Avatar

доц. д-р Мария Граматикова

Email: mari_gramatikova swu.bg


Публикации

Effectiveness of hypopressive gymnastics in women with pelvic floor dysfunction. , Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2022: 416 - 422. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Margarita Avramova)
Kinesiotape methodology for chronic pain syndrome in the lumbosacral region , Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 2021: 3950-3954. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Margarita Avramova, Georgi Stoyanov)
EFFECT OF ERGON IASTM TECHNIQUE ON RANGE OF MOTION IN PATIENTS WITH BIMALEOLAR FRACTURE , Knowedge - International Journal 2021: 717-722. (Co-author/s: Nasko Nikolaev, Stamenka Mitova)
Diagnostic system for functional assessment of patients with the O’Donoghue triad. , Knowledge – International Journal 2021: 705 - 710 .
A complex approach to musculoskeletal dysfunction in the spine. , Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2020: 3316-3322 . (Co-author/s: Stamenka Mitova, Margarita Avramova, Andreev D.)
Research of the Possibilities of Laser Acupuncture in Musculoskeletal Dysfunctions in the Area of the Spine , Journal of IMAB 2020: 3298-3301. (Co-author/s: Mitova S, Gramatikova M, Chongov B, Avramova M)
Frequency and prevalence of chronic pain syndrome in the spine. , Knowledge International Journal 2020: 777-783. (Co-author/s: Stoyanov G, Avramova M, Mitova St, Gramatikova M. )
Myofascial techniques and kinesiotape in musculoskeletal spine dysfunction , Knowledge International Journal 2020: 785-791. (Co-author/s: Stoyanov, G., Avramova, M., Mitova, St., Gramatikova, M. )
Manual therapy and kinesiotaping in chronic low back pain. , Knowledge – International Journal 2020: 561-566. (Co-author/s: Andreev D., Avramova M., Mitova St.)
Approbating methodology for reduction of body fat with cryolipolysis and cavitation , Journal of IMAB 2020: 3416-3422. (Co-author/s: Stamenka Mitova, I. Kanelov)
Approbation of Physiotherapetic Method in Lumbosacral Pain Syndrome , J of IMAB 2020: 3432-3435. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Nenova G, Bogomilova S)
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF LASER ACUPUNCTURE IN MUSCULOSKELETAL DYSFUNCTIONS IN THE AREA OF THE SPINE , J of IMAB 2020: 3298-3301. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Chongov B, Avramova M)
Effect of hydrotherapy on chronic pain in the lumbar region. , J of IMAB 2020: 3485-3489. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Nasko Valchev)
Application of "Ergon technique" in Dupuytren's contracture. , Sport and Science 2019: 228-233. (Co-author/s: Valchev, N., Gramatikova, M., Mitova, St. )
Скрининг за откриване деформации на гръбначния стълб при деца от 10 до 15 годишна възраст в община Банско , Сборник с доклади (кръгла маса) 2019: 69-81. (Съавтор/и: Чонгов Б, Юнчова И, Койчева С, Пенков В, Митова Ст)
Изследване ефекта на мекотъканна терапия при DOMS. , Sport and Science 2019: 262-269. (Съавтор/и: Stamenka Mitova, Nasko Valchev, Харизанова Л)
Въздействие на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 20-23. (Съавтор/и: Ивелина Борисова, Стаменка Митова, Даниела Попова, Димитър Пънгаров)
Кинезитерапия при лечение на лумбална дискова херния , Сборник с материали от ХVIII-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2017: с.12-14. (Съавтор/и: Илиян Кашкин, Юлиян Златков, Красимира Златкова)
„Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става“ . България: Университетско издателство „ Неофит Рилски”, 2017
Развиване на ориентировъчни способности на децата. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Стаменка Митова, Иван Глушков , Петя Пачева)
Кинезитерапия на m.quadriceps femoris след колянна хирургия , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 56-58. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Юлиян Златков, Кристина Папалийска)
Въздействие на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза , Сборник 2017: 20-23. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Даниела Попова, Ивелина Борисова, Димитър Пънгаров)
Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания. : изд. на ЮЗУ „Неофит Рилски”Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Стаменка Митова, Даниела Попова)
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament. , Sport Science 2016: pp.74-80. (Co-author/s: Stoyan Vezenkov, Daniela Popova, Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
Recovery of the activeflexion of the knee joint after ”O’Donoghue’s triad , Sport Science 2016: pp.55-58. (Co-author/s: Boyko Petrov, Petya Pacheva, Veselina Gramatikova)
Physiotherapy for recovery the explosive power after knee surgery , Sport Science 2016: 50-54. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Ivan Glushkov, Ekaterina Mitova)
Исследование последствия применения способы мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично-крестцовой области , «Kinesitherapy: Achievements and development prospects». 2016: pp.208-213. (Съавтор/и: Даниела Попова, Стаменка Митова, Екатерина Митова)
Comparative analysis of the deformations of the locomotor system in children. , Research in Kinesiology 2016: pp. 151 - 273. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
