Avatar

гл.ас. д-р Любка Ненова

Email: lyubka_nenova swu.bg


Публикации

Ръкописни източници, свързани с почитта към св. Йоан Рилски в Зографската света обител (XIII-XVI век) , - В: Кирило-Методиевски студии, кн. 32 2022: с. 165-172.
Покаѧнїѧ ѡснованїе (Служба и Житие на св. Йоан Рилски, Киев, 1671 г.) Текст и изследване. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Андрей Бобев)
Едно издание на "Митарствата" от епохата на Бългаското възраждане , - Български език и литература. 2019: с. 282-294..
Каталогизиране на кирилски ръкописи от втората половина на ХVIII от втората половина на ХХ век, пазени в Зографския манастир: трудности и перспективи , - Зографски съборник (Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи) 2019: с. 23-42.. (Съавтор/и: Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, свещ. Козма (Красимир) Поповски, Петко Петков, Андрей Бояджиев, Андрей Бобев, Маргарет Димитрова)
Житийните бележки за св. Йоан Рилски и неговите последователи в "История славянобългарска". Текст и изследване , - Зографски съборник (Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи) 2019: с. 522-536..
Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител. , – В: Полетата на етнологията: между знанието и познанието. 25 години асоциация „Онгъл“ 2018: с. 36–49. .
Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (№ 287-405). България: Зогррафски манастир "Света гора", 2017 (Съавтор/и: Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, свещ. Козма (Красимир) Поповски, Петко Петков, Андрей Бояджиев, Андрей Бобев, Маргарет Димитрова)
Житийни бележки за св. Йоан Рилски и неговите ученици в св.-Паисиевата История славянобългарска. Предварителни наблюдения , Българистични четения (Сборник от Международна научна конференция, Сегед, Унгария, 8-9 юни 2017) 2017: с. 51-60.. (Съавтор/и: Андрей Бобев)
Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. , – В: Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет). 2016: с. 163–170.
Светът като слово , - Чуждоезиково обучение, 2016: 702-706 с.. (Съавтор/и: Магдалена Костова-Панайотова)
Жената като творец , // Езиков свят. Благоевград, 2016: 83-85 с..
Новооткрит препис на „Митарствата на душата“ от Зографския манастир. , – В: Име и святост (Годишник на Асоциация „Онгъл“). София, 2014: с. 103 – 110.
„Житието на св. Евстатий Плакида“ и съвременните технологии. , – В: Писменото наследство и информационните технологии (Материали от V Международна научна конференция, Варна, 15 – 20 септември 2014 г.). София–Ижевск, 2014: с. 183 – 187. (Съавтор/и: Андрей Бобев)
Начини за изразяване на задоволство и неудовлетвореност, одобрение и критика в разговорната реч. , – В: Проблеми на устната комуникация. Т. ІІ, кн. 9, Велико Търново, 2013: с. 249 – 263.
Данни за св. Димитър Басарбовски в „История славяноболгарская“ на св. Паисий Хилендарски (Текстологически преглед.). , – В: Старобългарска литература, 2013: с. 377 – 390 .
Ръкопис № 170 от Патриаршеската библиотека в Белград. , // Езиков свят. Благоевград, 2013: с. 205 – 210.
Образът на монаха (учителя) и послушника (ученика) в „Житие на св. Василий Нови“ в ръкопис № 170 от Патриаршеската библиотека в Сърбия. , // Балканистичен форум. Той на Балканите. Благоевград, 2013: с. 54 – 59.
Перчеклийски, Л. Ахтаровият царственик от 1844 година. Текстове и изследване. София: Болд-Инс, 2013, 184 с. , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи 2013: с. 349-347..
Някои лексикални особености на Чертковия препис на „История славянобългарска”. , – В: История славянобългарска 1762 – 2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието. Благоевград, 2012: с. 113 – 121.
Сльнце прѣсвѣтлоѥ и незаходимоѥ (Езиково и стилистично проучване на средновековни служби в чест на св. Иван Рилски). : София: Род , 2012
Някои наблюдения върху Богородичния акатист в славянската ръкописна традиция. , – В: Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград, 2012: с. 81 – 89. (Съавтор/и: Андрей Бобев)
Южнославянски ръкописни речници от ХVІІІ век. . : София: Буквица, , 2012 (Съавтор/и: Евдокия Христова, Лилия Илиева, Маргарет Димитрова, Лъчезар Перчеклийски, Радослав Цонев, София Мицова, Владислав Маринов)
Митарствата на душата в стенописите в църквата "Св. Димитър" в с. Тешово , // Езиков свят. Благоевград, 2012: с. 49-58..
Митарствата на душата. , // Езиков свят. Благоевград, 2011: с. 66 – 74.
Грехове и митарства на душата в стенописите и надписите от външната страна на храма „Рождество Богородично“ в Рилския манастир. , – В: Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи (26. – 27. май 2011 г., Сегед, Унгария) 2011: .
Отново за Митарствата на душата. , – В: Заключителна конференция по проекта „Компютърни и интерактивни средства за исторически и езиковедски изследвания“. София, 2011: с. 145 – 164.
Чертковият препис на Паисиевата „История славянобългарска“. , – В: Филология. (Сборник с научни трудове под надслов „Език – литература – обществени институции“). Пловдив, 2009: с. 121 – 130.

