Avatar

доц. д-р Радослав Мавревски

Email: mavrevski swu.bg


Програмиране, операционните системи, компютърните мрежи, информационните технологии и разработването на интегрирани информационни системи за бази от данни в различни сфери и области, компютърен хардуер, компютърно моделиране, статистически анализ, биоинформатика. СЕРТИФИКАТИ: https://drive.google.com/file/d/1NH9a-AtHvN3XLIshZJ1ivbzp_tNbINS3/view?usp=sharing

Публикации

The Impact of Virtual and Augmented Reality on the Development of Motor Skills and Coordination in Children with Special Educational Needs , In: Zlateva, T., Tuparov, G. (eds) Computer Science and Education in Computer Science. CSECS 2023. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2023: .
Comprehensive assessment of bilateral knee extensor strength asymmetry in healthy nonathletes using torque–angle relationships , Journal of Physical Education and Sport 2023: 2972-2982. (Co-author/s: Мария Ганева, Катерина Стамболиева, Петър Миланов, Невена Пенчева)
COMPETITIVE PROGRAMMING AND VISUALIZATION TECHNOLOGY AS STRATEGY TO ENGAGE STUDENTS IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS , EDULEARN21 Proceedings 2022: 4209-4217. (Co-author/s: Методи трайков)
Bioinformatics: Model Selection and Scientific Visualization. , In: Zlateva, T., Goleva, R. (eds) Computer Science and Education in Computer Science. CSECS 2022. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2022: .
The application of object-oriented programming and game engine to promote cultural and historical heritage. , Proceedings of EDULEARN20 Conference 6th-7th July 2020 2021: 0733-0740. (Co-author/s: Иван Тренчев, Методи Трайков, Ирена Петева)
Finding the shortest path in a graph and its visualization using C# and WPF , International Journal of Electrical and Computer Engineering 2020: 2054-2059. (Co-author/s: Методи Трайков, Иван Тренчев)
A mathematical model of movement in virtual reality through thoughts , International Journal of Electrical and Computer Engineering 2020: 2088-8708. (Co-author/s: Иван Тренчев, Методи Трайков, Илире Ругова)
Mixed reality - digital technologies and resources for creation of realistic objects and scenes: their application in education , Proceedings of ICERI2020 Conference 9th-10th November 2020, Seville, Spain 2020: 2294- 2302, ISBN: 978-84-09-24232-0. (Co-author/s: Иван Тренчев, Методи Трайков, С. Димитрова)
Computer graphics teaching and creating computer realism: ulsit’s experience , Proceedings of ICERI2020 Conference 9th-10th November 2020, Seville, Spain 2020: 2303- 2310, . ISBN: 978-84-09-24232-0. (Co-author/s: Иван Тренчев, Методи Трайков, Теодора Динева, Динко Стойков)
Determination of the structural requirements of μ-Opioid receptor ligands with docking , AIP Conference Proceedings 2302, 050001 (2020) 2020: 1-6. (Co-author/s: Татяна Дзимбова, Фатима Сапунджи, Петър Миланов)
Visualization software for hydrophobic-polar protein folding model , Scientific Visualization 2019: 11-19. (Co-author/s: Методи Трайков)
Interactive approach to learning of sorting algorithms. , International Journal of Online and Biomedical Engineering 2019: 120-134. (Co-author/s: Методи Трайков, Иван Тренчев)
Modeling of digital converter for GSM signals with MATLAB. , International Journal of Electrical and Computer Engineering 2019: 4417-4422 . (Co-author/s: Методи Трайков, Иван Тренчев)
Multitasking in Embedded System Designs. , International Journal of Online and Biomedical Engineering 2019: 44-57. (Co-author/s: Методи Трайков, Иван Тренчев)
Modelling in food technology , WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 2019: 69-74.
Mathematical approaches for creation of complex 3D models and their application in education , Proceedings of ICERI2019 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain, 4908-4914.. ISBN: 978-84-09-14755-7. 2019: . (Co-author/s: Иван Тренчев, Методи Трайков, Динко Стойков)
Performance comparison of model selection criteria by generated experimental data , ITM Web of Conferences 2018: . (Co-author/s: Петър Миланов, Методи Трайков, Невена Пенчева)
