Avatar

гл.ас. д-р Мария Багашева

Email: m_bagasheva swu.bg


https://bg.linkedin.com/in/mariya-bagasheva-koleva-61a27657

Публикации

Реалии, обозначаващи връхни дрехи, в романа „Под игото“ на Иван Вазов и техните преводни еквиваленти на английски и руски език , Лингвистични проблеми (Linguistic problems)) III 2023: 207-213.
Contrastive Analysis of Bulgarian Realia and their Translation Equivalents in English and Russian (a corpus-based study). България: South-West University Publishing House "Neofit Rilski", 2023
Diminutives in Ivan Vazov’s Novel “Under the Yoke” and their English Equivalents , ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA 2022: 5-18.
Diminutives in English, Russian and Bulgarian. България: УИ "Неофит Рилски", 2020
За една нова група глаголи в българския и в руския език под влиянието на езика в интернет , Езиков свят Orbis Linguarum 2020: 58-65. (Съавтор/и: Яна Манова-Георгиева)
Към въпроса за превода на български менюта на руски език , Лингвистични проблеми (Linguistic problems)) 2019: 232-237.
Ways of expressing the category of diminutiveness in English , НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 56, КН. 1, СБ. A, 2018 – ФИЛОЛОГИЯ 2018: 460-469.
Some Problems in Translating Bulgarian dishes into English and Russian , Езиков свят Orbis Linguarum 2017: 49-53.
On the Category of Diminutiveness in English, Russian and Bulgarian , International Scientific and Practical Conference "World Science" (The goals of the WorldScience 2016 (January 27-28, 2016, Dubai, UAE)"), 2 (6) 2016: 7-10.
Analytic and Synthetic Diminutive Formation in English, Russian and Bulgarian , JEZIK, KNJIŽEVNOST, ZNAČENJE (Jezička istraživanja) 2016: 131-137.
The Category of Augmentation in Bulgarian and Russian and its Rendering into English. , Светът е слово, словото е свят. Сборник с доклади от юбилейната национална конференция с веждународно участие, посветена на 25 години Филологически факултет 2016: .
Към въпроса за увеличителните суфикси в руския и българския език , Сборника от конференцията "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи", в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: 194-198.
Diminutive Forms of Adjectives and Adverbs in Bulgarian and Russian Translation of Lewis Carroll’s Alice in Wonderland and Through the Looking Glass , Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies (Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva) 2014: 197-207..
The Case of Lexicalized Diminutive Nouns in Some Slavic Languages , Езици на паметта в литературния текст 2014: 619-626.
Addresses. A typology of minimization of people’s names based on a comparative analysis of Bulgarian, Russian and English names , Състояние и проблеми на българската ономастика 2013: 682-698. (Co-author/s: доц.д-р Гергана Апостолова)
Some Correlates between Diminutive Words in Bulgarian, Russian and English , Научните трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” 2013: 138-147.
Emotional Language in Fairy Tales A Contrastive Analysis of the Expressive Means Used in Fairy Tales in English, Russian and Bulgarian , "Времената отлитат, написаното остава",издаден от НБУ-София, в чест на доц.д-р Ани Леви 2013: 52-60.
A comparative study of diminutive meaning in Oscar Wilde's tales (English, Russian and Bulgarian) , сборника от конференцията "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи",проведена в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков 2013: 102-108.
Diminutiveness , сборника Analyses 2012: 204-224 .
Origin and Meaning of Diminutive Words , сборника Analyses 2012: 225-232 .
Common Errors in Translating Literary Texts , сборника Analyses 2012: 247-268 .
Emotive tools in target audience oriented translation , http://rhetoric.bg/emotive-tools-in-target-audienceoriented-translation 2012: .
Translation Practice for Undergraduates of English and American Studies (в съавторство). България: SWU Press , 2006
Cultural and Social Interchange of Vocabulary , TRANS Internet-Zeitschrift fur Kulturwissenschaften 2006: .
Умалителни съществителни имена в английския, българския и руския езици. Умалителни съществителни имена без умалително значение , сборника "Словото - класическо и ново", 2005: 159-165.
Translating literary texts-a piece of cake or...? , Годишника на Филологическия факултет на ЮЗУ 2002: . (Co-author/s: Светла Кюрова)
Помагало за кандидатстуденти по чужди езици ( в съавторство)- издание на катедрата по чужди езици към ЮЗУ. България: SWU Press , 2002
Билингвизъм: една личност - два свята , сп.Чуждоезиково обучение 1999: 42-46.