Конференции

Лингвиститката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Описание на Рилския манастир“ от Неофит Рилски (Езикови особености в съпоставка с Неофитовата „Болгарска граматика“
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Катедра по български език при Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Кирило-Методиевски четения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Молитви за Пресв. Богородица от библиотеката на Зографската Света обител (Зогр. 455, Зогр. 476, Зогр. 515 и Зогр. 545)
Период
25.05.2023 - 26.05.2023 г.
Организатор
Катедра по Кирилометодиевистика към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Достижения и проблеми в проучването на славянската традиция на Богородичния акатист
Период
22.05.2023 - 24.05.2023 г.
Организатор
КМНЦ при БАН, София
Съавтор(и)
Андрей Бобев

Манастирските библиотеки в южнославянските страни и Русия през 14. -16. век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ръкописни източници, свързани с почитта на св. Йоан Рилски в Зографската света обител (14.-16. век)
Период
26.04.2021 - 28.04.2021 г.
Организатор
КМНЦ при БАН, София

Зографската обител сред Атонската монашеска общност: исторически път и място на служение на словото

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проект за издаване на Службата и Житието на св. Димитър Басарбовски
Период
19.11.2019 - 20.11.2019 г.
Организатор
СУ, София и Зографска света обител
Съавтор(и)
Андрей Бобев, Явор Иванов

"Нему да бъде слава, чест и почит"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Въкратце за стаго Кирила и Методиа" от "История славянобългарска" на св. Паисий Хилиндарски
Период
13.02.2019 - 15.02.2019 г.
Организатор
КМНЦ при БАН, София

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За едно издание на Митарствата от епохата на Българското възраждане
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Филологическия факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

ДВАНАДЕСЕТИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ (05.10–07.10.2018 г., Самоков) (ТРИДЕСЕТ И ОСМИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ“)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Наблюдения над един ръкопис на Христаки Павлович
Период
05.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
Асоциация "Онгъл"

„Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“ (21.06–22.06.2018 г., Благоевград)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За изданието на Службата и Житието на св. Иван Рилски от йером. Антоний Радивиловски (Киево-Печорска лавра, 1671 г.)
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Съавтор(и)
Андрей Бобев

Научна конференция "Банатските българи - преди и сега"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Базисна християнска терминология в банатския език"
Период
26.01.2018 - 26.01.2018 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

Единадесети международен симпозиум Търновска книжовна школа - пространства на паметта"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отново за "Житието на св. Василий Нови"
Период
27.10.2017 - 29.10.2017 г.
Организатор
Филологически факултет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Международна научна конференция "Зографската библиотека и архив"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Новоинвентаризираните късни ръкописи в Зографската света обител (299-405): Опит за каталогизация"
Период
27.10.2017 - 28.10.2017 г.
Организатор
СУ, София
Съавтор(и)
Андрей Бобев, о. Козма Поповски, Петко Петков, Андрей Бояджиев, Климентина Иванова, Маргарет Димитрова

Интердисциплинарна научна конференция "Наслади и забрани"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Награди и религиозни санкции в "Житието на св. Василий Нови" от ръкопси № 170 от Патриаршеската библиотека в Сърбия
Период
10.10.2017 - 11.10.2017 г.
Организатор
Общество за проучване на ХVIII век, София

Международна научна конференция "Българистични четения - Сегед, Унгария"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Житийните бележки за св. Иоан Рилски и неговите ученици в св.-Паисиевата "История славянобългарска"
Период
08.06.2017 - 09.06.2017 г.
Организатор
Филологически факултет, Сегед, Унгария

Интердисциплинарна конференция „Миналото на Балканите: подходи и визуализации (ХVIII–ХIХ век)“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Преписи от Житието на св. Василий Нови от Зографската света обител“ (Ръкописи № 332, № 201, № 164).
Период
24.10.2016 - 25.10.2016 г.
Организатор
Общество за проучване на ХVIII век, София

Национална конференция с международно участие „Светът е слово, словото е свят“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За някои преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир“ (Ръкописи № 317, № 381, № 400).
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологическия факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград по случай 25-годишния юбилей на Факултета

