Avatar

ас. Мариана Гоцева

Email: mgotseva swu.bg


Българска Филология, СУ "Св. Климент Охридски (1984-1989 г.); Магистър по Английска Филология, ЮЗУ "Неофит Рилски" (1993-1998 г.); MA in Applied Linguistics, University of London, UK (2009-2011 г.); PhD in Applied Linguistics, Univerity of London, UK (2011-2018 г.); CELTA London, UK, (2000 г).; DELTA, London, UK, (2009 - 2010 г.); Член на BCALS, UK; Член на BALEAP, UK; PhD стипендиант- SSHP Research Studentship, UK. Интереси: English Syntax and Morphology; Generative Grammar; Cognitive Linguistics; Psycholinguistics; Second Language Acquisition; Imlicit and Explicit Learning; Strategies of Written and Oral Communication.

Публикации

"The Lexical Stage of Expressing Temporality by Bulgarian L2 Instructed Learners" , Journal of Second Language Teaching and Research UCLAN, UK 2017: 176 - 201.
"The dichotomy implicit / explicit learning and knowledge in the context of second language learning" , Linguistic World (Orbis Linguarum) volume 14, issue 1, 2016: 25-30, ЮЗУ.
Input as a factor in attainment of implicit and explicit knowledge and proficiency in EFL , BETA E-Newsletter (Papers from the 25th BETA-IATEFL Annual International Conference 3rd – 5th June 2016 Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria) 2016: 58-72.
"Implicit and explicit L2 learning - the impact of certain factors" , "Светът е слово, словото е свят" - Сборник от юбилейната международна конференция на Филологическия Факултет -25 Години Филология 2016: 465 - 471.
Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение: до каква степен той се прилага в българските училища , Сборник "Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците" 2002: 452-459.
On the category of gerund , Linguistic World (Orbis Linguarum) 2001: 19-24.

Конференции

Международна научна конференция на Софийски Университет "Надмощие и приспособяване"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Значение на социо-културните фактори при усвояването на английски като чужд език"
Период
24.04.2017 - 25.04.2017 г.
Организатор
Факултет по Славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

4th Sheffield Postgraduate Conference in Linguisics 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Acquisition of grammatical aspect by Bulgarian L2 learners"
Период
23.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
Sheffield University, UK

Втора Годишна Докторантска Конференция на НБУ "Да мислим заедно без да се боим от разнообразието"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Когнитивната лингвистика за усвояването на езици"
Период
24.02.2017 - 26.02.2017 г.
Организатор
НБУ

"Светът е слово, словото е свят" по повод 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The Impact of Certain Factors on Attainment in Implicit and Explicit Knowledge and Proficiency in EFL"
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ

3rd International Conference of Modern Foreign Languages, Linguistics and Literature

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Expressing Temporality by L2 Learners with Lower Level of Proficiency in English as a Foreign Language"
Период
19.06.2016 - 20.06.2016 г.
Организатор
UCLAN (University of Central Lancashire), Preston, UK

25th BETA-IATEFL Annual International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Input as a Factor in Attainment of Implicit and Explicit Knowledge and Proficiency in EFL"
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
Plovdiv University "Paisii Hilendarski"

ESIDRP "English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Acquisition of English Tense-aspect Morphology by Bulgarian Instructed Learners. The Lexical Stage of Expressing Temporality"
Период
11.03.2016 - 13.03.2016 г.
Организатор
University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Philology, Skopie, Macedonia

Конференция посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и Европейската година на езиците

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение в България
Период
04.12.2001 - 06.12.2001 г.
Организатор
ЮЗУ

Конференция на Филологически Факултет

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The communicative approach in TEFL: current developments in TEFL methodology
Период
01.11.2000 - 03.11.2000 г.
Организатор
ЮЗУ

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
06.10.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.
Бюджет
50000000,00 лв.