Avatar

проф. д-р Маринела Младенова

Email: marinela swu.bg


Маринела Младенова е завършила "Славянска филология" (Български език и чешки език) в ПУ "Паисий Хилендарски" и аспирантура по Общо и сравнително езикознание (Съпоставително езикознание) в СУ "Климент Охридски". Асистент по Съвременен български език в ЮЗУ „Неофит Рилски” (от 1987 г.), доцент по Сравнителна граматика на славянските езици (от 2003), професор (от 2022). Преподавала е в Братиславския (1998-2002) и в Сегедския университет (2007-2010). Член е на Международния университетски семинар по балканистика, на ред. колегии на сп. "Балканистичен форум" , на сп. „Homo Bohemicus” и на сп. "Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi". Научните й интереси са в областта на съпоставителното славянско езикознание, славянски микроезици, съвременно състояние на банатския български книжовен език, промени в лексикалната система на българския език, българският език като чужд и др.

Публикации

КОВИД ПАНДЕМИЯТА И ЕЗИКЪТ (НЯКОИ СЛОВАШКО-БЪЛГАРСКИ ПАРАЛЕЛИ) , СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАКИСТИКА – КООРДИНАТИ И ВЕКТОРИ 2022: 187-198.
БАНАТСКИЯТ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК В КОНТЕКСТА НА СЛАВЯНСКАТА МИКРОЛИНГВИСТИКА (История, динамика на нормата и езикови политики). : http://press.swu.bg/bg/listyearsbg/35-2021/73-2021-05-26-11-55-19 Югозападен университет "Неофит Рилски", 2021
The Price of Being among the ‘Chosen’. On the Beginning of University Education in Azerbaijan”. , Migration, Knowledge Exchange and Academic Cultures in Europe and the Black Sea Region until World War I. Skopje 2021: 319-337.
EDUCATION, SCIENCE, WOMEN. School Materials. България: ISBN 978-619-188-762-0, 2021 (Co-author/s: Anastasiya Pasova, Petar Vodenicharov, Nurie Muratova, Kristina Popova, Mariyana Piskova)
Лингвистичният регионализъм в Източна Европа и отвъд нея. , Лингвистичният регионализъм в Източна Европа и отвъд нея. В: БалканистичФорум (Balkanistic Forum) 2020, 1: 224-233. 2020: 224-233.
GERMAN BORROWINGS IN THE RUSSIAN LANGUAGE FORM THE AGE OF PETER THE GREAT AND THEIR EXISTENCE TODAY (On materials from N. Smirnov’s dictionary Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого, 1910) , Aктуальные проблемы и перспективы русистики /Current trends and Future Perspectives in Russian Studies 2018: 1617-1630.
ВЪПРОСЪТ ЗА „ЧИСТОТАТА“ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК, str. 120-128. , Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Philologica LXXVII Univerzita Komenského v Bratislave, 2018 ISBN 978-80-223-4639-9 Editor: Saša Vojtechová Poklač 2018: 120-128.
Славянската микрофилология днес , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2018: 261-267.
Кирило-Методиевата проблематика в изследванията на унгарските слависти , Българистични четения - Сегед 2017 2017: 41-50.
Към въпроса за лексикографските опити на банатските българи. , Светът е слово, словото е свят 2016: 204–215..
ZÁKLADY BULHARČINY. TEÓRIA A PRAX . Словакия: Univerzita Komenského, Bratislava, 2016 (Co-author/s: Mária Dobríková)
Проблеми на езика и проблемът за езика в банатската българска преса и книжнина от началото на 21 век. , Балканите – език, история, култура. 2015: 576-586.
КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКАТА „МИКРОСЛАВИЯ“ (БАНАТСКИЯТ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК) , A mai bulgarisztika tudományos perspektívái 2. Научни перспективи на съвременната българистика 2. 2015: 423-430.
Към въпроса за „ревитализациятa“ и „възраждането“ на славянските книжовни микроезици , Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica 2014: 231-238.
Словашкият езиков закон и дебатът за него в медиите , Езиковата политика в европейски и национален контекст 2014: 96-109.
„Za Kiril i Metodij … pu banátsći“ или за мисията на славянските първоучители през погледа на банатските българи днес , VÝUKA JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR V DNEŠNÍ EVROPĚ .Cyril a Metoděj a jejich filologické dílo 2014: 37-45.
ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ ОТ РУМЪНСКИ БАНАТ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК , Проблеми на социолингвистиката: ЕЗИКЪТ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО 2014: 54-60.
КЪМ ВЪПРОСА ЗА СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ МИКРОЕЗИЦИ НА БАЛКАНИТЕ. БАНАТСКИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК , Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica 2013: 153-162.
ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК , Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи 2012: 195-204.
Езикът на българите от румънски Банат в най-ново време:динамика и тенденции , A IX–X. századi magyar törzsszövetség szláv kapcsolatai. In: Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szerk. Kocsis Mihály–¬Majoros Henrietta. Szeged, 2012: 207-216.
За формалните и семантичните трансформации на славянските заемки в съвременния унгарски език (с оглед на българския език) , Езикът на времето (Сборник по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров) 2012: 281-290.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИ И НЕОЛОГИЗМИ В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В РУМЪНСКИ БАНАТ (БАНАТСКИЯТ ЕЗИК В ПРЕСАТА) , Филология, Научни трудове на Пловдивския университет 2011: 290-302.
