година
2012
ОКС
магистър

Сравнителна характиеристика на нарушените плавности на речта при деца със заекване от ПУВ и НУВ

Студент
Кристина Попова
Година
2012
ОКС
магистър

Диференциална диагностика при дискретна диазартрия и алалия

Студент
Радостина Костова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Оценка на моторното речево развитие при деца от предучилищна възраст

Студент
Кристина Поповска
Година
2011
ОКС
бакалавър

Специфика на нарушените плавности на речта при заекващи деца от начална училищна възраст

Студент
Кристина Попова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Диагностика на заекването в ПУВ чрез прилагане на диaгностичен протокол на R. Shine "SFT for Young Children

Студент
Диана Томова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Диагностика на заекване в предучилищна възраст чрез прилагане на Персонализирана методика на Купър за деца с нарушена плавност на речта

Студент
Елена Димитровска
Година
2009
ОКС
бакалавър

Особености на езиковото развитие при деца с дизартрия

Студент
Светлана Братанова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Характеристика на езиковите и говорни нарушения при деца с детска церебрална парализа

Студент
Камелия Манова
Година
2004
ОКС
бакалавър

Диференциално-диагностични критерии за разграничаване на полиморфна дислалия, дизартрия и речева апраксия

Студент
Христина Николова
Година
2004
ОКС
бакалавър

Особености на езиковото развитие при деца с интелектуална недостатъчност

Студент
Благовеска Бялева
Година
2004
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Латерализация и заекване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
08.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Панчев

Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
14.07.2014 г.
Автор(и)
Диана Игнатова

Коефициент на С/З съотношение като индикатор за ларингеална патология

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Стоилова

Обучение на логопеди по модул Нарушения на плавността на речта в България и Хърватска: сравнителен анализ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
03.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Инна Георгиева

Акустически анализ на речта при лица със заекване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Стоилова

Strategies for Social Skills’ Education of Schoolchildren with Moderate Mental Retardation

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Siauliai University
Държава
Lithuania
Дата
21.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Margarita Jurevicience

Измерване на ефикасност на логопедичната работа при лица с хиперфункционални гласови нарушения

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
09.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анна Андреева