Avatar

проф. д-р Милена Филипова

Email: mfilipova swu.bg


Публикации

Specificities of strategic decision-making in business“, in International monograph entitled “Management - Tourism – Culture. Studies and reflections on tourism management, ISBN: 978-83-7614-468-9. Poland: Ignatianum University Press, Poland, 2020 (Co-author/s: Райна Димитрова, Мариана Ушева)
Population and Workforce within Particular Territorial Boundaries“, in International monograph entitled “Management - Tourism – Culture. Studies and reflections on tourism management, ISBN: 978-83-7614-468-9. Poland: Ignatianum University Press, Poland, 2020 (Co-author/s: Райна Димитрова)
Профилът на ръководителя в предприятието, ISBN 978-954-00-0201-9. България: Унив. Изд. „Н. Рилски”, Благоевград, 2019
Компетенциите на ръководителя в предприятието, ISBN 978-954-9497-31-1. България: Изд. ЧВУ – „Колеж по туризъм“ – Благоевград, 2019
Управленски решения (учебно-практическо ръководство), ISBN 978-954-9497-26-7. България: Изд. ЧВУ – „Колеж по туризъм“ – Благоевград, 2019
Stress in the process of management within the context of a socially-orientated economy , Revista Inclusiones ISSN 0719-4706, Volume 5, Number 4, October-December 2018: 12-21. (Co-author/s: Мариана Ушева)
Occupational stress – sources and ways to cope with its consequences , Revista Inclusiones ISSN 0719-4706, Volume 5, Number 4 2018: 84-94. (Co-author/s: Мариана Ушева)
Управление на предприятието в кризисни ситуации (Учебно-практическо ръководство), ISBN 978-954-00-0127-2. България: Унив. Изд. „Н. Рилски”, Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Светлана Тимофеева)
Лидерството в променящия се свят. България: Изд. ЧВУ – „Колеж по туризъм“ – Благоевград, 2016
Influence of leadership competences on the manager’s activities in hotel business , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 1. ISSN 2311-6293 2016: .
Стратегически подходи за формиране имиджа на организационния лидер , сп. Икономика и управление, бр.1, ISSN (print): 1312-594Х, ISSN (online): 2367-7600 2016: 51-57.
Лидерството като потенциал на ефективната организация , сп. Предприемачество, бр.2, IISSN (print) 1314-9598, ISSN (online) 2367-7597SSN 1314-9598 2016: 238-247.
Стратегическо лидерство в обучаващата се организация , сп. Предприемачество, бр.2, IISSN (print) 1314-9598, ISSN (online) 2367-7597SSN 1314-9598 2016: 219-228.
Основни направления на работа при формиране на лидерския потенциал на организационния лидер , сп. „Пирински книжовни листи, ISSN: 1312 – 6911 2016: 7-18.
Business etiquette, corporate culture and social responsibility in the training syllabus for future managers , Europa Del Este Unida, Number 6, ISSN 0719-7284 2016: 28-39. (Co-author/s: Мариана Ушева)
Лидерство и лидерски компетенции в туризма. България: Унив. Изд.„Н. Рилски”, Благоевград, 2015
Управление на човешките ресурси в туристическото предприятие. България: Изд. ЧВУ – „Колеж по туризъм“ – Благоевград, 2015
Relationship between Corporate Culture and Competitive Power of the Companies in Tourism Industry , Tourism & Management Studies Vol. 11(1), ISSN: 2182-8466 2015: 98-103.
Анализ и подбор на лидерските качества на ръководителя , сп. Икономика и управление, бр.1, ISSN (print): 1312-594Х, ISSN (online): 2367-7600 2015: 2- 12.
The image of the leaders as formed in the perception of followers , сп. Предприемачество, бр.1-2, IISSN (print) 1314-9598, ISSN (online) 2367-7597SSN 1314-9598 2015: 5-15.
Управленските принципи като елемент на професионално - управленския мироглед на лидера , сп. „Пирински книжовни листи, ISSN: 1312 – 6911 2015: 55- 64.
Model of development of manager`s leadership competences , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 4. ISSN 2311-6293 2015: .
Аспекти на културата в трансформиращия се свят, ISBN 978-954-00-0025-1 . България: Унив. Изд. „Н. Рилски”, Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Мария Станкова, Виктор Хаджикотев, Светослав Калейчев, Руска Къстева, Димитрия Узунова, Иванка Въсенска, Анелия Далева, Дияна Далева, Елена Александрова, Бойко Димитров)
Особености на управлението в туризма произтичащи от неговата социално- икономическа природа , сп. „Пирински книжовни листи, ISSN: 1312 – 6911 2014: 37-39.
Management style in Tourism , Romanian Economic Business Review, vol. 8, issue 4.1, ISSN 1842-2497 2013: 11-16 .
Oрганизационното лидерство в дейността на ръководителя , сп. Предприемачество, бр.1-2, ISSN 1314-9598 2013: 41-50.
Изисквания към организационното лидерство в съвременните социално – икономически условия , сп. „Пирински книжовни листи, ISSN: 1312 – 6911 2013: 76-81.
"Improving the competitive advantage of the company through information services and support“ in "Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises". Сърбия: Faculty of Economics, University of Niš, Serbia, 2012 (Co-author/s: Динка Златева)
Влияние на глобализацията върху предприемаческата дейност , Сборник научни статии «Предприемачество и икономика», ISBN 978-954-680-845-5 2012: 5-10.
Функционални особености в управлението на туристическото предприятие. България: Унив. Изд. „Н. Рилски”, Благоевград, 2011
Corporate Identity Strategies , Маркетинг i менеджемент iнновацiй №3 том 2, ISSN 2218-4511 2011: 102- 107 .
Влияние на ценностната промяна в обществото върху предприемачеството , Сборник научни статии „Проблеми на предприемачеството” ISBN 978-954-680-804-2 2011: 18-23 .
Управление на предприятието в кризисни ситуации. България: Унив. Изд.„Н. Рилски”, Благоевград, 2009
Управленски решения. България: Унив. Изд.„Н. Рилски”, Благоевград, 2008

