Avatar

доц. д-р Борислав Попов

Email: meristaf swu.bg


Публикации

Археметафора и ономатопея , В: Сб. "Научни перспективи на съвременната българистика (A mai bulgarisztika tudományos perspektívái)". Budapest, 2015: стр. 232 – 238.
Диахроническая модель языкового табу при образовании индоевропейских зоонимов , Сп. "Филологические науки", № 2, 2015: стр.74 – 85.
Археметафора („обратна метафора”) и ономатопея при архаичната номинация , Сп. "Български език", кн. 4, 2015: стр. 88 – 98.
Семантичната вариативност на сурия цвят и неговата фолклорно-митологична символика , Сп. "Български език", кн. 3, 2013: стр. 71 – 84.
Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. В съавторство с М. Попова, С. Колковска, М. Симеонова, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова. . България: Издателство “Наука и изкуство”, 2012
За етимологията на бълг. сур и митологичната му връзка с елена и слънцето , Сп. "Български език", кн. 3, 2012: стр. 37 – 47.
Митолингвистиката – наука със собствена структура и собствени кодове на микроравнище , Сп. "Многообразие в единството". Бр. 1. Значим научен принос, 2011: стр. 63 – 68.
Свещената тетраграма (הוהי) в юдейския мистицизъм. , В: Сб. "Научни трудове в памет на Георги Герджиков". 2011: стр. 485 – 497.

Рецензии/Становища

Забележителен научен труд и юбилей на проф. д-р Лилия Илиева. – Езиков свят. Том 10, 2012, стр. 59 – 61.

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Попов