Avatar

доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Email: llper swu.bg


Д-р Лъчезар Перчеклийски е доцент във Филологическия факултет (Катедра по български език) на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Преподава на студенти в специалностите "Българска филология", "Славянска филология" и "Балканистика", като води курсове по старобългарски език, историческа граматика на българския език, история на новобългарския книжовен език, лексикална морфология (избираема дисциплина) и редакции на старобългарския книжовен език (избираема дисциплина). Досегашната му научна продукция е посветена преди всичко на словообразуването в различните периоди от историята на българския език.

Публикации

За превода на старозаветните заповеди, цитирани в Апостола , – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак, София, 2015: 207-229.
Народностните и жителските имена в старобългарския език , – В: Българският език - славянски, балкански и европейски (в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев). София, 2015: .
Народностните и жителските имена в Манасиевата хроника (Ватикански препис) от ХІV век , – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев), Благоевград, 2015: .
Особености на глаголните форми в Декалог, включен в състава на южнославянски ръкописен сборник от нач. на ХVІІІ век , – В: Сборник от конференцията, свързана с Паисиеви четения 2015 (Пловдив, 29-30 октомври 2015 г.), Пловдив, 2015: .
Словообразуване на nomina abstracta в Мариинското евангелие от Х век , – В: Сборник от международната научна конференция на тема „Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи” (Сегед, 26–27 май 2011 г.), Сегед, 2015: 33-38.
За една гръцка граматическа калка в старобългарския език , – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков), Благоевград, 2013: 179-186.
Наблюдения върху превода на заповеди от Стария завет в старобългарски евангелия , – In: Beitrage der Europaischen Slawistischen Linguistik (Polyslav), Band 16, Munchen – Berlin – Washington/D.C., 2013: 168-174.
Ахтаровият царственик от 1844 година. Текст и изследване. България: Болид-Инс, София, 2013
Международна научна конференция „Четвърт хилядолетие „История славянобългарска”: живот, дейност, съвременници и следовници” (Благоевград, 20–21 септември 2012 г.) , – В: Българистика, кн. 25, 2012: 70-76.
Названия за качества, свойства от среден род в Мариинското евангелие , – В: Македонски преглед, кн. 2, София, 2012: 105-115.
Мястото на Ахтаровата преправка (от 1844 г.) на Паисиевата история сред преписите, произлизащи от Рилската сглоба (от 1825 г.) , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 9/10, Благоевград, 2012: 247-259.
Ахтаровият царственик от 1844 година , – В: "История славянобългарска" (1762–2012): научни хоризонти на Четвърт хилядолетието. София, 2012: 102-121.
Словообразуване на nomina abstracta в евангелски паметници от Х и ХІ в.. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2011
Умалителни и хипокористични имена. Названия на малки и млади същества и същности (С оглед на словообразуването в старобългарския език) , – В: Сборник с доклади от заключителната конференция по проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (София, 15.12.2011 г.), София, 2011: 113-123.
Словообразувателната категория Nomina essendi в Мариинското евангелие (Имена от женски род) , – В: Езиков свят, кн. 7, 2011: 58-66.
Троянският дамаскин от XVII в. Текст. България: http://histdict.uni-sofia.bg/, 2011
Имената за лица в Тиквешкия сборник (С оглед на словообразуването) , – В: Юбилеен сборник на Филологическия факултет в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, 2010: 172-182.
Старобългарските имена от стари es-основи в Рилския дамаскин , – В: Сборник от конференцията, свързана с Паисиеви четения 2010 (Пловдив, 26 ноември 2010 г.), Пловдив, 2010: 59-71.
Средновековни български новели. Тиквешки сборник. Текст и изследвания. . България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2010 (Съавтор/и: Лилия Илиева, Петко Петков)
По-редки словообразувателни типове от категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелие от Х век (Имена от мъжки род) , – В: Сборник с доклади от докторантския форум „Докторантите в диалог с науката” (Благоевград, 22-23 октомври 2009 г.), Благоевград, 2010: 186-189.
Одринска Тракия – вековен кръстопът на древните балкански цивилизации , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 8, Благоевград, 2010: 281-308.
Народностните и жителските наименования в Тошковичевия препис на “История славянобългарска” (С оглед на словообразуването) , – В: Езиков свят, кн. 7, 2009: 80-86.
Ахтаровата преправка (от 1844 г.) на Паисиевата “История славянобългарска” , – В: Сборник от конференцията, свързана с Паисиеви четения 2009, проведена под надслов “Език – литература – обществени институции” (Пловдив, 26–27 ноември 2009 г.), Пловдив, 2009: 96-120.
Новооткрит писмен паметник при крепостта Хераклея край с. Раклица, Лозенградско , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т.7, Благоевград, 2009: 260-268. (Съавтор/и: Драгомир Лалчев, Любка Ненова)
По-редки словообразувателни типове от категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелие от Х век (Наименования от женски род) , – В: Македонски преглед, кн. 3, 2009: 43-53.
Скален манастир край село Соуджак, Визенско (Р. Турция) , – В: Сборник от научната конференцията по случай 20-годишнината на специалност “Българска филология” в ЮЗУ. Благоевград, 2009: 119-125.
По-слабо представени словообразувателни типове от категорията имена за действия и за резултати от действия в Мариинското евангелие от Х век (Имена от среден род) , – В: Сборник от научната конференцията по случай 20-годишнината на специалност “Българска филология” в ЮЗУ. Благоевград, 2009: 95-99.
Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ век. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2008
Конверсиалните nomina actionis et resultativa от женски род в Мариинското евангелие от Х век , – В: Езиков свят, кн. 5, 2008: 20-24.
Биография на проф. д-р Иван Кочев , – В: Езиков свят, кн. 3, 2007: 7-8.
Конверсиалните имена за действия и за резултати от действия от мъжки род в Мариинското евангелие от Х век , – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов, В. Търново, 2007: 63-71.
Имена за действия и за резултати от действия с наставка -НИЕ в Мариинското четириевангелие от Х век , – В: Годишник на Филологическия факултет при ЮЗУ, Т. 5, Благоевград, 2007: 189-199.
Словообразувателната категория имена за места (nomina loci) в текста на Троянския дамаскин от ХVІІ в. , – В: Езиков свят, кн. 3, 2007: 35-40.
Словообразувателната категория Имена за действия и за резултати от действия (Nomina actionis et resultativa) в текста на Троянския дамаскин от ХVІІ век , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т.4, Благоевград 2006: 226-252.
Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ век. Автореферат. България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2006
Словообразувателната категория имена на свойства, качества (nomina essendi) в текста на Троянския дамаскин от ХVІІ в. , – В: Българска реч, кн. 1, 2006: 50-62.
Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния мотив, в Троянския дамаскин от ХVІІ век , – В: Балканистичен форум 2005: 315-327.
Словообразувателната категория имена за носители на определени черти, свойства (nomina attributiva) в текста на Троянския дамаскин (ХVІІ в.) , – В: Българска реч, кн. 3, 2005: 63-77.
Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния мотив, в Троянския дамаскин (XVII в.) , – В: Балканистичен форум, кн. 1-2-3, Благоевград 2005: 315-327.
Словообразувателната категория nomina actoris (имена за вършители на действие) в текста на Троянския дамаскин , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 3, Благоевград 2005: 121-131.
Двоичните имена (nomina mota) в Троянския дамаскин от XVII в. , – В: Юбилеен славистичен сборник по случай 10-годишнината на специалност ,,Славянска филология” в ЮЗУ ,,Н. Рилски” (03-04 декември 2004 г., Благоевград), Благоевград 2005: 449-459.
Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния базис, в Троянския дамаскин от ХVІІ век , – В: Годишник на Филологическия факултет, Т. 2, Благоевград, 2004: 51-59.

