Avatar

гл.ас. д-р Йосиф Кочев

Email: kochev_88 law.swu.bg


Публикации

THE DIGITAL SINGLE MARKET IN EUROPEAN UNION: OBSTACLES AND TRENDS , KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW 2017: 450-457.
National cybersecurity strategies in Member States of the European Union , ADMINISTRATĪVĀ UN KRIMINĀLĀ JUSTĪCIJA 2015: 54-58. (Co-author/s: Sevdalina Dimitrova, Stoyko Stoykov, Yosif Kochev)
Изграждане на система за ранно реагиране на киберзаплахи , Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 г. 2014: . (Съавтор/и: Стойко Стойков)
СИГУРНОСТТА И НЕСИГУРНОСТТА - ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ГЕНЕЗИСА НА ПОНЯТИЕТО „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” , сп. Междунарона политика 2014: 28-36. (Съавтор/и: Стойко Стойков, Петър Маринов)
Човешкият фактор в киберсигуността , Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2013: 142-148.
Проблеми пред информационната сигурност. България: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013 (Съавтор/и: Стойко Стойков, Николай Марин)

Конференции

IV Московский юридический форум – „Кутафинские чтения” «Будущее международного экономического права»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some Issues Concerning the Digital Single Market’s Implementation in the EU
Период
06.04.2017 - 08.04.2017 г.
Организатор
Московския държавен юридически университет „Акад. О. Е. Кутафин” (МГЮА)

Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
(Не)сигурността в електронната среда
Период
24.02.2017 - 24.02.2017 г.
Организатор
Правно-историческия факултет и Международен правен център (ILAC)

Годишна университетска научна конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
03.07.2014 - 04.07.2014 г.
Организатор
Национален военен университет "Васил Левски"

The European Union and the Black Sea Region

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на киберсигурност в ЕС: предизвикателства и перспективи
Период
17.09.2013 - 19.09.2013 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
17.09.2013 - 19.09.2013 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

XI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА „В ТЪРСЕНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Европейска политика за сигурност и отбрана: отговорност за сигурност базирана на знания
Период
11.09.2013 - 11.09.2013 г.
Организатор
Министерство на вътрешните работи на Република България, Министерство на външните работи на Република България, МО, МИЕТ, МОМН, МРРБ, Асоциация на полицейските началници, Агенция Булгарреклама
Съавтор(и)
Стойко Стойков, Габриела Белова, Николай Марин

Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България - "Да Комуникираме Европа заедно. Важна е Европа, важен си ти!"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
19.06.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Представителство на Европейската комисия в България

„Борьба с Интернет – преступностью”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интернет и кибербезопасность как новое измерение оборонной сферы
Период
12.06.2013 - 13.06.2013 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ и ФОНД ГАНСА ЗАЙДЕЛЯ / MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE DONETSK LAW INSTITUTE HANNS SEIDEL FOUNDATION
Съавтор(и)
Стойко Стойков

Младежка визия за развитие на България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Представяне на българската култура по света – перспективи за развитие
Период
05.12.2012 - 05.12.2012 г.
Организатор
Администрация на Президента на Република България

Проекти

(BG05M2OP001-2.016-0005) Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

Период на провеждане
21.04.2024 - 21.04.2024 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
4992951,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики – Фаза 2

Период на провеждане
09.06.2021 - 09.06.2021 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.
Бюджет
46000000,00 лв.

(Договор № B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.10.2019 г.
Форма на участие
Contact person
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Бюджет
559830,35 лв.

(RP-A19/17) Информационното общество и националната сигурност: проблеми и решения

Период на провеждане
06.04.2017 - 06.04.2018 г.
Форма на участие
Млад учен
Финансиран от
МОН по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-B1/17 ) Mеждународното икономическо право – иновации и предизикателства

Период на провеждане
06.04.2017 - 06.04.2018 г.
Форма на участие
Млад учен
Финансиран от
МОН по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставни
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP – A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 3 на МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II

Период на провеждане
21.10.2015 - 30.09.2017 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Тръст за социална инициатива
Бюджет
426741,00 лв.

(SRP-A5/15) ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP-A8/14) „Интеграционни модели на Европейския съюз в пост-съветското пространство”

Период на провеждане
06.01.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
11000,00 лв.

Възможности за лидерство, образование и успех на ромите

Период на провеждане
01.10.2013 - 01.09.2015 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Тръст за социална инициатива
Бюджет
524126,00 лв.

(BG 051 Р0001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2013 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
56000000,00 лв.

(SRP-A4/13) Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(SRP-C4 /13) Участие в Трета Московска юридическа седмица "Кутафинские чтения", октомври 2013, Москва, Русия, и разработване на интердисциплинарен курс от лекции

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.