Avatar

доц. д-р Мария Граматикова

Email: mari_gramatikova swu.bg


Публикации

Въздействие на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 20-23. (Съавтор/и: Ивелина Борисова, Стаменка Митова, Даниела Попова, Димитър Пънгаров)
Кинезитерапия на m.quadriceps femoris след колянна хирургия , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 56-58. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Юлиян Златков , Кристина Папалиска)
Кинезитерапия при лечение на лумбална дискова херния , Сборник с материали от ХVIII-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2017: с.12-14. (Съавтор/и: Илиян Кашкин, Юлиян Златков, Красимира Златкова)
„Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става“ . България: Университетско издателство „ Неофит Рилски”, 2017
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament. , Sport Science 2016: pp.74-80. (Co-author/s: Stoyan Vezenkov, Daniela Popova, Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
Recovery of the activeflexion of the knee joint after ”O’Donoghue’s triad , Sport Science 2016: pp.55-58. (Co-author/s: Boyko Petrov, Petya Pacheva, Veselina Gramatikova)
Physiotherapy for recovery the explosive power after knee surgery , Sport Science 2016: 50-54. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Ivan Glushkov, Ekaterina Mitova)
Исследование последствия применения способы мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично-крестцовой области , «Kinesitherapy: Achievements and development prospects». 2016: pp.208-213. (Съавтор/и: Даниела Попова, Стаменка Митова, Екатерина Митова)
Comparative analysis of the deformations of the locomotor system in children. , Research in Kinesiology 2016: pp. 151 - 273. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
Cnange in pain threshold in fibromyalgia. , ‘’Activities in physical education and sport’’ 2016: pp.176-178. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
Modern methods of diagnosis and rehabilitation of postural deformities , Research in Kinesiology 2016: pp. 137-140. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Оценка на възстановителния процес на колянната става след реконструкция на ПКВ. , Годишник на съюза на учените -“Наука-образование-изкуство'', изд. РИК ''Ирин-Пирин'', Благоевград, 2015, том 9, с. 144-152. 2015: с. 144-152.
Ставна подвижност на коляното след '' Триада на O’Donoghue” , Годишник на съюза на учените -“Наука-образование-изкуство'' 2015: с. 153-161.
Aquatherapy after reconstruction of the anterior cruciate ligament of knee joint. , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp.33-36.
Changes in the support stability indicators after arthroscopic knee intervention , Research in Kinesiology 2015: pp. 28-32. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem. , Research in Kinesiology 2015: pp. 25-27. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Research of innovative system abilities for postural analysis and postural disorders assessment. , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp. 30-32. (Co-author/s: Daniela Popova, Stamenka Mitova)
Kinesio-taping effect on edema of knee joint , ‘’Research in Kinesiology’’ 2015: pp. 220-223.
Relevance of the issue for healthy lifestyle formation in adolescents , ‘’Activities in physical education and sport’’ 2015: pp.234-236. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Динамика на показателите за възстановяване на някои мекотъканни увреди на коляно , Сборник с материали от ХV-та докторантска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2014: с.19-21.
Болкосупресаторен ефект на кинезиотейпа след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка , Сборник с резюмета от V-ти „Балкански Конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия” и „IX-ти Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология” ESSKA 2014: с. 63-65. (Съавтор/и: Евелина Николова, Веселина Граматикова)
Приложение на кинезио-тейп след колянна хирургия , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.67-73.
Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.74-79. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Веселина Граматикова)
Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.35-40. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Даниела Попова)
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка. , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.222-230. (Съавтор/и: Даниела Попова, Стаменка Митова, Мила Дончева)
Кинезио-тейпинг след артроскопско възстановяване на триада. , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.170-178. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Юлиян Златков)
Спортнo –анимационна програма за деца от 7 – 10 години с постурални нарушения , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.185-193. (Съавтор/и: Даниела Попова, Стаменка Митова, Стоян Иванов)
Възрастови особености на силовите двигателни способности на децата в предучилищна възраст. , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.114-120. (Съавтор/и: Мила Дончева, Петя Пачева)
The phenomenon of “CONCORDANCE” in children,s psychological and physical development , ‘’Activities in physical education and sport’’, Vol.4 (1) , pp 44-49. 2014: pp 44-49. (Co-author/s: Магдалена Глушкова, Даниела Попова, Иван Глушков)
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane , ‘’Activities in physical education and sport’’ 2014: pp 29-33. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Postural disorders and spinal deformities in children at primary school age. System for screening, examination, prevention and, treatment , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.172-177. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Kinesitherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint. , Research in Kinesiology 2014: pp 180-187. (Co-author/s: Evelina Nikolova, Stamenka Mitova)
Nature, application and effect of kinesio-taping. , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.115-119. (Co-author/s: Evelina Nikolova, Stamenka Mitova)
Кинезитерапия за Възстановяване на локомоторните способности на пациенти. , Сборник с резюмета от юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски” 2014: с. 60-63.
Анализ на резултати от скринингово изследване получени чрез система GPS100 за постурален и плантарен анализ. , Сборник с резюмета от юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски” 2014: с.31-33. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Даниела Попова, Румен Кастелов)
Нашият опит за кинезитерапия за възстановяване на артрокинематиката на коленния комплекс при пациенти след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка и шев на менискус , Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, СНС-2013 2013: с. 71-81. (Съавтор/и: Димитър Пачев)
Цикличност и сензитивност в психофизическото развитие на децата. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2013 2013: с.77-83.. (Съавтор/и: Магдалена Глушкова, Иван Глушков, Петя Пачева)
Процесуални и резултативни особености на двигателната обучаемост. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2013 2013: с. 9-17. (Съавтор/и: Магдалена Глушкова, Иван Глушков, Петя Пачева)

Конференции

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 25-26 мая 2016 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично- крестцовой области
Период
25.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova, Daniela Popova

17-th Symposium on sports and physical education of youth „Continuing education of professional and scientific staff in physical education and sports”, 20-21.09.2013 г. Ohrid, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Postural disorders and spinal deformities in children at primary school age. System for screening, examination, prevention and, treatment
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Daniela Popova

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”, 19-20 April, 2013, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”, 19-20 April, 2013, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The phenomenon of “CONCORDANCE” in children,s psychological and physical development
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Magdalena Glushkova, Daniela Popova, Ivan Glushkov

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Промяна на болковия праг при фибромиалгия
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Екатерина Митова

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнителен анализ на деформациите на опорно двигателния апарат при деца
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Екатерина Митова

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова, Стоян Везенков

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF POSTURAL DEFORMITIES
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

13-th International scientific and professional conference „Current state of physical education and sports activities in classroom teaching„ , 17-18 April, 2015, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Manual-soft tissue mobilization on J.C.Terrier after "Triad of O'Donoghue".
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

Научна конф. с международно участие „Физическо възпитание и спорт – 07.11.2014“, ЮЗУ“Н.Рилски“, Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
Катедра "Спорт", ЮЗУ "Н.Рилски"

Юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски”, 30.10.2014 г.- 01.11.2014, Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия за възстановяване на локомоторните способности на пациенти.
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Катедра „Кинезитерапия”

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Здравна промоция и превенция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на кинезио-тейп след колянна хирургия
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
Русенския университет „Ангел Кънчев”

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Здравна промоция и превенция, 24-25.10. Русе, 2014.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
Русенския университет „Ангел Кънчев”
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Веселина Граматикова

V-ти „Балкански Конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия” и „IX-ти Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология” ESSKA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Болкосупресаторен ефект на кинезиотейпа след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка
Период
10.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология” ESSKA
Съавтор(и)
Евелина Николова, Веселина Граматикова

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes of the explosive force, after application of kinesitherapy, in patients after knee surgery
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth, 26 th -27 th September, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesio-taping effect on edema of knee joint
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth, 26 th -27 th September, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Relevance of the problem for healthy lifestyle formation in adolescents.
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Daniela Popova

ХV-та студентска и докторантска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамика на показателите за възстановяване на някои мекотъканни увреди на коляно,
Период
28.04.2014 - 28.04.2014 г.
Организатор
Катедра „Кинезитерапия и спорт”

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference „ Relations of anthropological status, physical education, and motor activities of children from preschool and early school age „ 11-12 April, 2014, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Aquatherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint.
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

12-th International scientific and professional conference „ Relations of anthropological status, physical education, and motor activities of children from preschool and early school age „ 11-12 April, 2014, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Research ofabilities of innovative system for postural analysis and assessment of postural disorders
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Daniela Popova

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Здравна промоция и превенция, Русе, 2013.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нашият опит за кинезитерапия за възстановяване на артрокинематиката на коленния комплекс при пациенти след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка и шев на менискус
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
Русенския университет „Ангел Кънчев”
Съавтор(и)
Димитър Пачев

17-th Symposium on sports and physical education of youth „Continuing education of professional and scientific staff in physical education and sports”, 20-21.09.2013 г. Ohrid, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint.
Период
20.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Evelina Nikolova

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”, 19-20 April, 2013, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nature, application and effect of kinesio-taping
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Evelina Nikolova, Stamenka Mitova

Проекти

(RP - A2/17) OF METHODS FOR REDUCTION OF BODY FAT BY PHYSIOTHERAPY DEVICES

Период на провеждане
30.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
наредба 3
Бюджет
13388,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
08.11.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
60000000,00 лв.

(Проект № RP-A7/16 ) Проучване ефекта от приложението на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Експерт-кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
13000,00 лв.

(SRP-A16/14 ) Внедряване на иновативна система за постурален анализ и оценка на постурални нарушения

Период на провеждане
28.02.2014 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
Експерт-кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
20000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт-кинезитерапевт
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.