Конференции

Паисиеви четения 2023

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
English and Russian Renderings of the Household Items in Ivan Vazov's Novel "Under the Yoke"
Период
26.10.2023 - 27.10.2023 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Четвърта международна конференция "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
English and Russian Renderings of the Items of Clothing in Ivan Vazov's Novel "Under the Yoke"
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Катедра по български език, ЮЗУ

Паисиеви четения 2022

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Diminutives in Ivan Vazov's Novel "Under the Yoke" and their English and Russian Equivalents
Период
10.11.2022 - 11.11.2022 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Юбилейна научна конференция посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски " - Паисиеви четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Proverbs, phraseological units and similes in Ivan Vazov’s novel „Under the Yoke” and their rendering into English and Russian
Период
11.11.2021 - 12.11.2021 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поговорките в романа „Под игото“ на Иван Вазов и предаването им на руски и английски език
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград"

Languages Future - Language Acts and Worldmaking

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Future of Languages in the Time of Global English Language Influence: the Bulgarian and Russian Case
Период
15.04.2021 - 23.04.2021 г.
Организатор
The Language Acts and Worldmaking Team
Съавтор(и)
Биляна Тодорова, Валентина Донева

5th International Conference of the Slovene Association for the Study of English "A Hundred Years, A Thousand Meanings"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Diminutives in Rabbie Burns' Poetic Pieces (and Their Translation Equivalents in Bulgarian, Russian, German and French)
Период
19.09.2019 - 21.09.2019 г.
Организатор
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of English, The Slovene Association for the Study of English
Съавтор(и)
Яна Чанкова, Теодора Кирякова-Динева, Благовест Тодоров

Паисиеви четения 2018 - 45 години филология в Пловдивски университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ways of Expressing Diminutiveness in English
Период
08.11.2018 - 10.11.2018 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

III Научна конференция с международно участие "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за превода на български менюта на руски език
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Катедрата по Бьлгарски език кьм ЮЗУ-Благоевград

Проблеми на устната комуникация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За една нова група глаголи в българския и руския език под влиянието на езика в интернет
Период
10.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
ВТУ"Св.св.Кирил и Методий", Катедра по български език
Съавтор(и)
Яна Манова-Георгиева

Славянството-минало и настояще – език, литература, култура III

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some Problems in Translating Bulgarian Dishes into English and Russian
Период
16.03.2017 - 17.03.2017 г.
Организатор
Катедра по бохемистика Институт по славянски филологии Вроцлавски университет заедно с Институт по полска филология

СВЕТЪТ Е СЛОВО, СЛОВОТО Е СВЯТ, по повод 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Category of Augmentation in Bulgarian and Russian and its Rendering into English
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград"

"English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice" (ESIDRP)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Linguistic Aspects of Augmentation in Some Languages
Период
11.03.2016 - 13.03.2016 г.
Организатор
Филолошки факултет "Блаже Конески", Универзитет "Св.Кирил и Методиj", гр.Скопие,Република Македония

International Scientific and Practical Conference "World Science" (The goals of the WorldScience 2016)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On the Category of Diminutiveness in English, Russian and Bulgarian
Период
27.01.2016 - 28.01.2016 г.
Организатор
ROSTranse Trade F Z C company, Scientifis and Educational Consulting Group "WORLD Science", Ajman, United Arab Emirates

Лингвистиката: История, Предизвикателства, Перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за увеличителните суфикси в руския и българския език
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Катедра по български език, ЮЗУ

Language, Literature, Meaning - Международна конференция, организирана от Философския факултет на Университета в Ниш, Р.Сърбия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Meaning of Diminutives (based on English, Russian and Bulgarian)
Период
24.04.2015 - 25.04.2015 г.
Организатор
Философски факултет, Ниш, Сърбия

Паисиеви четения 2013 - Международна юбилейна научна конференция"40 години филология в Пловдивския университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Translating Diminutive Words from Bulgarian and Russian into English (some possible approaches)
Период
10.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Научна конференция с международно участие "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи" (по повод 80-годишнината на проф.Славчо Петков), организирана от Катедрата по Български език кьм ЮЗУ-Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Comparative Study of Diminutive Meaning in Oscar Wilde's Tales (English, Russian and Bulgarian)
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Катедрата по Бьлгарски език кьм ЮЗУ-Благоевград

