Avatar

доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Email: llper swu.bg


Д-р Лъчезар Перчеклийски е доцент във Филологическия факултет (Катедра по български език) на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Преподава на студенти в специалностите "Българска филология", "Славянска филология" и "Балканистика", като води курсове по старобългарски език, историческа граматика на българския език, история на новобългарския книжовен език, лексикална морфология (избираема дисциплина) и редакции на старобългарския книжовен език (избираема дисциплина). Досегашната му научна продукция е посветена преди всичко на словообразуването в различните периоди от историята на българския език.

Публикации

За превода на старозаветните заповеди, цитирани в Апостола , – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак, София, 2015: 207-229.
Народностните и жителските имена в старобългарския език , – В: Българският език - славянски, балкански и европейски (в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев). София, 2015: .
Народностните и жителските имена в Манасиевата хроника (Ватикански препис) от ХІV век , – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев), Благоевград, 2015: .
Особености на глаголните форми в Декалог, включен в състава на южнославянски ръкописен сборник от нач. на ХVІІІ век , – В: Сборник от конференцията, свързана с Паисиеви четения 2015 (Пловдив, 29-30 октомври 2015 г.), Пловдив, 2015: .
Словообразуване на nomina abstracta в Мариинското евангелие от Х век , – В: Сборник от международната научна конференция на тема „Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи” (Сегед, 26–27 май 2011 г.), Сегед, 2015: 33-38.
За една гръцка граматическа калка в старобългарския език , – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков), Благоевград, 2013: 179-186.
Наблюдения върху превода на заповеди от Стария завет в старобългарски евангелия , – In: Beitrage der Europaischen Slawistischen Linguistik (Polyslav), Band 16, Munchen – Berlin – Washington/D.C., 2013: 168-174.
Ахтаровият царственик от 1844 година. Текст и изследване. България: Болид-Инс, София, 2013
Международна научна конференция „Четвърт хилядолетие „История славянобългарска”: живот, дейност, съвременници и следовници” (Благоевград, 20–21 септември 2012 г.) , – В: Българистика, кн. 25, 2012: 70-76.
Названия за качества, свойства от среден род в Мариинското евангелие , – В: Македонски преглед, кн. 2, София, 2012: 105-115.
Мястото на Ахтаровата преправка (от 1844 г.) на Паисиевата история сред преписите, произлизащи от Рилската сглоба (от 1825 г.) , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 9/10, Благоевград, 2012: 247-259.
Ахтаровият царственик от 1844 година , – В: "История славянобългарска" (1762–2012): научни хоризонти на Четвърт хилядолетието. София, 2012: 102-121.
Словообразуване на nomina abstracta в евангелски паметници от Х и ХІ в.. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2011
Умалителни и хипокористични имена. Названия на малки и млади същества и същности (С оглед на словообразуването в старобългарския език) , – В: Сборник с доклади от заключителната конференция по проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (София, 15.12.2011 г.), София, 2011: 113-123.
Словообразувателната категория Nomina essendi в Мариинското евангелие (Имена от женски род) , – В: Езиков свят, кн. 7, 2011: 58-66.
Троянският дамаскин от XVII в. Текст. България: http://histdict.uni-sofia.bg/, 2011
Имената за лица в Тиквешкия сборник (С оглед на словообразуването) , – В: Юбилеен сборник на Филологическия факултет в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, 2010: 172-182.
Старобългарските имена от стари es-основи в Рилския дамаскин , – В: Сборник от конференцията, свързана с Паисиеви четения 2010 (Пловдив, 26 ноември 2010 г.), Пловдив, 2010: 59-71.
Средновековни български новели. Тиквешки сборник. Текст и изследвания. . България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2010 (Съавтор/и: Лилия Илиева, Петко Петков)
По-редки словообразувателни типове от категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелие от Х век (Имена от мъжки род) , – В: Сборник с доклади от докторантския форум „Докторантите в диалог с науката” (Благоевград, 22-23 октомври 2009 г.), Благоевград, 2010: 186-189.
Одринска Тракия – вековен кръстопът на древните балкански цивилизации , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 8, Благоевград, 2010: 281-308.
Народностните и жителските наименования в Тошковичевия препис на “История славянобългарска” (С оглед на словообразуването) , – В: Езиков свят, кн. 7, 2009: 80-86.
Ахтаровата преправка (от 1844 г.) на Паисиевата “История славянобългарска” , – В: Сборник от конференцията, свързана с Паисиеви четения 2009, проведена под надслов “Език – литература – обществени институции” (Пловдив, 26–27 ноември 2009 г.), Пловдив, 2009: 96-120.
Новооткрит писмен паметник при крепостта Хераклея край с. Раклица, Лозенградско , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т.7, Благоевград, 2009: 260-268. (Съавтор/и: Драгомир Лалчев, Любка Ненова)
По-редки словообразувателни типове от категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелие от Х век (Наименования от женски род) , – В: Македонски преглед, кн. 3, 2009: 43-53.
Скален манастир край село Соуджак, Визенско (Р. Турция) , – В: Сборник от научната конференцията по случай 20-годишнината на специалност “Българска филология” в ЮЗУ. Благоевград, 2009: 119-125.
По-слабо представени словообразувателни типове от категорията имена за действия и за резултати от действия в Мариинското евангелие от Х век (Имена от среден род) , – В: Сборник от научната конференцията по случай 20-годишнината на специалност “Българска филология” в ЮЗУ. Благоевград, 2009: 95-99.
Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ век. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2008
Конверсиалните nomina actionis et resultativa от женски род в Мариинското евангелие от Х век , – В: Езиков свят, кн. 5, 2008: 20-24.
Биография на проф. д-р Иван Кочев , – В: Езиков свят, кн. 3, 2007: 7-8.
Конверсиалните имена за действия и за резултати от действия от мъжки род в Мариинското евангелие от Х век , – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов, В. Търново, 2007: 63-71.
Имена за действия и за резултати от действия с наставка -НИЕ в Мариинското четириевангелие от Х век , – В: Годишник на Филологическия факултет при ЮЗУ, Т. 5, Благоевград, 2007: 189-199.
Словообразувателната категория имена за места (nomina loci) в текста на Троянския дамаскин от ХVІІ в. , – В: Езиков свят, кн. 3, 2007: 35-40.
Словообразувателната категория Имена за действия и за резултати от действия (Nomina actionis et resultativa) в текста на Троянския дамаскин от ХVІІ век , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т.4, Благоевград 2006: 226-252.
Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ век. Автореферат. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2006
Словообразувателната категория имена на свойства, качества (nomina essendi) в текста на Троянския дамаскин от ХVІІ в. , – В: Българска реч, кн. 1, 2006: 50-62.
Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния мотив, в Троянския дамаскин от ХVІІ век , – В: Балканистичен форум 2005: 315-327.
Словообразувателната категория имена за носители на определени черти, свойства (nomina attributiva) в текста на Троянския дамаскин (ХVІІ в.) , – В: Българска реч, кн. 3, 2005: 63-77.
Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния мотив, в Троянския дамаскин (XVII в.) , – В: Балканистичен форум, кн. 1-2-3, Благоевград 2005: 315-327.
Словообразувателната категория nomina actoris (имена за вършители на действие) в текста на Троянския дамаскин , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 3, Благоевград 2005: 121-131.
Двоичните имена (nomina mota) в Троянския дамаскин от XVII в. , – В: Юбилеен славистичен сборник по случай 10-годишнината на специалност ,,Славянска филология” в ЮЗУ ,,Н. Рилски” (03-04 декември 2004 г., Благоевград), Благоевград 2005: 449-459.
Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния базис, в Троянския дамаскин от ХVІІ век , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 2, Благоевград, 2004: 51-59.

