Avatar

доц. д-р Мая Сотирова

Email: mayasotirova swu.bg


Публикации

Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2018: . (Съавтор/и: Николай Цанков)
Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език. . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2018 (Съавтор/и: Николай Цанков, Тереза Тончева)
Учителю, бъди! (Щрихи към социалнопсихичния портрет на съвременния учител през погледа на Учителя Минчо Драганов) , Ученият, учителят и човекът Минчо Драганов. Сборник с доклади, посветени на 80-годишния юбилей на проф. Минчо Драганов 2018: 49-52.
Development of the Key Competences at Primary School through Teaching of Bulgarian Language , International Journal Knowledge. Vol. 20.2. 2017: 805-809.
Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2016: .
Мултикултурност и интеркултурно взаимодействие в образователното пространство , Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част втора. 2016: 113-125.
Интеркултурната компетентност в социалнопедагогическата дейност , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2015: 95-96.
Педагогически стратегии за стимулиране на четенето у децата от ромския етнос , Сборник "Детето - книгата - училището" 2015: 93-102.
Interculturele competenties van leerkrachten binnen het Europese kwalificatiekader voor levenslang leren , Syllabus Internationale studienamiddag 2012: .
Interculturele processen: Uitdagingen op het vlak van onderwijs , Syllabus Internationale studienamiddag 2012: .
Професионално-педагогическата квалификация – адекватност с актуалните потребности на учителите , Науката, образованието и изкуството през 21-ви век 2012: 60-66. (Съавтор/и: Ангелина Манова)
Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2011: .
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда , Сборник "Съвременното образование - мисия и визии" 2010: 329 - 334.
Интеркултурни процеси в образованието. България: Изд. Пропелер, 2010
Пред тъмната страна на човешката психика. България: ИК "Кота", 2010 (Съавтор/и: Минчо Драганов, Елка Тодорова, Георги Миленков, Борислава Йорданова, Луиза Дамянова, Гея Антонова, Иванка Живкова, Зорница Драганова, Деница Цолова, Сузана Смади, Ангелина Атанасова, Ирина Тодорова - Липчева, Цветелина Богданова, Вилияна Пенкова, Димана Митева, Мирослава Христева, Красимира Милева, Виолета Асьова, Роза Перчаклийска, Максим Мизов, Албена Накова, Николай Пешев, Есма Риза)
Teacher’s Intercultural Competences within the European Qualification Framework for Lifelong Learning , Quality Education for All through Improving Teacher Training 2010: 204 - 208.
Кариерно ориентиране на учениците в мултикултурна среда , Иновации в образованието 2010: 86 - 91.
Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда , Информационни технологии в обучението І – ІV клас 2010: 188 - 195.
Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда , Информационни технологии в обучението І – ІV клас 2010: 188-195.
Нива на етничен негативизъм у децата , Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2010: 69-82.
Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност , Интерактивни методи в съвременното образование 2010: 300-306.
Интеркултурност и идентичностни трансформации – образователни проекции , сп. Педагогика 2010: 15-27.
Интеркултурните конфликти в училище – същност, типология, конфликтологична компетентност на учителя , Сборник с научни доклади “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 183-193.
Кариерно ориентиране на ромските ученици , Сборник с научни доклади “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 208-220.
Интеркултурни компетентности и нагласи на учителите за работа в мултиетническа среда , Учебно-методическо пособие “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 5-26.
Семейството в подкрепа на професионалните усилия на учителите , Учебно-методическо пособие “Образователна и културна интеграция на ромските деца” 2009: 87-94. (Съавтор/и: Е. Бибова-Петкова)
Поява и развитие на етнични предразсъдъци през детството , Технологични аспекти на интеркултурното образование 2009: 207-213.
Career Guidance in Bulgarian secondary schools , “Career Guidance in Europe” 2008: 23-36. (Co-author/s: Веско Панов)
Кариерно ориентиране в средните училища , Сборник „Интеркултурен диалог и европейска интеграция” 2008: 129-135. (Съавтор/и: Веско Панов)
Учителите за кариерното ориентиране в средните училища , Сборник „Интеркултурен диалог и европейска интеграция” 2008: 123-129. (Съавтор/и: Веско Панов)
Учебник по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №2 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №1 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Учебна тетрадка №3 по български език за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Катя Бозаджиева)
Книга за учителя по български език и литература за 4 клас. България: ИК "Анубис", 2005 (Съавтор/и: Радка Влахова, М. Торосова, Стойка Здравкова, Галя Христозова)
Проектът “Училището на бъдещето” или бъдещето на българското училище , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2005: 9-16. (Съавтор/и: Веско Панов, Милена Сапунджиева)
Отношението на учениците от начална училищна възраст към организацията на учебно-възпитателния процес , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2005: 158-161. (Съавтор/и: Полина Стоянова)
Ръководство за изследване на детето - II част. България: Веда Словена - ЖГ, 2004 (Съавтор/и: Антоанета Георгиева, Ася Велева, Блага Станчева, Бойка Иванова, Борис Минчев, Велислава Петрова, Весела Банова, Веселин Василев, Виолета Ванева, Иван Миленски, Ирена Левкова, Ирина Тодорова - Липчева, Катя Гетова, Кирилка Тагарева, Кристина Чичикова, Мариана Мойнова, Милка Атанасова, Надя Стойкова, Невена Минчева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Райна Захариева, Румен Стаматов, Светлана Сарийска, Соня Георгиева, Стефка Динчийска, Стефка Чинчева, Стойко Иванов, Тиха Делчева, Христина Стоева)
Учебник по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №1 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №2 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебна тетрадка №3 по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Учебно помагало по български език за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова)
Книга за учителя по български език и литература за 3 клас. България: ИК "Анубис", 2004 (Съавтор/и: Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мария Игнатова, С. Миленкова, Т. Узунова)
Стандартността и нестандартността като полюси на социално регулираното поведение , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2004: 58-66.
“Екологията” на езика като част от педагогическата лингвистична компетентност , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2004: 143-146.
Учебник по български език за 2 клас. България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Тетрадка по правопис и краснопис за 2 клас. . България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Помагало с текстове и задачи по български език за 2 клас. България: ИК "Анубис", 2003 (Съавтор/и: Радка Влахова, Мария Игнатова)
Взаимовръзка между интелектуално-творческата и поведенческата нестандартност у учениците от начална училищна възраст , Образованието и предизвикателствата на 21 век 2003: 280-287.
Отношението на учителите в държавните училища към частното училищно образование в България , Алтернативни тенденции в частното училищно образование 2003: 76-79.
Готовността на студентите – бъдещи педагози за работа с деца със специални нужди , сп. Педагогика 2003: 80-86. (Съавтор/и: Елена Димитрова)
Детската нестандартност. България: ИИА „Девора МарБи”, 2002
Индустриалното образование в ерата на постиндустриализма , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2002: 48-50.
Възпитание и нестандартност – съвременни парадигмални измерения , сп. Педагогика 2001: 36-43.
Диференцираност в проялението на нестандартността у детето от начална училищна възраст , Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “40 години Съюз на учените – Стара Загора” 2001: 199-202.
Възпитателни аспекти на адаптивността като проекция на индивидуалните нестандартни потенции , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2001: 23-30.
Нестандартността у детето от начална училищна възраст като възпитателен феномен. АВТОРЕФЕРАТ за присъждане на научно-образователна степен “доктор” по направление Теория на възпитанието и дидактика. България: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001
Проекции на тоталитаризма върху българското училище , сп. Социологически проблеми, кн. 3 / 1994 1994: 101 - 107.

