Avatar

доц. д-р Мария Горанова

Email: maria_g swu.bg


Преподавател по пиано, музикална естетика, музикална психология и музикотерапия. Автор на начални школи и пособия по пиано. Автор на система за музикално възпитание и развитие на 3-7 годишни деца -"Градина с музика", изложена в 2 части с приложения. /изд. "Даниела Убенова" - София/ В съавторство с проф.Филип Павлов създател на система за музикално обучение "Poco a poco".

Публикации

Начален курс по пиано. България: Университетско издателство ЮЗУ, 2015 (Съавтор/и: Филип Павлов)

Конференции

ДЕЦАТА, НАДЕЖДА ЗА УТРЕ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
МУЗИКАТА – ЕДИН ОТ МЕТОДИТЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ДЕТЕ - ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Период
12.04.2013 - 14.04.2013 г.
Организатор
Община Добрич

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ТРАДИЦИИ, ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
УЧИТЕЛЯТ ПО МУЗИКА И СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛИИ
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,

Майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2012”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЗА СИНЕРГЕТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА
Период
31.05.2012 - 31.05.2012 г.
Организатор
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Проекти

(BG051PO001-3.1.07 - 0028) Изкуството и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на образованието (Актуализиране на учебните програми във висшето ибразование в съответствие с изискаванията на пазара на труда)

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
член на екип и експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд и Република България
Бюджет
148590,00 лв.

(BG051РО001/3.2-01 ) „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”

Период на провеждане
10.09.2009 - 30.01.2011 г.
Форма на участие
координатор за направление "Музика"
Финансиран от
Европейски социален фонд и Република България
Бюджет
540000,00 лв.

Ръководени докторанти

„ Използване на музикални компютърни технологии в обучението по музика в 3-ти и 4 –ти клас”

Докторант
Валери Николаев Пастармаджиев
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Детският свят в клавирното творчество на Александър Текелиев и Йордан Гошев

Докторант
Цветомира Христова Съботинова
Период
23.06.2010 - 23.06.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ролята на пианиста при работа с хорови състави

Докторант
Николина Симеонова Кротева
Период
11.09.2006 - 19.10.2010 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Клавирните етюди на ХIХ век и ролята им за развитието на съвременния пианист

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
АМТИ Пловдив
Държава
България
Дата
02.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Георгиева Гигова

„ СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ МУЗИКАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
30.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Димитров

„ ИНОВАЦИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР В УСЛОВИЯТА НА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Кл. Охридски”
Държава
България
Дата
30.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангел Добрев

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА „проф. Панчо Владигеров”
Държава
България
Дата
18.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Харалампиева

Генезис на музикалния инструмент арфа и нейното приложение в съвременното композиторско творчество

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Държава
България
Дата
01.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Маргарет Роуан – Р.Ирландия / Diana Margaret Rowan – Republic of Ireland /

„Детският свят в клавирните цикли на Александър Текелиев и Йордан Гошев”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомира Христова Съботинова

„Формиране на изпълнителски умения при деца от 7 до 10 годишна възраст в извънучилищнна дейност по музика”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
12.03.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалена Георгиева Лобутова

АДАПТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
14.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виталий Николаевич Тодоров

СТИЛОВИ И ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ ПРОБЛЕМИ В СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ЙОРДАН ГОШЕВ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Държава
България
Дата
07.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. Ростислав Йовчев

„Модел за обучение в областта на българския песенен фолклор на деца до 14 годишна възраст”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
20.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Бинка Котетерова - Добрева

Хармоничният език в симфониите на Михаил Пеков

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Държава
България
Дата
14.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Асения Стратиева

Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
10.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Велева

„Модел за придобиване на клавирни умения и сръчности в началното обучение по пиано”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ „Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
24.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Динкова Иванова,

„Певческата дейност и формиране на национална индентичност при учениците от четвърти клас”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Педагожки Университет гр. Битоля
Държава
Република Македония
Дата
16.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Йосифовска

Музикалната публика

Вид
Книга
Издател
Хайни
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Харалампиева