Конференции

Паисиеви четения 2015

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особености на глаголните форми в Декалог, поместен в южнославянски ръкописен сборник от ХVІІІ век
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
Пловдивски университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (В чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в Манасиевата хроника (Ватикански препис) от ХІV век
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Българският език - славянски, балкански и европейски (в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в старобългарския език
Период
09.04.2015 - 10.04.2015 г.
Организатор
Институт за български език към БАН

Научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Костадин Динчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Произход и значение на обрязването в Библията
Период
23.10.2014 - 23.10.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За превода на някои старозаветни заповеди в Апостола
Период
13.06.2014 - 14.06.2014 г.
Организатор
Институт за български език към БАН

Паисиеви четения 2013

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народностните и жителските имена в историята на българския език
Период
10.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
Пловдивски университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За една гръцка граматическа калка в старобългарския език
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Четвърт хилядолетие "История славянобългарска": живот, дейност, съвременници и следовници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отново за мястото на Ахтаровия царственик от 1844 г. сред преписите на Рилската сглоба
Период
20.09.2012 - 21.09.2012 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Polyslav ХVІ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Observations on the translation of the Ten Commandments in Old Bulgarian New Testament manuscripts
Период
05.09.2012 - 07.09.2012 г.
Организатор
Международна асоциация на славистите "Полислав"

Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nomina abstracta в Мариинското евангелие от Х век (С оглед на словообразуването)
Период
26.05.2011 - 27.05.2011 г.
Организатор
Университет в Сегед, Унгария

Паисиеви четения 2010

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Старобългарските имена от стари es-основи в Рилския дамаскин
Период
26.11.2010 - 27.11.2010 г.
Организатор
Пловдивски университет

Четвърт хилядолетие "История славянобългарска": преписи, разпространение, културен и обществен контекст

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на Ахтаровата преправка (1844 г.) на Паисиевата История сред преписите, произлизащи от Рилската сглоба (1825 г.)
Период
07.10.2010 - 09.10.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Юбилейна научна конференция в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имената за лица в Тиквешкия сборник (С оглед на словообразуването)
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Паисиеви четения 2009

