Avatar

доц. д-р Мариана Ушева

Email: m.usheva swu.bg


Научните интереси на доц. д-р Мариана Ушева са в областта на психологията на управлението и управленските умения, HR управлението, предприемаческата култура и бизнес етикета, лидерството, талант-, тайм- и стрес мениджмънта, мърчандайзинга и управлението на продажбите. Основните публикации са монографиите „Позитивно лидерство“, „Управление на таланта“ и „Мърчандайзинг – управление на поведението на потребителя и купувача“, които й донасят награди на международни изложби - презентации на учебни и методически издания по мениджмънт и икономика в чужбина. Има участие в шест международни колективни монографии, написани три свои монографии, няколко учебника и множество статии в страната и чужбина. Доц. Ушева е експерт по управленска психология към Камарата за образование и наука. Член е на наши и международни научни организации и редакционни колегии.

Публикации

Problems of Ensuring Economic Stability of Small Business in Russia and Bulgaria , Advances in Economics, Business and Management Research 2019: pp. 965-968. (Co-author/s: L. Shemyatikhina., K. Shipitsyna, V.A. Leongardt )
Contemporary Leadership In Bulgarian Economics , REVISTA INCLUSIONES 2019: pp. 77-89. (Co-author/s: М. Danchova)
Team effectiveness and HR management , REVISTA INCLUSIONES 2018: pp. 12 - 21 .. (Co-author/s: Maria Danchova)
Occupational stress. S ources and way s to cope with its consequences. , REVISTA INCLUSIONES 2018: pp. 84 - 94. (Co-author/s: Milena Filipova)
Stress in the process of management within the context of a socially - orientated economy , REVISTA INCLUSIONES 2018: pp. 12 - 21. (Co-author/s: Milena Filipova)
B usiness etiquette , corporate culture and Social R esponsibility in the training syllabus for future managers. , Rev . Europa del Este Unida 2018: pp. 28 - 39. (Co-author/s: Milena Filipova)
FORMS OF SUPPORT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN WORLD PRACTICE , Entrepreneurship 2018: 237-258. (Co-author/s: Larisa Shemyatikhina, Ksenia Shipitsyna)
Управленска психология: умения, диагностика, въздействия. : ЮЗУ "Н. Рилски", 2017
RUSSIAN AND BULGARIAN REALITY THE DEVELOPMENT OF FAMILY ENTRERPENEURSHIP , Entrepreneurship 2016: 13-22. (Co-author/s: LARISA SHEMYATIKHINA, KSENIYA SHIPITSYNA)
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT STRUCTURE FAMILY BUSINESS , Entrepreneurship 2016: 1-12. (Co-author/s: LARISA SHEMYATIKHINA, KSENIYA SHIPITSYNA)
Team and teamwork in modern european HR management , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal 2016: .
Creativity, creations and innovations in the management of small and medium-sized business , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal 2015: .
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И БИЗНЕС ЛОГИСТИКА. България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2014
Некоторые аспекты национальной теории и практики качества корпоративного управления и управления человеческими ресурсами в Болгарии , Сб. "Качество жизни в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы" 2014: 157-160.
Коммуникативный менеджмент современного менеджера - руководителя организации , Сб. "Качество жизни в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы" 2014: 138-141.
Позитивное лидерство, творчество и креативность в преподавании управленческих дисциплин , Сб. "Качество жизни в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы" 2014: 36-40.
ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2013
Специфика на общуването. Въздействия и взаимодействия в управленската практика. България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2013
Роль и значение HR менеджера в современной организации , Сб. "Теория и практика управления человеческим потенциалом в новых экономических условиях" 2013: 149-152.
Изследване на социо-културните взаимоотношения между студенти и преподаватели – предизвикателства за академична среда. - колективна студия. : ЮЗУ "Н. Рилски", 2012 (Съавтор/и: Мария Станкова, Десислава Стоилова, Милена Филипова, Ирина Китова, Любомира Гръчка, Виктор Хаджикотев)
Лидерството в предприемаческата дейност , сб. Научни статии „Предприемачество и икономика” 2012: 11-19.
Взаимосвязь корпоративного управления и управления человеческими ресурсами: национальная болгарская теория и практика управления , Сб. "Новые тенденции развитии российской модели корпоративного управления" 2012: 110-117.
Современные стратегии профессиональной подготовки будущих менеджеров в различных профессиональных областях , Сб. "Теория и практика реализации компетентностного подхода в общем и профессиональном образовании" 2012: 8-17.
Командная работа в современном европейском управлении персоналом , Сб. "Исследование систем менеджмента отраслевых организации: теория и практика" 2012: 142-146.
МЪРЧАНДАЙЗИНГ – УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И КУПУВАЧА. България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2011
Ефективният контрол на резултатите от дейността - главен елемент в управлението на персонала , сп. Икономика и управление 2011: 74-83.
Талант менеджмент в современном управлении человеческими ресурсами , “Маркетинг і менеджмент інновацій” 2011: 173 - 179 .
Планиране в сферата на икономиката.. : ЮЗУ "Н. Рилски", 2011 (Съавтор/и: Илия Димов, Рая Мадгерова, Динка Златева, Диляна Янева))
Мотивацията в предприемаческата дейност , В сб. Научни статии „Предприемачество и клъстерно развитие” 2011: 24-37.
Социальная ответственность бизнеса в современном менеджменте , Сб. "Образование в современном мире: проблемы миграции, управления и экономики" 2011: 169-178.
Поведение самоутверждения – часть личностной характеристики преподавателя управленческих дисциплин и современного менеджера , Сб. "Управление инновационным образованием" 2011: 133-146.
ПОЗИТИВНО ЛИДЕРСТВО. България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2010
УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЛАНТА (TALENT MANAGEMENT). България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2010
УПРАВЛЕНСКИ БИЗНЕС ЕТИКЕТ. България: Унивeрситетско издателство „Н. Рилски”, 2010
Школа позитивного лидерства – школа ситуации успеха , Педагогическое образование в России 2010: 174-184.
Концепцията „Управление на таланта” , сп. Икономика и управление 2010: 41-49.
Успешният ръководител на ХХІ век , сп. Икономика и управление 2010: 33-45.
Властта като необходимо условие в управлението , сп. Управление и устойчиво развитие 2010: 27-32.
Неуспешен мениджмънт , сп. Управление и устойчиво развитие 2010: 33-38.

