Avatar

проф. д.н. Костадин Паев

Email: kostapaev swu.bg


Публикации

Нормативна уредба на частната стопанска дейност в България (края на 40-те – 70-те години на ХХ век , Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания 2022: 204-216.
Държавата от Древността до Модерната епоха. Въпроси на теорията и историята. България: Парадигма, 2020
Конституционният проект на проф. Стефан Киров от 1935 и 1938 година. Сравнително изследване , - В: Модерният свят на българина: Търновската конституция от 1879 г. 2019: 218-228.
Спомени, размисли и оценки на княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция. България: Парадигма, 2019
Политическата дейност на архимандрит Стефан в Швейцария (1915-1919 г.) , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 7, 2018: 14-19.
Към въпроса за началото на българската държавност , – В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Т. 3. С.: Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски". 2017: 69-80.
Отменена ли е Търновската конституция по време на „режима на пълномощията“ 1881-1883 г.? , – В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Т. 2. С.: Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски". 2016: 131-138.
Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм през XIX век. България: С.: Сиби, 2016
Английският парламентаризъм от Магна харта до Пуританската революция , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 5, 2016: 100-108.
Първата гръцка конституция от 1822 година (Превод, коментар и бележки) , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 5, 2016: 109-119.
Дуалистична монархия, федерация или автономна държава , – В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, С.: Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски", 2015: 62-68.
Ранният конституционализъм и републиканската идея на Балканите в края на XVIII и началото на XIX век , - В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, С.: Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски", 2015: 118-129.
Изучаването на българската конституция в училище през социализма – съвременна интерпретация на един отминал опит , - В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. Велико Търново: Фабер, 2015: 158-163.
800 години Магна харта - един поглед от континента , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 4, 2015: 3-12.
Един непроучен проект за конституционно управление на българите от епохата на Възраждането , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 4, 2015: 58-71.
Възгледите на Стефан Бобчев за историята на правото , – В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. С.: Изд. на УНСС, 2014: 65-70.
Търновската конституция и конституцията на Гърция от 1864 г. (Исторически и сравнително-правни аспекти) , - В: 135 години от приемането на Търновската конституция (сборник). С.: Сиби, 2014: 243-261.
Византийският период (XI-XII в.) в историята на българското право , – В: Държавата, обществото и историята. С.: Иврай, 2014: 215-223.
Модерният конституционализъм на Балканите през XIX в. (до 1878 г.) , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 3, 2014: 3-60.
Византийският морски закон. (В съавторство с д-р Силвия Георгиева) , – Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн. 2, 2013: 44-65. (Съавтор/и: Силвия Георгиева)
Византийски правни паметници от времето на македонската династия (867-1056) , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), кн.2, 2013: 66-91.
Законодателна уредба на празничната система в България от Освобождението 1878 г. до наши дни , – В: Сборник „Празнично-юбилейната история“. С.: Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски", 2012: 125-139.
Школи и проучвания по обща история на правото (ХІХ - средата на ХХ век) , - Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически проучвания), кн. 1, 2012: 30-46.
ЕВРОКЛИО и квалификацията на учителите по история , - История, С. 2011: с. 1-7.
Договор или грамота е съглашението на цар Иван Александър с венецианците от 1347 г.? (Правно-исторически анализ) , – В: Сборник „100 години от рождението на проф. Михаил Андреев”, С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2011: 194-210.
Обучение по история чрез мултимедия , Диалогът в историята, 2008, № 19-20, 2008: 73-77.
Още за предмета на историята на българската държава и право , - Съвременно право, № 3, С.: Сиби, 2008: 46-59.
Мултикултурализъм и алтернативност в историческото образование , - В: Понятия, времена, промени в историческото образование, Варна, 2005: 77-87.
Европейската интеграция и проблемите на историческото образование в България. България: Университетско издателство “Неофит Рилски", Благоевград, 2004
Историята и гражданското образование , - Югозападни листи, 2004, № 1, 2004: 133-157.
Тестът в обучението по история , - История, С. кн. 1, 1994: 20-25.
Как се преподава една Американска история , - История, С. кн. 6, 1993: 17-21.

Конференции

Националният празничен календар на българите – минало, настояще, бъдеще

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законът за празничните дни в Княжеството (1900 г.). Мотиви, съдържание, значение
Период
21.10.2022 - 22.10.2022 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Дилеми на развитието

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нормативна уредба на частната стопанска дейност в България (края на 40-те – 70-те години на ХХ век
Период
23.09.2022 - 24.09.2022 г.
Организатор
Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания

Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учителят по история – между педагога и историка
Период
27.06.2022 - 01.07.2022 г.
Организатор
Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейната конференция по случай 30 годишнината от създаването на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фактическото и юридическото при действието на Търновската конституция
Период
09.05.2022 - 09.05.2022 г.
Организатор
Правно-исторически ф-т на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Юбилейна научна конференция по повод на 140 годишнина от създаването на Търновската конституция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Конституционният проект на проф. Стефан Киров от 1935 и 1938 година. Сравнително изследване.
Период
15.04.2019 - 15.04.2019 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отменена ли е Търновската конституция по време на „режима на пълномощията“ 1881-1883 г.?
Период
27.06.2016 - 01.07.2016 г.
Организатор
Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

