Avatar

проф. д-р Николай Марин

Email: marin law.swu.bg


Публикации

SOME ISSUES RELATED TO THE IRREGULAR OR UNDOCUMENTED MIGRANTS , KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW 2017: 556-565. (Co-author/s: Габриела Белова-Ганева)
Disproportionate Migration Pressure as a Challenge for the National Security of the Republic of Bulgaria , Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization 2016: 132-137.
International standards as source of the national rights of the CIS countries , Bulletin of University of Karaganda, Seriesof Law, № 2015: 82-89. (Co-author/s: Жанна Уалиева)
Суд Европейского союза и Европейский суд по правам человека перед новыми проблемами по созданию Общеевропейской правовой системы защиты прав человека , Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы 2013: 92-101.
Интернет преступность и Европейский союз , Fight against Cyber-Crime 2013: 172-176. (Съавтор/и: Златка Гергинова)
Юрисдикция на Съда на Европейския съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. България : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2011
Development of EU Internal Security -an Incentive for Deepening the Criminal Legal Cooperation among Member States , The Knowledge-Based Organization, The 16-th International Conference, Ministry of National Defence "Nikolae Balcesku" Land Forces Academy 2010: .
Европейский ордер на арест в качестве инструмента для противодействия трансграничной преступности в Европейском союзе , Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики 2010: 279-286.
Право на Европейския съюз с отчитане на Договора от Лисабон. България : "Ираник-М", 2009 (Съавтор/и: Еньо Савов)

Проекти

(Договор № B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.10.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Бюджет
559830,35 лв.

(573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP) „Бакалаври и магистри – професионалисти в разработването, администрирането, управлението и защитата на информационните системи в предприятията на Молдова, Казахстан и Виетнам – LMPI“ Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
член на научноизследователския екип
Финансиран от
Програма "Еразъм+" на Европейската комисия
Бюджет
999500,00 лв.

(RP – A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Наредба № 3 на МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(2015-1-BG01-KA202-014247) „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение” („SUCCESS…ION - Making Family Business Transfers successful through Education and Training)

Период на провеждане
01.09.2015 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus +
Бюджет
585624,40 лв.

(SRP-A5/15) ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP-A8/14) „Интеграционни модели на Европейския съюз в пост-съветското пространство”

Период на провеждане
06.01.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
11000,00 лв.

(BG 051 PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
07.11.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз
Бюджет
56000000,00 лв.

(SRP-A4/13) Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(BG051 PO001-4.3.04-0063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски

Период на провеждане
01.10.2012 - 01.10.2014 г.
Форма на участие
Експерт научен консултант
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
611790,00 лв.

(SRP- 2012/А2) Право, управление и медии през XXI век

Период на провеждане
01.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
15000,00 лв.

(Ref. No 7966) CROSS-INNO-CUT

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.05.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
341292,00 лв.

(Ref. No 8308) CORECT

Период на провеждане
30.03.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
97684,00 лв.

(Договор № B1.33.07) Трансгранично прилагане на иновативни технологии за намаляване на разходите” (CROSS-INNO-CUT)

Период на провеждане
01.03.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
2609806,00 лв.

(SRP-А1) „Европейският съюз и Русия: стратегическо сътрудничество или съперничество”

Период на провеждане
03.01.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
13000
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(Договор № B1.12.08) Общи религиозни културни пътеки “Common Religious Cultural Pathways” (CORECT)

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”
Бюджет
1357786,00 лв.

Ръководени докторанти

Международноправни аспекти на свободата на информацияя

Докторант
Биляна Борисова Манова
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Обща отбранителна политика след Договора от Лисабон

Докторант
Милица Иванова Караджова
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Прекратяване на международните договори

Докторант
Виктор Владимиров Серафимов
Период
14.01.2015 - 15.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Международноправни норми, свързани с наказателната отговорност и имплементацията им в законодателството на държавите от ОНД

Докторант
Жанна Борашевна Уалиева
Период
06.02.2014 - 05.02.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Съвет за сигурност на ООН - варианти за реформи

Докторант
Еньо Енев Савов
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Референдумите като инструмент при международните договори на примера на държавите от ЕИП и Швейцария

Докторант
Златка Димитрова Гергинова
Период
06.03.2012 - 01.03.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Политиката на Европейския съюз в областта на околната среда (Международноправни аспекти)

Докторант
Анна Димитрова Христова
Период
11.11.2011 - 01.11.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

"Опазване на обществения ред от полицейските органи при провеждане на масови мероприятия"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Академия на МВР
Държава
България
Дата
15.01.2016 г.
Автор(и)
Антон Николаев Златанов

„Полицейска защита на пострадали от престъпления“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Академия на МВР
Държава
България
Дата
11.01.2016 г.
Автор(и)
Милорад Руменов Йорданов

„Граничен контрол на чужденците в Република България”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Академия на МВР
Държава
България
Дата
07.09.2015 г.
Автор(и)
Елена Павлова Фичерова

„Референдумите като инструмент при международните договори на примера на държавите от ЕИП и Швейцария”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
17.01.2015 г.
Автор(и)
Златка Димитрова Гергинова

Международноправен статус на детето. Специфични проблеми, свързани с правния статус на детето”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
21.10.2014 г.
Автор(и)
Гергана Костадинова Гозанска

"Политиката за развитие на Европейския съюз и участието на България"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
20.06.2014 г.
Автор(и)
Теодора Симеонова Делисивкова

Обявен в Държавен вестник брой 3 от 10.01.2014 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Държава
България
Дата
09.05.2014 г.
Автор(и)
Кремена Божидарова Раянова

"Политика на Европейския съюз в областта на околната среда"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
22.04.2014 г.
Автор(и)
Анна Димитрова Христова

Обявен в Държавен вестник брой 105 от 6.12.2013 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
04.03.2014 г.
Автор(и)
Габриела Белова Белова-Ганева

"Съдебното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с международната организирана престъпност"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Автор(и)
Тодор Панайотов Коларов

„Организация на полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Академия на МВР
Държава
България
Дата
09.04.2015 г.
Автор(и)
Павел Димитров Николов