"Езици на паметта в литературния текст"- Международна научна конференция, организирана от Факултета по Славянски филологии, СУ "Св.Климент Охридски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Case of Lexicalized Diminutive Nouns in Some Slavic Languages
Период
26.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
Факултета по Славянски филологии, СУ "Св.Климент Охридски"

Международна ономастична конференция "Славянска и балканска ономастика", ВТУ"Св.св.Кирил и Методий",Център по българска ономастика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Addresses. A Typology of Minimization of People's Names. Based on a Comparative Analysis of Bulgarian,Russian and English Names (в съавторство с доц.д-р Гергана Апостолова)
Период
12.09.2012 - 15.09.2012 г.
Организатор
ВТУ"Св.св.Кирил и Методий",Център по българска ономастика

19-та Международна конференция на БАПА (IATEFL-Bulgaria)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Expressing Diminutiveness in English - an Overview based on Fairytales
Период
24.04.2010 - 25.04.2010 г.
Организатор
БАПА (IATEFL-Bulgaria)

17th National Conference of BETA-IATEFL

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Reading Comprehension in the Classroom - Motivation and Instruction
Период
09.05.2008 - 10.05.2008 г.
Организатор
БАПА (IATEFL-Bulgaria)

Innovations and Reproductions in Cultures and Societies (IRICS)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural and Social Interchange of Vocabulary
Период
09.12.2005 - 11.12.2005 г.
Организатор
IRICS

Национална научна конференция на тема "Словото - класическо и ново", СУ"Св.Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Умалителни съществителни имена в английския, българския и руския езици. Умалителни съществителни имена без умалително значение"
Период
05.12.2005 - 06.12.2005 г.
Организатор
СУ"Св.Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии

3-та Международна конференция на преподавателите по английски език в Македония( ELTAM-IATEFL)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Big and Little
Период
16.10.2004 - 17.10.2004 г.
Организатор
ELTAM-IATEFL

Проекти

(RP-A1/23) Създаване на виртуална реалност за конферентен превод, биофийдбек на преводача и езикова продукция в стресови ситуации

Период на провеждане
01.03.2023 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

( Проект BG05M2OP001-2.016-0005) Модернизация на Югозападен Университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление"

Период на провеждане
14.06.2022 - 29.12.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
4992951,00 лв.

(BG05M2OP001-2.011-0001 ) "Подкрепа за успех" Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Период на провеждане
28.02.2019 - 23.10.2020 г.
Форма на участие
Обучител на преподаватели
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
127759359,94 лв.

(RP-B5/17) Актуални проблеми на лингвистиката

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
21.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд)"
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG51PO001-3.1.09-0012) "Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ 'Неофит Рилски' (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"

Период на провеждане
24.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт/обучител
Финансиран от
МОМН, ОПРЧП
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по ОПРЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по ОПРЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

Рецензии/Становища

Semanic relations of the pairs добър:лош and красив:грозен and their equivalents in English (a contrastive analysis)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Държава
България
Дата
30.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любима Мавродиева, ПЛ (АЕ+РЕ), фак.N: 12300421034

Семантични отношения на двойките добър-лош, красив-грозен и техните еквиваленти в руския език (съпоставително изследване)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любима Мавродиева, ПЛ (АЕ+РЕ), фак.N: 12300421034

Преносът на местоимения при превода на "Старецът и морето" на Хемингуей на български

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боян Живков Руневски

Изразяване на умалителност в превода на английски език в романа "Под Игото" (сравнителен анализ)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лиляна Любенова Чинарска

Усвояване на сегашно просто и минало просто време в пети, шести и седми клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венера Николаева Янева

Отношението на младите хора към английските заемки в съвременния български език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.01.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Глигорова

Интерактивни методи по английски език в българските училища

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.01.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Стоилова

Английски и български идиоми, съдържащи имена на диви животни и птици - съответствия и различия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Иванова

Отрицателните форми в съвременния английски, български и македонски език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангела Димитроска

Флексията на съществителни и прилагателни имена в българския и английския език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветанка Цанковска

Употреба на неопределителния член в съвременния английски език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венета Давидкова

Основна характеристика на фразеологичните глаголи в английския език - най-често употребяваните фразеологични глаголи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цанка Стоянова

Сегашно продължително време в шести клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлия Тодорова