Конференции

Паисиеви четения 2015

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особености на глаголните форми в Декалог, поместен в южнославянски ръкописен сборник от ХVІІІ век
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
Пловдивски университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (В чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в Манасиевата хроника (Ватикански препис) от ХІV век
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Българският език - славянски, балкански и европейски (в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в старобългарския език
Период
09.04.2015 - 10.04.2015 г.
Организатор
Институт за български език към БАН

Научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Костадин Динчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Произход и значение на обрязването в Библията
Период
23.10.2014 - 23.10.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За превода на някои старозаветни заповеди в Апостола
Период
13.06.2014 - 14.06.2014 г.
Организатор
Институт за български език към БАН

Паисиеви четения 2013

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в историята на българския език
Период
10.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
Пловдивски университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За една гръцка граматическа калка в старобългарския език
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Четвърт хилядолетие "История славянобългарска": живот, дейност, съвременници и следовници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отново за мястото на Ахтаровия царственик от 1844 г. сред преписите на Рилската сглоба
Период
20.09.2012 - 21.09.2012 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Polyslav ХVІ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Observations on the translation of the Ten Commandments in Old Bulgarian New Testament manuscripts
Период
05.09.2012 - 07.09.2012 г.
Организатор
Международна асоциация на славистите "Полислав"

Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nomina abstracta в Мариинското евангелие от Х век (С оглед на словообразуването)
Период
26.05.2011 - 27.05.2011 г.
Организатор
Университет в Сегед, Унгария

Паисиеви четения 2010

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Старобългарските имена от стари es-основи в Рилския дамаскин
Период
26.11.2010 - 27.11.2010 г.
Организатор
Пловдивски университет

Четвърт хилядолетие "История славянобългарска": преписи, разпространение, културен и обществен контекст

