Avatar

гл.ас. д-р Марияна Шехова-Канелова

Email: m.shehova swu.bg


Проекти

(SRP-С11/15) ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ

Период на провеждане
20.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Екип
Финансиран от
Проект по Наредба №9
Бюджет
4650,00 лв.

( BG051PO001/3.1-02) „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” по ОП РЧР, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.1-02 „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”.

Период на провеждане
07.01.2011 - 31.07.2011 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Бюджет
2000,00 лв.

Рецензии/Становища

Приложение и анализ на делегирания бюджет в Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ в село Огняново

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ “ – БЛАГОЕВГРАД ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
24.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Селве Хамид

СИСТЕМАТА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ “ – БЛАГОЕВГРАД ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
23.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмила Стефанчова

Афилиация и ценностни ориентации при ученици с девиантно поведение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ “ – БЛАГОЕВГРАД ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
09.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Нанкова

Мотивационно поле за кариерно развитие на човешките ресурси в предучилищните организации

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ “ – БЛАГОЕВГРАД ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
09.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Пламенова Петрова