Avatar

гл.ас. д-р Гергана Кресналийска

Email: kresnaliyska law.swu.bg


Публикации

Kresnaliyska, G. Municipalities’ own revenue as an instrument for financial independence , EDP Sciences 2021: 10. (Co-author/s: Valentina Aleksandrova, Nadezhda Krasteva, Yoana Petrova, Petar Baldzhiev)
Kresnaliyska, G., ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION , KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 2020: 897 - 902.
Кресналийска, Г., Доброто управление в Република България , "Право, Политика, Администрация" 2018: 8-16. (Съавтор/и: Васил Василев)
Кресналийска, Г., Практически измерения на изследванията в областта на публичната администрация , Сборник от Национална научна конференция "10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", Нов български университет 2018: 248-254. (Съавтор/и: Валентин Василев, Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Предизвикателства пред приложението на headhunting в публичната сфера , НБУ, Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online) 2018: 518-529. (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска, Васил Василев)
Кресналийска, Г., Поява и необходимост от новия публичен мениджмънт , "Право, Политика, Администрация" 2017: 10-17. (Съавтор/и: Димитринка Мудурска)
Кресналийска, Г., Влияние на глобализацията и регионализацията върху управлението в публичната сфера , НБУ, Годишник на департамент „Администрация и управление” 2017: 21-27. (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения , Сборник от Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", на тема: "Новите реалности в управлението", Икономически университет, Варна 2017: 290-301. (Съавтор/и: Валентин Василев)
Кресналийска, Г., Стратегически анализ, мениджмънт и управление. България: Пропелер, 2016 (Съавтор/и: Стойко Стойков, Валентин Василев, Олга Чорбаджийска)
Kresnaliyska, G., Strategic Management in the Public Sphere and the Organizational Culture , Mеѓународен дијалог: Исток – Запад (право и политикологија) 2016: 213-218. (Co-author/s: Ivan Efremovski)
Kresnaliyska, G., Monitoring of Public Policies - A Modern Tool of Good Governance , American International Journal of Contemporary Research 2015: 43-47.
Kresnaliyska, G., Civil society and civil control over administration , KNOWLEDGE - International Journal, Scientific and Applicative Papers 2015: 337-341.
Кресналийска, Г., Предизвикателства пред публичната администрация в Република България в контекста на променящите се условия в Европейския съюз , Сборник с доклади от Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Икономически университет, Варна 2015: 171-178.
Кресналийска, Г., Граждански контрол върху администрацията. България: Пропелер, 2015 (Съавтор/и: Маргарита Чешмеджиева)
Кресналийска, Г., Основи на публичната администрация. България: Пропелер, 2014 (Съавтор/и: Маргарита Чешмеджиева)
Кресналийска, Г., Съвременни инструменти за ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация , Сборник доклади от Международна кръгла маса „Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация”, Нов български университет 2013: . (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Мониторинг на публични политики и програми – инструмент на доброто управление , Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургаски свободен университет 2013: 128-133 .
Кресналийска, Г., Концепции и модели на публичната администрация , Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство” 2013: 165-177.
Кресналийска, Г., Приложение на мониторинга в контекста на ефективното стратегическо управление в публичната сфера , Право, управление и медии през ХХІ век 2012: 451-456.
Кресналийска, Г., Теоретични аспекти на контрола в управлението , Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство” 2012: 247-257.
Кресналийска, Г., Ефективен публичен мениджмънт. България: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2011 (Съавтор/и: Валентин Василев, Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност. България: Фенея, 2011 (Съавтор/и: Маргарита Чешмеджиева, Валентина Голева, Валентин Василев)
Кресналийска, Г., Перспективи и насоки за усъвършенстване на гражданския контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация , Сборник "Научни известия" 2008: 90-110.
Кресналийска, Г., Гражданският контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация /състояние и проблеми/ , Сборник "Научни известия" 2005: 118-126.
Кресналийска, Г., Гражданското общество в Югоизточна Европа - необходимо условие за регионална стабилност , "Международна политика" 2005: 133-145.

Конференции

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ (CROWDSOURCING) - НОВО ПОЛЕ ЗА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Период
11.05.2020 - 12.05.2020 г.
Организатор
Икономически университет - Варна
Съавтор(и)
Валентин Василев

Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред приложението на headhunting в публичната сфера
Период
11.06.2018 - 11.06.2018 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София
Съавтор(и)
Олга Чорбаджийска, Васил Василев

10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Практически измерения на изследванията в областта на публичната администрация
Период
10.11.2017 - 10.11.2017 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София
Съавтор(и)
Валентин Василев, Олга Чорбаджийска

Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", на тема: "Новите реалности в управлението"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения
Период
20.10.2017 - 21.10.2017 г.
Организатор
Икономически университет - Варна
Съавтор(и)
Валентин Василев

7th International Scientific Conference “INTERNATIONAL DIALOGUE: EAST-WEST”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Strategic Management in the Public Sphere and the Organizational Culture
Период
15.04.2016 - 15.04.2016 г.
Организатор
International Slavic University “G.R.Derzhavin”, Sveti Nikole (R.Macedonia) - Tambov (Russia)
Съавтор(и)
Ivan Efremovski

Sixth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civil society and civil control over administration
Период
02.10.2015 - 04.10.2015 г.
Организатор
THE POWER OF KNOWLEDGE

Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред публичната администрация в Република България в контекста на променящите се условия в Европейския съюз
Период
15.05.2015 - 15.05.2015 г.
Организатор
Икономически университет - Варна

Знанието – традиции, иновации, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мониторинг на публични политики и програми – инструмент на доброто управление
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Международна кръгла маса „Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни инструменти за ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София

Четвърта Балканска научна конференция – „Науката, образованието и изкуството през ХХI век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Теоретични аспекти на контрола в управлението
Период
30.09.2012 - 01.10.2012 г.
Организатор
Съюз на учените в България-клон Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски"

Международна научно-практическа конференция –„Право, управление и медии през ХХI век”, организирана по повод двадесет годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на мониторинга в контекста на ефективното стратегическо управление в публичната сфера
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) „Студентски практики“ – Фаза 1

Период на провеждане
04.10.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
1438231,62 лв.

(SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
2700,00 лв.

(SRP-В2/13 ) Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „Право” и „Публична администрация”

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
7500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP – B1 / 23.03.2011 г. ) Приложение на ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация - от добри практики към качествено обучение

Период на провеждане
25.03.2011 - 15.12.2011 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
8000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Модел за стратегическо управление в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ в Република България”

Докторант
Васил Георгиев Василев
Период
22.05.2017 - 21.05.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не