Avatar

ас. д-р Красимира Хаджиева

Email: kr_hadjieva swu.bg


Публикации

„Предикативната посесивност в българския език (с оглед на проявленията й в световните езици)” , Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология” „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки” 2015: .
„Семантични особености на обекта на притежанието в българския език (с оглед на двудялбата: неотчуждаема ~ отчуждаема собственост) , Годишник на Филологическия факултет 2014: .