Avatar

доц. д-р Лъчезар Антонов

Email: l.antonov swu.bg


Публикации

Мълчанието като инструмент на стратегическата комуникация и агент на промяната , Сп. "Социологически проблеми" 2022: 639-642.
Толерантността отвъд границите на негативното признаване на различията , Новите реалности и политическата наука 2021: 166-176.
Концептуализирането на реалността като естетическа конструкция в творчеството на Волфганг Велш , Сп. „Философски алтернативи“ 2019: 58-66.
The Shift from One-dimensional to a Multidimensional Comprehension of the (In)Human in Literary-anthropological Perspective , Сп. „Философски алтернативи“ 2019: 188-189.
Мултикултурализмът и границите на толерантността . : Парадигма, 2019
Кибер-утопизмът и реконцептуализацията на идеята за възвишеното в дигиталната ера. (Върху примера на Движение „Пет звезди“) , Дигиталната революция в културните и социалните процеси 2018: 303-314.
Secularization, the Balkans and the Idea of the “Two Europes” , Сп. „Философски алтернативи“ 2018: 197-198.
Изкуството като инструмент на социалната критика: комуникативно-рационалният отговор на тезата за естетическата автономия , Сп. „Философски алтернативи“ 2017: 38-45.
Рефлексивното и предразсъдъчното усвояване на традицията. (Дебатът между Хабермас и Гадамер от края на 60-те и началото на 70-те год. на ХХ в.) , Култура-памет-идентичност 2017: 276-295.
Пост-човешката ситуация в либерално-евгеническа перспектива , Академично електронно списание за изкуства и култура "Пирон" 2016: .
Човекът в епохата на своята технологическа възпроизводимост , Природни науки, технологии и социални светове 2015: 380-392.
Ролята на интернет технологиите в глобалната война на образите , Информационни технологии, култура, общество 2015: 37-46.
Развитието на комуникационно-информационните технологии и новите хоризонти пред делиберативната демокрация , Дигитална култура и общество 2014: 99-109.
Резултати от проведено проучване на онлайн-начините на живот сред студентите на Югозападния университет. (Първа част) , Дигитална култура, медии и образование 2013: 314-327.
Културата като компенсаторен механизъм на биологически непълноценната човешка природа. (Разсъждения върху теорията на Арнолд Гелен за човека като културно същество) , Езиците на културата 2012: 330-335.
Интернет комуникационните технологии и развитието гражданското общество , Информационни и комуникационни технологии, медии и образование 2011: 155-165.
Критика на монологичния разум. : УИ "Неофит Рилски", 2011
Социално-критическият заряд на идеята за „изкуството като органон на истината” (в творчеството на Херберт Маркузе) , Семантика, естетика, култура 2010: 69-83.
Критиката на протекционистко-екологичния подход към културното многообразие в рамките на дебата за мултикултурализма , Границите на Културологията 2010: 331-337.
„Нормални” и „патологични” употреби на глобалната информационна мрежа. (Разсъждения върху понятието „интернет зависимост”) , Нови медии и дигитална култура 2010: 64-75.

Конференции

„Образцови отклонения“ - Научна конференция в памет на проф. д-р Димитър Зашев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рефлексивното и предразсъдъчното усвояване на културната традиция: Хабермас versus Гадамер
Период
08.11.2018 - 08.11.2018 г.
Организатор
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Immagini dell' alterità (nei media, nelle arti e nella percezione collettiva)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Sarrazin Debate in Germany: Some Remarks on the Collision Perceptions of Immigrant Otherness
Период
08.05.2018 - 09.05.2018 г.
Организатор
Università degli Studi di Palermo, Centro internazionale di Etnostoria

V Международна научна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кибер-утопизмът и реконцептуализацията на идеята за възвишеното в дигиталната ера
Период
03.11.2017 - 04.11.2017 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

Valori e comportamenti: aspetti antropologici

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Anti-multiculturalism Discourse and the European Backlash against Diversity in the Last Two Decades
Период
04.05.2017 - 04.05.2017 г.
Организатор
Università degli Studi di Palermo, Centro internazionale di Etnostoria