Десети Цар-Шишманови дни (30.09.2016–02.10.2016 г., Самоков)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител“ (Ръкопис № 121)
Период
30.09.2016 - 02.10.2016 г.
Организатор
община Самоков и "Онгъл"

ОСМИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ (10 – 12.10.2014 г., Самоков)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Ръкопис № 164 от Библиотеката на Зографската света обител“.
Период
10.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
Асоциация "Онгъл"

V Международна научна конференция (15. – 20. 09.2014 г., Варна)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Житието на св. Евстатий Плакида и съвременните технологии“
Период
15.09.2014 - 20.09.2014 г.
Организатор
КМНЦ при БАН, София
Съавтор(и)
Андрей Бобев

Писмото като културен и исторически феномен през ХVІІІ–ХІХ век (26.10.2013 г., София)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Наблюдения над езиковите черти на Писменик ощеполезен от Христаки Павлович“.
Период
26.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Общество за проучване на ХVIII век, София

СЕДМИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ (10.–12.10.2013 г., Самоков)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Новооткрит препис на Митарствата на душата от Зографския манастир“.
Период
10.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
Асоциация "Онгъл"

Славистична конференция по проект „Станиславовия чети-миней“ (№ 1039 от НБКМ) (21.05.2013 г., София)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Някои езикови особености в „Житие на св. Иоан Милостиви в ръкопис № 1039 от НБКМ“.
Период
21.05.2013 - 21.05.2013 г.
Организатор
СУ, София

Лингвиститката: история, предизвикателства, перспективи (9–10.05.2013 г., Благоевград)

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои езикови особености на Чертковия препис на Паисиевата История славянобългарска“.
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

XXII Международна кръгла маса "ТОЙ НА БАЛКАНИТЕ" (25.04.2013 г., Благоевград)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Образът на монаха (учителя) и послушника (ученика) в Житие за св. Василий Нови в ръкопис № 170 от Патриаршеската библиотека в Сърбия“.
Период
25.04.2013 - 25.04.2013 г.
Организатор
Югозападен унивреситет "Неофит Рилски", Благоевград

Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи (05.10.2012 г. – 06.10.2012 г., Благоевград)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои наблюдения върху Богородичния акатист в славянската ръкописна традиция“
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Югозападен унивреситет "Неофит Рилски", Благоевград
Съавтор(и)
Андрей Бобев

Международна славистична конференция „Светци и свети места на Балканите” (14–16.06.2012 г., София)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Данни за св. Димитър Басарбовски в История славянобългарская на св. Паисий Хилендарски (Текстологичен преглед)“.
Период
14.06.2012 - 16.06.2012 г.
Организатор
СУ, София

Заключителна конференция по проекта „Компютърни и интерактивни средства за исторически и езиковедски изследвания“ (15.12.2011 г., зала 1, СУ, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Отново за Митарствата на душата“.
Период
15.12.2011 - 15.12.2011 г.
Организатор
СУ, София

ІХ международна конференция „Проблеми на устната комуникация” (28–29 октомври 2011 г., Велико Търново)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Начини за изразяване на задоволство и неудовлетвореност, одобрение и критика в разговорната реч".
Период
28.10.2011 - 29.10.2011 г.
Организатор
Филологически факултет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Пети Царшишманови дни – Международен научен симпозиум (7.–9.10.2011 г., Самоков)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Грехове и митарства на душата в стенописите от Рилския манастир и във филмите Прекият път към щастието и Среща с вечността“.
Период
07.10.2011 - 09.10.2011 г.
Организатор
Асоциация "Онгъл"

Международна научна конференция „Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи” (26.–27.05.2011 г., Сегед, Унгария)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Грехове и митарства на душата в стенописите и надписите от външната страна на храма Рождество Богородично в Рилския манастир“.
Период
26.05.2011 - 27.05.2011 г.
Организатор
Филологически факултет, Сегед, Унгария

Паисиев семинар „Четвърт хилядолетие История славянобългарская“ (7.–9. октомври 2010 г., Катарино)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За един препис на Паисиевата История в Държавния исторически музей в Москва“
Период
07.10.2010 - 09.10.2010 г.
Организатор
Югозападен унивреситет "Неофит Рилски", Благоевград

Традиционна научна конференция „Паисиеви четения 2009“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Чертковият препис на Паисиевата История славянобългарска“
Период
26.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
Пловдивски университет под надслов „Език – литература – обществени институции“ (26.–27.11.2009 г., Пловдив)

Проекти

(СОА17-ДГ56/152 от 17.03.2017) Духовността на София в историческата памет" по Програма "Култура" на Столична община за 2017 година

Период на провеждане
17.03.2017 - 17.12.2017 г.
Форма на участие
Член на Проекта
Финансиран от
Столична община
Бюджет
1300,00 лв.

