Avatar

доц. д-р Мая Чолакова

Email: maya_tcholakova swu.bg


Публикации

A vision for integrated social and healthcare services: An experience from Bulgaria , International Social Work 2020: . (Co-author/s: Vaska Stancheva-Popkostadinova)
Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през XXI век – нови перспективи , Стратегии на образователната и научната политика 2020: 379-391. (Съавтор/и: Добринка Георгиева)
Семейно ориентиран подход в социалната работа – основания и професионални рефлексии , списание Педагогика 2019: 814-834. (Съавтор/и: Наталия Христова - Михайлова)
Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип , Сборник „Приложна психология и социална практика” 2019: 207-221. (Съавтор/и: Наталия Христова - Михайлова)
Отвъд културната компетентност: американската концепция за културното смирение в сферата на помагането , Клинична и консултативна психология 2019: 15-26.
Reflections on discrimination and oppression in contemporary social work practice in Bulgaria , European Journal of Social Work, 21(5) 2018: 665-683. (Co-author/s: Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova)
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2018 (Съавтор/и: Д. Градев, А. Маринов, К. Сапунджиева, С. Карабельова, К. Митев, К. Йонкова, В. Матанова, Л. Георгиев)
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността , Сборник „Приложна психология и социална практика” 2018: 185-199. (Съавтор/и: М. Стойкова)
Дискусията за социалната педагогика в Обединеното кралство , списание Педагогика 2017: 507-519.
Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности , Сборник по клинична психология: том 2. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие 2017: 333-339.
"Пансионер" или социалните измерения на "Случаят Гел" , Сборник „Приложна психология и социална практика” 2016: 118-124.
Prolonged speech intensive treatment model for adults who stutter: a students’ training delivery , Proceedings of the 2nd International Conference on Stuttering 2016: 149-157. (Co-author/s: Dobrinka Georgieva, Rositsa Stoilova)
Овластяването в социалната работа , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 13-29.
Social Support, Quality of Life and Self-Evaluation in People with Disabilities , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 126-153. (Co-author/s: М. Стойкова)
Anti-discriminatory Representations in Social Work , Proceedings of IAC-SSaH 2014 ISBN 978-80-905791-0-1 2014: 68-74. (Co-author/s: Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova, Hristina Arabadzhieva)
Културни предизвикателства към социалната работа. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2012
Linking Teaching and Research in the Field of Public Health: The Bulgarian Experience , Revista da Sociedade Braziliene de Fonoaudiologia 2012: 340-345. (Co-author/s: Dobrinka Georgieva, Stoyan Ivanov)
Педагогика и абилитация за деца с отклонения. България: УИ "Неофит Рилски", 2011
Потенциал за учене при деца от малцинствени общности. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2004

Конференции

III Национален Конгрес по Клинична психология с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културни различия в реакциите спрямо Ковид - 19 (настояще и бъдеще)
Период
15.10.2020 - 18.10.2020 г.
Организатор
Институт за психично здраве и развитие; СУ "Св. Климент Охридски", Магистърска програма "Клинична психология"
Съавтор(и)
Людмил Георгиев

ХVIII Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип
Период
21.06.2019 - 23.06.2019 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Наталия Христова - Михайлова

ХVІІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността
Период
29.06.2018 - 01.07.2018 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
М. Стойкова

56th Annual Science Conference of Ruse University INDUSTRY 4.0.BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Integrated care through the perspectives of professionals in the systems of social assistance and health
Период
27.10.2017 - 28.10.2017 г.
Организатор
University of Ruse and Union of Scientists - Ruse
Съавтор(и)
Vaska Stancheva - Popkostadinova

Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности
Период
06.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Институт за психично здраве и развитие

Приложна психология - възможности и перспективи 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Пансионер" или социалните измерения на "Случаят Гел"
Период
24.06.2016 - 26.06.2016 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

2nd International Conference on Stuttering

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prolonged speech intensive treatment model for adults who stutter: a students’ training delivery
Период
15.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
CRC Balbuzie in collaboration with Sapienza – University of Rome
Съавтор(и)
Dobrinka Georgieva, Rositsa Stoilova

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Anti-discriminatory Representations in Social Work
Период
13.11.2014 - 14.11.2014 г.
Организатор
Czech Institute of Academic Education z.s.
Съавтор(и)
Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova, Hristina Arabadzhieva

Иновации в подготовката на кадри за социална работа

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културни перспективи в социалната работа
Период
04.12.2010 - 05.12.2010 г.
Организатор
Медицински факултет при Тракийски университет

Проекти

Индивидуален научноизследователски проект

Период на провеждане
07.01.2019 - 07.04.2019 г.
Форма на участие
-
Финансиран от
Bulgarian-American Commission Fulbright

(RP-B7/17) Проучване на предизвикателствата пред ефективността на интегрираните социално-здравни услуги

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4895,00 лв.

Erasmus staff mobility, Thomas More Kempen, Department of Social Work

Период на провеждане
07.03.2016 - 13.03.2016 г.
Форма на участие
lecturer
Финансиран от
N/A

(SRP-A15/15 ) Научно базиран мениджмънт и оценка на заекване: резултати от приложение на поведенческа програма Кемпърдаун

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
9600,00 лв.

(SRP-B12/14 ) Антипотискащи аспекти на социалната работа (знания, нагласи, поведение на помагащите специалисти и социалните клиенти)

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.11.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОПРЧР

(BG051PO001-3.1.07 ) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
01.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
282501,00 лв.

Erasmus staff mobility, Stockholm University, Department of Child and Youth Studies

Период на провеждане
10.09.2012 - 14.09.2012 г.
Форма на участие
lecturer
Финансиран от
N/A

(SRP-B13 ) Осигуряване качество на образователния и научен мениджмънт във факултет "Обществено здраве и спорт" - синхронизиране с европейските и международни стандарти

Период на провеждане
23.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
9000,00 лв.

Ръководени докторанти

The Role of Social Workers in the Implementation of Inclusive Education Programs in Special Primary Schools of Greece

Докторант
Spyridoula Evangelos Giannou
Период
18.02.2020 - 17.02.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Компетенции на заетите в социалната сфера за работа в културно многообразна среда

Докторант
Десислава Венциславова Енчева - Иванова
Период
21.01.2020 - 20.01.2024 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Quality Control in Case Management Service Provided for Family and Individuals in NGOs (Case of Lebanon)

Докторант
Sahar Samhun
Период
10.12.2019 - 09.12.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Projections of Domestic Violence and Policies for Protection of the Victims in the Republic of Kosovo

Докторант
Adile Shaqiri
Период
16.07.2019 - 24.06.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността

Докторант
Наталия Герасимова Христова - Михайлова
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ефективност на подкрепата на възрастни хора с увреждания в социални услуги в общността

Докторант
Мария Благоева Стойкова
Период
16.07.2015 - 15.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да