Avatar

доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

Email: margo law.swu.bg


Публикации

Cheshmedzhievaq M., Impact of globalization on the direct participation of citizens in local self-government in the Republic of Bulgaria , Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021: . (Co-author/s: V. Mircheva, G. Pisarska, E. Haydushka)
Cheshmedzhieva, M., Administration of the Council of Ministers in the Republic of Bulgaria , Studies in Humanities and Social Sciences 2020: pp. 123-136. (Co-author/s: Vesela Mircheva)
Cheshmedzhieva, M., Legal Aspects of Electronic Communication and its Regulation in the Administrative Procedure Code , Current Issues in Administrative Law 2020: pp. 62-70.
Cheshmedzhieva, M., The ombudsman - defender of citizens’ rights , Knowledge International Journal 2020: pp. 1011-1017.
Чешмеджиева, М., Казуси по публичноправни науки. България: Нова Звезда, 2019 (Съавтор/и: Весела Мирчева, Валентина Голева, Анастасия Дюлгерова)
Cheshmedzhieva, M., New moments when conducting competitions for civil servants , “Topical Problems of Modern Science” 2017: 3-6.
Cheshmedzhieva, M., Key aspects of civil control over administration , International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” 2016: 33-36.
Cheshmedzhieva, M., Forms of Citizen Participation in Local Self-Government , University of Cambridge 2016: 413-417.
Cheshmedzhieva, M., Ombudsman - the guarantor of human rights in prisons and specialized homes for accommodation of foreigners , University of Oxford, United Kingdom 2016: 617-622.
Чешмеджиева, М. Омбудсманът – в България и по света. България: Пропелер, 2016
Чешмеджиева, М., Общинско право в схеми и определения /тестове и казуси/. България: Нова Звезда, 2016 (Съавтор/и: Валентина Александрова, Анастасия Дюлгерова)
Чешмеджиева, М., Административно право в схеми и определения Обща част. България: Пропелер, 2015
Cheshmedzhieva, M., Children’s Rights Ombudsman, Efficient Defense Mechanism , Journal of Politics and Law 2015: 137-141.
Cheshmedzhieva, M., Complete administrative services by the tax administration , KNOWLEDGE Scientific and Applicative Papers 2015: 347-351.
Чешмеджиева, М., Граждански контрол върху администрацията. България: Пропелер, 2015 (Съавтор/и: Гергана Кресналийска)
Чешмеджиева, М., Казуси по публичноправни науки. България: Нова Звезда, 2014 (Съавтор/и: Валентина Александрова, Анастасия Дюлгерова)
Чешмеджиева, М., Основи на публичната администрация. България: Пропелер, 2014 (Съавтор/и: Гергана Кресналийска)
Cheshmedzhieva, M., The Right to Good Administration , American International Journal of Contemporary Research 2014: 64-67.
Cheshmedzhieva, M., Civil Signals – A Major Democratic Method against Corruption Practices in Contemporary Society , Journal of Law and Criminal Justice 2014: 201-207.
Чешмеджиева, М., Общинско право в схеми и определения – тестове и казуси. България: Нова Звезда, 2013 (Съавтор/и: Валентина Александрова, Антония Методиева)
Чешмеджиева, М., Правен режим на предложенията, сигналите и жалбите. България: Пропелер, 2013
Чешмеджиева, М., Историко-правен генезис на института на предложенията, сигналите и жалбите , Studia iuridico-historica, Правно-исторически проучвания 2013: .
Чешмеджиева, М., Предложенията и сигналите като форма за гражданско участие , Знанието – традиции, иновации, перспективи 2013: 161-165.
Чешмеджиева, М., Предложенията и сигналите на гражданите – ефективна правна форма за въздействие върху публичната власт , Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство” 2013: 177-181.
Чешмеджиева, М., Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии и Российской Федерации , Українсько грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно правові дослідження» 2013: 140-145.
Чешмеджиева, М., Правото на защита в административно-наказателното производство , „Традиции, посоки, предизвикателства” 2013: 502-511.
Cheshmedzhieva, M., Children’s rights ombudsman, efficient defense mechanism , ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО, сучасний стан і перспективи розвитку 2013: 247-250.
Cheshmedzhieva, M., Civil control over the administration through suggestions and signals , American International Journal of Contemporary Research 2013: 67-69.
Чешмеджиева, М., Административен процес в схеми и определения, тестове и казуси. България: Фенея, 2012
Чешмеджиева, М., Конституционные и международно-правовые основы института предложений и сигналов , ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО 2012: 373-376.
Чешмеджиева, М., Контроль за деятельностью администрации, осуществляемый посредством предложений и сигналов , Українсько грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно правові дослідження» 2012: 145-152.
Чешмеджиева, М., Предложенията и сигналите – ефективна форма за въздействие върху дейността на администрацията , Право, управление и медии през ХХІ век 2012: 280-286.
Чешмеджиева, М., Омбудсманът по правата на децата, механизъм за защита на непълнолетните , СУБ, Годишник 2012: 257-266.
Чешмеджиева, М., Административно право в схеми и определения Обща част. България: Фенея, 2011
Чешмеджиева, М., Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност. България: Фенея, 2011 (Съавтор/и: Гергана Кредналийска, Валентина Голева, Валентин Василев)
Чешмеджиева, М., Правно-историческо развитие на институцията омбудсман , Човекът и историята, Методологически, методически и историографски аспекти 2009: 352-364.
Чешмеджиева, М., Сравнителен анализ на институцията омбудсман като защитник на юридическите лица , Научни известия 2008: 39-48.
Чешмеджиева, М., Институцията омбудсман /сравнителен анализ/. България: Графимекс, 2006

