Avatar

доц. д-р Красимира Марулевска

Email: krasimira_marulevska swu.bg


Научните интереси са в областта на: теорията на възпитанието и дидактиката; методологичните основания на обновителните процеси в образованието; усъвършенстване на подготовката и квалификацията на учителите; качеството на образованието; оценяването и диагностиката в сферата на образованието; началната училищна педагогика; синергитечен подход в образованието; проектно - базирано обучение; компетентностен подход в образованието; креативна педагогика и др.

Публикации

Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions , Rhetoric and Communications 2023: 111 - 124. (Co-author/s: Nitza Hachmon)
КРЕАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛЯ В СВЕТЛИНАТА НА СИНЕРГЕТИЧНИТЕ ИДЕИ , MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART ISSN 1313 – 5236 2023: 72 - 83.
КРЕАТИВНИ ИДЕИ И ПРАКТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ , Образование без граници - реалности и перспективи 2021: .
ЕКСПЕРТИЗА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СЪВРЕМЕННИЯ УЧИТЕЛ , Съвременното образование - условия, предизивикателства и перспективи" 2019: .
DYNAMICS OF SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING , Research in Kineseology - International Journal of Kinesiology and Other Relsted Sciences 2019: 19 - 23. (Co-author/s: Траян Попкочев)
Динамика социально-эмоциональных компетенций студентов в процессе их профессиональной подготовки , Гносеологические основы образования Международный сборник научных трудов, посвященный 90-летию со дня рождения профессора С.П. Баранова -Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского, 2018. – 513 с.ISBN 978-5-88526-988-9 2018: 177 - 186. (Съавтор/и: Траян Попкочев)
DEVELOPING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS OF PROSPECTIVE TEACHERS THROUGH TEAM WORK ON STUDY PROJECTS. , KNOWLEDGE-International Journal 2017: . (Co-author/s: Траян Попкочев, Радослава Топалска)
DIAGNOSTICS OF SOCIAL COMPETENCES IN TEACHERS AND STUDENTS-PEDAGOGES , KNOWLEDGE-International Journal 2017: . (Co-author/s: Траян Попкочев, Радослава Топалска)
IMPORTANCE OF THE SOCIO-EMOTIONAL SKILLS FOR THE PROFFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER IN CONTEMPORARY BULGARIAN SCHOOL , INTERNATIONAL JOURNAL, ISSN 2545 – 4439 (PRINTED) ISSN 1857 – 923X (E-VERSION) 2017: 511-516. (Co-author/s: Даниела Томова)
TRAINING, QUALIFICATION AND CAREER DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE MODERN EDUCATION , KNOWLEDGE-International Journal 2017: 343 - 349. (Co-author/s: Добринка Тодорина)
Квалификация и рост карьеры педагогических специалистов в аспекте нормативно-правовой динамики в болгарской образовательной системе - ISBN - 978-5-94809-931-6 , Гносеологические основы образования Международный сборник научных трудов, посвященный 90-летию со дня рождения профессора С.П. Баранова 2017: 169 - 174.
Реформата в образованието и реформата в мисленето в контекста на самоорганизацията на сложните системи , KNOWLEDGE, International Journal Scientific papers 2016: .
Самоконструиращият се субект и образователната система - в светлината на синергетичните идеи , Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата 2016: .
Квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти в аспекта на нормативно-правната динамика в българската образователна система ; , Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование 2016: 479-487.
Функционалната грамотност в контекста на изследването PISA 2012 и идеята за учене през целия живот , Гносеологические основы образования. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССОРУ С.П. БАРАНОВУ, ISBN 978-5-94809-782-4 2015: 103 - 107.
Педагогическият съветник в съвременното българско училище. Част I . България: УИ "Неофит Рилски", 2015 (Съавтор/и: В съавторство) . : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2015
Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Наръчник на студента (в съавторство). България: "Неофит Рилски", 2015
Професионални позиции на учителя за изследователското обучение в началното училище , Дидактически основи на изследователския подход в обучението, Изследователският модел на обучение и развитие на културата на умствения труд у учениците ISBN 978-954-680-947-6 2014: .
ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНОСТ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОЕКТИ , КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ. СБОРНИК ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 26 – 27 септември 2014 г. 2014: .
Ефективно междуинституционално сътрудничество и партньорство с характеристиките динамика, гъвкавост и адаптивност , ОБРАЗОВАТЕЛНА МЕДИАЦИЯ В КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗНА СРЕДА 2014: 8 - 20.
ASPECTS OF THE EVALUATION IN THE HIGHER EDUCATION , INSTITUTE OF PEDAGOGY UNIVERSITY “SS. CYRIL AND METHODIUS” - SKOPJE FACULTY OF PHILOSOPHY - SKOPJE 2013: 464 - 472. (Co-author/s: Лиляна Тодорова)