Поглед върху славяно-унгарската междуезикова омонимия: с оглед на българския език , Българският език и култура в славянски и неславянски контекст, Сегед, 2011 2011: 174-181.
ЗА НЯКОИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА УНГАРЦИ И СЛОВАЦИ , Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст, Бърно, 2011 2011: 39-47.
За началото на проучванията върху словашкия език в унгарската лингвистична литература , Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica 2011: 65-73.
Поглед върху изследванията на унгарските езиковеди за словашкия език и диалектите му (19 - 20 век) , Словаците и словакистиката в България 2009: 227-243.
НАБЛЮДЕНИЯ НАД НЯКОИ УНГАРСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕКСИКАЛНИ ПАРАЛЕЛИ С ОБЩ СЛАВЯНСКИ КОРЕН , Сборник от научната конференцията по случай 20-годишнината на специалност “Българска филология” в ЮЗУ. Благоевград 2009: 52-62.
Българистичната проблематика по страниците на чешката научна периодика от 19 век , В сб. Българският език и литература на кръстопътя на културите, Сегед 2007: 145-153.
Експресивна лексика за изразявяне на негативни емоции в словашки и в български език – проблеми на еквивалентността , Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, 2006: 573-580.
Езиково законодателство в Словакия и в България , Юбилеен славистичен сборник. Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност Славянска филология в Югозападния университет „Неофит Рилски” Благоевград 03.-05.12.2004. 2005: .
За първата "История на българския език" и нейната история , Jazyk a literatura v modernej spolocnosti" 2005: .
Проблeми нa eквивaлeнтносттa при интeрнaционaлизмитe в някои съврeмeнни слaвянски eзици (Върху мaтeриaл от бългaрскa, словaшкa и чeшкa бизнeслeксикa) , Bratislavská slavistikaBraSlav 2, Bratislava 2004: 228-234.
Новите заемки от английски в български и словашки език - проблеми и езикова политика , JORNADAS ANDALUZAS DE ESLAVISTICA 2004: .
За преподаването на българския език паралелно с друг южнославянски език , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ 2004: .
Някои наблюдения върху интернационализмите в словашки и български език. , Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 2004, т. 42, с. 442-449. ISSN C603-6856 2004: с. 442-449.
ZÁKLADY BULHARČINY. TEÓRIA A PRAX . Словакия: Vydavateľstvo UK, 2002 (Co-author/s: M. Dobríková)
Наблюдения над някои експресивни глаголи в словашки език с оглед на съответствията им в български. , BraSlav 1, Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.- 15. novembra 2002 2002: .
Глаголите reflexiva tantum в словашки език и техните съответствия в български. : Университетско издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски", 2002
O stilskim aproksimatima u hrvatskome i bugarskome jeziku , Zbornik radova, Riječki filološki dani, Rieka, 2002 2002: .
Raziskave o slovenskem jeziku v bolgarski jezikoslovni tradiciji - zgodovina in perspektive , Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, Obdobja 2002: 387-397.
Глаголите reflexiva tantum с компонент sa в словашки език (С оглед на съответствията им в български) , Българският език между традицията и модерността, Благоевград 2001: .
За топонимите в славянската фразеология , K aktuálnym otázkam frazeológie : materiály z konferencie Intersemiotický aspekt frazeológie konanej v Nitre 7.-8. decembra 1999 2001: .
O distribucii a semantike pridavnych mien so spolocnym korenom v slovencine, chorvatcine a bulharcine , Slovensko-chorvatske jazykove a literarne vzt'ahy, 1999: 123-128..
Праславянската лексема *zem`a и реализацията на значенията й в някои съвременни славянски езици (Проблеми на междуезиковата еквивалентност) , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 1997: .
За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен : каузативен ред в чешкия и българския език , Съпоставително езикознание 1996: .
За някои аспекти в семантичните отношения между лексикалните двойки стоя --stát, седя - sedět в български и чешки , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 1995: .
Някои наблюдения върху семантиката на рефлексивната частица си (Поглед върху медиалните лексеми за положение в съпоставителен план с чешки език) , сп. Български език 1995: .
Български език - част І: 1. Праславянските развойни тенденции и българският език.2. Българските диалекти като система . : Университетско издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски", 1993 (Съавтор/и: Антони Стоилов)
Наблюдения над семантиката на някои глаголи в български и чешки език , Сборник изследвания на млади научни работници 1992: .
Опит за семантичен анализ на еднокоренна глаголна лексика в българския и полския език , Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", том, 29, кн. 1, Филологии 1991: .
Речеви елементи в семантиката на устойчивите съчетания , Христоматия по съвременен български език, 1990: . (Съавтор/и: Петър Дошков)
Към въпроса за семантиката на два вида устойчиви съчетания , Български език 1989: . (Съавтор/и: Петър Дошков)