Конференции

5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Administration of the Council of Ministers in the Republic of Bulgaria
Период
28.06.2020 - 28.06.2020 г.
Организатор
Center for Open Access in Science (COAS)

International Conference „PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
LEGAL ASPECTS OF ELECTRONIC COMMUNICATION ACCORDING TO ITS REGULATION IN THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE CODE
Период
08.11.2019 - 08.11.2019 г.
Организатор
Bucharest University of Economic Studies

International Scientific Conference, “Topical Problems of Modern Science”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New moments when conducting competitions for civil servants
Период
16.06.2017 - 17.06.2017 г.
Организатор
Warsaw, Poland

XV International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ombudsman - the guarantor of human rights in prisons and specialized homes for accommodation of foreigners
Период
06.09.2016 - 08.09.2016 г.
Организатор
University of Oxford, United Kingdom

VI International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Forms of Citizen Participation in Local Self- Government
Период
24.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
IADCES, University of Cambridge, United Kingdom

II International Scientific and Practical Conference „Methodology of Modern Research“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Key aspects of civil control over administration
Период
28.03.2016 - 29.03.2016 г.
Организатор
Dubai, UAE

Sixth international scientific conference THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Complete administrative services by the tax administration
Период
02.10.2015 - 04.10.2015 г.
Организатор
THE POWER OF KNOWLEDGE

Third International Conference "Education, Science, Innovations"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civil control over the administration through suggestions and signals
Период
09.06.2013 - 10.06.2013 г.
Организатор
EPU

V International Conference Comparative Jurisprudence Discussions

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Children’s Rights Ombudsman, Efficient Defense Mechanism
Период
26.04.2013 - 28.04.2013 г.
Организатор
Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украин

Межвузовского круглого стола «Сравнительное правоведение: опыт и проблемы преподавания»,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии и в Российской Федерации
Период
18.01.2013 - 18.01.2013 г.
Организатор
Института на държавата и правото на Украйна

Юбилейна научна конференция с международно участие, „Традиции, посоки, предизвикателства”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правото на защита в административно-наказателното производство
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
ПУ „Паисий Хилендарски”

Международна научно-практическа конференция по повод 20-годишнината на Правно-историческия факултет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предложенията и сигналите – ефективна форма за въздействие върху дейността на администрацията
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Fourth International Conference, Comparative Law Discussions

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обращения граждан в органы государственной власти как форма гражданского участия
Период
27.04.2012 - 29.04.2012 г.
Организатор
Lviv

Традиции и новации в системата на съвременното руско право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Внесудебных механизмов защиты прав граждан
Период
04.04.2008 - 05.04.2008 г.
Организатор
МГЮА

Проекти

(SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2700,00 лв.

(BG 051P0001-3.3.07-0002 ) "Студентски практики"

Период на провеждане
01.07.2013 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-В2/13 ) Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „право” и „публична администрация

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7500,00 лв.

Ръководени докторанти

Административна отговорност за нарушения на бюджетното законодателство

Докторант
Петър Иванов Балджиев
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Оспорване на индивидуални финансови актове

Докторант
Анастасия Георгиева Дюлгерова
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Restorative Justice in Criminal Matters, Comparative Research in 11 European Countries

Вид
Книга
Издател
Право, политика, администрация
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
A. Pitsela, E. Symeonidou-Kastanidou /Eds./