Assessment of different model selection criteria by generated experimental data , WSEAS Transactions on Computers 2018: 260-268. (Co-author/s: Петър Миланов, Методи Трайков, Невена Пенчева)
Curve fitting problem: torque – velocity relationship with polynomials and Boltzmann sigmoid functions , Acta of Bioengineering and Biomechanics 2018: 169-184. (Co-author/s: Петър Миланов, Гергана Королеова, Невена Пенчева)
Съставяне и избор на оптимален математически модел описващ научен или инженерен процес , Студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017 2018: 12-17. (Съавтор/и: Костадин Смилков, Светлин Христов)
Algorithm for protein folding problem in 3D lattice HP model , International Journal of Biology and Biomedicine 2018: 2367-9085.
Въведение в Linux. България: Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2018
Risk analysis in the economics through R Language , WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 2018: 180-186. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Елена Ставрова, Иван Тренчев)
Approaches to modeling of biological experimental data with GraphPad Prism software , WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS and CONTROL 2018: 242-247. (Co-author/s: Методи Трайков, Иван Тренчев, Миглена Тренчева)
Приложение на теория на графите в киберсигурността , Шести национален семинар с международно участие "Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение" 2018: . (Съавтор/и: Виктор Попчев, Методи Трайков)
Protein Folding in 3D Lattice HP Model Using Heuristic Algorithm , WSEAS TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS 2018: 99-104. (Co-author/s: Методи Трайков, Никола Янев, Борислав Юруков)
Investigation of the Relationship Between the Hydrophobicity of an Amino Acid and Codon, which Shall Encodes , WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS and CONTROL 2018: 401-408. (Co-author/s: Иван Тренчев, Методи Трайков, Виктор Попчев)
Пилотно проучване на торг-скорост криви на екстензорите на колянна става при футболист и неактивно спортуващ мъж , 19-та Студентска научна конференция на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт", 11-ти май 2018 - Университетски център Бачиново, Благоевград 2018: . (Съавтор/и: Георги Киров, Димитър Атанасов, Илия Канелов, Стефан Капралов, Невена Пенчева)
Correlation between average and dominant height of middle-aged Douglas fir plantations in the north-west rhodopes , Silva Balcanica 2018: 13-26. (Co-author/s: Ангел Ферезлиев, Делков А.)
Study on professional football players – factors in recovery and preparation and performance markers during scheduled training session , The Sport Journal 2018: . (Co-author/s: Татяна Дзимбова, Христо Николов, Стефан Капралов)
Building And Selection An Optimal Mathematical Model Describing A Scientific Or Engineering Process , The 15th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2018) 2018: 88-90. (Co-author/s: Методи трайков)
Performance Comparison of Model Selection Criteria by Generated Experimental Data , Book of abstracts of the Second International Conference "Mathematics Days in Sofia", July 10-14, 2017 2017: .
USING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR PRICING OF GOODS AND SERVICES , Scientific Annals of Economics and Business 2016: 291-298. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Намиране и визуализация на най-кратък път в граф с помощта на езика C# и WPF , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016 2016: 54 - 60. (Съавтор/и: Костадин Смилков, Светлин Христов, Методи Трайков)
Моделиране на цифров преобразовател за GSM сигнали , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016 2016: 117 - 124. (Съавтор/и: Тодор Чифлички, Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков)
Визуализиране на биологични макромолекули , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016 2016: 69 - 75. (Съавтор/и: Д. Бельова, В. Павлова, И. Тренчев)