Конференции

BOLGÁR70# по случай 70 години от основаването на Българската специалност при Университета „Лоранд Йотвьош” в Будапеща.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЕКСПРЕСИВНО-ОЦЕНЪЧНА ЛЕКСИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ФОРУМИ ЗА РУСКО-УКРАИНСКАТА ВОЙНА
Период
24.10.2023 - 25.10.2023 г.
Организатор
Eötvös Loránd University, Budapest

Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023 Сегед, Унгария, 1-ви и 2-ри юни 2023 г

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои наблюдения върху лексиката в два речника на езика на банатските българи (Лексиката на банатския говор (Стойков 1968) и Hurtite na Banatscija balgarsci jazic (Vasilcin 2021)
Период
01.06.2023 - 03.06.2023 г.
Организатор
Институт по славистика , Сегедски университет

Банатските българи - културно наследство, език и литература

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За недоразказаната история на банатските българи в Румъния
Период
26.01.2023 - 26.01.2023 г.
Организатор
Институт за етнология и фолколористика, БАН

СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАКИСТИКА – КООРДИНАТИ И ВЕКТОРИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
. Ковид-пандемията и езикът на медиите (Някои словашко –български паралели)
Период
28.04.2021 - 29.04.2021 г.
Организатор
СУ “Св. Климент Охридски“ Факултет по славянски филологии Катедра „Славянско езикознание“ Катедра „Славянски литератури“

XV MIĘDZYNARODOWА KONFERENCJА NAUKOWА Z CYKLU CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN.Lublin,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Аксиологични конотации в семантиката на концепта геймър (върху примери от българския език и руския интернет език)
Период
09.05.2019 - 10.05.2019 г.
Организатор
Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Koło Naukowe Studentów Bułgarystów UMCS,

в XXVIII Международна кръгла маса НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ – АВТОНОМИЯ, ЗАВИСИМОСТ, СЪПРОТИВА 18. 04 - 19.04. 2019 г

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The First Azerbaijan Republic and its European Students. The History of their Return.
Период
18.04.2019 - 19.04.2019 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападния университет "Неофит Рилски"

"Българистиката по света, филологията у дома".

