Avatar

гл.ас. д-р Красимира Хаджиева

Email: kr_hadjieva swu.bg


Публикации

„Българските приглаголни и приименни прономинални клитики – в сблъсък за надмощие или в съжителство“ , „Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии“ 2017: с. 77-84. Индексирано в CEEOL, реферирано издание..
„По въпроса за отношението местоположение ~ определеност“ , „Светът е слово, словото е свят. Сборник с доклади от Юбилейната национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет“ 2016: с. 24–35. Индексирано в CEEOL, реферирано издание.
„Рефлексивната посесивна (ен)клитика си – белег за уникалност на българския език в световен мащаб“ , „Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието“. Юбилеен сборник 2016: с. 264–270.
„Предикативната посесивност в българския език (с оглед на проявленията й в световните езици)” , Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология” „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки” 2015: .
„Семантични особености на обекта на притежанието в българския език (с оглед на двудялбата: неотчуждаема ~ отчуждаема собственост)“ , Годишник на Филологическия факултет 2014: с. 47–59.
„Изразяване на атрибутивна посесивност в съвременния български език“ , „Докторантски сборник – Филологически факултет“ 2013: с. 73–83.
„По въпроса за спецификата на езиковата категория посесивност“ , „Лингвистиката: История, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков“ 2013: с. 249–255.

Конференции

„Българистиката по света, филологията у дома“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Българските дателни личноместоименни клитики в ролята на външни посесори“
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Проблеми на членуването. Защо въпрос № 7 предизвика недоволството на българина?“
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Катедра по български език, Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Надмощие и приспособяване

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Българските приглаголни и приименни прономинални клитики – в сблъсък за надмощие или в съжителство“
Период
24.04.2017 - 25.04.2017 г.
Организатор
Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

„Светът е слово, словото е свят“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„По въпроса за отношението местоположение ~ определеност“
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Българският език – балкански, славянски, европейски“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Рефлексивната посесивна (ен)клитика „си” – белег за уникалност на българския език в световен мащаб“
Период
23.04.2015 - 24.02.2019 г.
Организатор
Институт за български език, Българска академия на науките

„Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Българският homo ludens и „чуждите” езици: игра на думи и/или социално общуване“
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

„Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Предикативната посесивност в българския език (с оглед на проявленията й в световните езици)“
Период
16.10.2014 - 18.10.2014 г.
Организатор
Катедра по славистика, Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Докторантска кръгла маса

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Изразяване на атрибутивна посесивност в съвременния български език“
Период
20.09.2013 - 20.09.2013 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Седемнадесета традиционна научна конференция за млади слависти „POLYSLAV“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Bulgarian possessive clitics and the Wackernagel position“
Период
11.09.2013 - 14.09.2013 г.
Организатор
Киевски национален университет "Тарас Шевченко"

„Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„По въпроса за спецификата на езиковата категория посесивност“
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Катедра по български език, Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Трета международна конференция за млади слависти

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Приименната посесивност в българския език”
Период
25.04.2013 - 26.04.2013 г.
Организатор
Университет "Йотвьош Лоранд" - Будапеща

Петнадесета международна конференция по морфология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„The suffix –či across languages: From the North Asian Pacific coast to the Albanian coasts of Adriatic Sea“
Период
09.02.2012 - 23.02.2019 г.
Организатор
Vienna University of Economics and Business
Съавтор(и)
Проф. д-р Л. Илиева, Д-р С. Конедарева

Проекти

(RP-B5/17) „Актуални проблеми на лингвистиката“

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(16 H 10/41 ) „Гутенберговата революция и българите“

Период на провеждане
01.01.2017 - 27.12.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
57000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0034 ) „Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса“

Период на провеждане
01.07.2013 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
Технически сътрудник
Финансиран от
Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд
Бюджет
263743,46 лв.

(SRP-B8/13) „Актуални проблеми на съвременния български език“

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба № 9
Бюджет
10000,00 лв.

Рецензии/Становища

„Словообразуване на имената на лица в три съвременни южнославянски романа (Съпоставка между български, сръбски и словенски)“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
03.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вероника Иванова

„Езикови средства за стилистична архаизация на речта във филм, свързан с Първото българско царство (По материал от филма „Борис І“)“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
09.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Шаламанова

„Съпоставителен анализ на учебниците по български език за чужденци“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
10.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Георгиева

„Прякори от Разложко“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
04.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Галчева

„Типове правописни грешки във вестник „Струма“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
04.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марияна Митова