Avatar

гл.ас. д-р Мирослава Георгиева

Email: m_georgieva swu.bg


Публикации

Триконхални църкви от Югозападна България (по археологически данни). , – В: Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова. София: Wunderkammer, 2022, 247 – 282. ISBN: 978-619-92254-1-7 2022: .
Манастири от територията на Югозападна България , Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art. Union of Scientists in Bulgaria – Branch Blagoevgrad 2020: 19–48.
Каменни урни от римската епоха от територията на България. , STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS. Supplementum VI (2018). Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov. 2018: 383-393. 1312-7284.
Археологическо проучване на обект „Средновековна църква“ в землището на село Дренково, община Благоевград. , В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. Национален археологически институт с музей – БАН. София. 2018: .
Средновековна църква в село Дренково, община Благоевград. , – В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. Национален археологически институт с музей – БАН. София. 2017: .
Stone funerary urns from the territory of Bulgaria. , Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. № 5–6, 2015 May–June 2015: 3-8 ISSN 2310-5593 2015: 3-8.
Burial pits lined with stone slabs along the valley of the river of Mesta in the Roman age , First international Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean: Megalithic Monuments And Cult Practices 2012: 138–152 ISBN 978-954-680-859-2 2012: 138-152.
Съхранена обредност в некрополите от римската епоха по поречието на река Струма [Sahranena obrednost v nekropolite ot rimskata epoha po porechieto na reka Struma] , Научни известия на правно-историческия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” 2010: 71–82.
Pogrebalni praktiki v Yugozapadna Trakiya prez rimskata epoha (І–ІV vek). Avtoreferat. Blagoevgrad, 2009.. Bulgaria: Neofit Rilski University Press, 2009
Погребални практики в долината на река Струма през римската епоха [Pogrebalni praktiki v dolinata na reka Struma prez rimskata epoha] , Izvestiya po Istoriya. 2. Nadezhda i razocharovanie v istoriyata. Sbornik v pamet na profesor Milcho Lalkov 2006: 252–263.
Некрополите на античния град при Сандански [Nekropolite na antichniya grad pri Sandanski] , Studia archaeologica universitatis serdicensis. Suppl. ІV. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmilli Getov 2005: 134–143.

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

Период на провеждане
26.06.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН
Бюджет
37000000,00 лв.

(Решение № 577/17 август 2018 г. ) „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)”

Период на провеждане
17.08.2018 - 31.12.2021 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерството на образованието и науката (МОН)
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP-A9/18 ) Исторически знания и популярна историческа методология - случаите в България и Република Македония

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
8000,00 лв.

(RP-A13/18) "ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век“

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(№ Ю4-4014/28.08.207 г.) Теренно археологическо проучване на обект „Средновековна църква“ в землището на с. Дренково, община Благоевград

Период на провеждане
19.09.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Община Благоевград
Бюджет
1500,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
37000000,00 лв.

(РД 11-00-157) Теренно археологическо проучване на обект „Средновековна църква“ в землището на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград

Период на провеждане
28.06.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
заместник-ръководител
Финансиран от
Министерство на културата
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-C14 /15) Международна научна конференция: Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България

Период на провеждане
23.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07-0002 ) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
29.05.2014 - 04.12.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-B1/14) НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ВСЕКИДНЕВИЕ, ТУРИЗЪМ И СИМВОЛИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Период на провеждане
24.02.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A5/14) Изследователски и образователни дейности във връзка с ключови събития за българската национална идентичност: 1000 години Самуилова държава и 100 години Първа световна война

Период на провеждане
24.02.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
12000,00 лв.

Ръководени дипломанти

"Експертиза и оценка на мраморен портрет на император Kаракала от колекцията на РИМ - София"

Студент
Станимир Методиев
Година
2022
ОКС
магистър

"Хераклея Синтика - история на проучванията и археологически разкопки"

Студент
Атанас Динчев
Година
2021
ОКС
бакалавър

„Селищната система по долината на Средна Места (IV в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр.)“

Студент
Петър Радев
Година
2020
ОКС
магистър

"Археологически паметници от територията на община Рила"

Студент
Антонио Траянов
Година
2020
ОКС
магистър

"Късноантични крепости по долината на Горна Струма (IV - VI в.)"

Студент
Георги Иванов
Година
2019
ОКС
магистър

"Късноантични крепости в Югозападна България (IV - VI век)"

Студент
Цветан Стойчев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„ЕКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА НА ОРДЕНИ И МЕДАЛИ ОТ НАЙ-НОВО ВРЕМЕ“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
21.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Карадакова

„ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА АНТИЧНИ МОНЕТИ“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
22.03.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станимир Стоянов

„Траките по Средна Струма и Места – географско разположение, историческо и социално-икономическо развитие“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
23.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирослав Пулев

"Културно-исторически паметници от епохата на Възраждането в Банско"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
14.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ани Дурчова

"Средновековният Мелник (XIII-XIV в.) (история на проучванията и съдбата на откритите паметници)"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
24.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Кормева

„Възникване и развитие на раннохристиянската епископия при днешния град Сандански“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
15.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Жасмина Филянова

„Фалшифициране на антични и средновековни монети в България"“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
15.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станимир Стоянов

„Училищна музейна сбирка. Методика и организация за проектиране и изграждане“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
07.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Кичукова

„Селищна система по поречията на Средна Струма и Горна Места през къснобронзовата и ранножелязната епоха по археологически данни“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
07.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Лазарски

„Фалшификати на културни ценности“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
22.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Митев

„Монетите на тракийските царе. Образ и хералдика в тракийското монетосечене V – III в. пр. Хр.“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
21.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Кирилов

„Регионален исторически музей - София. Създаване, развитие и дейност“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски
Държава
България
Дата
13.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивета Борисова

„Анализ, обработка и стандартизиране на информацията от археологически обект. Социализация и експониране“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
26.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Анастасиаду