Avatar

гл.ас. д-р Мая Стоева

Email: maia_angelova67 swu.bg


Публикации

Идеята за свободата и новите образователни доктрини , 15 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», Сборник статей, I часть, Москва 2023: 261-265.
ЕМПАТИЯТА ВЪВ ФОКУСА НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС , Г56/ Гносеологические основы образования: материалы Международного научного форума, посвящѐнного памяти профессора С.П. Баранова – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского, 2023. ISBN 978-5-907655-75-1 2023: 217-222.
Формирование у учеников навыков разрешения конфликтов через проектную работу , XIV Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения», Сб. статей. 1 часть 2022: 141-145.
Методически насоки при разработване на проектно задание по теоретични технически предмети , Списание "Предучилищно & училищно образование", бр.2 2022: 45-51.
Методически насоки при разработване на задания за учебни проекти , Гносеологические основы образования: материалы VI Международной научнопрактической конференции, посвящѐной памяти профессора С.П. Баранова и 10-летию кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 2022: 249-254.
Educational concept of integrated project-oriented learning for the formation of "problem solving" competence in electrical engineering disciplines , IFAC-PapersOnLine 2022: 187-191. (Co-author/s: Petko Stoev)
Някои методически аспекти при изграждането на умения за решаване на проблеми в училище. , XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ», Сборник статей, I часть 2021: с.288-291.
Ръководство по технологичен практикум:Електротехника и електроника. : "ДЕМА ПРЕС" , 2021
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА , Гносеологические основы образования: Международный сборник научных трудов IV Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 2020: с.172-176.
Иновативни технологии за развитие на креативността и творческото мислене на учениците в професионалното образование , Гносеологические основы образования: Международный сборник научных трудов V Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 2020: с.214-218.
Обучение чрез проекти по теоретични технически предмети. : "ДЕМА ПРЕС" , 2019
Формиране на умения за ефективна междуличностна комуникация в учениците чрез работа в екип , Международно научно списание за световния елит “E&M smart education” ISSN: 2603-3887 2019: с.35-39.
Формиране на умения за ефективна междуличностна комуникация в учениците чрез работа в екип , Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина 2019: .
Креативността и творческото мислене в образователния процес , Гносеологические аспекты образования: международный сборник научных трудов, посвященный памяти профессора С.П.Баранова. - Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского 2018: с.199-204.
DESIGN OF THE RESEARCH BASED TRAINING IN TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP IN THE SECONDARY EDUCATION , International Conference on Innovations in Science and education, March 22 – 24, 2017 in Prague 2017: с.541-546. (Co-author/s: Плачков, С., Митова, Д., Зонева, Л.)
Иновативни образователни модели , Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS – 2017, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 2017: с.155-163.
Лидерските умения в контекста на учителската професия , Сб. научни статии по проект ”Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Договор № 168/26.01.2017г. 2017: с.50-55.
Образователната парадигма на 21 век – нови идеи и концепции , Международный сборник научных трудов, посвященый 90-летию со дня рождения профессора С.П.Баланова. Унив. изд. – Елец, 2017: с.184-189.
Приложение на метода „Шест мислещи шапки” в проектно базираното обучение , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград 2016: с.195-201.
Професионалното образование и обучение в България - някои съвременни аспекти и тенденции на развитие , Актуальные проблемы воспитания личности в современном мире. Сб. докл. от Международной научно-практической конференции Псхофский государственный университет 2015: с.174 – 179.
Игровия дидактически подход в образователния процес като средство за развитие на социалните компетентности , Гносеологические основы образования. Международный сборник научных трудов, посвященый профессору С.П.Баланову 2015: с.115 – 117.
Развитие на познавателната самостоятелност на учениците в професионалното училище чрез използване на работни листове , Лаборатория за наука – 2014. Сб. докл. от докторантски научен форум и студентска научна сесия. , 2014: с.71 – 82..
Електронните уроци в обучението по електротехнически дисциплини, в контекста на интердисциплинарния подход , Дидактически основи на изследователския подход. Сб. докл. от Международна научно – практическа конференция „Образование и интеграция” 2014: с.170 – 176.

Конференции

15 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеята за свободата и новите образователни доктрини
Период
21.01.2023 - 25.03.2023 г.
Организатор
НАУЧНАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

IFAC International Conference on Technology, Culture and International Stability - 21st TECIS 2022

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational concept of integrated project-oriented learning for the formation of "problem solving" competence in electrical engineering disciplines
Период
26.10.2022 - 28.10.2022 г.
Организатор
UBT College for Business and Technology, Prishtina Vienna University of Technology, IHRT
Съавтор(и)
Petko Stoev

International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications ICETA 2022 - 20th Anniversary

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EDUCATIONAL DESIGN FOR BUILDING THE COMPETENCE "DEALING WITH CONFLICTS" IN THE LEARNING PROCESS THROUGH PROJECTS IN TECHNICAL SUBJECTS
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Technical University of Košice, Slovakia

International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications ICETA 2022 - 20th Anniversary

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
DEVELOPMENT OF A MULTIFUNCTIONAL MICROMOBILITY UNIT WITH AUTONOMOUS MODE
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Technical University of Košice, Slovakia
Съавтор(и)
Denis Chikurtev, Petko Stoev, Rosen Ficherov

