Avatar

гл.ас. д-р Гергана Кресналийска

Email: kresnaliyska law.swu.bg


Публикации

Кресналийска, Г., Нацията и държавата в епоха на динамични промени , Научно списание "Сигурност и отбрана" 2023: 89-102. (Съавтор/и: Владко Иванов)
Кресналийска, Г., Стратегически мениджмънт на сигурността - ключов фактор за формиране на ефективна политика , Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" 2022, Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 2022: 209-215.
Kresnaliyska, G. Municipalities’ own revenue as an instrument for financial independence , SHS Web of Conferences 2021: 10. (Co-author/s: Valentina Aleksandrova, Nadezhda Krasteva, Yoana Petrova, Petar Baldzhiev)
Kresnaliyska, G., ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION , KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 2020: 897 - 902.
Кресналийска, Г., Публични политики и гражданска ангажираност (Сrowdsourcing) - ново поле за дигитални решения в публичната администрация , Сборник от Юбилейна международна научна конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха”, посветена на 100 години Икономически университет – Варна 2020: 569-579. (Съавтор/и: Валентин Василев)
Кресналийска, Г., Доброто управление в Република България , "Право, Политика, Администрация" 2018: 8-16. (Съавтор/и: Васил Василев)
Кресналийска, Г., Практически измерения на изследванията в областта на публичната администрация , Сборник от Национална научна конференция "10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", Нов български университет 2018: 248-254. (Съавтор/и: Валентин Василев, Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Предизвикателства пред приложението на headhunting в публичната сфера , НБУ, Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online) 2018: 518-529. (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска, Васил Василев)
Кресналийска, Г., Поява и необходимост от новия публичен мениджмънт , "Право, Политика, Администрация" 2017: 10-17. (Съавтор/и: Димитринка Мудурска)
Кресналийска, Г., Влияние на глобализацията и регионализацията върху управлението в публичната сфера , НБУ, Годишник на департамент „Администрация и управление” 2017: 21-27. (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения , Сборник от Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", на тема: "Новите реалности в управлението", Икономически университет, Варна 2017: 290-301. (Съавтор/и: Валентин Василев)
Кресналийска, Г., Стратегически анализ, мениджмънт и управление. България: Пропелер, 2016 (Съавтор/и: Стойко Стойков, Валентин Василев, Олга Чорбаджийска)
Kresnaliyska, G., Strategic Management in the Public Sphere and the Organizational Culture , Mеѓународен дијалог: Исток – Запад (право и политикологија) 2016: 213-218. (Co-author/s: Ivan Efremovski)
Kresnaliyska, G., Monitoring of Public Policies - A Modern Tool of Good Governance , American International Journal of Contemporary Research 2015: 43-47.
Kresnaliyska, G., Civil society and civil control over administration , KNOWLEDGE - International Journal, Scientific and Applicative Papers 2015: 337-341.
Кресналийска, Г., Предизвикателства пред публичната администрация в Република България в контекста на променящите се условия в Европейския съюз , Сборник с доклади от Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Икономически университет, Варна 2015: 171-178.
Кресналийска, Г., Граждански контрол върху администрацията. България: Пропелер, 2015 (Съавтор/и: Маргарита Чешмеджиева)
Кресналийска, Г., Основи на публичната администрация. България: Пропелер, 2014 (Съавтор/и: Маргарита Чешмеджиева)
Кресналийска, Г., Съвременни инструменти за ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация , Сборник доклади от Международна кръгла маса „Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация”, Нов български университет 2013: . (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Мониторинг на публични политики и програми – инструмент на доброто управление , Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургаски свободен университет 2013: 128-133 .
Кресналийска, Г., Концепции и модели на публичната администрация , Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство” 2013: 165-177.
Кресналийска, Г., Приложение на мониторинга в контекста на ефективното стратегическо управление в публичната сфера , Право, управление и медии през ХХІ век 2012: 451-456.
Кресналийска, Г., Теоретични аспекти на контрола в управлението , Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство” 2012: 247-257.
Кресналийска, Г., Ефективен публичен мениджмънт. България: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2011 (Съавтор/и: Валентин Василев, Олга Чорбаджийска)
Кресналийска, Г., Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност. България: Фенея, 2011 (Съавтор/и: Маргарита Чешмеджиева, Валентина Голева, Валентин Василев)
Кресналийска, Г., Перспективи и насоки за усъвършенстване на гражданския контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация , Сборник "Научни известия" 2008: 90-110.
Кресналийска, Г., Гражданският контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация /състояние и проблеми/ , Сборник "Научни известия" 2005: 118-126.
Кресналийска, Г., Гражданското общество в Югоизточна Европа - необходимо условие за регионална стабилност , "Международна политика" 2005: 133-145.

