Avatar

ас. д-р Мариана Гоцева

Email: mgotseva swu.bg


Интереси: Cognitive Linguistics; Psycholinguistics; Second Language Acquisition; Implicit and Explicit Learning; English Syntax and Morphology.

Публикации

"Когнитивната лингвистика за усвояването на езици" , сп. "Език и публичност" НБУ кн. 6 бр. 1/ 2018: стр. 5-17.
Монография "The impact of certain contextual factors on the acquisition of English as a second or foreign language" ISBN 978-619-239-096-9 . : Авангард Прима, София, 2018
"The Lexical Stage of Expressing Temporality by Bulgarian L2 Instructed Learners" , Journal of Second Language Teaching and Research UCLAN, UK 2017: 176 - 201.
"A neurocognitive perspective on Language acquisition in Ullman's DP Model" , East European Journal of Psycholinguistics, 4 (2): 2017: 24 - 33.
"Значение на социокултурните фактори при усвояване на английски като втори / чужд език" , "Надмощие и приспособяване" Сборник доклади от Международната научна конференция на ФСФ при СУ "Св. Климент Охридски", том II "Езиковедски четения" 2017: 405-415.
"The dichotomy implicit / explicit learning and knowledge in the context of second language learning" , Linguistic World (Orbis Linguarum) volume 14, issue 1, 2016: 25-30, ЮЗУ.
Input as a factor in attainment of implicit and explicit knowledge and proficiency in EFL , BETA E-Newsletter (Papers from the 25th BETA-IATEFL Annual International Conference 3rd – 5th June 2016 Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria) 2016: 58-72.
"Implicit and explicit L2 learning - the impact of certain factors" , "Светът е слово, словото е свят" - Сборник от юбилейната международна конференция на Филологическия Факултет -25 Години Филология 2016: 465 - 471.
Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение: до каква степен той се прилага в българските училища , Сборник "Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците" 2002: 452-459.
On the category of gerund , Linguistic World (Orbis Linguarum) 2001: 19-24.

Конференции

Езици, култури, комуникации

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Английският език като Lingua Franca - мост за междукултурна коминикация или повод за нови политики в образованието?"
Период
06.06.2019 - 08.06.2019 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

ELT Research in action: Bringing together two communities of practice (ELTRIA 2019), Barcelona, Spain

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Sociocultural factors affecting L2 instructed learners' motivation to learn English"
Период
26.04.2019 - 27.04.2019 г.
Организатор
Universitat de Barcelona

Юбилейна научна конференция Паисиеви Четения 2018 "45 години филологии в Пловдивския Университет"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Sociocultural theories about Language acquisition"
Период
08.11.2018 - 10.11.2018 г.
Организатор
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

The 51 Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL 2018 - Taking risks in Applied Linguistics), UK

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
'Second Language Acquisition of English Lexical Aspect'
Период
06.09.2018 - 08.09.2018 г.
Организатор
York St John University, York, UK

Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Second Language Acquisition from the perspective of Cognitive Linguistics"
Период
02.12.2017 - 03.12.2017 г.
Организатор
Polish Cognitive Linguistics Association and University of Wroclaw

Международна научна конференция на Софийски Университет "Надмощие и приспособяване"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Значение на социо-културните фактори при усвояването на английски като чужд език"
Период
24.04.2017 - 25.04.2017 г.
Организатор
Факултет по Славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

4th Sheffield Postgraduate Conference in Linguisics 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Acquisition of grammatical aspect by Bulgarian L2 learners"
Период
23.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
Sheffield University, UK

Втора Годишна Докторантска Конференция на НБУ "Да мислим заедно без да се боим от разнообразието"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Когнитивната лингвистика за усвояването на езици"
Период
24.02.2017 - 26.02.2017 г.
Организатор
НБУ

"Светът е слово, словото е свят" по повод 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The Impact of Certain Factors on Attainment in Implicit and Explicit Knowledge and Proficiency in EFL"
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ

3rd International Conference of Modern Foreign Languages, Linguistics and Literature

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Expressing Temporality by L2 Learners with Lower Level of Proficiency in English as a Foreign Language"
Период
19.06.2016 - 20.06.2016 г.
Организатор
UCLAN (University of Central Lancashire), Preston, UK

25th BETA-IATEFL Annual International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Input as a Factor in Attainment of Implicit and Explicit Knowledge and Proficiency in EFL"
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
Plovdiv University "Paisii Hilendarski"

ESIDRP "English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Acquisition of English Tense-aspect Morphology by Bulgarian Instructed Learners. The Lexical Stage of Expressing Temporality"
Период
11.03.2016 - 13.03.2016 г.
Организатор
University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Philology, Skopie, Macedonia

Конференция посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и Европейската година на езиците

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение в България
Период
04.12.2001 - 06.12.2001 г.
Организатор
ЮЗУ

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
03.01.2018 - 30.06.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
06.10.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.
Бюджет
50000000,00 лв.