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на Ахтаровата преправка (1844 г.) на Паисиевата История сред преписите, произлизащи от Рилската сглоба (1825 г.)
Период
07.10.2010 - 09.10.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Юбилейна научна конференция в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имената за лица в Тиквешкия сборник (С оглед на словообразуването)
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Паисиеви четения 2009

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ахтаровата преправка на Паисиевата История от 1844 г.
Период
26.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
Пловдивски университет

Докторантите в диалог с науката

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
По-редки словообразувателни типове от категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелие от Х век (Имена от мъжки род)
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция по случай 20-годишнината на специалност "Българска филология" в ЮЗУ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
По-слабо представени словообразувателни типове от категорията Имена за действия и за резултати от действия в Мариинското евангелие от Х век (Имена от среден род)
Период
04.12.2008 - 05.12.2008 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция по случай 20-годишнината на специалност "Българска филология" в ЮЗУ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скален манастир край село Соуджак, Визенско (Р. Турция)
Период
04.12.2008 - 05.12.2008 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Любка Ненова

Научна конференция по повод 100 години от рождението на проф. Константин Попов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Конверсиалните имена за действия и за резултати от действия от мъжки род в Мариинското евангелие от Х век
Период
29.11.2007 - 30.11.2007 г.
Организатор
Великотърновски университет, Българска академия на науките

Международна славистична конференция по случай 10-годишнината на специалност "Славянска филология" в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Двоичните имена (nomina mota) в Троянския дамаскин от ХVІІ век
Период
03.12.2004 - 04.12.2004 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

(SRP-B9/15) Езиковите и литературни компетентности на учениците от средното училище. Мониторингово изследване

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP-C7/14) Актуални проблеми на българистиката и славистиката

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051RO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
236744,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07 - 0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.08.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-0063 ) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
10.01.2013 - 10.01.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
611790,00 лв.

(SRP-В8/13) Актуални проблеми на съвременния български език

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-C13/12) Проблеми на южнославянските филологии

Период на провеждане
02.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

Ръкописни южнославянски речници от ХVІІІ век: триезичен (румънско-славянски-латински) и двуезичен (румънско-славянски)

Период на провеждане
01.10.2011 - 01.10.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
4000,00 лв.

История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за историята

Период на провеждане
10.01.2011 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
500000,00 лв.

(SRP-BІІ3/10) Неизследвани средновековни писмени паметници от Ръкописната сбирка на Рилския манастир

Период на провеждане
04.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-ВІІІ2/10) Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, ІІІ част

Период на провеждане
04.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3500,00 лв.

(BG051PO001-3.3-04-0011) Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания

Период на провеждане
15.09.2009 - 31.08.2011 г.
Форма на участие
Бенефициент
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
500000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-42) Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, ІІ част

Период на провеждане
01.01.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4500,00 лв.

(BG051PO001-4.2.01-0141-C0001) Делото на Климент Охридски през погледа на съвременното поколение

Период на провеждане
07.08.2008 - 28.12.2009 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
36220,00 лв.

Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, І част

Период на провеждане
04.01.2008 - 30.11.2008 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

Четвърт хилядолетие "История славянобългарска"

Период на провеждане
01.03.2007 - 28.12.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
200000,00 лв.

Ръководени докторанти

Словообразуване на десубстантивните имена в ръкописи от ХІV век

Докторант
Милена Накова-
Период
12.01.2015 - 12.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Южнославянските венециански издания от ХVІ век: "Сборник за пътници" -- състав и езикови черти

Докторант
Петя Живкова Славчева
Период
09.04.2012 - 09.04.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Словообразуване на съществителните имена в публицистиката на Христо Ботев

Студент
Росица Стоянова
Година
2016
ОКС
магистър

Словообразуване на девербалните съществителни имена през Възраждането (По материали от трудове на Петър Берон и Неофит Рилски)

Студент
Анна Лянчова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Езикови портрети на спортните журналисти Красимир Кушев и Петър Василев

Студент
Павлин Мраценков
Година
2016
ОКС
магистър

Словообразуване на абстрактните названия в съвременната българска и сръбска художествена литература

Студент
Вероника Иванова
Година
2015
ОКС
магистър

Езиковите архаизми в Синодалния превод на Библията (С особен оглед към Новия завет)

Студент
Нина Найденова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владислав Огнянов Миланов

Софийските фрагменти от Жеравненския триод в контекста на ръкописната традиция

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
10.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айше Грошар

Изразяване на притежателност с клитизирани притежателни местоимения – контрастивен и типологичен аспект (български и осетински)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
07.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Хаджиева

Създаване на старобългарско-немско-новобългарски речник (Въз основа на речника на Садник и Айцетмюлер от 1955 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
08.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Марков

Обявен в ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
17.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антони Спасов Стоилов