Avatar

доц. д-р Мариана Балабанова

Email: mariana56 swu.bg


Преподавател по Методика на обучението по роден език, Методика на обучението по чужд език, Педагогическа конфликтология, Психолингвистика, Девиантно поведение. Ръководител на магистърска програма "Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение"

Публикации

Децата с проблемно поведение като предизвикателство пред професионалиста –педагог. , Сборник от Национална научнопрактическа конференция „Професионално-педагогическа подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции. С. 2014, с.167-175 2015: .
Балабанова М.А. Фантазни механизми и детско словесно творчество.Актуальные проблемы воспитания личности в современном мире. , Материалы международной научно-практической конференции. Псков.,2015 с.13-18 2015: 13-18.
Балабанова М.А. Фантазные механизмы и детское словесное творчество , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССОРУ С.П. БАРАНОВУ 2015: 64-68.
Технология на детския фантазен дискурс , Езиково-литературни кодове в социалното и образователното пространство.Международен сборник с научни статии. Бургас, Пятигорскилингвистичен университет, У-т проф. Асен Златаров, 2013 2015: 5-14.
Профилактика и терапия тревожности и страха у детей дошкольного возраста*© Балабанова М.А., , 2012.© ЭНЖ «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири». Серия «Педагогические науки».№ 1 / 2012 2015: .
Axiological aspects of preschool teachers training. Journal of International Scientific Pulications. Educational Alternatives, Volume 9, Part 1, ISSN 1313-2571, с. 297-303 , Educational Alternatives, Volume 9, Part 1, ISSN 1313-2571, с. 297-303 2015: 297-303.
Учителят - консултант на семейната възпитателна среда , . Детската градина и семейството -традиции, ценности, иновации”. Бургас, БСУ и ТУ „Ас.Златаров, 2011( сб. от межд. научна конф. 30.11- 02.12. 2011 г. 2015: .
Мотивы для обучения современных студентов-будущих детских учителей , В:Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. (Материалы российско-болгарской научно-практической конференции). 2014: .
Субъектная парадигма педагогического взаимодействия и детская продуктивная коммуникативно-речевая деятельность , .Психолог в детском саду.Научно-практический журнал 2014 №2, с.111-119 2014: 111-119.
Указания за подготовка и защита на дипломна работа. За студенти от направление Педагогика и други специалности. България: ЮЗУ Неофит Рилски, 2011, 2011 (Съавтор/и: Авт. Е.Янакиева )

Проекти

( BG051PO001-4.1.05-0189) Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца.

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.06.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП РЧР
Бюджет
248799,00 лв.

( BG051PO001-3.1.07-0065 ) Тема на проект: „Педагогически ресурси и иновации в обучението ПРИОРИПЕТ - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции” ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН, ОП РЧР
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002 ) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП РЧР
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Езиковите интерференции при овладяване на роден и чужд език в детската градина и техните педагогически проекции“

Докторант
Габриела Стойкова
Период
12.01.2016 - 12.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Лексикално-граматически аспекти на речевото развитие на 5-6 годишните деца в условията на творческите игри в предучилищна възраст

Докторант
Гергана Габровска
Период
01.05.2012 - 30.10.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не