Интерактивност и диалогичност в реализацията на учебни проекти в условията на висшето училище. Описание: В: Интерактивни методи в средното и висшето училище (учебно помагало). : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2012
The Interdisciplinary Dialogue As a Path To Evolutionary Growth of The Pedagogical Knowledge , JOURNAL OF ULUDAG UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION - CILT: 24; SAYI: 2; YIL: 2011; (p.335 - 355); ISSN 1301 - 3416 2011: (p.335 - 355).
Социално-педагогическите институции и организации в системата за превенция на детското асоциално поведение. В: Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии). България: "Неофит Рилски", 2011
Оценяване на професионалния труд на учителя в съвременното училище. В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (Том V) . : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2011
The Interdisciplinary Dialogue as a path to evolutionary growth of the pedagogical knowledge , Scientific Research, Humanitarian and pedagogical science 2011: .
"Системата на началното образование - в терсене на своето динамично равновесие" , Сп. "Образование", бр. 6 2011: 89-105.
The Project-Based Method – a рath to implement the synergetic in Education , Годишник на СУБ - Благоевград: Наука – образование – изкуство 2011: .
Technological aspects of Assessing students , 14 international Conference EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES y, Institute for Pedagogy and Andragogy ISBN 8682019663, 9788682019664 2011: . (Co-author/s: Лиляна Тодорова)
Technological aspects of Assessing students , Book of Abstracts EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES, ISBN – 978-86-82019-64-0 2011: . (Co-author/s: Лиляна Тодорова)
Системата на началното образование – в търсене на своето динамично равновесие , Сп. „Образование”, бр. 6, 2011 г. 2011: .
ПЕДЕВТОЛОГИЯ. : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2010 (Съавтор/и: Добринка Тодорина)
"Началното училище през погледа на съвременния учител" , Сборник с научни студии и статии "Съвременното образование - мисия и визии" 2010: .
"Проблемът за правата на детето във възпитателните институции за деца с отклоняващо се поведение" , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество" 2010: .
Иновационната култура на педагога - предпоставка за ефективност на интерактивните методи в обучението , сб. "Интерактивните методи в съвременното образование" 2010: 101-106.
Диагностика и оценивание личности ученика начальной школы в условиях проектной учебной деятельности , Международная научно-практическая конференция «Учитель. Преподаватель. Тренер». 2010: 209-213.
Синергетичен вариант на проектно-базирана учебна дейност , Списание "Педагогика", брой 3 2010: .
Информационните технологии в условията на проектно-базирана учебна дейност в началното училище , сб.: "Информационни технологии в обучението в I - IV клас" 2010: .
"Поектно-базирана учебна дейност в началното училище". : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2010
"Синергетични аспекти на проектната дейност в обучението" , Международный сборник научных трудов: "МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ" 2009: .
"Синергетиката в научното и образователното пространство" . : "Санин М и М", 2009
Оценяване на личностното развитие на учениците в условията на проектна учебна дейност , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество" 2009: .
Професионално – личностните качества на педагога – предпоставка за ефективност на интерактивните методи в обучението. , Годишник. Наука – образование – изкуство 2008: 677-681.
Активизиране на синергетичния потенциал на метода на проектите в условията на класно-урочната система. , Сп. "Педагогика" 2008: .
Синергетични аспекти на проектната учебна дейност в началното училище. , сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2008: 40-49.
Интерактивният потенциал на социално-педагогическия тренинг в подготовката на бъдещите учители. , сб.: Науката, образованието и изкуството през 21 век 2007: .
Качеството на обучението в контекста на синергетичната концепция. , сб.: Педагогическото образование в България: състояние и тенденции. 2007: 402.
Синергетичната „философия на комуникативността” – в търсене на нови хоризонти за педагогическото познание. , Сп. "Педагогика", бр. 9 2006: 3-20.
Идеите на синергетиката в контекста на новите педагогически търсения. , сб.: Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе. Материалы международной научно-практической конференции, Мозырь, 2006 2006: .
Усъвършенстване процеса на обучение от позициите на синергетичния подход. , сб.: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. Благоевград – Санкт-Петербург – Елецк, 2006 2006: .
Етническо и национално самоопределение в аспекта на историческата динамика. , сб. Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище. 2005: .
Методът на проектите - синергия на традиция и новаторство , сб. Педагогическата наука: приемственост и обновление. 2005: .
"Синергетичният подход в образованието - на границата на две хилядолетия" , The Educational Heritage and Diologue in the European Pedagogical Spase. 2003: .