Cnange in pain threshold in fibromyalgia. , ‘’Activities in physical education and sport’’ 2016: pp.176-178. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
Modern methods of diagnosis and rehabilitation of postural deformities , Research in Kinesiology 2016: pp. 137-140. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Оценка на възстановителния процес на колянната става след реконструкция на ПКВ. , Годишник на съюза на учените -“Наука-образование-изкуство'', изд. РИК ''Ирин-Пирин'', Благоевград, 2015, том 9, с. 144-152. 2015: с. 144-152.
Ставна подвижност на коляното след '' Триада на O’Donoghue” , Годишник на съюза на учените -“Наука-образование-изкуство'' 2015: с. 153-161.
Aquatherapy after reconstruction of the anterior cruciate ligament of knee joint. , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp.33-36.
Changes in the support stability indicators after arthroscopic knee intervention , Research in Kinesiology 2015: pp. 28-32. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem. , Research in Kinesiology 2015: pp. 25-27. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Research of innovative system abilities for postural analysis and postural disorders assessment. , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp. 30-32. (Co-author/s: Daniela Popova, Stamenka Mitova)
Kinesio-taping effect on edema of knee joint , ‘’Research in Kinesiology’’ 2015: pp. 220-223.
Relevance of the issue for healthy lifestyle formation in adolescents , ‘’Activities in physical education and sport’’ 2015: pp.234-236. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Динамика на показателите за възстановяване на някои мекотъканни увреди на коляно , Сборник с материали от ХV-та докторантска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2014: с.19-21.
Болкосупресаторен ефект на кинезиотейпа след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка , Сборник с резюмета от V-ти „Балкански Конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия” и „IX-ти Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология” ESSKA 2014: с. 63-65. (Съавтор/и: Евелина Николова, Веселина Граматикова)
Приложение на кинезио-тейп след колянна хирургия , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.67-73.
Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.74-79. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Веселина Граматикова)
Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.35-40. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Даниела Попова)
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка. , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.222-230. (Съавтор/и: Даниела Попова, Стаменка Митова, Мила Дончева)
Кинезио-тейпинг след артроскопско възстановяване на триада. , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.170-178. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Юлиян Златков)
Спортнo –анимационна програма за деца от 7 – 10 години с постурални нарушения , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.185-193. (Съавтор/и: Даниела Попова, Стаменка Митова, Стоян Иванов)
Възрастови особености на силовите двигателни способности на децата в предучилищна възраст. , Сп. Спорт и наука , 2014 2014: с.114-120. (Съавтор/и: Мила Дончева, Петя Пачева)
The phenomenon of “CONCORDANCE” in children,s psychological and physical development , ‘’Activities in physical education and sport’’, Vol.4 (1) , pp 44-49. 2014: pp 44-49. (Co-author/s: Магдалена Глушкова, Даниела Попова, Иван Глушков)
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane , ‘’Activities in physical education and sport’’ 2014: pp 29-33. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Postural disorders and spinal deformities in children at primary school age. System for screening, examination, prevention and, treatment , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.172-177. (Co-author/s: Stamenka Mitova, Daniela Popova)
Kinesitherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint. , Research in Kinesiology 2014: pp 180-187. (Co-author/s: Evelina Nikolova, Stamenka Mitova)
Nature, application and effect of kinesio-taping. , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.115-119. (Co-author/s: Evelina Nikolova, Stamenka Mitova)
Кинезитерапия за Възстановяване на локомоторните способности на пациенти. , Сборник с резюмета от юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски” 2014: с. 60-63.
Анализ на резултати от скринингово изследване получени чрез система GPS100 за постурален и плантарен анализ. , Сборник с резюмета от юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски” 2014: с.31-33. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Даниела Попова, Румен Кастелов)
Нашият опит за кинезитерапия за възстановяване на артрокинематиката на коленния комплекс при пациенти след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка и шев на менискус , Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, СНС-2013 2013: с. 71-81. (Съавтор/и: Димитър Пачев)
Цикличност и сензитивност в психофизическото развитие на децата. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2013 2013: с.77-83.. (Съавтор/и: Магдалена Глушкова, Иван Глушков, Петя Пачева)
Процесуални и резултативни особености на двигателната обучаемост. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2013 2013: с. 9-17. (Съавтор/и: Магдалена Глушкова, Иван Глушков, Петя Пачева)

Конференции

Юбилейна научна конференция с международно участие: “Предизвикателства пред общественото здраве"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възстановяване на силовите способности на m. quadriceps femoris след „Триада на O,Donoghue”.
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", Благоевград

Юбилейна научна конференция с международно участие: “Предизвикателства пред общественото здраве",

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на Ergon technique върху степента на болка при пациенти с бималеоларна фрактура
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", Благоевград
Съавтор(и)
Nasko Nikolaev, П. Субева

Юбилейна научна конференция с международно участие: “Предизвикателства пред общественото здраве"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезиотейп методика при цикатрикс.
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", Благоевград
Съавтор(и)
Андонов Ив, Ил. Методиев, Н. Николаев

Юбилейна научна конференция с международно участие: “Предизвикателства пред общественото здраве"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезиотейпинг при дисфункции в областта на коляното
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", Благоевград
Съавтор(и)
Михайлов Ив, Й. Маринкова, П. Субева

Юбилейна научна конференция с международно участие: “Предизвикателства пред общественото здраве"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред кинезитерапията при деца с аутизъм.
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Михайлов Ив

VIII национален конгрес на Асоциацията на Физиотерапевтите в България под надслов „Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на IASTM върху обема на движение при пациенти с бималеоларна фракрура
Период
11.09.2021 - 12.09.2021 г.
Организатор
Асоциацията на Физиотерапевтите в България
Съавтор(и)
Nasko Nikolaev, Stamenka Mitova

Международна научна конференция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Effect of Ergon IASTM Technique on range of motion in patints with bimaleolar fracture
Период
13.08.2021 - 15.08.2021 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Nasko Valchev

Международна научна конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Diagnostic system for functional assessment of patients with the O’Donoghue triad.
Период
13.08.2021 - 15.08.2021 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония

30 Jubilee Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EFFECTIVNESS OF SPECIALIZED KINESITHERAPY IN CHILDREN WITH SPASTIC HEMIPLEGIC CEREBRAL PALSY
Период
18.10.2020 - 21.10.2020 г.
Организатор
IMAB

2. 30 Jubilee Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
KINESIOTAPE METODOLOGY FOR CHRONIC PAIN SYNDROME IN THE LUMBOSACRAL REGION
Период
18.10.2020 - 21.10.2020 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Georgi Stoyanov

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
STUDY THE EFFECT OF THERAPY IN SOFT TISSUE DOMS
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Наско Вълчев, Любима Харизанова

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FACTORS FOR THE STRUCTURING OF THE KINESITHERAPEUTIC APPROACH AFTER RECONSTRUCTION OF THE ACL
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Наско Вълчев

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPLICATION OF ERGON TECHNIQUE FOR DUPUYTREN CONTRACTURE
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Наско Вълчев

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SPECIALIZED KINESITERAPEUTICAL PROGRAM IN CHRONIC PAIN SYNDROME IN LUMBOSACRAL AREA
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Георги Стоянов

