Avatar

доц. д-р Мая Сотирова

Email: mayasotirova swu.bg


Публикации

Български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 1 по български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 2 по български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 3 по български език за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мария Илиева, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език и литература за 4. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език за 2. клас. : КЛЕТ България ООД, 2019 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Катя Бозаджиева)
Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2018: . (Съавтор/и: Николай Цанков)
Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език. . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2018 (Съавтор/и: Николай Цанков, Тереза Тончева)
Учителю, бъди! (Щрихи към социалнопсихичния портрет на съвременния учител през погледа на Учителя Минчо Драганов) , Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов. Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов 2018: 49-52.
Български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 1 по български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 2 по български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Учебна тетрадка 3 по български език за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Мариана Ачева)
Книга за учителя по български език и литература за 3. клас. България: ИК "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Мариана Ачева, Велка Славова)
Application of new technologies in multicultural educational environment , International Journal Knowledge. 2018: 545-549.
Development of the Key Competences at Primary School through Teaching of Bulgarian Language , International Journal Knowledge. Vol. 20.2. 2017: 805-809.
Български език за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка № 1 по български език за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка № 2 по български език за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Катя Бозаджиева)
Книга за учителя по български език и литература за 2. клас. България: ИК "Анубис", 2017 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Радка Влахова, Катя Бозаджиева, Таня Стоянова, Велка Славова)
Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2016: .
Мултикултурност и интеркултурно взаимодействие в образователното пространство , Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част втора. 2016: 113-125.
Интеркултурната компетентност в социалнопедагогическата дейност , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2015: 95-96.
Педагогически стратегии за стимулиране на четенето у децата от ромския етнос , Сборник "Детето - книгата - училището" 2015: 93-102.
Interculturele competenties van leerkrachten binnen het Europese kwalificatiekader voor levenslang leren , Syllabus Internationale studienamiddag 2012: .
Interculturele processen: Uitdagingen op het vlak van onderwijs , Syllabus Internationale studienamiddag 2012: .
Професионално-педагогическата квалификация – адекватност с актуалните потребности на учителите , Науката, образованието и изкуството през 21-ви век 2012: 60-66. (Съавтор/и: Ангелина Манова)
Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2011: .
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда , Сборник "Съвременното образование - мисия и визии" 2010: 329 - 334.
Интеркултурни процеси в образованието. България: Изд. Пропелер, 2010
Пред тъмната страна на човешката психика. България: ИК "Кота", 2010 (Съавтор/и: Минчо Драганов, Елка Тодорова, Георги Миленков, Борислава Йорданова, Луиза Дамянова, Гея Антонова, Иванка Живкова, Зорница Драганова, Деница Цолова, Сузана Смади, Ангелина Атанасова, Ирина Тодорова - Липчева, Цветелина Богданова, Вилияна Пенкова, Димана Митева, Мирослава Христева, Красимира Милева, Виолета Асьова, Роза Перчаклийска, Максим Мизов, Албена Накова, Николай Пешев, Есма Риза)
Teacher’s Intercultural Competences within the European Qualification Framework for Lifelong Learning , Quality Education for All through Improving Teacher Training 2010: 204 - 208.
Кариерно ориентиране на учениците в мултикултурна среда , Иновации в образованието 2010: 86 - 91.
Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда , Информационни технологии в обучението І – ІV клас 2010: 188 - 195.
Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда , Информационни технологии в обучението І – ІV клас 2010: 188-195.
Нива на етничен негативизъм у децата , Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2010: 69-82.
Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност , Интерактивни методи в съвременното образование 2010: 300-306.
Интеркултурност и идентичностни трансформации – образователни проекции , сп. Педагогика 2010: 15-27.
Интеркултурните конфликти в училище – същност, типология, конфликтологична компетентност на учителя , Сборник с научни доклади “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 183-193.