Конференции

Кръгла маса на тема „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Свищов

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сигурността на международния туризъм като най- важно негово условие
Период
21.10.2016 - 23.10.2016 г.
Организатор
СА. "Д. А. Ценов"-Свищов
Съавтор(и)
Мария Станкова

4th & 5th International Conferences on New Challenges in Management and Business, Izmir, Turkey

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Selecting a decision model for restricting the environmental and social threats in tourism
Период
05.09.2016 - 06.09.2016 г.
Организатор
Dokuz Eylul University
Съавтор(и)
Мария Станкова

“Geomed 2016 -The 4th International Geography Symposium”, Antalya, Turkey

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Destination development: overcoming social and environmental limitations of tourism in Bulgaria
Период
23.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
Geomed
Съавтор(и)
Мария Станкова, Стефан Кирилов

Десета международна научно- приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите– съвременни теории и практики“, Варна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ценностният подход при изследване на лидерството
Период
02.07.2014 - 05.07.2014 г.
Организатор
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА, БЪЛГАРИЯ

IX Международной научно- практической конференции, Екатеринбург, Русия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фирменая идентичность в туризме - инструмент корпоративной культуры
Период
04.04.2014 - 06.04.2014 г.
Организатор
Уральский государственный педагогический университет

Proceedings TMS Int. Conference 2012: Human Resources, Business Ethics & Governance, Algarve, Portugal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interaction between management style and corporate culture in tourism
Период
22.11.2012 - 25.11.2012 г.
Организатор
University of Algarve, Portugal

8th International Scientific Conference “Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Rijeka, Croatia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Leadership Competences in Tourism
Период
03.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
University of Rijeka, Croatia

International scientific and practical conference “Economics and Management: development perspectives”, Sumy, Ukraine

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особенности подготовки и квалификации человеческих ресурсов в туристического предприятия
Период
08.10.2011 - 10.10.2011 г.
Организатор
Sumy State University

Втора международна научна конференция “Международен диалог: ИЗТОК- ЗАПАД”, Р. Македония

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Manager’s Qualities and Types of Managers in the Company
Период
09.09.2011 - 10.09.2011 г.
Организатор
Кооперативен международен славянски университет "Св. Никола", Р. Макединия

Проекти

(2577) LOFT

Период на провеждане
03.07.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
Член на изследователския екип
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”
Бюджет
90990,00 лв.

Студентски практики

Период на провеждане
30.05.2013 - 30.05.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда

Период на провеждане
15.05.2013 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
Член на изследователския екип
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
169327,00 лв.

(No 7966) CROSS-INNO-CUT

Период на провеждане
04.04.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
Член на изследователския екип
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
341292,00 лв.

(No 8308) CORECT

Период на провеждане
30.03.2011 - 30.03.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
976840,00 лв.

Ръководени докторанти

Иновации и иновационна политика в индустриалния сектор

Докторант
Георги Боянов
Период
23.02.2021 - 08.02.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Възможности за повишаване на иновационната активност на малките и средни предприятия

Докторант
Даниела Танчева
Период
02.10.2020 - 02.10.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия

Докторант
Радостина Юлева
Период
19.12.2018 - 19.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Възможности за повишаване на конкурентоспособността на фармацевтичните предприятия

Докторант
Юлия Неделчева
Период
19.12.2018 - 19.12.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Възможности за повишаване на конкурентоспособността във винопроизводството

Докторант
Николай Логодашки
Период
03.07.2017 - 03.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Възможности за повишаване конкурентоспособността на млекопреработвателните предприятия в Гърция

Докторант
Йоанна Димитракаки
Период
02.07.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия

Докторант
Ани Атанасова
Период
09.09.2013 - 06.02.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Възможности за усъвършенстване на управлението на пъблик рилейшънс комуникациите в пивоварната промишленост

Докторант
Динка Златева
Период
26.07.2011 - 25.10.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да