Avatar

доц. д-р Мая Сотирова

Email: mayasotirova swu.bg


Публикации

Мултикултурно кариерно ориентиране в системата на училищното образование , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2022: .
Усъвършенстване на комуникативноречевите умения за създаване на текстове в I – IV клас , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 2022: .
Книга за учителя по български език за 3. клас. : КЛЕТ България ООД, 2021 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език за 4.клас. . : КЛЕТ България ООД, 2021 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Всезнайко (за 2. клас). Интерактивно учебно помагало.. : КЛЕТ България ООД, 2020 (Съавтор/и: Ирена Пушкарова, Геновева Йотова, Елица Мавродинова)
Формиране на комуникативноречева компетентност у учениците в обучението по създаване на текстове в началните класове. , Педагогическата комуникация: вербална и визуална. Сборник доклади от научно-практическа конференция, 18-20 септември 2020 2020: 103 - 112.
Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа. България: Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, 2020 (Съавтор/и: Мария Костова, Павлета Павлова, Славчо Бобошевски, Соня Цочева, Цветелина Деловска)
Български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 1 по български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 2 по български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 3 по български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език и литература за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език за 2. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Катя Бозаджиева)
Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2018: . (Съавтор/и: Николай Цанков)
Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език. . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2018 (Съавтор/и: Николай Цанков, Тереза Тончева)
Учителю, бъди! (Щрихи към социалнопсихичния портрет на съвременния учител през погледа на Учителя Минчо Драганов) , Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов. Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов 2018: 49-52.
Български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 1 по български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 2 по български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 3 по български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език и литература за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Мариана Ачева, Велка Славова)
Български език за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка № 1 по български език за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка № 2 по български език за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Катя Бозаджиева)
Книга за учителя по български език и литература за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Радка Влахова, Катя Бозаджиева, Таня Стоянова, Велка Славова)
Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2016: .
Мултикултурност и интеркултурно взаимодействие в образователното пространство , Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част втора. 2016: 113-125.
Интеркултурната компетентност в социалнопедагогическата дейност , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2015: 95-96.
Педагогически стратегии за стимулиране на четенето у децата от ромския етнос , Сборник "Детето - книгата - училището" 2015: 93-102.
Interculturele competenties van leerkrachten binnen het Europese kwalificatiekader voor levenslang leren , Syllabus Internationale studienamiddag 2012: .
Interculturele processen: Uitdagingen op het vlak van onderwijs , Syllabus Internationale studienamiddag 2012: .
Професионално-педагогическата квалификация – адекватност с актуалните потребности на учителите , Науката, образованието и изкуството през 21-ви век 2012: 60-66. (Съавтор/и: Ангелина Манова)
Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2011: .
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда , Сборник "Съвременното образование - мисия и визии" 2010: 329 - 334.
Интеркултурни процеси в образованието. България: Изд. Пропелер, 2010
Пред тъмната страна на човешката психика. България: ИК "Кота", 2010 (Съавтор/и: Минчо Драганов, Елка Тодорова, Георги Миленков, Борислава Йорданова, Луиза Дамянова, Гея Антонова, Иванка Живкова, Зорница Драганова, Деница Цолова, Сузана Смади, Ангелина Атанасова, Ирина Тодорова - Липчева, Цветелина Богданова, Вилияна Пенкова, Димана Митева, Мирослава Христева, Красимира Милева, Виолета Асьова, Роза Перчаклийска, Максим Мизов, Албена Накова, Николай Пешев, Есма Риза)
Teacher’s Intercultural Competences within the European Qualification Framework for Lifelong Learning , Quality Education for All through Improving Teacher Training 2010: 204 - 208.
Кариерно ориентиране на учениците в мултикултурна среда , Иновации в образованието 2010: 86 - 91.
Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда , Информационни технологии в обучението І – ІV клас 2010: 188 - 195.
Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда , Информационни технологии в обучението І – ІV клас 2010: 188-195.
Нива на етничен негативизъм у децата , Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2010: 69-82.
Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност , Интерактивни методи в съвременното образование 2010: 300-306.
Интеркултурните конфликти в училище – същност, типология, конфликтологична компетентност на учителя , Сборник с научни доклади “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 183-193.
Кариерно ориентиране на ромските ученици , Сборник с научни доклади “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 208-220.
Интеркултурни компетентности и нагласи на учителите за работа в мултиетническа среда , Учебно-методическо пособие “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 5-26.
Семейството в подкрепа на професионалните усилия на учителите , Учебно-методическо пособие “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 87-94. (Съавтор/и: Е. Бибова-Петкова)
Поява и развитие на етнични предразсъдъци през детството , Технологични аспекти на интеркултурното образование 2009: 207-213.
Career Guidance in Bulgarian secondary schools , “Career Guidance in Europe” 2008: 23-36. (Co-author/s: Веско Панов)
Кариерно ориентиране в средните училища , Сборник „Интеркултурен диалог и европейска интеграция” 2008: 129-135. (Съавтор/и: Веско Панов)
Учителите за кариерното ориентиране в средните училища , Сборник „Интеркултурен диалог и европейска интеграция” 2008: 123-129. (Съавтор/и: Веско Панов)
Учебник по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №2 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №1 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №3 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Книга за учителя по български език и литература за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Радка Влахова, М. Торосова, Стойка Здравкова, Галя Христозова)
Проектът “Училището на бъдещето” или бъдещето на българското училище , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2005: 9-16. (Съавтор/и: Веско Панов, Милена Сапунджиева)
Отношението на учениците от начална училищна възраст към организацията на учебно-възпитателния процес , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2005: 158-161. (Съавтор/и: Полина Стоянова)
Ръководство за изследване на детето - II част. България: Веда Словена - ЖГ, 2004 (Съавтор/и: Антоанета Георгиева, Ася Велева, Блага Станчева, Бойка Иванова, Борис Минчев, Велислава Петрова, Весела Банова, Веселин Василев, Виолета Ванева, Иван Миленски, Ирена Левкова, Ирина Тодорова - Липчева, Катя Гетова, Кирилка Тагарева, Кристина Чичикова, Мариана Мойнова, Милка Атанасова, Надя Стойкова, Невена Минчева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Райна Захариева, Румен Стаматов, Светлана Сарийска, Соня Георгиева, Стефка Динчийска, Стефка Чинчева, Стойко Иванов, Тиха Делчева, Христина Стоева)
Учебник по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №1 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №2 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №3 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебно помагало по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Книга за учителя по български език и литература за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова, С. Миленкова, Т. Узунова)
Стандартността и нестандартността като полюси на социално регулираното поведение , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2004: 58-66.
“Екологията” на езика като част от педагогическата лингвистична компетентност , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2004: 143-146.
Учебник по български език за 2 клас. България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Тетрадка по правопис и краснопис за 2 клас. . България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Помагало с текстове и задачи по български език за 2 клас. България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Взаимовръзка между интелектуално-творческата и поведенческата нестандартност у учениците от начална училищна възраст , Образованието и предизвикателствата на 21 век 2003: 280-287.
Отношението на учителите в държавните училища към частното училищно образование в България , Алтернативни тенденции в частното училищно образование 2003: 76-79.
Готовността на студентите – бъдещи педагози за работа с деца със специални нужди , сп. Педагогика 2003: 80-86. (Съавтор/и: Елена Димитрова)
Детската нестандартност. България: ИИА „Девора МарБи”, 2002
Индустриалното образование в ерата на постиндустриализма , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2002: 48-50.
Възпитание и нестандартност – съвременни парадигмални измерения , сп. Педагогика 2001: 36-43.
Диференцираност в проявлението на нестандартността у детето от начална училищна възраст , Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “40 години Съюз на учените – Стара Загора” 2001: 199-202.
Възпитателни аспекти на адаптивността като проекция на индивидуалните нестандартни потенции , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2001: 23-30.
Нестандартността у детето от начална училищна възраст като възпитателен феномен. АВТОРЕФЕРАТ за присъждане на научно-образователна степен “доктор” по направление Теория на възпитанието и дидактика. България: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001
Проекции на тоталитаризма върху българското училище , сп. Социологически проблеми, кн. 3 / 1994 1994: 101 - 107.

