Avatar

доц. д-р Марио Маринов

Email: mario_marinov swu.bg


Автор на дълбочинни социологически изследвания на нови религиозни движения от 1990 г. до понастоящем. Ръководител на първия в България Информационен център за изследване на нови религиозни движения, създаден през 2005 г. в Югозападен университет "Неофит Рилски". Има публикации в България, Великобритания, САЩ, Чешката република, Испания, Нидерландия, Италия, Македония, Сърбия, Германия, Румъния. Един от изследователите за България в Европейските изследвания на ценностите - 1999, 2008 и 2017 г. Преподавал е в четири университета в България и Чешката република и е изнасял лекции в Обединеното кралство, Испания, Белгия, Швеция, Нидерландия, Румъния, Полша, Турция. Студент на Ърнест Гелнер.

Публикации

New religious movements in Bulgaria: from conflict to cooperation , First European Conference for Religious Dialogue and Cooperation. The Role of religion in peace and conflict. . Book of Abstracts (Zoran Matevski) 2019: 32.
Towards Defining Media Socialization as a Basis for Digital Society , International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2018: 21-31. (Co-author/s: Milenkova, V., D. Peicheva)
''Knowledge-Based Management and Media and Information Ecology Skills'' (Virtual Presentation) , The 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2018 July 8 - 11, 2018 ~ Orlando, Florida, USA 2018: 50-53. (Co-author/s: Peichev, Denislav, Angova, Stela, Milenkova, Valentina, Peicheva, Dobrinka)
Religious Communities in Bulgaria. Bulgaria: South-West University Publishing House, Blagoevgrad, 2017
Religious Communities in New Digital Milieu , STUDII ŞI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE 2017: 56.
Bulgaria , Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Second edition. Ed. Thomas Riggs. Volume 2: Countries, Afghanistan to Ghana. 2015: 234-242.
Нови религиозни движения и социално развитие , Пейчева, Д. , М. Серафимова (съст.) Социологически пространства 2015: 190-195.
EVS (2015): European Values Study Longitudinal Data File 1981-2008 (EVS 1981-2008) , GESIS Data Archive, Cologne. ZA4804 Data file Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12253 2015: . (Co-author/s: Gedeshi, Ilir, Zulehner, Paul M., Rotman, David , Titarenko, Larissa, Billiet, Jaak, Dobbelaere, Karel, Kerkhofs, Jan, Swyngedouw, Marc, Voyé, Liliane , Fotev, Georgy, Raichev, Andrei , Stoychev, Kancho)
New Religious Movements and Social Development , Balkan and Baltic States in United Europe – History, Religion, and Culture II. International Conference. 2014: 65-66.
Lecture 11. West-East Migration within Europe: Religious Missionaries and Pensioners , Enduring and Emerging Inequalities: The Integrational Capacity of European Labour Markets and Educational Systems. Intensive Programme 2013 2013: 37-38.
Качествени методи в социологията. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012 (Съавтор/и: В. Дулов)
Lecture 12. West-East Migration within Europe: Religious Missionaries and Pensioners , Enduring and Emerging Inequalities: the Integrational capacity of European labour markets and educational systems. Intensive Programmme 2012 2012: 122-123.
European Values Study EVS 1999 Variable Report Bulgaria , Tilburg University, GESIS 2012: . (Co-author/s: Fotev, Georgy)
Нови религиозни движения. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2011
Lecture 13: West-east migration within Europe: Religious Missionaries and pensioners , Enduring and Emerging Inequalities: The Integrational Capacity of European Labour Markets and Educational Systems. Intensive Programme 2011 2011: 51-52.
EVS (2011): EVS - European Values Study 1999 - Integrated Dataset , GESIS Data Archive, Cologne. ZA3811 Data file Version 3.0.0, doi:10.4232/1.10789 2011: . (Co-author/s: Zulehner, Paul M., Rotman, David , Titarenko, Larissa, Billiet, Jaak, Dobbelaere, Karel, Fotev, Georgy)
Lecture 18: Diversity of new religious movements in Bulgaria , Towards a Diversified or Standardised Europe. Intensive Programme 2010 2010: 75-79.
(Editor with M. Serafimova and S. Hunt, with V. Vladov, Consulting Editor and translations from Bulgarian) Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917). Великобритания: Cambridge Scholars Publishing, 2009
Elementary Forms of New Religious Life in Bulgaria , Serafimova, M., S. Hunt, and M. Marinov (eds), with V. Vladov (Consulting Editor and translations from Bulgarian) Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917) 2009: 128-138.
Introduction , Serafimova. M., S. Hunt, and M. Marinov (eds) with V. Vladov (Consulting Editor and translations from Bulgarian) Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917) 2009: 1-3. (Co-author/s: Serafimova. M., S. Hunt)
Lecture 16: Diversity of new religious movements in Bulgaria , Towards a Diversified or Standardised Europe. Intensive Programme 2009 2009: 71-76.