Конференции

„Актуални проблеми на сигурността” 2022

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стратегически мениджмънт на сигурността – ключов фактор за формиране на ефективна политика
Период
27.10.2022 - 28.10.2022 г.
Организатор
Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново

The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Municipalities’ own revenue as an instrument for financial independence
Период
21.10.2020 - 22.10.2020 г.
Организатор
University of Zilina, Slovak Republic
Съавтор(и)
Valentina Aleksandrova, Nadezhda Krasteva, Yoana Petrova, Petar Baldzhiev

XXVII International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION
Период
21.08.2020 - 23.08.2020 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management, Skopie, Republic of North Macedonia

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ (CROWDSOURCING) - НОВО ПОЛЕ ЗА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Период
11.05.2020 - 12.05.2020 г.
Организатор
Икономически университет - Варна
Съавтор(и)
Валентин Василев

Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред приложението на headhunting в публичната сфера
Период
11.06.2018 - 11.06.2018 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София
Съавтор(и)
Олга Чорбаджийска, Васил Василев

10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Практически измерения на изследванията в областта на публичната администрация
Период
10.11.2017 - 10.11.2017 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София
Съавтор(и)
Валентин Василев, Олга Чорбаджийска

Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", на тема: "Новите реалности в управлението"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения
Период
20.10.2017 - 21.10.2017 г.
Организатор
Икономически университет - Варна
Съавтор(и)
Валентин Василев

7th International Scientific Conference “INTERNATIONAL DIALOGUE: EAST-WEST”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Strategic Management in the Public Sphere and the Organizational Culture
Период
15.04.2016 - 15.04.2016 г.
Организатор
International Slavic University “G.R.Derzhavin”, Sveti Nikole (R.Macedonia) - Tambov (Russia)
Съавтор(и)
Ivan Efremovski

Sixth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civil society and civil control over administration
Период
02.10.2015 - 04.10.2015 г.
Организатор
THE POWER OF KNOWLEDGE

Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред публичната администрация в Република България в контекста на променящите се условия в Европейския съюз
Период
15.05.2015 - 15.05.2015 г.
Организатор
Икономически университет - Варна

Знанието – традиции, иновации, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мониторинг на публични политики и програми – инструмент на доброто управление
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Международна кръгла маса „Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни инструменти за ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София

Четвърта Балканска научна конференция – „Науката, образованието и изкуството през ХХI век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Теоретични аспекти на контрола в управлението
Период
30.09.2012 - 01.10.2012 г.
Организатор
Съюз на учените в България-клон Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски"

Международна научно-практическа конференция –„Право, управление и медии през ХХI век”, организирана по повод двадесет годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на мониторинга в контекста на ефективното стратегическо управление в публичната сфера
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
23.07.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
1917005,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) „Студентски практики“ – Фаза 1

Период на провеждане
04.10.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
1438231,62 лв.

(SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
2700,00 лв.

(SRP-В2/13 ) Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „Право” и „Публична администрация”

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
7500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP – B1 / 23.03.2011 г. ) Приложение на ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация - от добри практики към качествено обучение

Период на провеждане
25.03.2011 - 15.12.2011 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
8000,00 лв.