Comparison and assessment of commonly used model selection criteria in modeling of experimental data , Biomath Communications – BIOMATH2016 2016: 46. (Co-author/s: Петър Миланов, Борислав Юруков)
ASSESSMENT OF ELBOW TORQUE-VELOCITY CURVE FITTING WITH DIFFERENT OPTIMISATION CRITERIA , Book of abstracts, The 20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö 2015: рр. 477. (Co-author/s: Гергана Королеова, Илия Канелов, Невена Пенчева, Петър Миланов)
A Model for HP Folding Prediction Using Increasing Constrain for Spreading in the Process of Making Conformations , Biomath Communications, ISSN 2367-5241 2015: p. 88. (Co-author/s: Иван Тодорин, Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков)
3D Visualization of the Biological Structures , Biomath Communications, ISSN 2367-5241 2015: . (Co-author/s: Иван Тодорин, Методи Трайков, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Risk Analysis with R Language , Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015 2015: 137 - 146. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Иван Тодорин, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Установяване на някои рискови фактори за сърдечно съдови заболявания и техни зависимости при студенти , 16-та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2015: 19 - 21. (Съавтор/и: Анита Георгиева, Ива Кюркчийска, Румяна Бахчеванджиева)
The Hausdorff distance as a criterion for the optimal model selection in torque-angle relationships , Proceedings in book of abstracts in International Congress on Mathematics MICOM 2015: p. 45. (Co-author/s: Гергана Королеова, Невена Пенчева, Петър Миланов, Борислав Юруков)
Computer graphics’s application in Bioinformatics , Proceedings in book of abstracts in International Congress on Mathematics MICOM 2015: p. 35. (Co-author/s: Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков, Борислав)
Steps in modeling of biological data with GraphPad Prism , Workshop “Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015 2015: . (Co-author/s: Борислав Юруков)
Measurements for molecular docking in virtual screening , Workshop “Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015 2015: . (Co-author/s: Никола Янев, Петър Миланов, Борислав Юруков, Антон Стоилов)
Selection and comparison of regression models: estimation of torque-angle relationships , C. R. Acad. Bulg. Sci. 2014: 1345-1354.
Statistical modelling in food technology , Proceedings of the Scientific Conference “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”, 15 May 2014: 118-122.
Pricing of goods and services through partial differential equations , Proceedings of the Scientific Conference “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”, 15 May 2014: . (Co-author/s: Методи Трайков, Антон Стоилов)
Approaches to modeling of biological data with GraphPad Prism , Book of abstracts of the XVI-th International Summer Conference on Probability and Statistics (ISCPS-2014))Pomorie, Bulgaria, 21–28 June 2014 2014: p. 22.
Computer modeling of ligand-receptor interaction – encephalin analogues delta-opioid receptor , Bulgarian chemical communications 2012: 242-246 . (Co-author/s: Таня Дзимбова, Невена Пенчева, Тамара Пайпанова, Петър Миланов)
Сравнителна оценка на максимален тест до отказ и Astrand-Rhiming тест за определяне на VO2 max , Спорт и наука 2012: 140-148. (Съавтор/и: Антон Манчев, Невена Пенчева, Петър Миланов, Чавдар Коцев)
A benchmark for docking of 60 protein ligand complexes , National Biostatistics Congress with International Participation, 4-7 September 2012: . (Co-author/s: Антон Стоилов)
Weather station at SWU – statistical analysis and reports , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – FMNS2011 2011: 564 -569. (Co-author/s: Антон Стоилов)
Temperature conditions of the soils in the Blagoevgradska Bistritsa River basin (Rila mountain) reports , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – FMNS2011, 2011 2011: 583 -589. (Co-author/s: Красимир Стоянов, Антон Стоилов, Александър Пулев, Лидия Секелариева)

