Avatar

проф. д.н. Васил Марков

Email: markov swu.bg


Преподавател по Обща история на културата. Древни култури, Древни култури в българските земи и Древнотракийско наследство в българската народна култура в катедра "Културология" на ЮЗУ "Неофит Рилски".Започва научната си кариера като изследовател на древноезическото наследство в българското народно изкуство. По настоящем изследва древнотракийското наследството в българската народна култура с помощта на комплексни научни методи - исторически, археологически, етноложки, културологични. Директор на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури (http:// satrae.swu.bg) при ЮЗУ "Неофит Рилски". Автор е на девет научни монографии, два учебника и повече от 80 научни студии и статии. Научен ръководител на трима докторанти. Заместник-декан на Факултета по изкуствата по научно-изследователската дейност за мандата 1999-2003; 2011-2015; 2015-2019 г.

Публикации

Мегалитни светилища от Югозападна България. България: Неофит Рилски, 2021 (Съавтор/и: Алексей Гоцев, Антон Генов, Димитрия Спасова, Анастас Ифандиев)
Християнски храмове от Югозападна България. България: Неофит Рилски, 2021 (Съавтор/и: Жана Пенчева, Петя Костадинова)
Митологични символи от мегалитни светилища в Балкано-Анатолийския регион. България: Фабер, 2019
Megalithic Culture in Ancient Thrace. България: Neofit Rilski University Press, 2015 (Co-author/s: Карл Рак, Алексей Стоев, Пенка Мъглова, Ангел Янков, Димитрия Спасова, Антон Генов, Николета Петкова, Ставрос Киотцекоглу, Грозделина Георгиева)
Dionysos in Thrace. Ancient Enthheogenic Thems in the Mythology and Archeology of Northen Greece, Bulgaria and Turkey. USA: Regent Press, Berkeley, California and Entheomedia.org, 2014 (Co-author/s: Carl.A.P.Ruck, Evie Marie Holmberg, Mark Hoffman, Stavros Kiotsekoglou)
Езикът на символите от скалните гъби в тракийски мегалитни светилища (По материали от Югозападна България) , Езиците на културата 2013: 439-443.
Към въпроса за древнотракийското наследство в образа на Крали Марко от българския фолклор , Сб. В чест на 70 годишнината на проф. Иван Маразов 2012: 75-81.
Тракийски мегалитни светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила , Хетеротопия и природни ресурси 2012: 56-90.
"Lebende" Thrakische megalith-heligtuemer in Suedwestlichen Bulgarien. Megalithic Monuments and Cult Practices , Proceedings of the I-st International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean 2012: 265-273.
Mushrooms of Thracian Megalithic Sanctuaries in the Western Rhodopes and Rila Mountains. , Proceedings Conference "The Stone Mushrooms of Thrace" 2012: 117-120.
Megalithic Sanctuaries in Southwestern Bulgaria and Macedonia as a Source for Cultural Tourism , International Scientific Conference Cultural Coridor Sofia-Ohrid. Cultural Tourism without Boundaries 2011: 103-105.
Древнотракийско наследство от българската народна култура. Структурни, семантични и функционални аспекти. България: Фабер, 2010
Das Fest am Gergiovden – die Auferstehung der Natur und ihre Wiederspiegelung in der traditionellen Folklore , Границите на културологията 2010: 162-167.
Къде е родопската Ниса!? , Границите на културологията 2010: 38-46. (Съавтор/и: Ангел Янков)
Културно-историческо наследство от култа към сакрализираната змия-змей в земите на тракийските сатри. България: Неофит Рилски, 2009
Разлог. История, Традиции, памет. България: Ирин-Пирин, 2009 (Съавтор/и: Христо Матанов, Григор Бойков, Георги Тренчев, Станислав Стойчев, Георги Луков, Димитър Тюлеков, володя Милачков, Александър Гребенаров, Стоян Германов, Антони Стоилов, Румяна Хаджиева)
The ancient Thracian rock sanctuary the cross in the Rila Mountain and the cult of st. John of Rila , Thracia, In memoriam of Alexander Fol 2009: 319-324.
Една неизвестна скална маска на Дионис?! , Маскарадът и времето. Сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на 18 Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2009” 2009: 41-50. (Съавтор/и: Ангел Янков)
Древнотракийското мегалитно светилище „Марков камък” край Царев връх и сакралната топография на Южна Рила , EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae 2009: 39-46.
The ancient Thracian megalithic sanctuary “Markov kamak” at Tsarev peak in Rila Mountain: semantic and functional analysis , Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 October, 2008 2008: 177-179.
Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. България: Неофит Рилски, 2007
Древноезическо наследство в българското народно изкуство. България: Неофит Рилски, 2005
The Holly Spirit Holyday in the Village of Novo Lyasky, Gotye Delchev Region , Art and Culture uith no Limits 2004: 45-60. (Co-author/s: Ангел Янков)
Сакрално пространство в Древна Тракия. България: Неофит Рилски, 2003 (Съавтор/и: Алексей Гоцев, Ангел Янков)
Следите на Бога. България: Неофит Рилски, 2002
Митологични символи от Класическия Изток, Източното Средиземноморие и Балканите. България: Респект, 1997
Митологични символи от българското народно изкуство. България: Респект, 1994