Кариерно ориентиране на ромските ученици , Сборник с научни доклади “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 208-220.
Интеркултурни компетентности и нагласи на учителите за работа в мултиетническа среда , Учебно-методическо пособие “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 5-26.
Семейството в подкрепа на професионалните усилия на учителите , Учебно-методическо пособие “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 87-94. (Съавтор/и: Е. Бибова-Петкова)
Поява и развитие на етнични предразсъдъци през детството , Технологични аспекти на интеркултурното образование 2009: 207-213.
Career Guidance in Bulgarian secondary schools , “Career Guidance in Europe” 2008: 23-36. (Co-author/s: Веско Панов)
Кариерно ориентиране в средните училища , Сборник „Интеркултурен диалог и европейска интеграция” 2008: 129-135. (Съавтор/и: Веско Панов)
Учителите за кариерното ориентиране в средните училища , Сборник „Интеркултурен диалог и европейска интеграция” 2008: 123-129. (Съавтор/и: Веско Панов)
Учебник по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №2 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №1 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №3 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Книга за учителя по български език и литература за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Радка Влахова, М. Торосова, Стойка Здравкова, Галя Христозова)
Проектът “Училището на бъдещето” или бъдещето на българското училище , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2005: 9-16. (Съавтор/и: Веско Панов, Милена Сапунджиева)
Отношението на учениците от начална училищна възраст към организацията на учебно-възпитателния процес , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2005: 158-161. (Съавтор/и: Полина Стоянова)
Ръководство за изследване на детето - II част. България: Веда Словена - ЖГ, 2004 (Съавтор/и: Антоанета Георгиева, Ася Велева, Блага Станчева, Бойка Иванова, Борис Минчев, Велислава Петрова, Весела Банова, Веселин Василев, Виолета Ванева, Иван Миленски, Ирена Левкова, Ирина Тодорова - Липчева, Катя Гетова, Кирилка Тагарева, Кристина Чичикова, Мариана Мойнова, Милка Атанасова, Надя Стойкова, Невена Минчева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Райна Захариева, Румен Стаматов, Светлана Сарийска, Соня Георгиева, Стефка Динчийска, Стефка Чинчева, Стойко Иванов, Тиха Делчева, Христина Стоева)
Учебник по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №1 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №2 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №3 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебно помагало по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Книга за учителя по български език и литература за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова, С. Миленкова, Т. Узунова)
Стандартността и нестандартността като полюси на социално регулираното поведение , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2004: 58-66.
“Екологията” на езика като част от педагогическата лингвистична компетентност , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2004: 143-146.
Учебник по български език за 2 клас. България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Тетрадка по правопис и краснопис за 2 клас. . България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Помагало с текстове и задачи по български език за 2 клас. България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Взаимовръзка между интелектуално-творческата и поведенческата нестандартност у учениците от начална училищна възраст , Образованието и предизвикателствата на 21 век 2003: 280-287.
Отношението на учителите в държавните училища към частното училищно образование в България , Алтернативни тенденции в частното училищно образование 2003: 76-79.
Готовността на студентите – бъдещи педагози за работа с деца със специални нужди , сп. Педагогика 2003: 80-86. (Съавтор/и: Елена Димитрова)
Детската нестандартност. България: ИИА „Девора МарБи”, 2002
Индустриалното образование в ерата на постиндустриализма , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2002: 48-50.
Възпитание и нестандартност – съвременни парадигмални измерения , сп. Педагогика 2001: 36-43.
Диференцираност в проялението на нестандартността у детето от начална училищна възраст , Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “40 години Съюз на учените – Стара Загора” 2001: 199-202.
Възпитателни аспекти на адаптивността като проекция на индивидуалните нестандартни потенции , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2001: 23-30.
Нестандартността у детето от начална училищна възраст като възпитателен феномен. АВТОРЕФЕРАТ за присъждане на научно-образователна степен “доктор” по направление Теория на възпитанието и дидактика. България: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001
Проекции на тоталитаризма върху българското училище , сп. Социологически проблеми, кн. 3 / 1994 1994: 101 - 107.