Конференции

Новые тенденции в развитии корпоративного управления и бизнеса

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пeрсональные компетенции современного менеджера в практиковании гибких управленческих технологии
Период
09.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
Урал. гос. экон. ун-та

Качество жизни в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Некоторые аспекты национальной теории и практики качества корпоративного управления и управления человеческими ресурсами в Болгарии
Период
24.02.2014 - 27.02.2014 г.
Организатор
СурГПУ

"Европа на две скорости - възможно ли е?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценка на управленския персонал в организацията
Период
03.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Стопански факултет

Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Управление талантами" как экономической необходимости
Период
03.04.2012 - 05.04.2012 г.
Организатор
СумДУ

Исследование систем менеджмента отраслевых организации: теория и практика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Командная работа в современном европейском управлении персоналом
Период
26.03.2012 - 30.03.2012 г.
Организатор
УРГПУ, Екатеринбург

Компетентности и компетенции персонала отраслевых организации: структура и содержание, технологии развития

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление человеческими ресурсами на рынке труда Болгарии
Период
22.03.2011 - 25.03.2011 г.
Организатор
УРГПУ, Екатеринбург

Проекти

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(SRP-C9/15) Студентска академия: организиране ни провеждане на семинари за управление и промотиране на културното наследство в Югозападна България

Период на провеждане
16.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-C2 /14) Взаимовръзки между туризма и културата - представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България

Период на провеждане
04.03.2014 - 29.11.2014 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
30.05.2013 - 30.05.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

(2577) Проект „Местни продукти и фестивали и туристическо развитие в трансграничното сътрудничество Гърция-България” (ЛОФТ)

Период на провеждане
01.05.2013 - 01.05.2015 г.
Форма на участие
Член на изследователския екип
Финансиран от
ЕСр Програма за Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 - 2013"
Бюджет
90990,00 лв.

(SRP-C6 /12 ) (SRP-C6 /12 ) Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда

Период на провеждане
05.03.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

(2 - група В) Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ "Н.Рилски

Период на провеждане
08.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
член на проектния екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8500,00 лв.