Конференции

19th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE (CSECS 2023)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Impact of Virtual and Augmented Reality on the Development of Motor Skills and Coordination in Children with Special Educational Needs
Период
28.06.2023 - 29.06.2023 г.
Организатор
New Bulgarian University
Съавтор(и)
Методи Трайков, Иван Тренчев

10th Jubilee International Conference of FMNS (FMNS-2023)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Computer modeling and optimization in the processing of experimental data
Период
14.06.2023 - 18.06.2023 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

18th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE (CSECS 2023)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bioinformatics: Model Selection and Scientific Visualization
Период
24.06.2022 - 27.06.2022 г.
Организатор
New Bulgarian University
Съавтор(и)
Методи трайков, Иван Тренчев, Слав Ангелов

Ninth International Conference of FMNS (FMNS-2021)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Computer modeling and model selection in bioinformatics.
Период
15.09.2021 - 19.09.2021 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Методи трайков

13th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
COMPETITIVE PROGRAMMING AND VISUALIZATION TECHNOLOGY AS STRATEGY TO ENGAGE STUDENTS IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Период
05.07.2021 - 06.07.2021 г.
Организатор
EDULEARN
Съавтор(и)
Методи трайков

13th annual International Conference of Education, Research and Innovation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mixed reality - digital technologies and resources for creation of realistic objects and scenes: their application in education
Период
09.11.2020 - 10.12.2020 г.
Организатор
IATED
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Методи Трайков, С. Димитрова

13th annual International Conference of Education, Research and Innovation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Computer graphics teaching and creating computer realism: ulsit’s experience
Период
09.11.2020 - 10.11.2020 г.
Организатор
IATED
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Методи Трайков, Теодора Динева, Динко Стойков

12th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN20)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The application of object-oriented programming and game engine to promote cultural and historical heritage.
Период
06.07.2020 - 07.07.2020 г.
Организатор
EDULEARN
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Методи Трайков, Ирена Петева

Twelfth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences (AMiTaNS'20)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Determination of the structural requirements of μ-opioid receptor ligands with docking
Период
24.06.2020 - 29.06.2020 г.
Организатор
Society for Industrial and Applied Mathematics
Съавтор(и)
Татяна Дзимбова, Невена Пенчева, Петър Миланов

ICERI2019 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mathematical approaches for creation of complex 3D models and their application in education.
Период
11.11.2019 - 13.11.2019 г.
Организатор
ICERI
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Методи Трайков, Динко Стойков

19-та Студентска научна конференция на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт", 11-ти май 2018 - Университетски център Бачиново, Благоевград.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пилотно проучване на торг-скорост криви на екстензорите на колянна става при футболист и неактивно спортуващ мъж
Период
11.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Георги Киров, Димитър Атанасов, Илия Канелов, Стефан Капралов, Невена Пенчева

15th International Conference on Informatics and Information Technologies - CIIT 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Building and selection an optimal mathematical model describing a scientific or engineering process
Период
20.04.2018 - 22.04.2018 г.
Организатор
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Съавтор(и)
Методи Трайков, Борислав Юруков

XVI-th International Summer Conference on Probability and Statistics (ISCPS-2014)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approaches to modeling of biological data with GraphPad Prism
Период
14.04.2018 - 14.04.2018 г.
Организатор
Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences

20th International Conference on MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE '18)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Algorithm for protein folding problem in 3D lattice HP model
Период
24.03.2018 - 26.03.2018 г.
Организатор
WSEAS
Съавтор(и)
Методи Трайков, Никола Янев, Борислав Юруков

International Conference Applied Mathematics, Computational Science and Systems Engineering

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Performance comparison of model selection criteria by generated experimental data
Период
06.10.2017 - 08.10.2017 г.
Организатор
International Academic Publications
Съавтор(и)
Петър Миланов, Методи Трайков, Невена Пенчева

Second International Conference "Mathematics Days in Sofia"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Performance Comparison of Model SelectPerformance Comparison of Model Selection Criteria by Generated Experimental Dataion Criteria by Generated Experimental Data
Период
10.07.2017 - 14.07.2017 г.
Организатор
Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences

International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (BIOMATH-2016)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Comparison and assessment of commonly used model selection criteria in modeling of experimental data
Период
19.06.2016 - 25.06.2016 г.
Организатор
South-West University "N. Rilski" and IMI BAS
Съавтор(и)
Петър Миланов, Борислав Юруков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Намиране и визуализация на най-кратък път в граф с помощта на езика C# и WPF
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Костадин Смилков, Светлин Христов, Методи Трайков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Моделиране на цифров преобразовател за GSM сигнали
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Тодор Чифлички, Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Визуализиране на биологични макромолекули
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“

International Congress on Mathematics MICOM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Hausdorff distance as a criterion for the optimal model selection in torque-angle relationships
Период
22.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
MICOM
Съавтор(и)
Гергана Королеова, Невена Пенчева, Петър Миланов, Борислав Юруков

International Congress on Mathematics MICOM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Computer graphics’s application in Bioinformatics
Период
22.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
MICOM
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Методи Трайков, Антон Стоилов

“Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Steps in modeling of biological data with GraphPad Prism
Период
09.09.2015 - 11.09.2015 г.
Организатор
MMSC
Съавтор(и)
Борислав Юруков

“Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Measurements for molecular docking in virtual screening
Период
09.09.2015 - 11.09.2015 г.
Организатор
MMSC
Съавтор(и)
Никола Янев, Петър Миланов, Борислав Юруков, Антон Стоилов

The 20th annual congress of the European College of Sport Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ASSESSMENT OF ELBOW TORQUE-VELOCITY CURVE FITTING WITH DIFFERENT OPTIMISATION CRITERIA
Период
24.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Malmö University, the Department of Health Sciences
Съавтор(и)
Гергана Королеова, Невена Пенчева

International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (BIOMATH-2015)

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
A Model for HP Folding Prediction Using Increasing Constrain for Spreading in the Process of Making Conformations
Период
14.06.2015 - 19.06.2015 г.
Организатор
South-West University "N. Rilski" and IMI BAS

International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (BIOMATH-2015)

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
3D Visualization of the Biological Structures
Период
14.06.2015 - 19.06.2015 г.
Организатор
South-West University "N. Rilski" and IMI BAS

Sixth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk Analysis with R Language
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Методи Трайков, Иван Тренчев, Антон Стоилов

International Conference: "Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food sector SMEs through benchmarking "

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Statistical modelling in food technology
Период
26.05.2015 - 26.05.2015 г.
Организатор
University of Macedonia

International Scientific Conference "Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pricing of goods and services through partial differential equations
Период
15.05.2015 - 15.05.2015 г.
Организатор
South-West University
Съавтор(и)
Методи Трайков, Иван Тренчев, Антон Стоилов

16-та студентска научна конференция кинезитерапия и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Установяване на някои рискови фактори за сърдечно съдови заболявания и техни зависимости при студенти
Период
10.04.2015 - 10.04.2015 г.
Организатор
South-West University

International Conference: "Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food sector SMEs through benchmarking

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.05.2014 - 26.05.2014 г.
Организатор
University of Macedonia

European territorial cooperation conference: promoting best practices and sharing experiences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
08.05.2014 - 09.05.2014 г.
Организатор
The Greek Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes

International Conference “Functional studies in sport and kinesitherapy”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approaches for modelling of torque-angle relationships
Период
14.03.2014 - 14.03.2014 г.
Организатор
South-West University

14th National Biostatistics Congress with International Participation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A benchmark for docking of 60 protein-ligand complexes
Период
04.09.2012 - 07.09.2012 г.
Организатор
Assistant Prof., PhD. Ahmet ÖZTÜRK
Съавтор(и)
Антон Стоилов

Fourth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Blagoevgrad, Bulgaria, 2011.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Weather station at SWU – statistical analysis and reports
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Антон Стоилов

Fourth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Blagoevgrad, Bulgaria, 2011.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Temperature conditions of the soils in the Blagoevgradska Bistritsa River basin (Rila mountain
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Антон Стоилов

Проекти

(000030320) Civic engagement of HEI students in the co-creation of a Pan-European mapping app for socially inclusive HEI institutions and accessible European cities MAP4ACCESSIBILITY

Период на провеждане
01.12.2021 - 30.11.2024 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Erasmus + KA2
Бюджет
394386,00 лв.

(BG05M2ОP001-2.016) „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“–гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"–гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"–гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

Период на провеждане
19.07.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Координатор по проекта от страна на ЮЗУ
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
4992951,00 лв.

(BG01-KA266-HE-095131) Tackling COVID-19 - Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality (TACOHEQ), Erasmus +

Период на провеждане
01.03.2021 - 31.08.2023 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Erasmus +
Бюджет
420000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013) „Студентски практики – Фаза 2"

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН
Бюджет
46000000,00 лв.

(ИКТвНОС) Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС

Период на провеждане
01.12.2018 - 01.12.2021 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
1600000,00 лв.

Изследвания на правните проблеми в дигиталната средa

Период на провеждане
03.05.2018 - 03.05.2019 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
вътрешен по наредба 3
Бюджет
5000,00 лв.

(B2.6f.04) Groundwater REsource managemENt for non-Potable water pUrposes, baseMent protection, and heating – Pilot application (GREEN PUMP), Cooperation Programme Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"
Бюджет
900000,00 лв.

(B2.6c.03 ) Promotion and development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Culture Heritage and Athletic Valorization (PROMO - YMC(H)A)

Период на провеждане
22.09.2017 - 21.10.2021 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
1313475,00 лв.

(вътрешен по наредба 3) Компютъризирана система за получаване, изследване и анализ на електрокардиографски сигнали (ЕКГ)

Период на провеждане
14.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Период на провеждане
12.12.2014 - 12.01.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ФНИ на РБългария
Бюджет
128000,00 лв.

Математически модели и статистически методи за изследване на предприемачеството и конкурентоспособността на бизнеса в Югозападна България

Период на провеждане
12.12.2014 - 12.12.2015 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Вътрешен по наредба 9
Бюджет
8100,00 лв.

Оползотворяване на слънчевата енергия в Югозападна България

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.03.2013 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ФНИ на РБългария
Бюджет
100000,00 лв.

(ICoSCIS) Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)

Период на провеждане
28.02.2012 - 27.02.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013
Бюджет
1292311,00 лв.

(F.IND. CONSULTING) Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г.
Бюджет
1155362,00 лв.

(COST) Фармакологични и биоинформатични изследвания върху съединения сантипаразитна активност

Период на провеждане
01.08.2009 - 01.08.2011 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
по програма COST
Бюджет
100000,00 лв.

Биоинформатични изследвания върху свойствата и биологичната активност на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия

Период на провеждане
16.12.2008 - 16.12.2010 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ФНИ на РБългария
Бюджет
200000,00 лв.

Ръководени докторанти

Извличане и анализ на данни за човешката активност чрез смарт устройства и мобилни приложения

Докторант
Магдалена Фиданска
Период
22.01.2024 - 21.01.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Евристични алгоритми за оптимизация и приложения

Докторант
Антониос Василиос Траудас
Период
15.03.2017 - 14.03.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Investigating the Impact of Digital Marketing Tools on Adolescent Consumer Behavior

Студент
CHONDROS KONSTANTINOS
Година
2024
ОКС
магистър

Софтуер за резервационна система на самолетни билети

Студент
Петър Тодоров Стоилков
Година
2023
ОКС
бакалавър

Разработка на система за управление на автосервиз

Студент
Ради Дахер
Година
2022
ОКС
бакалавър

Разработка на модул за верификация на потребители

Студент
Даниел Молев
Година
2019
ОКС
бакалавър

Предизвикателства и подходи в областта на сигурността при „Интернет на нещата“ (Internet of Things, IoT).

Студент
Емил Бориславов Борисов
Година
2019
ОКС
магистър

Сигурност в операционни системи за работа в реално време

Студент
Емил Бориславов Борисов
Година
2018
ОКС
бакалавър

Разработване на уеб сайт за обслужване на сервизна дейност на малка компютърна фирма

Студент
Костадин Георгиев Иванов
Година
2018
ОКС
магистър

Теория на игрите-равновесие на Наш

Студент
Теодора Николаева Янева
Година
2014
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Екстрактор на тестове от Blackboard LearnTM

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.02.2024 г.
Уеб страница
Автор(и)
Севдалина Димитрова

Създаване на интерактивна графика и анимация

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Руменов Хаджийски

СЪЗДАВАНЕ НА ТРИМЕРНА ГРАФИКА B СПЛАЙНИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янко Гоговски

Анализ и приложение на технологии за обезпечаване на киберсигурност при регистрация, обмен и визуализация на биометрични и биомедицински данни

