Avatar

проф. д.н. Кирил Костов

Email: kzkostov swu.bg


Публикации

Особености на натоварването в заниманията с физически упражнения при деца със СОП , сп. „Педагогика” 2017: . (Съавтор/и: Невяна Докова, Стефан Кинов)
Motor end mental development of the 7 year old students ( state and correlation dependence) , Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2017: pp 899-904.
Физическото възпитание в началното училище. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Невяна Докова, Стефан Кинов)
Adaptation of 7/8 year old pupils to physical loads with a fixed dosage , Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2016: pp 264-268. (Co-author/s: Стефан Кинов, Невяна Докова, Б. Костова)
Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2014
Науката за спорта (спортология) , сп. „Педагогика” 2014: .
Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013
"Към въпроса за методологическата компетентност на изследователя" , сб. „Известия на съюза на учените – Сливен" 2013: . (Съавтор/и: Красимир Джалдети)
"Interet et limite de la mesure de la variabilite du ruthme cardiaque et du cout energetique chez le footballeur" , Sport & Science 2013: . (Co-author/s: Almansba, Р., E. Kalinova)
"Полифункционална индентификация на физическото възпитание (образование)- каузално-дедуктивен анализ" , сп. „Педагогика” 2011: .
Comparaison de la capacite fonctionnelle chez des femmes autonomes agees de 60 ans et plus et provenant de trios pays different , Sport & Science 2011: . (Co-author/s: E. Kalinova)
Methode d`estimation des periods sensible chez les athletes soumis a un entrainement intensif Durant l`adolescence: concept theorique , Sport & Science 2011: . (Co-author/s: E. Kalinova)
Методологическото знание и ролята му за подготовката на докторантите (или как да вървим по „пътя” на научното познание) , Сб. „Научни студии и статии" 2009: .
"Относно необходимостта от методологическа грамотност на изследователя в областта на физическото възпитание и спорта" , сп.“Спорт и наука” 2008: .
"Методологическа грамотност на изследователя- предпоставка за успех на научното изследване" , сп. „Педагогика” 2008: .
Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание. : Благоевград 2006, 2006
Интегративност и физическо възпитание (философско-педагогически аспекти). България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2006 (Съавтор/и: Йордан Колев)
“Situation de l’éducation physique en Bulgarie et système d’optimisation de la préparation des étudiants en éducation physique” , Universitй de Sherbrooke 2006: .

Конференции

ІV-ти международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за интегративната същност на физическото възпитание
Период
19.11.2006 - 21.11.2006 г.
Организатор
Национална спортна академия "Васил Левски"
Съавтор(и)
Стефан Кинов

Юбилейна научна конференция "Педагогическото образование в България: състояние и тенденции"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние и тенденции на съвременното физическо възпитаниие в системите за начално образование (сравнителен контент-анализ)
Период
27.10.2006 - 28.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стефан Кинов

ІV-та национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фактори за усъвършенстване на физическото възпитание в началното училище
Период
26.04.2006 - 29.04.2006 г.
Организатор
Варна

Международна конференция “Физическото възпитание и спорта в образователната система”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуални проблеми и тенденции на физическото възпитание в началното училище
Период
04.11.2005 - 05.11.2005 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стефан Кинов

Международна научна конференция „Тестиране на антропометричните характеристики на подрастващите”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гимнастиката - основно ядро в учебните програми по физическо възпитание в република България
Период
13.05.2005 - 14.05.2005 г.
Организатор
Кочани, Македония

Проекти

(BG05IPO001-3.1.09 -0012 по оперт. пр. "РЧР") Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград - инвестиция в бъдещето

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП "РЧР"
Бюджет
144938,00 лв.

(BG05IPO001-3.1.07 -0065 по оперт. пр. "РЧР") "Педагогически ресурси и иновации в обучението-регионални изисквания и перспективни европейски тендепции"

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.12.2014 г.
Форма на участие
Отговорник за бакалавърска програма "Физическо възпитание и спорт"
Финансиран от
МОН - ЕСФ -"Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
177835,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05-0189) "Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца"

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.06.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП "РЧР"
Бюджет
248799,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 25.04.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
МОН, ОП "РЧР" съфинансиран от ЕСФ
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Система за подбор и подготовка на подрастващи биатлонисти”

Докторант
Михаил Иванов Клечоров
Период
26.01.2015 - 26.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Нападателната игра във волейбола - контрол и система за подготовка в условията на висшето училище"

Докторант
Виктория Благоева Ковачка
Период
19.06.2014 - 18.06.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Алтернативен подход при обучение на студенти по физическо възпитание с използване на системата на йогите"

Докторант
Красимир Йосифов Джалдети
Период
13.12.2013 - 25.04.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Модел за ограничаване на агресивното поведение с подвижни игри"

Докторант
Мариана Пенева Чепишева
Период
13.05.2013 - 03.12.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Здравно-профилактични функции на физическото възпитание в началното училище"

Докторант
Деян Александров Господинов
Период
27.06.2010 - 27.06.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Многофункционалност на подвижната игра в началното училище"

Докторант
Евгени Асенов Кавдански
Период
02.10.2008 - 02.10.2010 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

„Извънурочната дейност в системата за физическо възпитание и спорт (идейна концепция, съдържание и форми за реализация)“

Докторант
Стефан Дианов Кинов
Период
20.09.2007 - 19.03.2011 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Образователните функции на физическото възпитание в началното училище"

Докторант
Невяна Докова Докова
Период
01.07.2007 - 30.06.2010 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„Ролята на българските народни хора в обучението по физическо възпитание и спорт при малките ученици“

Студент
Горица Стоянова Илиева
Година
2015
ОКС
магистър

„Изследване взаимовръзката между някои координационни способности при ученици от ІІ клас“

Студент
Евдокия Евтимова Пиринчиева-Славеева
Година
2015
ОКС
магистър