Avatar

доц. д-р Майя Георгиева

Email: maia swu.bg


Публикации

Проблемът за пасивната синтеза у Хусерл , сп.Философия 2017: 300 - 312.
Генетичната феноменология и проблемът за интенционалността , сп.Философски алтернативи 6/2015 2015: 102 -109.
Кинообраз и идентичност , Философия на фантастичното: визуализации в изкуството 2013: .
Някои предпоставки и характеристики на постметафизичното мислене , сп.Философия 2013: .
Хусерл, Фуко, Дерида , сп. на Институт за модерността 2013: .
Хегел и постмодернизмът , сп.Философски алтернативи 2012: .
От наличното към без-основното /към проблема за основанията у Хайдегер/ , Бездната Хайдегер 2011: .
Проблемът със "субективността" , сп.Философски алтернативи 2011: .
Литература и свят , сп. на Институт за модерността 2011: .

Конференции

Съзнанието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемът за интенционалността на съзнанието
Период
16.12.2016 - 17.12.2016 г.
Организатор
катедра "Философия СУ "Климент Охридски

Кино и философия

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Кинореалност
Период
05.11.2015 - 06.11.2015 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Постметафизичното мислене

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Постметафизичното мислене - някои предпоствавки и характеристики
Период
15.05.2013 - 16.05.2013 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Съвременни аксиологически аспекти на религията, културата, изкуството

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинообраз и идентичност
Период
28.03.2013 - 29.03.2013 г.
Организатор
Съюз на учените в България

Глобализмът на Хегел

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хегел и постмодернизмът
Период
07.05.2012 - 08.05.2012 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Ръководени докторанти

Репресивното общество и новите форми на контрол при Х.Маркузе

Докторант
Любомира Орлинова Стоянова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Границите на модерността в съвременния философски дискурс

Докторант
Радка Христова Христова
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Идеи на феминизма в България

Студент
Миглена Миланова Георгиева
Година
2015
ОКС
магистър

Мартин Хайдегер и проблемът за метафизиката

Студент
Маруся Иванова Колева
Година
2014
ОКС
магистър

Проблемът за злото - философски, психоаналитични и социално-полигически аспекти

Студент
Таня Николова Краева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Мястото на философската антропология в съвременното знание

Студент
Йонна Славчева Виячка
Година
2012
ОКС
бакалавър

Личност и свобода във философията на Николай Бердяев

Студент
Елиза Трайкова Трайкова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Философски проблеми на изкуството през Ренесанса

Студент
Мария Василева Стоянова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Цялостната личност - алтернативни подходи към нея

Студент
Агнеса Тодорова Данаилова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Човекът на бъдещето

Студент
Мария Славчева Бояджиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Общуването в епохата на глобализацията

Студент
Ренета Валентинова Ангелова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Философски измерения на проблема за бездомността

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Институт за общества и знанието БАН
Държава
България
Дата
07.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирослава Христоскова

Обявен в Държавен вестник брой ...26 от 21.11.2013

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
08.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Христов

Херменевтичният дискурс на биографията

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Александрова Драгова

Обосновавне на науките за духа във философията на Вилхелм Дилтай

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ели Мирчева Николова