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българистиката в Централна Европа - между традициите и прагматичните решения
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Филологически факултет на ЮЗУ

International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лексические заимствования немецкого происхождения в русском языке эпохи Петра Великого и их нынешняя судьба (на материале словаря Н. Смирного Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого, 1910)
Период
20.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Universitat de Barcelona

Славянските езици, литератури и култури в контакт

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въпросът за „чистотата“ на българския език в началото на 21 век
Период
28.09.2017 - 29.09.2017 г.
Организатор
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Readings in Bulgarian Studies – Szeged 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кирило-Методиевата проблематика в изследванията на унгарските слависти
Период
08.06.2017 - 09.06.2017 г.
Организатор
Институт по славистика , Сегедски университет

Паисиеви четения, 10-11.11. 2016 - ХУМАНИТАРИСТИКАТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикови въпроси на страниците на в - к Náša glás и сп . Literaturna miselj (Поглед върху периодичния печат на банатските българи от най - ново време )
Период
10.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Светът е слово, словото е свят

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЛЕКСИКОГРАФСКИТЕ ОПИТИ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет на ЮЗУ

Readings in Bulgarian Studies – Szeged 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за експресивната многозначност при някои глаголни лексеми в съвременната българска преса (върху примери от кулинарната лексика)
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Институт по славистика , Сегедски университет

24RD INTERNATIONAL SLAVONIC COLLOQUIUM TO HONOUR THE APOSTLES TO THE SLAVS SAINTS CYRIL AND METHODIUS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КЪМ ВЪПРОСА ЗА «РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА» НА СЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ МИКРОЕЗИЦИ
Период
20.05.2015 - 22.05.2015 г.
Организатор
Лвовски национален университет "Иван Франко"

GranaSlavic2014 (June 4-6, University of Granada) 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ‘ANDALUSIAN SYMPOSIA ON SLAVIC STUDIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Славянските книжовни «микроезици» и тенденцията към интернационализация (Върху примери от книжовния език на банатските българи)
Период
04.06.2014 - 06.06.2014 г.
Организатор
Университет Гранада

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА “НАУЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА БЪЛГАРИСТИКАТА ДНЕС” по случай 60 годишнината от основаването на специалността “Българска филология” в Будапещенския университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за българската "Mикрославия" (банатският български книжовен език между 19 и 21 век)
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Будапещенски университет, Унгария

XХIII МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА "МЪЛЧАНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Славянските «микроезици» на Балканите - краят на мълчанието
Период
24.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападния университет "Неофит Рилски"

Четвърта международна научна конференция “Балканите – език, история, култура” 17–18 октомври 2013 г.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми на езика и проблемът за езика в банатската българска преса и книжнина от началото на 21 век
Период
17.10.2013 - 18.10.2013 г.
Организатор
ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"

IV. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci. VÝUKA JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ. A LITERATUR V DNEŠNÍ EVROPĚ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Za Kiril i Metodij … pu banátsći“ или за мисията на славянските първоучители през погледа на банатските българи днес.
Период
30.05.2013 - 01.06.2013 г.
Организатор
Masarykova univerzita (MU)

ЕДИНАДЕСЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: ЕЗИКЪТ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОР СТОЙКО СТОЙКОВ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ ОТ РУМЪНСКИ БАНАТ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК
Период
26.10.2012 - 27.10.2012 г.
Организатор
Международно социолингвистическо дружество - София International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Филологическия факултет.Благоевград

Юбилейни Паисиеви четения 2011, 3-4.11.2011

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИ И НЕОЛОГИЗМИ В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В РУМЪНСКИ БАНАТ (БАНАТСКИЯТ ЕЗИК В ПРЕСАТА)
Период
03.11.2011 - 04.11.2011 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЗА НЯКОИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА УНГАРЦИ И СЛОВАЦИ
Период
05.03.2010 - 06.03.2010 г.
Организатор
Seminář jihoslovanskích filologií a balkanistiky. Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarikovy university Porta balkanica a Bulharskỳm kulturním institute v Praze

Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Поглед върху славяно-унгарската омонимия (с оглед на българския език)
Период
28.05.2009 - 30.05.2009 г.
Организатор
Институт по славистика , Сегедски университет

Научна конференция по повод 20-годишнината на специалност „”Българска филология”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Наблюдения над някои унгарско-български паралели с общ славянски корен (С оглед на семантиката им в съвременния унгарски език)
Период
04.12.2008 - 05.12.2008 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Филологическия факултет.Благоевград

ИНТЕРКУЛТУРНИЯТ ДИАЛОГ – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Славянските езици в диалог с унгарския (За семантичните трансформации на някои славянски заемки в съвременния унгарски език)
Период
27.11.2008 - 29.11.2008 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Dni Św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Делото на Кирил и Методий в изследванията на унгарските слависти
Период
15.05.2008 - 16.05.2008 г.
Организатор
Люблински университет, Полша

Българският език и литература на кръстопътя на културите

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Българистичната проблематика по страниците на чешката научна периодика от 19 век
Период
21.05.2007 - 22.05.2007 г.
Организатор
Институт по славистика, Сегедски университет

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2006 ХІ БЪЛГАРО-ПОЛСКИ КОЛОКВИУМ ІІ БЪЛГАРО-ЧЕШКИ КОЛОКВИУМ І ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КОЛОКВИУМ ДЕСЕТ ГОДИНИ СЪРБОХЪРВАТИСТИКА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Езикова ситуация и езикови проблеми по време на Първата чехословашка република (1918-1939)
Период
12.10.2006 - 14.10.2006 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Българските „острови” на лингвистичната карта на Балканите

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Българският език сред славянските и балканските езици в концепциите на Антони Калина (автор на първата История на българския език)
Период
04.11.2005 - 06.11.2005 г.
Организатор
СУ, Факултет славянски филологии

Международна славистична конференция по повод 10-годишнината на специалността "Славянска филология" в ЮЗУ "Неофит Рилски

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езиково законодателство в Словакия и в България
Период
03.12.2004 - 05.12.2004 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Филологическия факултет.Благоевград

CONGRESO INTERNACIONAL III Jornadas Andaluzas de Eslavística.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The new loan–word from English at Bulgarian and Slovak – Languages politics and problems
Период
22.09.2004 - 24.09.2004 г.
Организатор
Universidad de Granada

KONFERENCJA NAUKOWA -Wyrażanie emocji

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Експресивна лексика за изразявяне на негативни емоции в словашки и в български език – проблеми на еквивалентността
Период
19.04.2004 - 20.04.2004 г.
Организатор
Uniwersytet Łódzki

BRASLAV – Bratislavská slavistika

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Проблeми нa eквивaлeнтносттa при интeрнaционaлизмитe в някои съврeмeнни слaвянски eзици (Върху мaтeриaл от бългaрскa, словaшкa и чeшкa бизнeслeксикa
Период
12.11.2003 - 15.11.2003 г.
Организатор
FiFilozofická fakulta Univerzity Komenského

BRASLAV – Bratislavská slavistika

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Наблюдения над някои експресивни глаголи в словашки език с оглед на съответствията им в български
Период
14.11.2002 - 15.11.2002 г.
Организатор
FiFilozofická fakulta Univerzity Komenského

RIJEČKI FILOLOŠKI DANI

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
O stilskim aproksimatima u hrvatskome i bugarskome jeziku.
Период
08.11.2000 - 10.11.2000 г.
Организатор
Filozofski fakultet Sveucili§ta u Rijeci

Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture : Mednarodni simpozij Obdobja--Metode in zvrsti

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Raziskave o slovenskem jeziku v bolgarski jezikoslovni tradiciji - zgodovina in perspektive.
Период
09.12.1999 - 11.12.1999 г.
Организатор
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete

Проекти

(RP-A1/1 6 ) Тема на проекта: "Звездите" на Балканите

Период на провеждане
01.04.2016 - 29.11.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ, Наредба 3
Бюджет
3000,00 лв.

