Avatar

гл.ас. д-р Милена Накова

Email: m_nakova swu.bg


Публикации

Словообразувателната категория Nomina deminutiva et meliorativa в български ръкописи от XIV век. , Palaeobulgarica/ Старобългаристика 2021: 111 – 128.
Перчеклийски, Л., Накова, М. (2019). Словообразуване на девербалните съществителни в български паметници от XIV век. , Лингвистични проблеми 2019: 341 – 344. (Съавтор/и: Лъчезар Перчеклийски)
Префиксни образувания в среднобългарски паметници от ХІV век. , – В: Културен трансфер и българска идентичност (сборник с доклади от Третата международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт „Дом Витгенщайн, Виена) 2017: .
Имена за вършители на действие (Nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII или ХIV век. , – В: сп. „Проглас“, кн.2, Велико Търново 2016: .
Народностните и жителските имена в Иван-Александровото евангелие от ХІV век. , – В: Светът е слово, словото е свят (сборник, посветен на 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”), Благоевград 2016: . (Съавтор/и: Лъчезар Перчеклийски)
Словообразуване на десубстантивните названия във Врачанското евангелие от XIII – XIV век (Модификационни формации). , – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Иван Кочев), Благоевград 2015: .

Конференции

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КОНКРЕТНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА С ДЕАДЕКТИВНИ ОСНОВИ (NOMINA ATTRIBUTIVA) В ИВАН-АЛЕКСАНДРОВОТО ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ ОТ XIV ВЕК
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Катедрата по български език на Филологическия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски"

Международна научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“, посветена на 1150-годишнината от Успението на Константин-Кирил Философ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Словообразувателната категория Nomina deminutiva et meliorativa в български ръкописи от XIV век
Период
13.02.2019 - 15.02.2019 г.
Организатор
Кирило-Методиевският научен център – БАН

Трета международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти „Културен трансфер и българска идентичност” – Български културен институт „Дом Витгенщайн” – Виена

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Префиксни образувания в среднобългарски паметници от ХІV век.
Период
07.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
Български културен институт „Дом Витгенщайн”, Виена

Национална конференция „Светът е слово, словото е свят” по повод 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в Иван-Александровото евангелие от ХІV век.
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Лъчезар Перчеклийски

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Иван Кочев)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Словообразуване на десубстантивните названия във Врачанското евангелие от XIII – XIV век (Модификационни формации).
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Деветите национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2015“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имена за вършители на действие (Nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII или ХIV век.
Период
11.05.2015 - 11.05.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"