Конференции

Годишна конференция на SIETAR – България „Интеркултурализъм и билингвизъм“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градинаИгровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина
Период
26.05.2017 - 27.05.2017 г.
Организатор
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Съавтор(и)
Николай Цанков

Годишна конференция на SIETAR – България „Свое и чуждо“ (теоретични рефлексии и актуални социални практики)

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите
Период
08.06.2015 - 08.06.2015 г.
Организатор
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

International week “Childhood: child good”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intercultural Processes in Education
Период
13.02.2012 - 17.02.2012 г.
Организатор
Katho University, Kortrijk. Department of education, Teacher training pre-school and primary school – Tielt

Съвременното образование – мисия и визии

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в образованието”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кариерно ориентиране на учениците в мултикултурна среда
Период
04.06.2010 - 07.06.2010 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Научна конференция „Интерактивни методи в съвременното образование”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научно-практическа конференция «Технологични аспекти на интеркултурното образование»

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поява и развитие на етнични предразсъдъци през детството
Период
18.06.2009 - 20.06.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Учителски форум за работа в мултикултурна среда

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеркултурни компетентности на учителите за работа с ромски деца
Период
30.03.2009 - 31.03.2009 г.
Организатор
СОУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище

Научно-практическа конференция “Образователна и културна интеграция на ромските деца”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеркултурни компетентности и нагласи на учителите за работа в мултиетническа среда
Период
18.10.2008 - 19.10.2008 г.
Организатор
Югозападен университет „Н. Рилски”, Център за продължаващо обучение

III Мижнародна науково-практична интернет конференция "Теоретични та практични питания культурологии"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нестандартност, творчество, девиантност – социално-психологически и педагогически аспекти
Период
29.11.2007 - 29.11.2007 г.
Организатор
Министерство освити та науки Украйни, Мелитопольсьский державний педагогичний университет

The Future of Career Guidance in European schools. 2nd International Conference of Career Guide network

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Career Guidance in Bulgarian secondary schools.
Период
26.10.2007 - 26.10.2007 г.
Организатор
Ellinogermaniki Agogi
Съавтор(и)
Веско Панов

Education Reforms in Central and Eastern Europe and Roma Inclusion

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
National Centre for Qualification of Teachers for Education and Integration of Roma Pupils (INROMPUS)
Период
02.04.2007 - 03.04.2007 г.
Организатор
International Conference, organized by the Roma Education Fund jointly with the Government of Hungary

Конференция «Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител»

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Готовността на студентите – бъдещи педагози за работа с деца със специални нужди
Период
22.05.2003 - 22.05.2003 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката
Съавтор(и)
Елена Димитрова

Национална научно-практическа конференция “Алтернативни тенденции в частното училищно образование”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отношението на учителите в държавните училища към частното училищно образование в България
Период
22.11.2002 - 22.11.2002 г.
Организатор
Българска асоциация на частните училища

Юбилейна научна конференция – 30 години Шуменски университет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Взаимовръзка между интелектуално-творческата и поведенческата нестандартност у учениците от начална училищна възраст
Период
31.10.2001 - 31.10.2001 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Педагогическа конференция “Европейски стандарти в българското образование”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възпитателни аспекти на адаптивността като проекция на индивидуалните нестандартни потенции
Период
28.06.2001 - 28.12.2001 г.
Организатор
Педагогически колеж “Св. Иван Рилски”

Национална научно-практическа конференция “Антропология – Педагогика – Ергономия”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Традиции и реалности в педагогическото отношение към нестандартността
Период
07.06.2001 - 08.06.2001 г.
Организатор
ДИПКУ - Варна

Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “40 години Съюз на учените – Стара Загора”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диференцираност в проявлението на нестандартността у детето от начална училищна възраст
Период
05.06.2001 - 06.06.2001 г.
Организатор
Съюз на учените – Стара Загора

Национална конференция “Проблеми на възпитателната работа”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възпитателни аспекти на нестандартността
Период
27.03.1996 - 29.03.1996 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Проекти

(33.9-053 / 26.09.2011 ) Заедно учим и творим

Период на провеждане
01.09.2011 - 30.06.2012 г.
Форма на участие
координатор, лектор
Финансиран от
МОН, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Бюджет
11094,34 лв.