Конференции

Древна Тракя и траките: Интерпретация и реинтерпретация.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скалното светилище "Маркови кули" край гр. Прилеп
Период
14.09.2020 - 15.09.2020 г.
Организатор
Институт по балканистика с център по тракология при БАН

Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sacred Territory around Popovo Lake and the Famous Sanctuary of Dionysus Sabazios in Ancient Thrace
Период
06.09.2020 - 10.09.2020 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Визуални изследвания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изображения на сакрализирани гъби от мегалитната култура в българските земи и Балкано-Анатолийския регион
Период
25.10.2019 - 26.10.2019 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Интердисциплинарно изследване на мегалити

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култова приемственост между тракийски мегалитни светилища, християнски и мюсюлмански свети места
Период
12.11.2015 - 13.11.2015 г.
Организатор
Шуменски университет "Константин Преславски" и Регионален академичен център - Шумен

Наследството на Търновската етноложка школа

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Един интердисциплинарен метод при теренните изследвания
Период
06.11.2015 - 07.11.2015 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Изкуство и живот

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култът към сакрализираната змия от долината на Средна Места
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Imago Templi. Three Cultures - Three Religions

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mythological Symbols from the Thracian Megalithic Sanctuaries, Christian and Muslim Sacred Places
Период
22.06.2015 - 22.06.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Scientific Conference Culturaal Road Via Pontica. Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Churchyard St. Spas by the village of Krastiltsi as a Unique Cultural-Historical Monument and a Resource for the Development of Cultural Tourism
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Scientific Conference Cultural Road Via Diagonalis. Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Unique Megalithic Monument near the Route of the Via Diagonalis as Cultural Heritage and as a Resource for Cultural Tourism
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

The 12th International Congress of Thracology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Megalithic Sanctuaries from the lands of the Thracian Bessi
Период
10.09.2013 - 14.09.2013 г.
Организатор
The Institute of Archaeology "Vasile Parvan" - Center of Thracology

First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean. Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Lebende" Thrakische megalith-heiligtuemer aus Suedvestlichen Bulgarien
Период
11.10.2012 - 14.10.2012 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

The Stone Mushrooms of the Thrace

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mushrooms of Thracian Megalithic Sanctuaries in the Western Rhodopes and Rila Mountains.
Период
20.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
Greek Open University

International Scientific Conference Cultural Coridor Sofia-Ohrid. Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Megalithic Sanctuaries in Southwestern Bulgaria and Macedonia das a Source for Cultural Tourism
Период
06.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

XI International Congress of Thjracology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Sacred Mountain of the Thracian Bessi (Structural, Semantic and Functional Aspects)
Период
08.11.2010 - 12.11.2010 г.
Организатор
Istanbul University

Проекти

(SRP-A1/15) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІII етап 2015 г.

Период на провеждане
01.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A2/14) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІI етап 2014 г.

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(BG051PO001-3-1.07-0028) Изкуството и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието (Създаване/актуализиране на учебни планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски")

Период на провеждане
27.11.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
експерт-изпълнител
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(SRP-A2/13) Мегалитната култура в Древна Тракия. Културно-исторически, археологически, етноложки и археоастрономически аспекти" І етап 2013 г.

Период на провеждане
01.03.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A7/12) Тракийски светилища от Западните Родопи-трети етап 2012

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

Древнотракийски светилища от Западните Родопи - 2 етап

Период на провеждане
01.02.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Мегалитната култура от Южна България като културно-историческо наследство и като обект за развитието на културния туризъм

Докторант
Антон Иванов Генов
Период
28.02.2013 - 28.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Сакрално пространство в Древна Тракия. Структурни, семантични и функционални аспекти (По материали от Централна Средна гора)

Докторант
Николета Георгиева Петкова
Период
25.03.2010 - 25.03.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Древни магически практики в народната медицина от Югозападна България

Докторант
Димитрия Костадинова Спасова
Период
09.03.2006 - 10.02.2010 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Фолклорно-митологични мотиви в пластичните изкуства на България (ХIХ – ХХ в.)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светлин Нечев Абаджиев

Българската традиционна култура като информационен ресурс за магиката в Югоизточна Европа

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНИБИТ
Държава
България
Дата
18.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Христов Мишев

Българската етнография от Освобождението до Втората световна война

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
20.01.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теменуга Георгиева Върбанова