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“EFFECT OF THE APPLICATION OF MANUAL THERAPY IN MUSCULOSKELETAL DYSFUNCTIONS IN THE SPINAL COLUMN AREA”
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Димитар Андреев

Кръгла маса - на тема: „Функционално изследване, организация и профилактика на неправилната стойка“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СКРИНИНГ ЗА ОТКРИВАНЕ ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ ДЕЦА ОТ 10 ДО 15 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА БАНСКО
Период
28.09.2019 - 28.09.2019 г.
Организатор
НСА“Васил Левски“, София
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Борислав Чонгов, Юнчова И, Койчева С, Пенков В

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EFFECT OF HYDROTHERAPY ON CHRONIC PAIN IN THE LUMBAR REGION
Период
09.05.2019 - 12.05.2020 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Наско Вълчев

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPROBATING METHODOLOGY FOR REDUCTION OF BODY FAT WITH CRYOLIPOLYSIS AND CAVITATION
Период
09.05.2019 - 30.05.2020 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Илия Канелов

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPROBATION OF PHYSIOTHERAPETIC METHOD IN LUMBOSACRAL PAIN SYNDROME
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Г. Ненова, Ст. Богомилова

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF LASER ACUPUNCTURE IN MUSCULOSKELETAL DYSFUNCTIONS IN THE AREA OF THE
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
International Medical Association Bulgaria
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Борислав Чонгов, Маргарита Аврамова

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPLICATION OF MUSCLE INHIBITING TECHNIQUES TO CHILDREN WHIT CEREBRAL PALSY
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
International Medical Association Bulgaria

IX Конгрес на Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА IASTM СЛЕД АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА В ОСТЪР ПЕРИОД
Период
19.04.2019 - 21.04.2019 г.
Организатор
Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Наско Вълчев

20-та Научна конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски“,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на мануална терапия при дисфункции в лумбална област
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Стаменка Митова, В. Мълтъзов, Д. Андреев

19-та Международна конференция „Медицина и футбол“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
- SEAS научен подход за упражнения при сколиоза
Период
25.03.2019 - 25.03.2019 г.
Организатор
Сп. „Медицина и спорт”
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Борислав Чонгов

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 25-26 мая 2016 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично- крестцовой области
Период
25.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova, Daniela Popova

17-th Symposium on sports and physical education of youth „Continuing education of professional and scientific staff in physical education and sports”, 20-21.09.2013 г. Ohrid, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Postural disorders and spinal deformities in children at primary school age. System for screening, examination, prevention and, treatment
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Daniela Popova

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”, 19-20 April, 2013, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”, 19-20 April, 2013, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The phenomenon of “CONCORDANCE” in children,s psychological and physical development
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Magdalena Glushkova, Daniela Popova, Ivan Glushkov

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Промяна на болковия праг при фибромиалгия
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Екатерина Митова

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнителен анализ на деформациите на опорно двигателния апарат при деца
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Екатерина Митова

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова, Стоян Везенков

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF POSTURAL DEFORMITIES
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

13-th International scientific and professional conference „Current state of physical education and sports activities in classroom teaching„ , 17-18 April, 2015, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Manual-soft tissue mobilization on J.C.Terrier after "Triad of O'Donoghue".
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

Научна конф. с международно участие „Физическо възпитание и спорт – 07.11.2014“, ЮЗУ“Н.Рилски“, Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
Катедра "Спорт", ЮЗУ "Н.Рилски"

Юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски”, 30.10.2014 г.- 01.11.2014, Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия за възстановяване на локомоторните способности на пациенти.
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Катедра „Кинезитерапия”

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Здравна промоция и превенция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на кинезио-тейп след колянна хирургия
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
Русенския университет „Ангел Кънчев”

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Здравна промоция и превенция, 24-25.10. Русе, 2014.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
Русенския университет „Ангел Кънчев”
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Веселина Граматикова

V-ти „Балкански Конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия” и „IX-ти Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология” ESSKA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Болкосупресаторен ефект на кинезиотейпа след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка
Период
10.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология” ESSKA
Съавтор(и)
Евелина Николова, Веселина Граматикова