Ръководени докторанти

Образователни стратегии при ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Докторант
Василиос Хараламбос Перистеропулос
Период
28.04.2020 - 27.04.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Интегриране на лица с висше образование към училищната система след допълнителна педагогическа квалификация

Докторант
Рут Розенщром
Период
11.06.2018 - 10.06.2021 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в начална училищна възраст

Докторант
Полина Георгиева Таскова
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Development of early literacy skills in children with blindness

Докторант
Анастасия Георгиу Кутра
Период
18.12.2013 - 19.12.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Welfare of children with communication disorders

Студент
Maria Chiotoglou
Година
2023
ОКС
магистър

Art therapy for language - speech disorders in Down Syndrome

Студент
Evangelia Karavgousti
Година
2023
ОКС
магистър

Self-evaluation and Continuous Development of the Learning Organization

Студент
Konstantina Kaltampani
Година
2023
ОКС
магистър

The role of gender in the decision-making process and leadership style in educational units -organizations

Студент
Styliani Panteri
Година
2023
ОКС
магистър

Семейната среда като фактор в образователната интеграция на ромските деца

Студент
Василена Янева
Година
2022
ОКС
магистър

Възпитателно въздействие на фолклора в обучението по литература в I-IV клас

Студент
Стела Пецева
Година
2022
ОКС
магистър

School Bullying and Physical Education: The Views of Primary School Teachers of The Greek Public School

Студент
Athanasios Konomis
Година
2022
ОКС
магистър

School Management by Teachers’ Point of View

Студент
Angeliki Bampou
Година
2022
ОКС
магистър

Classroom difference management - teachers' experience and skills

Студент
Eleni Selelmazidi
Година
2022
ОКС
магистър

Total Quality Management

Студент
Evgenia Marina Liapi
Година
2022
ОКС
магистър

The communication and social skills of educational leaders: exploring the views of primary education teachers

Студент
Maria Katsare
Година
2022
ОКС
магистър

The Principal as the Manager of Conflicts in Schools

Студент
Maria Servou
Година
2022
ОКС
магистър

Reading Fluency in Students with Specific Learning Disabilities

Студент
Eleni Karamanoli
Година
2022
ОКС
магистър

Проектната дейност в обучението по Български език и литература в началните класове

Студент
Анита Гълъбова
Година
2021
ОКС
магистър

Интерактивни методи в литературното обучение в началните класове

Студент
Костадин Костов
Година
2021
ОКС
магистър

Обучението по писане на леворъки деца в процеса на ограмотяване

Студент
Спася Чорбаджийска
Година
2021
ОКС
магистър

Особености на художественото възприемане на екранизирани литературни произведения в начален етап на образование

Студент
Ани Дочева
Година
2021
ОКС
магистър

Еducational practices for language development support of children with special educational needs in Greece

Студент
Dimitra Grigoriadou
Година
2020
ОКС
магистър

Начално ограмотяване на българските ученици в община Босилеград

Студент
Миряна Васева
Година
2020
ОКС
магистър

Усвояване на книжовния български език в началното училище от ученици в диалектна среда

Студент
Мартина Георгиева
Година
2020
ОКС
магистър

Личностно-ориентираният подход в обучението по Български език и литература в началните класове