(RP-B9/16) Езикова и литературна компетентност на учениците от средните училища. Мониторингово изследване - II част

Период на провеждане
01.04.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ, Наредба 3
Бюджет
3000,00 лв.

ДА ИЗРАСНЕШ НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
09.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

Сп. "Балканистичен форум"

Период на провеждане
04.02.2015 - 04.02.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Български периодични издания“,
Бюджет
6000,00 лв.

МЪЛЧАНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
01.03.2014 - 02.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-C7/14) Актуални проблеми на българистиката и славистиката

Период на провеждане
15.02.2014 - 02.01.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(№ BG051PO001) „Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса”

Период на провеждане
01.07.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Министерство на образованието и науката, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
263743,00 лв.

Индексиране на списание "Балканистичен форум"

Период на провеждане
04.02.2013 - 27.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Подкрепа на издания и специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор“
Бюджет
3000,00 лв.

( SRP-B9 /12) Славистика в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
15.02.2012 - 07.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

БАЛКАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЕРИФЕРИИ

Период на провеждане
07.02.2012 - 01.01.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА

Период на провеждане
06.02.2012 - 04.02.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Периодика“
Бюджет
6000,00 лв.

НОЩНИ БАЛКАНИ

Период на провеждане
06.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

Ръководени докторанти

Неологизми и неосемантизми в руската обществено-политическа лексика от края на 20 и началото на 21 век

Докторант
Роза Козарева
Период
15.01.2015 - 15.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

СЪСТАВ И ДИНАМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Докторант
Миглена Михайлова-Паланска
Период
13.12.2013 - 20.12.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Проблемът за определителния член в словенския език (В диахронен и синхронен аспект)

Докторант
Милен Малаков
Период
13.12.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Глаголи за мисловна дейност в български, чешки и украински език

Докторант
Дора Солакова
Период
09.07.2012 - 09.07.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой “ 92 от 18.11.2022 г

Вид
Конкурс за доцент
Университет
„Паисий Хилендарски“
Държава
България
Дата
10.04.2023 г.
Автор(и)
гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова

ГРАМАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПОДБУДИТЕЛНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
14.03.2023 г.
Автор(и)
Еуннаре Чо

ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОЦЕНКА В МЕДИЙНИЯ ТЕКСТ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ И СЛОВАШКИ ОНЛАЙН МЕДИИ)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Великотърновски университет
Държава
България
Дата
24.03.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станимира Станчева Колева

Развиване на комуникативна компетентност по български език като чужд при обучението на студенти по медицина

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Великотърновски университет
Държава
България
Дата
18.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Йорданова Пенева,

Типология на грешките в междинния унгарски език на носители на български език

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
Bulgaria
Дата
07.12.2020 г.
Автор(и)
Едина Жолчак-Димитрова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ
Държава
България
Дата
27.11.2020 г.
Автор(и)
Гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева

Български фолклор и диалект на село Терновка в диахронен аспект (гр. Николаев, Украйна)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
02.11.2020 г.
Автор(и)
ОлгаКолот

Обявен в Държавен вестник брой № 93 от 26.11.2019 г, стр. 114-128.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
11.05.2020 г.
Автор(и)
главен асистент д-р Стилиян Иванов Стойчев

Обявен в Държавен вестник бр. 31 от 12.04.2019 .

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
24.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антоанета Стефанова Джельова.

Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
19.09.2019 г.
Автор(и)
Катерина Емилова Войнова,

ФОРМА НА ОБРЪЩЕНИЕТО В ЧЕШКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
20.03.2019 г.
Автор(и)
Ирена Иванова Манкова

НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРО-ЧЕШКАТА ГЛАГОЛНА МОРФОЛОГИЯ

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Година
2019
Автор(и)
Стилият Стойчев

Семантика на посесивните глаголи в българския, чешкия и руския език

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
31.10.2017 г.
Автор(и)
доц. д-р Маргарита Младенова

Словообразувателни модели в съвременната украинска и българска битова лексика

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
24.03.2017 г.
Автор(и)
Анита Владимирова Йорданова

Становище за дисертация на тема:Междуметията в системата на българския и чешкия език

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
19.12.2016 г.
Автор(и)
ас. Катерина Иванова Томова

Обявен в Държавен вестник брой бр. 43/07. 06. 2016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София
Държава
България
Дата
31.10.2016 г.
Автор(и)
гл. ас. д-р Христина Пелова Дейкова

Обявен в Държавен вестник брой ...Обявен в Държавен вестник брой бр. 43/07. 06. 2016 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София
Държава
България
Дата
19.09.2016 г.
Автор(и)
д-р Миглена Михайлова- Паланска

О2.1.Филология (Славянски езици-словашки език ), обявен от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” в. ДВ бр.20/17. 03. 2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Великотърновски университет
Държава
България
Дата
01.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Даниела Константинова

Проблемът за определителния член в словенския език (В диахронен и синхронен аспект)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2015 г.
Автор(и)
ас. Милен Малаков

Лингвистични особености на заглавието в печатната реклама

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св.Климент Охридски"
Държава
България
Дата
23.04.2015 г.
Автор(и)
Биляна Янева

СЪСТАВ И ДИНАМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.04.2015 г.
Автор(и)
ас. Миглена Михайлова-Паланска

2.1. Филология (Български език), обявен от Софийски университет „Климент Охридски” в ДВ, бр. 82/03. 10. 2014 г..

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св.Климент Охридски"
Държава
България
Дата
17.03.2015 г.
Автор(и)
доц. д-р Гергана Дачева

Фразеологични единици със соматичен компонент в българския и чешкия език

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Сидерова

Становище за конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в 2.1. Филология, научна специалност Български език (българска лексикология и лексикография), обявен от ИБЕ„Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София в ДВ, бр. 62/29. 07. 2014 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ИБЕ, БАН
Държава
България
Дата
15.01.2015 г.
Автор(и)
доц. д-р Диана Благоева

Съвременният български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св.Климент Охридски"
Държава
България
Дата
27.10.2014 г.
Автор(и)
ас. Стилиян Стойчев

2.1.Филология (Български език – лексикология), обявен от Софийски университет „Климент Охридски” в. ДВ бр. 31/04. 04. 2014 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св.Климент Охридски"
Държава
България
Дата
15.09.2014 г.
Автор(и)
гл.ас. д-р Надежда Сталянова

Лексикални и фразеологични особености на футболния репортаж в българската и чешката преса

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Павлов

Значение на падежните грамеми в старочешки в сравнение със среднобългарски език (Безпредложна употреба на Родителен и Творителен падеж

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св.Климент Охридски"
Държава
България
Дата
16.09.2013 г.
Автор(и)
Мая Радичева

Фразеологични единици, характеризиращи емоции в българския и чешкия език

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Терзиева

Предложните изрази в съвременния български и чешки език

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дора Солакова

Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”, обявен от Софийски университет „Климент Охридски” в. ДВ бр. 90/16. 11. 2010 г., специалност 05.04.18 Славянски езици (украински език)...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св.Климент Охридски"
Държава
България
Дата
08.07.2011 г.
Автор(и)
гл. ас. д-р Албена Стаменова

Jazyk, pohlavie, moc. Analiza dizkurzu bulharskych modernizacii - (30-tych a 60-tych rokov). Blagoevgrad, 1999, 144 s., Petг Asenov Vodenicarov

Вид
Книга
Издател
Jazykovedný časopis, Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
Държава
Словакия
Година
2001
Уеб страница
Автор(и)
Петър Воденичаров