(ДН10/9 от 16.12.2016 г.) "Гутенберговата революция и българите", ръководител проф. д-р Л. Илиева

Период на провеждане
16.12.2016 - 14.11.2020 г.
Форма на участие
Член на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН
Бюджет
57000,00 лв.

(ДУНК 01-1/22.12.2009) "Технологични екоситеми", подпроект "Зографски дигитален архив в СУ "Св. Климент Охридски""с ръководител проф. д-р М. Димитрова

Период на провеждане
15.12.2015 - 24.04.2019 г.
Форма на участие
Член на Проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН
Бюджет
60000,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07 - 0002) Студентски практики

Период на провеждане
17.06.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“, МОН
Бюджет
56000000,00 лв.

((SRP-C7/14)) Актуални проблеми на българистиката и славистиката

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

((SRP-В8/13)) Актуални проблеми на съвременния български език

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(ДМУ 03/19 от 12.12.2011 г.) Реконструкция на преславските агиографски сборници: Издание и изследване на Станиславовия чети-миней

Период на провеждане
12.12.2011 - 15.12.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“
Бюджет
4581900,00 лв.

(№ ДНИМ 01/60 от 11.12.2011 г. ) „СЛЪНЦЕ ПРЕСВЕТЛОЕ И НЕЗАХОДИМОЕ. СРЕДНОВЕКОВНИ ХИМНОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ В ЧЕСТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ – ЕЗИКОВО И СТИЛИСТИЧНО ПРОУЧВАНЕ”

Период на провеждане
11.12.2011 - 11.12.2012 г.
Форма на участие
Ръководител на Проекта
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“
Бюджет
3200,00 лв.

(ДНИС 01/17 от декември 2011 г.) Ръкописни южнославянски речници от 18 век: Триезичен (РУМЪНСКО-СЛАВЯНСКИ-ЛАТИНСКИ) и двуезичен (РУМЪНСКО-СЛАВЯНСКИ)

Период на провеждане
17.10.2011 - 17.12.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“, МОН
Бюджет
4000,00 лв.

(ДО02-119/2008 г.) История и историзъм в православния свят. Изследване на идеите за история

Период на провеждане
15.11.2010 - 16.12.2011 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
МОМН, ФНИ
Бюджет
500000,00 лв.

(№ BG051O001-3.3-04-0011) Компютърни и интерактивни средства за исторически и езиковедски изследвания

Период на провеждане
01.10.2009 - 04.04.2011 г.
Форма на участие
Бенефициент
Финансиран от
МОНМ на Република България и Европейския социален фонд
Бюджет
500000,00 лв.

((НИД-Н9/Ф-42)) Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, ІІ част

Период на провеждане
01.01.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

((BG051PO001-4.2.01-0141-C0001)) Делото на Климент Охридски през погледа на съвременното поколение

Период на провеждане
07.08.2008 - 28.12.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
МОНМ на Република България и Европейския социален фонд
Бюджет
36220,00 лв.

Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, І част

Период на провеждане
04.01.2008 - 30.11.2008 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(ВУ-ОХН 306/07) Четвърт хилядолетие „История славянобългарска“

Период на провеждане
01.03.2007 - 28.12.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа по Проекта
Финансиран от
МОМН, ФНИ
Бюджет
200000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Вестинк "За буквите - О писменехь" - контент-анализ

Студент
Айше Грошар
Година
2018
ОКС
магистър

Геровият евангелски къс (НБКМ № 842) – езиково и текстологично проучване

Студент
Стефан Аврамов
Година
2016
ОКС
бакалавър

НЕЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ В МЕДИЙНА СРЕДА (АНАЛИЗ ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА СЕДМИЧНА ПРЕСА)

Студент
Магдалина Домозетска
Година
2015
ОКС
магистър

Езиково-стилистични особености на публицистичния текст. Публицистиката на Христо Смирненски от 1923 година

Студент
Габриела Стойнев
Година
2015
ОКС
магистър

Софийските фрагменти от Жеравненския триод в контекста на ръкописната традиция

Студент
Айше Грошар
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Бих я държал под ключ, докато престане да пише (Сборник с доклади от Кръгла маса по проект „Женските гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж”). 128 с.

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Изданието подготвиха: М. Костова-Панайотова и Б. Илиева

Ахтаровият царственик от 1844 г. (Текст и изследване). София: БОЛИД-ИНС, 2013, 184 с.

Вид
Монография
Издател
София: БОЛИД-ИНС
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Перчеклийски, Л.

Преподобни Паисий Хилендарски. История славянобългарска.Зографска света обител, Света гора Атон, 2012, 416 с.

Вид
Книга
Издател
Зографска света обител, Света гора Атон, 2012, 416 с.
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков