Avatar

гл.ас. д-р Михаела Кузмова

Email: kuzmova swu.bg


Публикации

Модалните глаголи в обучението по чешки език за българи , Krejčí, P., E. Krejčová a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU, BKI v Praze 2015: 267-273.
Категорията падеж в българския и чешкия език: проблеми на преподаването и овладяването в българска среда. , Krejčová, E. – Krejčí, P. (eds.) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci v Brně ve dnech 30.05. – 1.06.2013. Brno: Občanské sdružení Porta Balcanica 2014: 239–246.
Към въпроса за т.нар. изреченски фразеологизми. Наблюдения върху Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy větné , Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, проведена на 21 октомври 2011 г. в София. Съст. и научни ред. Хр. Дейкова, Вл. Пенчев. София: Парадигма 2012: 128-136.
Чешките паремии: книжовен паметник и/или фолклорен факт , Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–22 април 1912. Том І. Езикознание. Съст. Ани Бурова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 2012: 114-121.
Co na srdci, to … na Facebooku. Česká přísloví v minulosti a dnes. , Přednášky a besedy z XLV. běhu LŠSS. Brno: Filozofická fakulta MU 2012: 144-157.

Конференции

Преподаването на южнославянски езици и литератури в днешна Европа

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модалните глаголи в обучението по чешки език за българи
Период
15.05.2014 - 16.05.2014 г.
Организатор
Философски факултет, Масариков университет

Проекти

(№ № BG051PO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
18.05.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Министерство на образованието и накуката, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
263743,00 лв.

Ръководени докторанти

Състав и динамика на туристическата терминология в българския и чешкия език

Докторант
Миглена Михайлова-Паланска
Период
12.12.2012 - 20.04.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Фразеологични единици със соматичен компонент в българския и чешкия език

Студент
Красимира Сидерова
Година
2015
ОКС
магистър

Лексикални и фразеологични особености на футболния репортаж в българската и чешката преса

Студент
Александър Павлов
Година
2014
ОКС
магистър

Фразеологични единици, характеризиращи емоции в българския и чешкия език

Студент
Силвия Терзиева
Година
2013
ОКС
магистър

Предложните изрази в съвременния български и чешки език

Студент
Дора Солакова
Година
2011
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Семантични неологизми в българския и чешкия език от последното десетилетие на ХХ и началото на ХХІ век

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владислава Андреева