Студент
Гергана Божурска
Година
2020
ОКС
магистър

Трудности при началното ограмотяване на ученици с майчин ромски език

Студент
Йорданка Маркова
Година
2020
ОКС
магистър

Преодоляване на диалектните речеви навици у децата в начален етап на обучение

Студент
Йорданка Шаламанова
Година
2020
ОКС
магистър

Развитие на читателски интереси у ромските деца в начална училищна възраст

Студент
Калина Нешева
Година
2019
ОКС
магистър

Овладяване на правоговорни и правописни умения от учениците във 2. клас

Студент
Мария Петрова
Година
2019
ОКС
магистър

Children with learning difficulties in language in books of Greek children’s literature

Студент
Evangelia Chatzipanteli
Година
2019
ОКС
магистър

Specific language difficulties – diagnosis and intervention

Студент
Sonia Sachanidou
Година
2019
ОКС
магистър

Development of language competence in the pupils with autism

Студент
Athanasia Antonopoulou
Година
2019
ОКС
магистър

Identifying of specific language impairments

Студент
Thomas Dionysios
Година
2019
ОКС
магистър

Children with learning difficulties in language in books of Greek children’s literature

Студент
Evangelia Chatzipanteli
Година
2019
ОКС
магистър

Specific language difficulties – diagnosis and intervention

Студент
Sonia Sachanidou
Година
2019
ОКС
магистър

Development of language competence in the pupils with autism

Студент
Athanasia Antonopoulou
Година
2019
ОКС
магистър

Речевите ситуации в обучението по Български език и литература в 4. клас

Студент
Виктория Младенова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Формиране на социокултурна компетентност у учениците в обучението по Български език и литература

Студент
София Голова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Формиращото оценяване в обучението по Български език и литература в началните класове

Студент
Михаела Симеонова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Развитие на четивната грамотност в периода на ограмотяване

Студент
Мария Петрова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Развитие на емоционалната интелигентност у детето в начална училищна възраст чрез средствата на художествената литература

Студент
Констанция Варадинова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Ограмотяване на деца с обучителни трудности

Студент
Ива Стоянова
Година
2019
ОКС
магистър

Речевите ситуации в обучението по формиране на комуникативноречеви умения у учениците в началните класове

Студент
Гергана Ангелова-Адамова
Година
2019
ОКС
магистър

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в трети клас

Студент
Ангелина Петрова
Година
2019
ОКС
магистър

Съвременни стратегии за формиране на граматически понятия у учениците в началното училище

Студент
Айше Авдикова
Година
2019
ОКС
магистър

Извънкласното четене в начална училищна възраст

Студент
Димитрина Танурска
Година
2019
ОКС
магистър

Преодоляване на диалектните особености в устната и писмената реч на учениците в началните класове

Студент
Добринка Маркова
Година
2019
ОКС
магистър

Семейството като фактор за формиране на читателската култура у учениците от началното училище

Студент
Галя Арабаджиева
Година
2019
ОКС
магистър

Фолклорът в обучението по БЕЛ в началните класове

Студент
Мария Калоянова
Година
2019
ОКС
магистър

Приемственост между началния и прогимназиалния етап в обучението по български език

Студент
Соня Посекова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Обучението по български език в неделни училища в чужбина

Студент
Станка Колева
Година
2019
ОКС
магистър

Confrontation of Special Learning Difficulties with Creating Multi-Sensitive Method of Teaching

Студент
Eirini Sotiropolou
Година
2018
ОКС
магистър

Усвояване на синонимното богатство на българския език от учениците в началните класове

Студент
Иванка Галчева
Година
2018
ОКС
магистър

Развитие на свързаната реч в периода на ограмотяването

Студент
Анжела Дамянова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Ранно откриване на дислексия у деца в предучилищна възраст

Студент
Апостолос Лабирис
Година
2017
ОКС
магистър

Развитие на фонологичното възприятие у учениците с обучителни трудности в масовото училище

Студент
Димитриос Варсамис
Година
2017
ОКС
магистър

Teaching Strategies for Learning Disabilities in Secondary Schools

Студент
Aikaterini Chaldoupi
Година
2017
ОКС
магистър

Children with Language Impairments: Academic Performance and Teaching Approaches

Студент
Konstantina Fotiadou
Година
2017
ОКС
магистър

Teaching language to children with Autism

Студент
Ismini-Aggeliki Kavelidoy
Година
2017
ОКС
магистър

Creative Language Education of Children with Language Disorders through Drawing Techniques