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes of the explosive force, after application of kinesitherapy, in patients after knee surgery
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth, 26 th -27 th September, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesio-taping effect on edema of knee joint
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth, 26 th -27 th September, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Relevance of the problem for healthy lifestyle formation in adolescents.
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Daniela Popova

ХV-та студентска и докторантска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамика на показателите за възстановяване на някои мекотъканни увреди на коляно,
Период
28.04.2014 - 28.04.2014 г.
Организатор
Катедра „Кинезитерапия и спорт”

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference „ Relations of anthropological status, physical education, and motor activities of children from preschool and early school age „ 11-12 April, 2014, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Aquatherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint.
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

12-th International scientific and professional conference „ Relations of anthropological status, physical education, and motor activities of children from preschool and early school age „ 11-12 April, 2014, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Research ofabilities of innovative system for postural analysis and assessment of postural disorders
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Daniela Popova

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Здравна промоция и превенция, Русе, 2013.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нашият опит за кинезитерапия за възстановяване на артрокинематиката на коленния комплекс при пациенти след артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка и шев на менискус
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
Русенския университет „Ангел Кънчев”
Съавтор(и)
Димитър Пачев

17-th Symposium on sports and physical education of youth „Continuing education of professional and scientific staff in physical education and sports”, 20-21.09.2013 г. Ohrid, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint.
Период
20.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Evelina Nikolova

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”, 19-20 April, 2013, Veles, R.Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nature, application and effect of kinesio-taping
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Evelina Nikolova, Stamenka Mitova

Проекти

( BG05M2OP001-2.013-0001) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(RP-A1/19) ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЛАЗЕРНА АКУПУНКТУРА ПРИ МУСКЛУЛНО-СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Период на провеждане
04.02.2019 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Вътрешно финансирани проекти
Бюджет
26480,00 лв.

((RP-A7/18) ) Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи

Период на провеждане
01.02.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
Група А: Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания
Бюджет
27500,00 лв.

(RP - A2/17) OF METHODS FOR REDUCTION OF BODY FAT BY PHYSIOTHERAPY DEVICES

Период на провеждане
30.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
наредба 3
Бюджет
13388,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
08.11.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
60000000,00 лв.

(Проект № RP-A7/16 ) Проучване ефекта от приложението на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Експерт-кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
13000,00 лв.

(SRP-A16/14 ) Внедряване на иновативна система за постурален анализ и оценка на постурални нарушения

Период на провеждане
28.02.2014 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
Експерт-кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
20000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт-кинезитерапевт
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

Ръководени докторанти

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНОВАТИВНА МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ЗА КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННА СТАВА

Докторант
Петя Пламенова Субева
Период
19.07.2021 - 18.07.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Инструментално асистирана мобилизация на меки тъкани „IASTM” след хирургично лечение на бималеоларни фрактури на глезенната става”

Докторант
Наско Николаев Вълчев
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Мануална терапия при мускулно-скелетни дисфункции в областта на гръбначния стълб

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
19.09.2022 г.
Автор(и)
Димитар Ристо Андреев

Обявен в Държавен вестник бр. 37 от 07.05.2021 г

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.08.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. д-р Маргарита Валериева Аврамова

Обявен в Държавен вестник брой 37 от 07.05.2021 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.08.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. д-р Миглена Любомирова Цветкова-Габерска

Обявен в Държавен вестник брой № 109-577/04.12.2020

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Държава
България
Дата
19.01.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. Станислава Мартинова Богомилова

Кардиорехабилитация след инсерция на коронарен артериален стент

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
22.03.2021 г.
Автор(и)
Красимира Георгиева Златкова

Влияние на метода Пилатес и антицелулитен масаж за поддържане на здравословни параметри на телесен състав

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Маринска

Кинезитерапия на вертебралния синдром при дискови протрузии в лумбалния дял

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
03.12.2020 г.
Автор(и)
Юлиян Делчев Златков

Вторична превенция на мекотъканните уврждания в областта на коляното при спортисти

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НСА „Васил Левски“
Държава
България
Дата
08.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яни Георгиев Шивачев

Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Национална Спортна Академия "Васил Левски", София
Държава
България
Дата
29.05.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Несрин Шюкри

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2019 г.
Автор(и)
МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА АВРАМОВА