Avatar

ас. Мая Стоева

Email: maia_angelova67 swu.bg


Публикации

Креативността и творческото мислене в образователния процес , Развитие креативности личности в мультикультурном пространстве. Международный сборник научных трудов.Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, Елец, Россия, 27.04.2018г. 2018: .
DESIGN OF THE RESEARCH BASED TRAINING IN TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP IN THE SECONDARY EDUCATION , International Conference on Innovations in Science and education, March 22 – 24, 2017 in Prague 2017: . (Co-author/s: Плачков, С., Митова, Д., Зонева, Л. )
Иновативни образователни модели , Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS – 2017, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, с.155-163 2017: .
Лидерските умения в контекста на учителската професия , Сб. научни статии по проект ”Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Договор № 168/26.01.2017г. 2017: .
Образователната парадигма на 21 век – нови идеи и концепции , Международный сборник научных трудов, посвященый 90-летию со дня рождения профессора С.П.Баланова. Унив. изд. – Елец, 2017, с.184 – 189 2017: .
Приложение на метода „Шест мислещи шапки” в проектно базираното обучение , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград 2016: .
Професионалното образование и обучение в България - някои съвременни аспекти и тенденции на развитие , Актуальные проблемы воспитания личности в современном мире. Сб. докл. от Международной научно-практической конференции Псхофский государственный университет 2015: с.174 – 179.
Игровия дидактически подход в образователния процес като средство за развитие на социалните компетентности , Гносеологические основы образования. Международный сборник научных трудов, посвященый профессору С.П.Баланову 2015: с.115 – 117.
Развитие на познавателната самостоятелност на учениците в професионалното училище чрез използване на работни листове , Лаборатория за наука – 2014. Сб. докл. от докторантски научен форум и студентска научна сесия. , 2014: с.71 – 82..
Електронните уроци в обучението по електротехнически дисциплини, в контекста на интердисциплинарния подход , Дидактически основи на изследователския подход. Сб. докл. от Международна научно – практическа конференция „Образование и интеграция” 2014: с.170 – 176.

Конференции

Научно-практическая конференция „Развитие креативности личности в мультикультурном пространстве"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Креативността и творческото мислене в образователния процес
Период
27.03.2018 - 02.05.2018 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина

Научно-практическая конференция "Гносеологические основы образования"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователната парадигма на 21 век – нови идеи и концепции
Период
13.10.2017 - 14.10.2017 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина

Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS – 2017, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновативни образователни модели
Период
19.05.2017 - 19.05.2017 г.
Организатор
Техническия факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград

International Conference on Innovations in Science and education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Design of the research based training in technologies and entrepreneurship in the secondary education
Период
22.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
Prague, Central Bohemia University
Съавтор(и)
Сашко Плачков, Диана Митова, Любима Зонева

Студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет SDSS – 2016, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на метода „Шест мислещи шапки” в проектно базираното обучение
Период
19.05.2016 - 19.05.2016 г.
Организатор
Техническия факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград

Научно-практическа конференция „Образование и интеграция“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електронните уроци в обучението по електротехнически дисциплини, в контекста на интердисциплинарния подход
Период
28.05.2015 - 28.05.2015 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски”

Научно-практическая конференция "Гносеологические основы образования"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Игровия дидактически подход в образователния процес като средство за развитие на социалните компетентности
Период
16.04.2015 - 17.04.2015 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина

Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы воспитания личности в современном мире"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионалното образование и обучение в България - някои съвременни аспекти и тенденции на развитие
Период
20.05.2014 - 21.05.2014 г.
Организатор
Псхофский государственный университет

Докторантски научен форум и студентска научна сесия "Лаборатория за наука – 2014"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на познавателната самостоятелност на учениците в професионалното училище чрез използване на работни листове
Период
30.04.2014 - 30.04.2014 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски”

Проекти

(Протокол № 14/18.01.2017 г) Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности на Техническия факултет

Период на провеждане
17.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ ”Неофит Рилски”,
Бюджет
5000,00 лв.

( (SRP-B 14/14) ) „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение“ (регионални аспекти)

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Бюджет
5000,00 лв.