Конференции

Шеста балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през 21-ви век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Креативната дейност на учителя в светлината на синергетичните идеи
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Югозападен университет, Факултет по педагогика, Съюз на учените в България - клон Благоевград

Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
24.06.2022 - 24.06.2022 г.
Организатор
Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Образование без граници - реалности и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КРЕАТИВНИ ИДЕИ И ПРАКТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
Факулет по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална кръгла маса по проблемите на подготовката и квалификацията на учителите

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Период
24.10.2019 - 25.10.2019 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката

Пета балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през 21-ви век"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогическо творчество и иновативни решения в професионалната дейност на учителя
Период
26.09.2019 - 27.09.2019 г.
Организатор
Съюз на учените в България - клон Благоевград

Седма международна научна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и песпективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Експертиза на качеството на професионалната педагогическа подготовка на съвременния учител
Период
14.06.2019 - 16.06.2019 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

III Международная конференция "Гносеологические основы образования" , посвященная проф. С.П.Баранову

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Динамика социально-эмоциональных компетенций студентов в процессе их профессиональной подготовки
Период
30.11.2018 - 30.11.2018 г.
Организатор
Липецкия държавен педагогически университет

15 th International Scientific Conference „THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
DEVELOPING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS OF PROSPECTIVE TEACHERS THROUGH TEAM WORK ON STUDY PROJECTS
Период
15.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Траян Попкочев, Радослава Топалска

II Международная научно-практическая конференция «Гносеологические основы образования», посвященная 90-летию профессора С. П. Баранова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КВАЛИФИКАЦИЯ И РОСТ КАРЬЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В АСПЕКТЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДИНАМИКИ В БОЛГАРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Период
13.10.2017 - 14.10.2017 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

14th International Scientific Conference „THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
IMPORTANCE OF THE SOCIO-EMOTIONAL SKILLS FOR THE PROFFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER IN CONTEMPORARY BULGARIAN SCHOOL
Период
29.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Даниела Томова

21 – th Science SYMPOSIUM ON SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
DYNAMICS OF SOCIO-EMOTIONAL SKILLS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING
Период
29.09.2017 - 30.09.2017 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia, in cooperation with the Agency for Youth and Sports and the Macedonian Olympic Committee, Union of Sports Federation of Macedonia
Съавтор(и)
Траян Попкочев

13th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TRAINING, QUALIFICATION AND CAREER DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE MODERN EDUCATION
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Добринка Тодорина

12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS –

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EMOTIONAL INTELLIGENCE –A KEY ELEMENT IN THE PROFESSIONAL–PERSONAL PROFILE OF THE TEACHER
Период
03.03.2017 - 02.03.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA

Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кариерно развитие на педагогическите специалисти в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“

THE TEACHER OF THE FUTURE - Ninth International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE REFORM IN EDUCATION AND THE REFORM IN THINKING IN THE CONTEXT OF SELF-ORGANIZING COMPLEX SYSTEMS
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Самоконструиращият се субект и образователната система - в светлината на синергетичните идеи
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Философски факултет и Факултет по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научно-практическая конференция с международным участием, посвященной С.П. Баранову: «Гносеологические основы образования»

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Развитие на функционалната грамотност на учениците в условията на целодневна организация на учебно-възпитателния процес
Период
16.04.2015 - 17.04.2015 г.
Организатор
Кафедра педагогики начального образования Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина

КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНОСТ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОЕКТИ
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

„Образование и интеграция“ - по проект по Наредба 9 „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Професионални позиции на учителя за изследователското обучение в началното училище"
Период
28.05.2014 - 28.05.2014 г.
Организатор
Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Международен научен симпозиум ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО МЕГУ ТРАДИЦИОНАЛНОТО И СОВРЕМЕННОТО

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Aspects of Assessing students
Период
22.09.2011 - 23.09.2011 г.
Организатор
ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОГИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

14th international Conference EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING STUDENTS
Период
16.06.2011 - 18.06.2011 г.
Организатор
n/a

Международна юбилейна научна конференция "Съвременното образование - мисия и визии"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Началното училище през погледа на съвременния учител"
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
n/a

VI Международная научно-практическая конференция «Учитель. Преподаватель. Тренер»

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Диагностика и оценивание личности ученика начальной школы в условиях проектной учебной деятельности
Период
08.07.2010 - 09.07.2010 г.
Организатор
n/a

Научна конференция "Интерактивните методи в съвременното образование"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновационната култура на педагога - предпоставка за ефективност на интерактивните методи в обучението
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
n/a

Научно-практическа конференция "Информационните технологии в I - IV клас"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Информационните технологии в условията на проектно-базирана учебна дейност в началното училище
Период
17.04.2010 - 18.04.2010 г.
Организатор
n/a

II Balkan Scientific Conference. The Scienceq the Education and The Art in 21 Century

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Професионално – личностните качества на педагога – предпоставка за ефективност на интерактивните методи в обучението
Период
26.09.2008 - 27.09.2008 г.
Организатор
n/a

Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Интерактивният потенциал на социално-педагогическия тренинг в подготовката на бъдещите учители
Период
23.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
n/a

Кръгла маса на тема „Място на интерактивните методи на обучение в работата на университетския преподавател” – ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, юни 2007.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интерактивните методи на обучение и очакваните изменения в академичната среда
Период
19.06.2007 - 19.06.2007 г.
Организатор
Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Юбилейна научна конференция, посветена на 30-годишнината на факултета по педагогика в ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема: Педагогическото образование в България: състояние и тенденции

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Качеството на обучението в контекста на синергетичната концепция
Период
12.09.2006 - 12.09.2006 г.
Организатор
Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Международна научно-практическа конференция „Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеите на синергетиката в контекста на новите педогогически търсения
Период
10.01.2006 - 11.01.2006 г.
Организатор
n/a

Международен научен семинар „Образование за всички”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Междудисциплинарността - в отговор на предизвикателствата към образованието
Период
04.07.2004 - 09.07.2004 г.
Организатор
n/a

Национална научно-практическа конференция „Националната идентичност в българското училище"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Етническо и национално самоопределение в аспекта на историческата динамика
Период
27.05.2004 - 27.05.2004 г.
Организатор
n/a

Международна конференция – Благоевград, The Educational Heritage and Diologue in the European Pedagogical Spase

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Синергетичният подход в образованието - на границата на две хилядолетия
Период
03.09.2003 - 03.09.2003 г.
Организатор
n/a

Проекти

(BG-175467353-2023-02-0013) Шеста балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през 21-ви век"

Период на провеждане
15.09.2023 - 15.09.2023 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" - по „Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България“
Бюджет
10000,00 лв.

(ПМНФ01/67) Седма международна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
18.12.2018 - 16.07.2019 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A10/17) RP-A10/17 Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Период на провеждане
28.02.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-B14/14 ) Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение (регионални аспекти) Ръководител: доц. Лидия Чурукова

Период на провеждане
03.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
02.12.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП РЧР
Бюджет
50000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП РЧР
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изследвания и перспективни европейски тенденции /ПРИОРИПЕТ/

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП РЧР
Бюджет
177837,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05-0189) Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.07.2014 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
МОН ЕСФ ОП РЧР
Бюджет
248800,00 лв.

(НИД-Н9) Модел за усъвършенстване превенцията на асоциалните прояви на учениците в основната образователна степен

Период на провеждане
02.02.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(НИД-Н9) Сугестопедично - десугестивната концепция за учебния процес

Период на провеждане
02.02.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(ОХН–ВУ-212/2006) ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Период на провеждане
11.04.2007 - 19.10.2010 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
70000,00 лв.

Ръководени докторанти

РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Докторант
Валентина Андонова Друнчилова
Период
12.07.2022 - 11.07.2026 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

ПОЗНАВАТЕЛНА И ЛИЧНОСТНА РЕФЛЕКСИЯ ПРИ САМОПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП

Докторант
Йоанна Владимирова Барякова - Кондева
Период
11.07.2022 - 10.07.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Изследване на еволюцията и тенденцията на развитие на политиката на Европейския съюз за намаляване на бедността в областта на образованието

Докторант
Уан Жуей
Период
29.03.2022 - 28.03.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Влиянието на ментора върху процеса на интеграцията на стажант-учителите в образователната система

Докторант
Ница Хакмон
Период
30.11.2021 - 29.11.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

„Фактори за готовността на новите учители за справяне с конфликтите в класа“

Докторант
Меир ДавидЕско
Период
13.11.2017 - 12.11.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

„Педагогически условия за развитие на функционалната грамотност на учениците от начална училищна възраст”

Докторант
Ива Андонова Стаменова
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

„Фактори за готовността на новите учители за справяне с конфликти в класа“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Меир Давидеско

„Влиянието на симулационния уъркшоп в образованието върху ефективната дейност на учителя“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ясмин Балум

„Предучилищно образование за мултимодална грамотност“

Вид
Монография
Издател
Унив. изд. "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2021
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р София Дерменджиева

Развитие на четивната грамотност на учениците в IV клас в условията на проектна учебна дейност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Андонова Стаменова

Проектната дейност в обучението по математика в трети клас

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
06.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослава Викторова Топалска

„Училищният празник в българското начално училище"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
Република България
Дата
25.08.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангел Владимиров Ангелов

Образователната система на Франция. Подготовката на социални работници

Вид
Учебник
Издател
Унив. изд. "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
проф. д.н Йордан Колев , д-р Йоанна Цветанова

Социално развитие и възпитание на детето

Вид
Учебник
Издател
Унив. изд. "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Проф. д-р Маргарита Колева

„Роден край за първи клас. Тематични разработки”

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Елка Янакиева, Нино Михайлов