Конференции

Годишна конференция на SIETAR – България „Интеркултурализъм и билингвизъм“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градинаИгровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина
Период
26.05.2017 - 27.05.2017 г.
Организатор
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Съавтор(и)
Николай Цанков

Годишна конференция на SIETAR – България „Свое и чуждо“ (теоретични рефлексии и актуални социални практики)

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите
Период
08.06.2015 - 08.06.2015 г.
Организатор
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

International week “Childhood: child good”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intercultural Processes in Education
Период
13.02.2012 - 17.02.2012 г.
Организатор
Katho University, Kortrijk. Department of education, Teacher training pre-school and primary school – Tielt

Съвременното образование – мисия и визии

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в образованието”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кариерно ориентиране на учениците в мултикултурна среда
Период
04.06.2010 - 07.06.2010 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Научна конференция „Интерактивни методи в съвременното образование”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научно-практическа конференция «Технологични аспекти на интеркултурното образование»

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поява и развитие на етнични предразсъдъци през детството
Период
18.06.2009 - 20.06.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Учителски форум за работа в мултикултурна среда

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеркултурни компетентности на учителите за работа с ромски деца
Период
30.03.2009 - 31.03.2009 г.
Организатор
СОУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище

Научно-практическа конференция “Образователна и културна интеграция на ромските деца”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеркултурни компетентности и нагласи на учителите за работа в мултиетническа среда
Период
18.10.2008 - 19.10.2008 г.
Организатор
Югозападен университет „Н. Рилски”, Център за продължаващо обучение

III Мижнародна науково-практична интернет конференция "Теоретични та практични питания культурологии"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нестандартност, творчество, девиантност – социално-психологически и педагогически аспекти
Период
29.11.2007 - 29.11.2007 г.
Организатор
Министерство освити та науки Украйни, Мелитопольсьский державний педагогичний университет

The Future of Career Guidance in European schools. 2nd International Conference of Career Guide network

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Career Guidance in Bulgarian secondary schools.
Период
26.10.2007 - 26.10.2007 г.
Организатор
Ellinogermaniki Agogi
Съавтор(и)
Веско Панов

Education Reforms in Central and Eastern Europe and Roma Inclusion

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
National Centre for Qualification of Teachers for Education and Integration of Roma Pupils (INROMPUS)
Период
02.04.2007 - 03.04.2007 г.
Организатор
International Conference, organized by the Roma Education Fund jointly with the Government of Hungary

Конференция «Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител»

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Готовността на студентите – бъдещи педагози за работа с деца със специални нужди
Период
22.05.2003 - 22.05.2003 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката
Съавтор(и)
Елена Димитрова

Национална научно-практическа конференция “Алтернативни тенденции в частното училищно образование”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отношението на учителите в държавните училища към частното училищно образование в България
Период
22.11.2002 - 22.11.2002 г.
Организатор
Българска асоциация на частните училища

Юбилейна научна конференция – 30 години Шуменски университет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Взаимовръзка между интелектуално-творческата и поведенческата нестандартност у учениците от начална училищна възраст
Период
31.10.2001 - 31.10.2001 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Педагогическа конференция “Европейски стандарти в българското образование”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възпитателни аспекти на адаптивността като проекция на индивидуалните нестандартни потенции
Период
28.06.2001 - 28.12.2001 г.
Организатор
Педагогически колеж “Св. Иван Рилски”

Национална научно-практическа конференция “Антропология – Педагогика – Ергономия”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Традиции и реалности в педагогическото отношение към нестандартността
Период
07.06.2001 - 08.06.2001 г.
Организатор
ДИПКУ - Варна

Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “40 години Съюз на учените – Стара Загора”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диференцираност в проявлението на нестандартността у детето от начална училищна възраст
Период
05.06.2001 - 06.06.2001 г.
Организатор
Съюз на учените – Стара Загора

Национална конференция “Проблеми на възпитателната работа”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възпитателни аспекти на нестандартността
Период
27.03.1996 - 29.03.1996 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Проекти

(33.9-053 / 26.09.2011 ) Заедно учим и творим

Период на провеждане
01.09.2011 - 30.06.2012 г.
Форма на участие
координатор, лектор
Финансиран от
МОН, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Бюджет
11094,34 лв.

Ръководени докторанти

Образователни стратегии при ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Докторант
Василиос Хараламбос Перистеропулос
Период
28.04.2020 - 27.04.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Интегриране на лица с висше образование към училищната система след допълнителна педагогическа квалификация

Докторант
Рут Розенщром
Период
11.06.2018 - 10.06.2021 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в начална училищна възраст

Докторант
Полина Георгиева Таскова
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Development of early literacy skills in children with blindness

Докторант
Анастасия Георгиу Кутра
Период
18.12.2013 - 19.12.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Развитие на четивната грамотност на учениците в IV клас в условията на проектна учебна дейност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Стаменова

Конкурс за академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (педагогическо общуване, педагогическа диагностика)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
21.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. д-р Бистра Кирилова Мизова

Изследване възможностите за преобразуване на художествения пластичен образ в дизайнерски продукт чрез софтуер

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически университет - София
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Георгиева Димитрова

Синергичност на системата изобразителни методи и техники в дизайна

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Технически университет - София
Държава
България
Дата
23.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова Евтимова

Алтернативен подход при обучение на студенти по физическо възпитание с използване на системата на йогите

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически университет - София, Инженеро-педагогически факултет - Сливен
Държава
България
Дата
25.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Йосифов Джалдети

Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет
Държава
България
Дата
10.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Стойнова Здравкова