Студент
Chrysanthi-Sofia Lipara
Година
2017
ОКС
магистър

Читателските интереси на учениците в началните класове – съвременен профил

Студент
Десислава Николова
Година
2017
ОКС
магистър

Обучението по български език на ромските деца в началните класове

Студент
Емилия Темелкова
Година
2017
ОКС
магистър

Language Teaching of Children with Dyslexia

Студент
Afroditi Fountoukidou
Година
2016
ОКС
магистър

Art-pedagogical Approaches in Language Teaching of Dyslexic Students

Студент
Efthalia Grigoroudi
Година
2016
ОКС
магистър

Phonological Awareness and Reading Skills Development in Dyslexia

Студент
Krystalo Doulgeri
Година
2016
ОКС
магистър

Family support for children with dyslexia

Студент
Paraskevi Fountoukidou
Година
2016
ОКС
магистър

Language Development of Children with Down Syndrom

Студент
Dimitra Strikov
Година
2016
ОКС
магистър

Language development and language training of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Студент
Sofia Kaltapanidou
Година
2016
ОКС
магистър

Foreign Language Education of Children with Special Educational Needs

Студент
Aikaterini Rizou
Година
2015
ОКС
магистър

Bilingualism in Children with Special Educational Needs

Студент
Alexandra Kourti
Година
2015
ОКС
магистър

Приемственост между детската градина и училището в развитието на словесно-творческите способности на децата

Студент
Зорница Енчева
Година
2015
ОКС
магистър

Интеркултурното образование в България и Гърция – сравнително изследване

Студент
Наталия Караискаки
Година
2012
ОКС
бакалавър

Интеркултурно образование в културно еднородна среда

Студент
Анна Каменарова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Проблеми в образователната интеграция на ромските деца в масовото училище

Студент
Росен Пеянски
Година
2012
ОКС
бакалавър

Подготовката на бъдещите учители за работа с ученици от малцинствени групи

Студент
Светозар Ангов
Година
2012
ОКС
бакалавър

Работата с родителите като фактор в образователната интеграция на ромските деца

Студент
Емилия Субева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Етнокултурните конфликти в училище

Студент
Ива Стефанова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Началният учител като интеркултурен медиатор

Студент
Вержиния Соколова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Родителите като партньори в образователната интеграция на ромските деца

Студент
Велислав Куков
Година
2012
ОКС
бакалавър

Формиране на комуникативноречеви умения у децата с умствена изостаналост

Студент
Анелия Александрова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Влиянието на вида рамка за обучение върху нивото на социална тревожност, усещане за принадлежност и чувство за самоефикасност сред четящите юноши с увреждания

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
25.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дана Барак Харел

Формиране на литературни компетентности у учениците от началния етап на основната степен на образование чрез четене с разбиране на художествен текст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
12.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Цветанова Тодорова

Формиране на правоговорна компетентност чрез обучението по български език и литература - деца роми, начално ограмотяване

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически факултет
Държава
България
Дата
16.04.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Валентова Гергова

Образователни стратегии при ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
18.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Василиос Хараламбос Перистеропулос

Развитие на четивната грамотност на учениците в IV клас в условията на проектна учебна дейност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Стаменова

Конкурс за академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (педагогическо общуване, педагогическа диагностика)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
21.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. д-р Бистра Кирилова Мизова

Изследване възможностите за преобразуване на художествения пластичен образ в дизайнерски продукт чрез софтуер

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически университет - София
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Георгиева Димитрова

Синергичност на системата изобразителни методи и техники в дизайна

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Технически университет - София
Държава
България
Дата
23.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова Евтимова

Алтернативен подход при обучение на студенти по физическо възпитание с използване на системата на йогите

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически университет - София, Инженеро-педагогически факултет - Сливен
Държава
България
Дата
25.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Йосифов Джалдети

Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет
Държава
България
Дата
10.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Стойнова Здравкова