Eighteen Years in the Field: Types of New Religious Movements in Bulgaria (1990-2008) , The 2008 International Conference Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and 'the New Spirituality' 2008: .
Информационен център за изследване на нови религиозни движения като форма на връзки с обществеността , Югозападен университет "Неофит Рилски", Правно-исторически факултет. Научни известия, г. ІV, кн. 2. 10 години специалност "Връзки с обществеността". Юбилейна научна сесия "Връзки с обществеността – съвременни измерения". 19-20 октомври 2007 г. 2008: 174-179. (Съавтор/и: Р. Ангелова)
Наблюдение с участие - методологически въпроси и изследователски възможности , Карамихова, М. (съст.) "Завръщане" на религиозността. Материали от работна среща на секция "Балканска етнология", 15 май 2006 г. Книга трета от годишника Academica Balkanica 2007: 230-240.
Diversity and Difference: the Case of New Religious Movements in Bulgaria , Hand-out 'Diversity and Difference in an Expanding Europe'. Intensive Program, 18 February - 1 March 2006. Sociology, Faculty of Social Sciences 2006: 12 p..
Bulgaria , Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Ed. Thomas Riggs. Vol. 2: Countries: A-L. Detroit 2006: 149-154.
Country Overview of Bulgaria , Intensive Course 2005. The Future of Work, 18 – 28 February 2005, L’Alfas del Pi, Spain 2005: 13 p.
Quasi-Religious Corporations in Bulgaria: a Case Study of Aqua Source , Intensive Course 2005. The Future of Work, 18 – 28 February 2005, L’Alfas del Pi, Spain 2005: 25 p.. (Co-author/s: R. Budjeva)
Петнадесет години сред новите религиозни движения в България , Серафимова, М. (съст.) Социологически траектории. 10 години от създаването на специалност "Социология", Югозападен университет "Неофит Рилски", Правно-исторически факултет. Том 1 2005: .
Diversity and Difference among New Religious Movements in Bulgaria , Серафимова, М., Ж. Кьосев, В. Дулов, Д. Пейчева, М. Маринов, И. Якова, А. Цветков (съст.) Религия и политика. Международна конференция. Десет години от създаването на специалност "Социология" 2005: 151-160.
(Съст. с М. Серафимова, Ж. Кьосев, В. Дулов, Д. Пейчева, И. Якова, А. Цветков) Религия и политика. Международна конференция. Десет години от създаването на специалност "Социология". Югозападен университет "Неофит Рилски", Правно-исторически факултет. България: БОН, 2005
Наслагванията върху палимпсеста (рецензия за Merdjanova, I. 2002. Religion, Nationalism, and Civil Society in Eastern Europe – The Postcommunist Palimpsest. Studies in Religion and Society, Volume 58. The Edwin Mellen Press. Lewiston) , Социологически проблеми 2005: 321-324.
Quasi-Religious Corporations in Bulgaria: a Case Study of AquaSource , Intensive Course The Future of Work. Sociologie. Mallorca, 21-28 February 2004 2004: 229-253. (Co-author/s: R. Budjeva)
(съавтор) Заключителен доклад , Европейски градски индикатори за Благоевград 2002: .
Индивидуализъм и комунитаризъм в квазирелигиозните корпорации , Йосифов, А., М. Серафимова, Л. Владимиров (съст.) Либералното мислене пред дилемите на 21 век (сборник научни изследвания) 2002: 163-169.
Сборник материали за дисциплината “Нови религиозни движения”. България: Катедра “Социология”, Правно-исторически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2001
(co-author) Halman, L. The European Values Study: A Third Wave , Source book of the 1999/2000 European Values Study Surveys. EVS. WORC 2001: .
Different Images of New Religious Movements in Bulgaria , http://www.soros.org.mk/image/papers/mariopositionpaper.htm 2000: .
За социалната етика на словашките лютерани (рецензия за Vasil Gluchman 1997. Slovak Lutheran Social Ethics. Studies in Religion and Society, Volume 37. The Edwin Mellen Press. Lewiston, Queenston, Lampeter. 164 p.) , Социологически проблеми 2000: 265-269.
Новите религиозни движения и призванието на социологията , Социологически проблеми 1997: 4: 45-52.
Това, което особено ме интересува е как хората се справят с несбъдването на пророчествата (Интервю с проф. Айлийн Баркър) , Социологически проблеми 1997: 2: 86-94.
Нови религиозни движения: проблемът за семейството в Обединителната църква , Социологически проблеми 1996: 3: 105 - 118.
(Editor with C. Wallace) New Approaches to Qualitative Research in East-Central Europe. Some Essays. Чешка република: The Central European University, Department of Sociology. Prague, 1995
Advantages and Limitations of Participant Observation in the Context of Personal Experience , Wallace, C. and Marinov, M. (eds) New Approaches to Qualitative Research in East-Central Europe. Some Essays 1995: 38 - 58.
Изказване , Религиозната толерантност в светлината на правата на човека. Международна конференция. 14-15 януари, София 1995: 162-163.
Contributions to Nationalism Notes , Nationalism Notes (November), PPP Project Publication 1992: 33, 42, 66 - 67.
Демографска ситуация, посреднически структури и цели на демографската политика , Социологически четения за млади социолози в памет на проф. д-р Живко Ошавков, 13-15 април, гр. Лом (сборник доклади) 1989: 293 - 301.

