Avatar

доц. д-р Мая Чолакова

Email: maya_tcholakova swu.bg


Публикации

Загубата на личната автономия. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2021 (Съавтор/и: Людмил Георгиев, Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Красимира Йонкова, Ваня Матанова)
Социална подкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общността , Овластяването на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности 2021: 140-148. (Съавтор/и: Мария Стойкова)
Existential functions of mentalization in Asian civilizations , Философия 2021: 232-243. (Co-author/s: Людмил Георгиев)
A vision for integrated social and healthcare services: An experience from Bulgaria , International Social Work 2020: . (Co-author/s: Vaska Stancheva-Popkostadinova)
Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през XXI век – нови перспективи , Стратегии на образователната и научната политика 2020: 379-391. (Съавтор/и: Добринка Георгиева)
Културни различия в реакциите спрямо Ковид 19 (настояще и бъдеще) , Ментализация и клинична практика 2020: 222-228. (Съавтор/и: Людмил Георгиев)
Reflections on Social Inclusion , Conference Proceedings: Reflections on Social Inclusion, Fulbright International Seminar “Strategies for Strenghtening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall” 2020: 49-54.
Семейно ориентиран подход в социалната работа – основания и професионални рефлексии , Педагогика 2019: 814-834. (Съавтор/и: Наталия Христова - Михайлова)
Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип , Сборник „Приложна психология и социална практика” 2019: 207-221. (Съавтор/и: Наталия Христова - Михайлова)
Отвъд културната компетентност: американската концепция за културното смирение в сферата на помагането , Клинична и консултативна психология 2019: 15-26.
Reflections on discrimination and oppression in contemporary social work practice in Bulgaria , European Journal of Social Work, 21(5) 2018: 665-683. (Co-author/s: Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova)
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2018 (Съавтор/и: Д. Градев, А. Маринов, К. Сапунджиева, С. Карабельова, К. Митев, К. Йонкова, В. Матанова, Л. Георгиев)
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността , Сборник „Приложна психология и социална практика” 2018: 185-199. (Съавтор/и: М. Стойкова)
Дискусията за социалната педагогика в Обединеното кралство , списание Педагогика 2017: 507-519.
Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности , Сборник по клинична психология: том 2. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие 2017: 333-339.
"Пансионер" или социалните измерения на "Случаят Гел" , Сборник „Приложна психология и социална практика” 2016: 118-124.
Prolonged speech intensive treatment model for adults who stutter: a students’ training delivery , Proceedings of the 2nd International Conference on Stuttering 2016: 149-157. (Co-author/s: Dobrinka Georgieva, Rositsa Stoilova)
Овластяването в социалната работа , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 13-29.
Social Support, Quality of Life and Self-Evaluation in People with Disabilities , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 126-153. (Co-author/s: М. Стойкова)
Anti-discriminatory Representations in Social Work , Proceedings of IAC-SSaH 2014 ISBN 978-80-905791-0-1 2014: 68-74. (Co-author/s: Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova, Hristina Arabadzhieva)
Културни предизвикателства към социалната работа. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2012
Linking Teaching and Research in the Field of Public Health: The Bulgarian Experience , Revista da Sociedade Braziliene de Fonoaudiologia 2012: 340-345. (Co-author/s: Dobrinka Georgieva, Stoyan Ivanov)
Педагогика и абилитация за деца с отклонения. България: УИ "Неофит Рилски", 2011
Потенциал за учене при деца от малцинствени общности. България: УИ "Св. Климент Охридски", 2004

Конференции

III Национален Конгрес по Клинична психология с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културни различия в реакциите спрямо Ковид - 19 (настояще и бъдеще)
Период
15.10.2020 - 18.10.2020 г.
Организатор
Институт за психично здраве и развитие; СУ "Св. Климент Охридски", Магистърска програма "Клинична психология"
Съавтор(и)
Людмил Георгиев

ХVIII Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип
Период
21.06.2019 - 23.06.2019 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Наталия Христова - Михайлова

ХVІІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността
Период
29.06.2018 - 01.07.2018 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
М. Стойкова

56th Annual Science Conference of Ruse University INDUSTRY 4.0.BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Integrated care through the perspectives of professionals in the systems of social assistance and health
Период
27.10.2017 - 28.10.2017 г.
Организатор
University of Ruse and Union of Scientists - Ruse
Съавтор(и)
Vaska Stancheva - Popkostadinova

Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности
Период
06.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Институт за психично здраве и развитие

Приложна психология - възможности и перспективи 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Пансионер" или социалните измерения на "Случаят Гел"
Период
24.06.2016 - 26.06.2016 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

2nd International Conference on Stuttering

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prolonged speech intensive treatment model for adults who stutter: a students’ training delivery
Период
15.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
CRC Balbuzie in collaboration with Sapienza – University of Rome
Съавтор(и)
Dobrinka Georgieva, Rositsa Stoilova

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Anti-discriminatory Representations in Social Work
Период
13.11.2014 - 14.11.2014 г.
Организатор
Czech Institute of Academic Education z.s.
Съавтор(и)
Viktoria Sotirova, Yoanna Tzvetanova, Hristina Arabadzhieva

Иновации в подготовката на кадри за социална работа

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културни перспективи в социалната работа
Период
04.12.2010 - 05.12.2010 г.
Организатор
Медицински факултет при Тракийски университет

Проекти

Индивидуален научноизследователски проект

Период на провеждане
07.01.2019 - 07.04.2019 г.
Форма на участие
-
Финансиран от
Bulgarian-American Commission Fulbright

(RP-B7/17) Проучване на предизвикателствата пред ефективността на интегрираните социално-здравни услуги

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4895,00 лв.

Erasmus staff mobility, Thomas More Kempen, Department of Social Work

Период на провеждане
07.03.2016 - 13.03.2016 г.
Форма на участие
lecturer
Финансиран от
N/A

(SRP-A15/15 ) Научно базиран мениджмънт и оценка на заекване: резултати от приложение на поведенческа програма Кемпърдаун

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
9600,00 лв.

(SRP-B12/14 ) Антипотискащи аспекти на социалната работа (знания, нагласи, поведение на помагащите специалисти и социалните клиенти)

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.11.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОПРЧР

(BG051PO001-3.1.07 ) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
01.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
282501,00 лв.

Erasmus staff mobility, Stockholm University, Department of Child and Youth Studies

Период на провеждане
10.09.2012 - 14.09.2012 г.
Форма на участие
lecturer
Финансиран от
N/A

(SRP-B13 ) Осигуряване качество на образователния и научен мениджмънт във факултет "Обществено здраве и спорт" - синхронизиране с европейските и международни стандарти

Период на провеждане
23.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
9000,00 лв.

Ръководени докторанти

Компетенции на заетите в социалната сфера за работа в културно многообразна среда

Докторант
Десислава Венциславова Енчева - Иванова
Период
21.01.2020 - 20.01.2024 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Quality Control in Case Management Service Provided for Family and Individuals in NGOs (Case of Lebanon)

Докторант
Sahar Samhun
Период
10.12.2019 - 09.12.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Projections of Domestic Violence and Policies for Protection of the Victims in the Republic of Kosovo

Докторант
Adile Shaqiri
Период
16.07.2019 - 24.06.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността

Докторант
Наталия Герасимова Христова - Михайлова
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ефективност на подкрепата на възрастни хора с увреждания в социални услуги в общността

Докторант
Мария Благоева Стойкова
Период
16.07.2015 - 15.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да