XXVI Международна кръгла маса РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ… НОВИ СВЕТОВЕ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прекрасният нов свят на либералната евгеника. За границите на човешката природа и идеологията на свободния пазар
Период
27.04.2017 - 29.04.2017 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Култура - памет - идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рефлексивното и предразсъдъчното усвояване на традицията
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
Катедра Културология към ЮЗУ "Неофит Рилски", СУБ клон Благоевград

Нечовешкото

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пост-човешката ситуация в либерално-евгеническа перспектива
Период
06.12.2015 - 09.12.2015 г.
Организатор
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Девети Арнаудови четения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анти-мултикултуралисткият дискурс в Западна Европа от средата на 90-те години на ХХ век до днес
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН

IV Международна научна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на интернет технологиите в глобалната война на образите.
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

ІІІ Международна научна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитието на комуникационно-информационните технологии и новите хоризонти пред делиберативната демокрация
Период
31.10.2013 - 01.11.2013 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

Дигитална култура, медии и образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Резултати от проведено проучване на онлайн-начините на живот сред студентите на Югозападния университет. (Първа част)
Период
30.10.2012 - 30.10.2012 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

Езиците на културата. В чест на на проф. д.ф.н. Надежда Драгова

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културата като компенсаторен механизъм на биологически непълноценната човешка природа. (Разсъждения върху теорията на Арнолд Гелен за човека като културно същество)
Период
29.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
Катедра Културология към ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Symposium “The Institution of Marriage in the Three Monotheistic Religions”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Polygamous Marriages as a Problem of Contemporary Europe. (Reflections on the Question about the Need for and the Limits of the Specific Group Rights of the Muslim Immigrant Communities in European Liberal Democracies)
Период
10.10.2011 - 11.10.2011 г.
Организатор
Ovidius University of Constanta (Romania), in partnership with ICT (Toulouse – France), Faculty of Canonical Law

Информационни и комуникационни технологии, медии и образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интернет комуникационните технологии и развитието гражданското общество
Период
06.10.2011 - 06.10.2011 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

Нови медии и дигитална култура

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Нормални” и „патологични” употреби на глобалната информационна мрежа. (Разсъждения върху понятието „интернет зависимост”)
Период
21.10.2010 - 21.10.2010 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

Семантика, естетика, култура. В чест на проф. д.и.н. Валентин Ангелов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социално-критическият заряд на идеята за „изкуството като органон на истината”
Период
21.05.2010 - 21.05.2010 г.
Организатор
Катедра Културология към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Public Space and Social Cohesion of the City: Present and Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changing uses of public spaces in the postcommunist city: two Sofia squares under an observation
Период
03.07.2008 - 04.07.2008 г.
Организатор
Center for Independent Social Research

Природни науки и социални светове

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идентичността в епохата на нейната техническа възпроизводимост. Преходът от социално формирания „Аз” към инженерно проектирания „Аз”
Период
15.12.2007 - 15.12.2007 г.
Организатор
Център за академични изследвания

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0028) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието. Създаване/актуализиране на учебните планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата

Период на провеждане
02.10.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
27.08.2013 - 06.03.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

( SRP-B9 /13) Аспекти на културата и културната идентичност в Благоевградския регион

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

( SRP-B10/12) Традиционна култура и съвременни културни практики

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проучване на онлайн начините на живот сред студентите на Югозападния университет

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Форми за социализация на културното наследство и културен туризъм

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Е-обучение във висшето образование - европейски измерения

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Реализация на студентско научно и художествено творчество

Период на провеждане
01.12.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Създаване на Център за нови медии и културно творчество в цифровата среда

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(НИД-Н9/Ф-27) Стимулиране мотивацията на студентите за н аучно-изследователска и художествено-творческа дейност

Период на провеждане
01.01.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(INTAS 2005-1000006-8393) Reimaging of Public Space in European Cities and its Role in Social and Ethno-cultural Integration

Период на провеждане
01.10.2006 - 30.09.2008 г.
Форма на участие
Член на научно-изследователски екип
Финансиран от
IC-INTAS
Бюджет
300000,00 лв.

Ръководени докторанти

Идеологизацията, профанизацията и комерсиализацията на класическия мит за земния рай в културно-историческия контекст на модерната епоха

Докторант
Ива Иванова Иванова
Период
11.02.2014 - 10.03.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Индивидуализираното потребление и развитието на културните индустрии в периода на късната модерност

Докторант
Карина Красимирова Симеонова
Период
11.02.2014 - 10.03.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да