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александра Николаева Николова

Проектиране на локална комуникационна мрежа по стандарт ТЕТRА за нуждите на ГДПБЗН – МВР

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елка Владимирова

МОДЕЛИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ WINDOWS, РЕАЛИЗИРАНИ ПОСРЕДСТВОМ IOT БАЗИРАНА МИКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Йорданова Ангова

Разработка, изграждане и експлоатация на фотоволтаична система, 5 – 10 kW за собствени нужди, с възможност за надграждане

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Божидар Костадинов Стоилов

Разработка на интелигентна IoT базирана индустриална система за контрол на параметрите на околната среда в реално време на база микропроцесорна платформа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Георгиев Алексов

Разработка на микропроцесорна система за мониторинг на параметрите на автомобила в реално време.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивайло Райчов Атанасов

Разработка на IOT базирана система за контрол на качеството на водата в жилището в реално време, на база микропроцесорна платформа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
19550321004

Анализ и разработка на съвременна система за отдалечен мониторинг на параметрите на дихателната система на човека на базата на микропроцесорна платформа Arduino.”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселин Петров

Разработка на охранителна система за контрол на достъпа на база микропроцесорна платформа за вградени системи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангел Георгиев

Разработка на IoT базирана система за контрол и управление на параметрите на автомобили не оборудвани с OBD II съвместими комуникационни блокове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петьо Георгиев Костадинов

Система за отдалечен контрол на параметрите на автомобила с цел реагиране при възникване на аварийна сируация в реално време на базата на микропроцесорна платформа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмил Петров Георгиев

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Денислав Василев Рилски

Разработка на система за отдалечен контрол на параметрите на автомобила и предупреждение при автомобилни аварии на база микропроцесорна платформа Arduino, GPS и GSM

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиян Георгиев Опълченски

Съвременни системи за логистичен контрол. GPS трекер на базата на микропроцесорна платформа Arduino и технологията LoRa.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
21.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселин Петров

Разработка на IoT базиранa индустриална система за контрол на качестовото на въздуха в реално време, на база микропроцесорна платформа Arduino.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Любенов Градинаров

Приложение на криви в компютърната графика

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Николов

IoT базирани системи за оперативен контрол на прараметрите и състоянието на автомобила

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомир Сапунджиев

ПРОБЛЕМЪТ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУВАНА В ИНТЕРНЕТ, ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
19.11.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Димитрова Станчева

Изграждание на уеб базирано приложение за виртуална класна стая

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любима Такова

IoT БАЗИРАНА ИНДУСТРИАЛНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТЪПА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОСТЕПЕННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БАЗА БИОМЕТРИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петранка Иванова Христова

IoT базирана система за формиране, предаване възпроизвеждане на хипермедийни образи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тони Йорданов Трайков

IoT БАЗИРАНА ИНДУСТРИАЛНА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ АВТОМОБИЛНИ АВАРИИ, НА БАЗА МИКРОПРОЦЕСОРНА ПЛАТФОРМА ARDUINO, GPS И GSM

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмил Петров Георгиев

Разработка на система за отдалечен мониторинг на състоянието на сърдечно-съдовата система при патологии предизвикани от SARS-CoV-2 с възможност за интеграция в съвременните телемедицински системи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Малинов Стоименов

Разработка на софтуер за поправяне на компютри с база от данни

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Ников

Създаване на 3D модели

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Натали Стефанова Воденичарова

Разработване релационна база от данни и информационна система за училищна библиотека

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елмира Бекирова

The effect of demographic variables among high school students in Israel on their attitudes to E-learning

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
16.07.2021 г.
Автор(и)
Mikhael Bagdasarov

Анализ на компютърните мрежи. Класификация.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Бисеров Михайлов

"СОФТУЕР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тони Цветелинов Петров

Уеб-базирана система за класификация и управление на публикационната дейност и участието в проекти на преподавателския състав и докторантите във факултета

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
25.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Методиев Мърценков

