Avatar

проф. д.н. Методи Марков

Email: metodi_markov law.swu.bg


Публикации

Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор , сп. Търговско и облигационно право 2017: стр. 41.
Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне , сп. Търговско и облигационно право 2017: стр. 7.
Недействителност на отказа от наследство , сп. Собственост и право 2017: с. 46.
За силата на пресъдено нещо на решението по частичен иск , сп. Търговско и облигационно право 2017: с. 40.
Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави , сп. Търговско и облигационно право 2017: с. 40. (Съавтор/и: В.Попова)
По въпроса за трансформацията на лично имущество , сп. Собственост и право 2016: с. 38.
Развитие на уредбата относно местата за паркиране , сп. Собственост и право 2016: с. 65.
Преглед на по-новата съдебна практика по чл.1 ЗОДОВ за периода 2011- 2016г. , сп. Съвременно право 2016: .
Възникване на гражданска правосубектност в полза на Бюджетни организации (кога учрежденията могат да бъдат страна по договор) , сп. Търговско и облигационно право 2016: с. 30.
Конклудентни действия за приемане на наследството , сп. Собственост и право 2016: с. 45.
Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне , сп. Търговско и облигационно право 2016: .
Обществени поръчки. България: ИК "Труд и право", 2016 (Съавтор/и: Е.Димова, А.Александров, М.Кацарова)
За наследяване на ценни книги , Годишник на Департамент "Право" НБУ 2016: 105-113.
Семеен кодекс, приложен коментар, проблеми на правоприлагането, анализ на съдебната практика. България: ИК "Труд и право", 2015 (Съавтор/и: Ц.Цанкова, А.Станева, В.Тодорова, В.Петров, Е.Балевска, Б.Дечева, В.Мичева)
Оповестително-защитно действие на вписването (противопоставимост на вписания акт по чл.113 ЗС , сп. Собственост и право 2015: 50-57.
Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности , сп. Собственост и право 2015: 35-41.
Legislative and Administrative Measures for Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child in the Republic of Bulgaria , The complex physiognomy of the international security environment, Sibiu 2015: .
Придобиване на имот от двамата съпрузи с лични средства само на единия от тях (т.4 от ТР № 5/2014г. по т.д. № 5/2013г., ОСГТК , сп. Собственост и право 2015: .
Обезщетение и неустойка за забава , Търговско и облигационно право 2015: с. 41.
Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности , сп. Собственост и право 2015: .
Оповестително-защитно действие на вписването (противопоставимост на вписания акт по чл.113 ЗС), , сп. Собственост и право 2015: .
Обществени поръчки. България: ИК "Труд и право", 2014 (Съавтор/и: Е.Димова, А.Александров, М.Кацарова)
Облигационно право, преглед на изпитния материал. България: Сиби, 2014
, Семейно и наследствено право, преглед на изпитния материал. България: Сиби, 2014
, Вещно право, преглед на изпитния материал. България: Сиби, 2014