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ахтаровата преправка на Паисиевата История от 1844 г.
Период
26.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
Пловдивски университет

Докторантите в диалог с науката

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
По-редки словообразувателни типове от категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелие от Х век (Имена от мъжки род)
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция по случай 20-годишнината на специалност "Българска филология" в ЮЗУ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
По-слабо представени словообразувателни типове от категорията Имена за действия и за резултати от действия в Мариинското евангелие от Х век (Имена от среден род)
Период
04.12.2008 - 05.12.2008 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция по случай 20-годишнината на специалност "Българска филология" в ЮЗУ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скален манастир край село Соуджак, Визенско (Р. Турция)
Период
04.12.2008 - 05.12.2008 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Любка Ненова

Научна конференция по повод 100 години от рождението на проф. Константин Попов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Конверсиалните имена за действия и за резултати от действия от мъжки род в Мариинското евангелие от Х век
Период
29.11.2007 - 30.11.2007 г.
Организатор
Великотърновски университет, Българска академия на науките

Международна славистична конференция по случай 10-годишнината на специалност "Славянска филология" в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Двоичните имена (nomina mota) в Троянския дамаскин от ХVІІ век
Период
03.12.2004 - 04.12.2004 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

(SRP-B9/15) Езиковите и литературни компетентности на учениците от средното училище. Мониторингово изследване

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP-C7/14) Актуални проблеми на българистиката и славистиката

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051RO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
236744,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07 - 0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.08.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-0063 ) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
10.01.2013 - 10.01.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
611790,00 лв.

(SRP-В8/13) Актуални проблеми на съвременния български език

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-C13/12) Проблеми на южнославянските филологии

Период на провеждане
02.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

Ръкописни южнославянски речници от ХVІІІ век: триезичен (румънско-славянски-латински) и двуезичен (румънско-славянски)

Период на провеждане
01.10.2011 - 01.10.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
4000,00 лв.

История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за историята

Период на провеждане
10.01.2011 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
500000,00 лв.

(SRP-BІІ3/10) Неизследвани средновековни писмени паметници от Ръкописната сбирка на Рилския манастир

Период на провеждане
04.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-ВІІІ2/10) Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, ІІІ част

Период на провеждане
04.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3500,00 лв.

(BG051PO001-3.3-04-0011) Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания

Период на провеждане
15.09.2009 - 31.08.2011 г.
Форма на участие
Бенефициент
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
500000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-42) Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, ІІ част

Период на провеждане
01.01.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4500,00 лв.

(BG051PO001-4.2.01-0141-C0001) Делото на Климент Охридски през погледа на съвременното поколение

Период на провеждане
07.08.2008 - 28.12.2009 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
36220,00 лв.

Културно-исторически паметници от античността и средновековието в Одринска Тракия, І част

Период на провеждане
04.01.2008 - 30.11.2008 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

Четвърт хилядолетие "История славянобългарска"

Период на провеждане
01.03.2007 - 28.12.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
200000,00 лв.

Ръководени докторанти

Словообразуване на десубстантивните имена в ръкописи от ХІV век

Докторант
Милена Накова-
Период
12.01.2015 - 12.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Южнославянските венециански издания от ХVІ век: "Сборник за пътници" -- състав и езикови черти

Докторант
Петя Живкова Славчева
Период
09.04.2012 - 09.04.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Мястото на съгласуваното определение в именната фраза в три новобългарски превода на Евангелието от ХІХ и нач. на ХХ век

Студент
Йорданка Шаламанова
Година
2017
ОКС
професионален бакалавър

Сложните думи на страниците на вестник „Вяра”(С оглед на именната система

Студент
Магдалена Гърбева
Година
2017
ОКС
магистър

Словообразуване на съществителните имена в публицистиката на Христо Ботев

Студент
Росица Стоянова
Година
2016
ОКС
магистър

Словообразуване на девербалните съществителни имена през Възраждането (По материали от трудове на Петър Берон и Неофит Рилски)

Студент
Анна Лянчова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Езикови портрети на спортните журналисти Красимир Кушев и Петър Василев

Студент
Павлин Мраценков
Година
2016
ОКС
магистър

Словообразуване на абстрактните названия в съвременната българска и сръбска художествена литература

Студент
Вероника Иванова
Година
2015
ОКС
магистър

Езиковите архаизми в Синодалния превод на Библията (С особен оглед към Новия завет)

Студент
Нина Найденова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владислав Огнянов Миланов

Софийските фрагменти от Жеравненския триод в контекста на ръкописната традиция

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
10.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айше Грошар

Изразяване на притежателност с клитизирани притежателни местоимения – контрастивен и типологичен аспект (български и осетински)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
07.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Хаджиева

Създаване на старобългарско-немско-новобългарски речник (Въз основа на речника на Садник и Айцетмюлер от 1955 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
08.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Марков

Обявен в ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
17.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антони Спасов Стоилов