Използване на примитиви за конструиране на изделия и анимация

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Христов Зашев

Iot базирана индустриална система за отдалечен мониторинг на състоянието на почвите в земеделски райони

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Валентинов Киричков

IoT БАЗИРАНА ИНДУСТРИАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА АВТОМОБИЛА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиян Георгиев Опълченски

IoT базирана система за регистрация и визуализация на биомедицинска информация на основата на микропроцесорна платформа Arduino

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любен Чанев

Математически модели за 3D реконструкция и моделиране на сгради

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Василева Султова

Компютърна симулация за ефективна визуализация и моделиране

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Султова

Аудио усилвател на сигнал от компютър

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Боянов Лазов

Система за контрол за присъствие на територия на базата на микропроцесорна платформа Arduino

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радостин Иванов Марков

Изграждане на Уеб базирана информационна система чрез CMS платформа и интернет оптимизация

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Иванов

Уеб сайт за автокъща

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Якимов

Визуализиране на криви и повърхнини в MATLAB

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселин Данаилов Сиджимков

Проектиране и разработване на система за видеонаблюдение при контрол на достъп

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Антонов Михайлов

Проектиране на промишлен контролер-осъществяване на връзка с GSM модул

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Щърбанов

Разработване на уеб базирана система за анализ на публикационната дейност на академичния състав

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктор Валентинов Попчев

Информационна система „Салон за красота

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любослава Емилова Георгиева

Визуализиране на криви повърхнини с матлаб и приложението им в компютърни симулации

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадин Атанасов Плевнелиев

Използване на компютърни модели за правене на компютърни игри

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Шабан Ибрахим Кърпач

Анализ на банкови индекси с математически софтуер, като Matlab и R-Language

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Стоев

Автоматична система за отглеждане на растения

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Соколов

Анализ на банкови данни със софтуерения пакет Matlab

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милица Милчова

Разработване на лабораторен макет за изследване на дихателната система на човек посредством регистрация на пикфлоуметрична информация

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Калин Босилков Борисов

Разработване на информационно образователна система със средствата на PHP и MySQL

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Андонов Попстоянов

Програмна реализация на алгоритми за търсене на изображение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аспарух Георгиев Бельов

Софтуерни аспекти за моделиране и прогнозиране на киберсигурността

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктор Попчев

Използване на компютърни модели във визуализациите на експерименти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Данаил Георгиев

Разработване на информационно образователна система със средствата на PHP и MySQL

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
25.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Андонов Попстоянов

Скриптово програмиране в 3DsMAX

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
25.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Петрова Станкова

Скриптово програмиране с Питон в Блендер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлия Марян Вучковска

Изчисляване на финансов риск с Matlab

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зейнеп Хюсеин Киневир

Изработване на 3D характер и Game Engine в Blender

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ацко Славе Мирчовски

Технологии за разработване на компютърни образователни игри с Flash и Action Script

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Мариов Илиев

Създаване на симулационни и учебни обекти с Flash технологии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владилен Атанасов Анакиев

04.09.2013

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Петьов Златев

Модел на трансграничния район Благоевград-Солун

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георгиев

Елементи на финансовия риск

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невсие Исмаил Джунин

Управление на парични потоци

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелина Тониева Гювийска

Разработка на Web-базирана игра

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вилина Пенкова Михайлова

Компютърна графика и 3D анимация в блендер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Славе Траяновска

Създаване на 3D модел на човешко тяло с 3DS MAX и BLENDER с костно-скелетна структура, отделителна система и др., използвайки B-SPLINE NURBS моделиране и елементарни примитиви с конични координати

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
22.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Златков Атанасов

Биологични инструменти за предсказване на протеин лиганд съответствие

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
06.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Богдан Петров Чулаков

Създаване на анимация и специални ефекти с Autodesk 3DS MAX

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
31.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Иванова Станчева

Разработване на динамичен уеб сайт за обслужване на on-line резервации в хотел

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
31.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ахмед Али Шейгов

Информационна система за склад "Future Shop"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
31.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стойчо Тодоров Константинов

Сайт за видео уроци

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Салих Ибрахим Алендар