„Историография на преходите“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правна регламентация на частната стопанска инициатива през социализма
Период
16.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Ист. ф-т на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дуалистична монархия, федерация или автономна държава
Период
25.06.2015 - 29.06.2015 г.
Организатор
Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

Гласове на миналото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската лига за защита на правата на човека и гражданина срещу комунистическите репресии 1945-1947 г.
Период
10.10.2014 - 11.10.2014 г.
Организатор
Ист. ф-т на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Обучението по история

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"За“ и „против“ изучаването на българската конституция в училище
Период
08.07.2014 - 13.07.2014 г.
Организатор
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

135 години демократична конституционна традиция в България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Търновската конституция в контекста на балканският конституционализъм през ХІХ век
Период
16.04.2014 - 16.04.2014 г.
Организатор
Юридически ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

135 години български парламентаризъм

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Търновската конституция и конституцията на Гърция от 1864 г. (Исторически и сравнително-правни аспекти)“
Период
15.04.2014 - 15.04.2014 г.
Организатор
Народно събрание на Република България

Състояние и перспективи на юридическото образование

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приемствеността между средното училище и висшето юридическо образование
Период
31.10.2013 - 31.10.2013 г.
Организатор
Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста Стефан Бобчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възгледите на Стефан Бобчев за историята на правото
Период
17.10.2013 - 17.10.2013 г.
Организатор
УНСС, София, България

Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изучаването на българската конституция в училище през социализма – съвременна интерпретация на един отминал опит
Период
11.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
Ист. ф-т на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Преходите в историята на Балканите

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ранният конституционализъм и републиканската идея на Балканите (кр. на ХVІІІ – нач. на ХІХ в.)
Период
24.06.2013 - 27.06.2013 г.
Организатор
Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

Историко-юридическите дисциплини в условията на преход, интеграция и глобализация

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Школи и проучвания по обща история на правото (ХІХ - средата на ХХ век)
Период
27.10.2012 - 28.10.2012 г.
Организатор
Правно-исторически ф-т на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Празнично-юбилейната история

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законодателна уредба на празничната система в България от Освобождението 1878 г. до наши дни
Период
25.06.2012 - 29.06.2012 г.
Организатор
Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейна научна конференция по повод на 100 годишнината от рождението на проф. Михаил Андреев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Договор или грамота е съглашението на цар Иван Александър с венецианците от 1347 г.? (Правно-исторически анализ)
Период
01.12.2011 - 01.12.2011 г.
Организатор
Юридически ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

Бъдещето на историята

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пътят на историята: от училището до университета
Период
27.06.2011 - 01.07.2011 г.
Организатор
Ист. ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

Проекти

(SRP-C15/15) Световно юридическо наследство

Период на провеждане
04.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (Наредба № 9)
Бюджет
3750,00 лв.

(SRP-C6/14) Конституционализъм и публични институции - историческо развитие и перспективи

Период на провеждане
04.03.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (Наредба № 9)
Бюджет
2500,00 лв.

(Проект № BG051PO001-3.1.03-0001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
01.11.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
Експерт-преподавател
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013
Бюджет
165300,00 лв.

(SRP-C5/13) Изворите за историята на правото - познати и непознати

Период на провеждане
04.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (Наредба № 9)
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-C1/12) Историко-юридическите дисциплини в условията на преход, интеграция и глобализация (Проблеми на методологията, изследванията и преподаването)

Период на провеждане
01.02.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (Наредба № 9)
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-С1/11) Проучване на резултатите от тестовете на кандидат-студентския изпит по история за оптимизация на форма, структура и съдържание

Период на провеждане
01.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (Наредба № 9)
Бюджет
2000,00 лв.

Ръководени докторанти

Организация, развитие и правна регламентация на дейността на търговското съсловие в българските земи през втората половина на 19-ти век

Докторант
Васил Атанасов Толин
Период
14.10.2014 - 14.10.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Музеят - другият път на ученика към историята

Студент
Петрана Костова Попкочева
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 95/01.11.2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
08.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Петрова Георгиева

Обявен в Държавен вестник брой ДВ, бр. 6/22.01.2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен
Държава
България
Дата
27.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветана Георгиева Иванова

Семиотика на маркетинга в музейния контекст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Нов български университет - София
Държава
България
Дата
18.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Савена Борисова

Обявен в Държавен вестник брой 33/27.04.2012 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
03.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невена Славева Филипова

Система на писмените работи в обучението по история

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
01.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Петрова Георгиева

Теория за просветност, образованост и методически практики в училищното историческо образование

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
11.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Цветанов Арнаудов

Обявен в Държавен вестник брой 100/20.12.2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
28.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Якимов Стойчев