Avatar

доц. д-р Милена Левунлиева

Email: levunlieva swu.bg


Научна специалност: Езиконание (семантика на английския език) Докторска степен по езикознание (семантика) Защитена дисертация на тема: Понятийното пространство "вода/течности" като източник на онтологични метафори в българския и английския език Научен ръководител: проф. дфн Майя Пенчева Научни интереси: Метафора и език, когнитивна наука, когнитивна лингвистика, комуникацзия, прагматика, лингвистика на текста, семантика, митология, фолклор, митолингвистика, знакови системи, семиотика, жестови и език

Публикации

Приложение на диференцирания подход в работата със студенти от специалности НУПЧЕ и ППЧЕ в ЮЗУ , Д. Г. Димитров, А. Трапицина и др. (ред.). Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2015: 114 – 120. (Съавтор/и: Ася Цветкова)
Motivation Dynamics in the Conditions of Mixed (Electronic and Traditional) Foreign Language Education. , ITRO Journal 2013: 287-294. (Co-author/s: Николай Цанков)
Cleanliness and Purity in the Morality Metaphor System. , Lachout, M. (Hrsg.), Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft 2013: 267-284.
The process aspects of communication as a phenomenon and as a concept , Чуждоезиково обучение 2013: 173-183.
Моделирането и метафоризирането в учебното познание – една пресечна точка. В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (том V), УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, ISSN 1314-1996, (121-129). , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2011: 121-129. (Съавтор/и: Цанков, Н., М. Левунлиева)
Конструктивистката идея и методът на интелектуалните карти , Сб. статии от научната сесия на катедра „Педагогика” 2010: . (Съавтор/и: Николай Цанков)
Моделирането и метафоризирането в учебното познание – една пресечна точка. , Сб. статии от научната сесия на катедра „Педагогика” 2009: . (Съавтор/и: Николай Цанков)
Междуезикови аналози при пословиците и поговорките: проблеми и възможности за приложение в чуждоезиковото обучение , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2009: 157 – 170. (Съавтор/и: Ася Цветкова)
Ролята на дидактическото моделиране в ранното чуждоезиково обучение , Пешехонова, Н. А, О. И. Шамонаева (ред.), Моделирование в учебно-воспитательного процесса в ВУЗЕ и школе 2009: . (Съавтор/и: Я. Рангелова, А. Цветкова, Н. Цанков )
Типове опозитивност в семантичните полета „човешки взаимоотношения” в българския и английския език , Юбилеен сборник на Филологически факултет по повод 20-годишнината на специалност „Българска филология” 2009: 168 – 182.
Semantics and Morphology of Liquid Time , Orbis Linguarum 2008: 24 – 30.
Creating an awareness of the metaphorical encoding of experience through vocabulary teaching , Годишник на Филологическия факултет 2007: 307 – 320.
Towards the use of the model method in the teaching of English grammar and vocabulary. Bulgaria: South-West University Publishers, 2007 (Co-author/s: Nikolay Tsankov)
Стимулиране на комуникативно- речевите умения на студентите, изучаващи английски език на ниво начинаещи , В – Педагогическото образование в България – състояние и тенденции 2007: 299 – 301.

Конференции

The Power of Knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
From perception through understanding to creative imagination
Период
02.10.2015 - 04.10.2015 г.
Организатор
Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје

IV International conference on Information Technology and Development of Education ITRO

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Motivation dynamics in the conditions of mixed (electronic and traditional) foreign language education.
Период
28.06.2013 - 12.12.2015 г.
Организатор
University "Mihailo Pupin", Novi Sad
Съавтор(и)
Tsankov, N.

20th Linguistic days in Prague held by Metropolitan University in Prague, Foreign Language Department and Society for Language and Languages, http://www.mup.cz/en/about-mup/mup-events.html/413_900-conference-20th-linguistic-days-in-prague/1

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cleanliness and purity in the morality metaphor system
Период
11.05.2011 - 13.05.2011 г.
Организатор
GESUS - Society for Langfuage and Languages

Проекти

(530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP) IPHRAS, Iphras- Interphraseologie für Studien und Berufsmobile

Период на провеждане
04.05.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Европейска kомисия
Бюджет
699695,00 лв.

(BG051PO001 – 3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението – регионални изследвания и перспективни европейски тенденции /ПРИОРИПЕТ/

Период на провеждане
09.04.2014 - 21.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
EK (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”)
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Период на провеждане
09.09.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН-Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
177835,00 лв.

Ръководени докторанти

Didactic Models for the Education of Children with Autistic Spectrum Disorders (age 13 - 16))

Докторант
Анастасия Карацоглу
Период
18.06.2014 - 17.06.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не