Avatar

ас. Маргарита Братоева

Email: margarita_bratoeva swu.bg


Конференции

Научна сесия "Музика и танц в Югоизточна Европа"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Българският традиционен танц, като основа за създаване на екзерсиса"
Период
05.05.2016 - 06.05.2016 г.
Организатор
катедра "Музика", ФИ, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG 05 M 20P001-20020001) Студентски практики - фаза 1

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж 2014 9 2020г. (ОГ 1 НОИР), финансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
37000000,00 лв.