Ръководени докторанти

Възможности за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в съвременното индустриално предприятие

Докторант
Филип Райчов Иванов
Период
18.12.2018 - 17.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Съвременно лидерство като фактор за изграждане на ефективна и устойчива фирмена култура на индустриалните предприятия

Докторант
Мария Валериева Данчова
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Влияние на темпераментните дименсии върху поведението на потребителите

Студент
Филип Райчов Иванов
Година
2017
ОКС
бакалавър

Изследване поведението на потребителя в процеса на вземане на решение за покупка на бързооборотни стоки

Студент
Галя Серафимова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Изследване удовлетвореността на потребителя от бранда „Милка“

Студент
Елена Чакърова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Механизъм за израстване на кадрите в Мобилтел ЕАД

Студент
Савина Стоянова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Оценка на ефективността от предлагане на нов продукт чрез провеждане на маркетингово проучване (По примера на фирма „Вамо“ООД, гр. Благоевград)

Студент
Петя Димитрова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Стресът в процеса на управлението на „Петрол” АД

Студент
Мария Божилова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Приложение на руския стил на управление в практиката на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Студент
Калоян Симонов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Възникване и управление на конфликтите в „СОТ 161”

Студент
Александра Горянова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Поведението и дейността на личността в бизнес среда

Студент
Диана Иванова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Приложение на психологическите школи в мениджмънта – Дирекция „Бюро по труда” Благоевград

Студент
Ивана Терзийска
Година
2014
ОКС
бакалавър

Способи за решаване на конфликти във фирма „Оптикс „ АД

Студент
Стоян Иванов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Конкурентна стратегия на фирма "Скиптер" ООД

Студент
Деси Лозанова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Стил на управление по примера на Карлсберг България АД

Студент
Елена Костадинова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Процес на вземане на решение за покупка

Студент
Александра Даутева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Механизми за израстване на кадрите във фирма „КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ“ АД

Студент
Димитър Христов
Година
2012
ОКС
магистър

Социални, психологически и икономически фактори, обуславящи поведението на потребителя по примера на „ Беллахарт” ООД, гр. Самоков

Студент
Десислава Митова
Година
2012
ОКС
бакалавър

РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА НА ФИРМА „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

Студент
Кристина Ижбехова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Същност, анализ и оценка на маркетингова стратегия във фирма "Спринт" ЕООД

Студент
Зоя Малинова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Стимулиране на продажбите в търговската фирма

Студент
Десилава Здравкова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Мотивация и мотивиране на персонала по примера на “ЧИЛОЕ“ООД, пастария „Даной“-София"

Студент
Стела Катранджиева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Избор на потребителя при покупка на стоки за лично потребление

Студент
Магделена Георгиева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Продуктова политика на фирмата - същност, цели и начини на използване

Студент
Ивелина Найденова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Рекрутиране в кадровия мениджмънт на туристическата организация

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2019
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Ангелова

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.08.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
ДЕСИСЛАВА ТОДОРЧЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В БИЗНЕСА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.08.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
ДИМИТЪР ДАПЕВ

СТРЕСЪТ КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТНИ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.08.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЗЛАТИНА НИКОЛОВА

СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
КАРИНА ОРЛАНДО МАРТИНЕС

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СРЕДСТВА ПО СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
НАДЖИЕ МУСА СЕЛИМ

РОЛЯТА НА ТРУДОВИЯ ПОСРЕДНИК В СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
КИРИЛ ВЪЛКОВ

ФИРМЕНА КУЛТУРА И СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА „ТИТАН-2000“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
ИЛИЯН ДОНЧЕВ

МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „УНИКАТКАРГО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.08.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ДАНИЕЛА РАЗВИГОРОВА

РЪКОВОДСТВОТО И ЛИДЕРСТВОТО В ОБЩИНА ДУПНИЦА

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЦВЕТЕЛИНА СТАМЕНОВА

Информационные системы для дистанционного обучения на примере разработки электронного учебника

Вид
Дипломна работа
Университет
Институт физики и технологии, гр. Екатеринбург
Държава
Русия
Дата
18.12.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Павeл Александрович Шипицын

Мениджмънт – концепция за управление на здравните грижи в МБАЛ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дарий Антонов

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „ДИАМАНТИНВЕСТ ЕООД”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
31.08.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЛИЛИЯ ЗАШЕВА

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „ЛУЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФУУДС ЕНТЕРПРАЙЗИС”АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
31.08.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
МИРОСЛАВ СТОЯНОВ

