Avatar

проф. д-р Маргарита Колева

Email: m_koleva swu.bg


Публикации

Възпитанието на детето – хармония на детската индивидуалност и социалност /Социално-педагогически ракурс/. България: УИ "Неофит Рилски", 2013
Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика.. България: УИ "Неофит Рилски", 2013
Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ.. България: УИ "Неофит Рилски", 2012 (Съавтор/и: В. Стоименова, Кр. Стоянова, Бл. Джорова)
Ценностният подход в образованието – приложение в реалната педагогическа практика (Материали за обучение на учители в подготвителната група на детската градина). България: МОМН, 2012
Учителят – начинът на живот. 250 години „Емил, или за възпитанието” , Педагогика. 2012: 391-412. (Съавтор/и: Йордан Колев)
Детето в социалния свят: социокултурни акценти и педагогически решения. , Педагогика 2011: 101-109.
От национална идентификация към амбициозни цели. , Педагогика 2011: 20-34.
Педагогическата триада качество – оценяване – реализация. , Педагогика 2009: 54-66.
Педагогически възможности за обогатяване социалността на детската група. Опит за отговор на актуални въпроси. , Предучилищно възпитание 2008: 29-35.
Детското социално развитие в контекста на проблема „социална недостатъчност” (Педагогически решения). , Предучилищно възпитание 2006: 10-13.
Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна възраст. Учебно помагало за семинарни и практически занятия за студенти от педагогически специалности.. България: УИ "Неофит Рилски", 2004
Пред училище. Диагностика. Образователно направление „Социален свят”. България: ИК „Даниела Убенова”, 2004 (Съавтор/и: Ф. Стоянова)
Инициативното дете като педагогически проблем или за детското послание „Аз искам да ме забележат”. , Предучилищно образование 2003: .
Социално развитие на детето. Педагогически условия. . България: РИК „ЛИТЕРА”, 1998

Проекти

(SRP-B13/15) "Практическото обучение – изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от факултета по педагогика"

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, Фонд "Научни изследвания", ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №9
Бюджет
9000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) „Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции” ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, ОПРЧР
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05-0189) “Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца”

Период на провеждане
09.04.2013 - 30.06.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
МОН, ОПРЧР
Бюджет
248800,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Период на провеждане
10.10.2012 - 10.10.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОПРЧ
Бюджет
611789,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07-0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-B13/12) "Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение"

Период на провеждане
01.01.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, ЮЗУ, Наредба № 9

(Колективен проект) "Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00. Педагогика”

Период на провеждане
10.04.2008 - 10.04.2009 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”

Рецензии/Становища

„Социалната компетентност на 6-7-годишните деца (Теоретико-експериментален модел)”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Димитрова Дюлгерова