Конференции

International week “Childhood: child good”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intercultural Processes in Education
Период
13.02.2012 - 17.02.2012 г.
Организатор
Katho University, Kortrijk. Department of education, Teacher training pre-school and primary school – Tielt

Съвременното образование – мисия и визии

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на интеркултурните процеси в училищната среда
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

III Мижнародна науково-практична интернет конференция "Теоретични та практични питания культурологии"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нестандартност, творчество, девиантност – социално-психологически и педагогически аспекти
Период
29.11.2007 - 29.11.2007 г.
Организатор
Министерство освити та науки Украйни, Мелитопольсьский державний педагогичний университет

Проекти

(33.9-053 / 26.09.2011 ) Заедно учим и творим

Период на провеждане
01.09.2011 - 30.06.2012 г.
Форма на участие
координатор, лектор
Финансиран от
МОН, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Бюджет
11094,34 лв.

Ръководени докторанти

Development of early literacy skills in children with blindness

Докторант
Анастасия Георгиу Кутра
Период
18.12.2013 - 19.12.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Развитие на четивната грамотност на учениците в IV клас в условията на проектна учебна дейност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Стаменова

Конкурс за академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (педагогическо общуване, педагогическа диагностика)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
21.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. д-р Бистра Кирилова Мизова

Изследване възможностите за преобразуване на художествения пластичен образ в дизайнерски продукт чрез софтуер

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически университет - София
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Георгиева Димитрова

Синергичност на системата изобразителни методи и техники в дизайна

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Технически университет - София
Държава
България
Дата
23.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова Евтимова

Алтернативен подход при обучение на студенти по физическо възпитание с използване на системата на йогите

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически университет - София, Инженеро-педагогически факултет - Сливен
Държава
България
Дата
25.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Йосифов Джалдети

Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет
Държава
България
Дата
10.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Стойнова Здравкова