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „АХАТ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД И СТРАТЕГИИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
10.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА

МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ФИРМА „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
10.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ИЛИЯНА ДОНЕВА

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
10.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ХОТЕЛ „СВ. НИКОЛА”, ГР. САНДАНСКИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
10.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
КОСТАДИН ДУМБАНОВ

„ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
30.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ГЕРГАНА АЙКОВА

СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ФИРМА „ТМ АУТО“ ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
БОЯН МАНОЛОВ

„ЛИДЕРСТВО, ХАРИЗМА И СТИЛОВЕ НА УПРАВЛЕНИЕ“ (ПО ПРИМЕРА НА ФИРМА „БЕЛЛА–СТИЛ“ АД ГР. ПЕТРИЧ)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
02.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАРИЯ АРАЧИЕВА

МОТИВАЦИЯ И МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУМЯНИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Александрова

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗД „ПРЕШЪС” АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Коцелов

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „ЕВРОСТИЛ 01” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Н. Рилски”
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Златанова

НАБОР И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА В „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПУЛС”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Н. Рилски”
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Белева

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ПО ПРИМЕРА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА „ДИЕЛ” ООД, ГР. КЮСТЕДИЛ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивелина Георгиева

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ВЪВ ФИРМА „ПЕНИ МАРКЕТ” И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОЦЕС

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Петрова

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ В НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сийка Китанова

СТРАТЕГИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петрана Хаджийска

Набор и подбор на персонала във фирма „НОЛА 7” ООД гр. София

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
18.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Дишовска

Набиране и подбор на персонала във фирма „БЕКО-ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
18.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зарифка Калъчова

СИСТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРА НА „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Ценова

Състояние на пазара на труда в община Кюстендил

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катя Кирилова

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „БИЛЛА”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Костадинов

ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМАТА – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО /НА ПРИМЕРА НА „СТИЛСТРОЙ” ООД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Теофилова

МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елица Шопска

Системи за стимулиране на персонала във фирма „ДРС АХЕД ТЕХНОЛОДЖИ” АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ася Коцакова

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Михалкова-Арсова

РОЛЯТА НА ЛИДЕРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Господинова-Няголова

Организация и управление на Детско отделение при МБАЛ „Св. Врач” ЕООД – гр. Сандански

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Офелия Стаматова

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ФИРМА „ХЕНТОН” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Ставракова

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ ПО ПРОГРАМА САПАРД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРУЗЪМ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любима Ганджова

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И КОМУНИКАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - БЛАГОЕВГРАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Найден Иванчев

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В „МОБИЛТЕЛ ЕАД”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Захари Горов

НАБИРАНЕ, ПОДБОР И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Делка Андонова

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „ГРАНДС” ЕАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Атанасов

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „АКТОВИС ОПЕРЕЙШЪНС” ЕООД, ГР. ДУПНИЦА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светлана Никова

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В „МОБИЛТЕЛ ЕАД” (Mtel)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нешиде Кисьова

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА В „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Ганева

НАБИРАНЕ, ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марияна Таскова

МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „М ДЖИ” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вилиана Ваклева

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” - ВАРНА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Панчовски

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Петрова

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМАТА „АВТОМИВКА КАРИБО”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Динин

НАБОР И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветанка Стоилова

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „БИЛЛА”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветан Ташев

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛ „ГЕРМАНИЯ”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вяра Пейчова

МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ГР. СОФИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Ковачев

МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ В „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД – ГР. СОФИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марияна Русимова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛ ЗА ПОДБОР НА МЕНИДЖЪРИ НА СРЕДНО НИВО В ИНДУСТРИАЛНА ФИРМА /ПО ПРИМЕРА НА „АКТАВИС”АД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Мавродиева

ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМАТА – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО /НА ПРИМЕРА НА „МАРКАН” ООД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислава Христова

„ОБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ” - статия

Вид
Книга
Издател
УрГПУ
Държава
Русия
Година
2014
Автор(и)
Л. Ю. Шемятихина

МАРКЕТИНГ (для бакалавров менеджмента и экономики)

Вид
Учебник
Издател
УрГПУ
Държава
Русия
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Л.Ю. Шемятихина, Е.Е. Лагутина

„СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ” - статия

Вид
Книга
Издател
УрГПУ
Държава
Русия
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Н. В. Усачева