Конференции

International conference European Values in Southeats European Countries: New Challenges and Opportunities

Вид
Международна
Участие
Постер
Период
28.11.2019 - 29.11.2019 г.
Организатор
New Bulgarian University

First European Conference for Religious Dialogue and Cooperation

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
New religious movements in Bulgaria: from conflict to cooperation
Период
14.10.2019 - 17.10.2019 г.
Организатор
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

The 2019 CESNUR Conference: RE-ENCHANTING THE WORLD: SPIRITUALITIES AND RELIGIONS OF THE THIRD MILLENNIUM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Re-enchanting Bulgaria: Changes in Religious Communities
Период
05.09.2019 - 07.09.2019 г.
Организатор
Center for Studies on New Religions (CESNUR)

Balkan and Baltic States in United Europe – History, Religion, and Culture II

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New Religious Movements and Social Development
Период
01.10.2014 - 03.10.2014 г.
Организатор
Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences

Транслации на ценности в съвременното общество

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Миграцията от Запад на Изток: религиозни мисионери и пенсионери
Период
26.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Катедра "Социология, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Кръгла маса "Религиозен плурализъм и междурелигиозен диалог в България"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новите религиозни движения и религиозният плурализъм
Период
10.05.2009 - 10.05.2009 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Религия и посткомунизъм

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Секуларизацията като процес
Период
17.01.2009 - 18.01.2009 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Общо събрание на БСА. Ситуацията на социологията днес. Впечатления и размисли на наши колеги от посещения в чужбина

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Международни програми на Европейския съюз
Период
15.12.2008 - 15.12.2008 г.
Организатор
Българска социологическа асоциация

Уъркшоп за подготовка на Интензивна програма "Към диверсифицирана или стандартизирана Европа?"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разнообразие на новите религиозни движения в България
Период
11.12.2008 - 14.12.2008 г.
Организатор
Erasmus University Rotterdam

Религия и толерантност

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1. Нетрадиционни религиозни практики: социологически перспективи; 2. Междурелигиозно съжителство в България
Период
11.10.2008 - 12.10.2008 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Елементарни форми на нов религиозен живот в България
Период
29.05.2008 - 31.05.2008 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Втора конференция "Религия и ценности в Централна и Източна Европа"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови религиозни движения в България
Период
23.04.2008 - 27.04.2008 г.
Организатор
University of Szeged

Двадесет години и повече: изследвания на малцинствени религии, нови религиозни движения и „новата духовност”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Осемнадесет години работа на терен: типове нови религиозни движения в България (1990-2008)
Период
16.04.2008 - 20.04.2008 г.
Организатор
INFORM and CESNUR in association with ISORECEA at the London School of Economics

Интеграция, обществен ред и сигурност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етноконфесионалното многообразие и проблеми на сигурността в зони с преобладаващо ромско население
Период
20.12.2007 - 21.12.2007 г.
Организатор
Министерство на вътрешните работи

Ефективно управление на проблемите на обществения ред и сигурност в общности с преобладаващо население от ромски произход

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етноконфесионалното многообразие и проблеми на сигурността в зони с преобладаващо ромско население
Период
17.12.2007 - 19.12.2007 г.
Организатор
Министерство на вътрешните работи

Религия и евроинтеграция. Религиите в България след присъединяването на България към Европейския съюз: предизвикателства и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новите религиозни движения в България и Европейският съюз
Период
30.11.2007 - 02.12.2007 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Връзки с обществеността - съвременни измерения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационен център за изследване на нови религиозни движения като форма на връзки с обществеността
Период
19.10.2007 - 20.10.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Р. Ангелова

Религия и ценности в Централна и Източна Европа

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови религиозни движения в България
Период
25.04.2007 - 28.04.2007 г.
Организатор
University of Szeged

Ръководени докторанти

Въздействие на социалните политики върху защитата на жертвите на трафик на хора в Косово / Impact of Social Policies on the Protection of Victims of Trafficking in Human Beings in Kosovo

Докторант
Арйета Шачири Латифи
Период
27.05.2019 - 26.05.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Религиозни движения и социални мрежи: свързаност и социални трансформации

Докторант
Мирослав Ризов
Период
17.12.2018 - 16.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Влиянието на поредността на раждане над личностите на израелските деца (сравнително изследване на арабския и еврейския сектори) / The impact of birth order on the Israeli children's personalities (a comparative study between both Arab and Jewish sectors)

Докторант
Магида Абу Аяш
Период
12.03.2018 - 11.03.2021 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не