International Conference "Automatics and Informatics ' 2022" (ICAI)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational technology integrating the project and problem-based approach in technical disciplines for the formation of creativity and creative thinking in engineering students
Период
06.10.2022 - 08.10.2022 г.
Организатор
Technical University of Varna, IEEE by Bulgarian section, Federation of the Scientific Engineering Unions, Laboratory of Telematics - BAS
Съавтор(и)
Petko Stoev

XIV Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формирование у учеников навыков разрешения конфликтов через проектную работу
Период
22.01.2022 - 25.01.2022 г.
Организатор
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

XIII Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения Научной школы Управления образовательными системами»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои методически аспекти при изграждането на умения за решаване на проблеми в училище.
Период
23.01.2021 - 26.01.2021 г.
Организатор
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-практическая конференция "Гносеологические основы образования"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
. Иновативни технологии за развитие на креативността и творческото мислене на учениците в професионалното образование
Период
16.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-практическая конференция "Гносеологические основы образования"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Эмоциональный интеллект – ключевая компетентность для современного человека
Период
25.10.2019 - 26.10.2019 г.
Организатор
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-практическая конференция „Развитие креативности личности в мультикультурном пространстве"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Креативността и творческото мислене в образователния процес
Период
27.03.2018 - 02.05.2018 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина

Научно-практическая конференция "Гносеологические основы образования"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователната парадигма на 21 век – нови идеи и концепции
Период
13.10.2017 - 14.10.2017 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина

Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS – 2017, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновативни образователни модели
Период
19.05.2017 - 19.05.2017 г.
Организатор
Техническия факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград

International Conference on Innovations in Science and education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Design of the research based training in technologies and entrepreneurship in the secondary education
Период
22.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
Prague, Central Bohemia University
Съавтор(и)
Сашко Плачков, Диана Митова, Любима Зонева

Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS – 2016, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на метода „Шест мислещи шапки” в проектно базираното обучение
Период
19.05.2016 - 19.05.2016 г.
Организатор
Техническия факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград

Научно-практическа конференция „Образование и интеграция“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електронните уроци в обучението по електротехнически дисциплини, в контекста на интердисциплинарния подход
Период
28.05.2015 - 28.05.2015 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски”

Научно-практическая конференция "Гносеологические основы образования"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Игровия дидактически подход в образователния процес като средство за развитие на социалните компетентности
Период
16.04.2015 - 17.04.2015 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина

Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы воспитания личности в современном мире"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионалното образование и обучение в България - някои съвременни аспекти и тенденции на развитие
Период
20.05.2014 - 21.05.2014 г.
Организатор
Псхофский государственный университет

Докторантски научен форум и студентска научна сесия "Лаборатория за наука – 2014"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на познавателната самостоятелност на учениците в професионалното училище чрез използване на работни листове
Период
30.04.2014 - 30.04.2014 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски”

Проекти

( BG05M2OP001-2.016-0005) „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград...по Дейност 5 „ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, НВУ ''ВАСИЛ ЛЕВСКИ'' И СУ ''СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ'' В БЪЛГАРИЯ (2.1)“

Период на провеждане
19.07.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЕС, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
4992951,00 лв.

(BG05M2OP001-2.014-0001 ) „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Период на провеждане
03.02.2020 - 31.10.2023 г.
Форма на участие
участие в изготвяне на оферта
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Бюджет
24425618,00 лв.

( BG05M2OP001-2.011-0001 ) „Подкрепа за успех“ – фаза 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ , 2020г.

Период на провеждане
28.02.2019 - 28.08.2021 г.
Форма на участие
участие в изготвяне на оферта
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.
Бюджет
127759360,00 лв.

(Протокол № 14/18.01.2017 г) Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности на Техническия факултет

Период на провеждане
17.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ ”Неофит Рилски”,
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-001) Студентски практики - фаза I, 2016-2018

Период на провеждане
01.01.2016 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG05М2ОР001 – 2.002-0001 ) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, 2013– 2015г.

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
37000000,00 лв.

( (SRP-B 14/14) ) „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение“ (регионални аспекти)

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Бюджет
5000,00 лв.

Рецензии/Становища

„Оперативните програми на ЕС за България и възможностите им за развитие на предприемачеството“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светослав Каръков, ОКС: магистър, специалност „Кариерно развитие и предприемачество“

Изследване на широколентови съгласуващи трансформатори

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Костадинов Велев

Умението за учене като ключова компетентност, формирана чрез съдържателната рамка на технологичното обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилиян Георгиев Стоянов

Умението за учене като ключова компетентност, формирана чрез съдържателната рамка на технологичното обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилиян Георгиев Стоянов

Проблеми, породени от дефицита на демокрация в училищна среда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Кирилов Назъров

Реализиране на междукултурни взаимодействия чрез съдържателната рамка на прогимназиалното технологично обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Илиева

SDSS 2017 Стратегии за развитие на умения за активно слушане като социална компетентност

Вид
Книга
Издател
Унив. изд. – Благоевград
Държава
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Харизанова, Ирена Илиева, Делчо Делчев, Диана Митова