Avatar

ас. д-р Калоян Методиев

Email: kmetodiev swu.bg


Публикации

British Diplomacy in Bulgaria: 1989 to the Present , Przegląd Geopolityczny 2016: 153-165.
"Заплахи за Европейския съюз от региона на широката Югоизточна Европа" , Ще се разпадне ли Европейският съюз? 2016: 159-167.
Podela Istok-Zapad u EU u kontekstu izbegličke krize , Međunarodna politika 2016: 20-29.
Debata o vojnoj neutralnosti: iskustvo Bugarske , Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi 2016: 76-96.
Bugarsko-hrvatski politički odnosi (1990-2015) , Časopis za suvremenu povijest 2016: 331-353.
Западните Балкани и България (политика, дипломация, сигурност). България: Българско геополитическо дружество, 2016
British Diplomacy in Bulgaria During the Cold War , International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 2015: 1-12.
Уроците на „Южен поток“ , сп. Геополитика 2015: 5-17.
„Арабската икономическа активност в Югоизточна Европа“ , сп. Геополитика 2014: 20-30. (Съавтор/и: Антон Панчев, Марко Марков)
Поколения и възраст в политиката. Българският преход.”, . България: Фабер, 2012
“Възрастовият фактор във Френската революция” , сборник Гражданският протест. Минало, настояще, бъдеще 2012: с. 28-35 .
„Поколения и възраст в историята на политическите идеи“ , Годишник на катедра “Философски и политически науки” 2012: 85-108.
„Младежкото политическо участие в събитията от 1990 и 1997 година” , списание "Политически изследвания" 2011: 133-142.
Bulgarian transition: generational discourse , ТЕМЕ 2010: 463 – 478.
„Младежта в навечерието на демократичните промени – проблемите като отправна точка към специфични поколенски черти на българския преход” , сп.Минало 2010: 77-87.
„Възрастта на лидера” , списание Понеделник 2009: 85-92.
„Младите и политиката”. : НБУ и Асоциацията на франкофоните по политически науки , 2007
Исторически, културни и религиозни аспекти на връзките между поколенията и тяхното значение в съвременния свят , сборник Ейджизмът като проблем – отношения между поколенията 2004: 47-76.

Конференции

"Миграције као безбедносни изазови: Западно-балканска рута"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
БУГАРСКА НА ПУТУ ВЕЛИКЕ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ, ИСКУСТВА И ОЧЕКИВАЊА
Период
10.04.2017 - 12.04.2017 г.
Организатор
Инстут за међународну политику и привреду, фондација Ханс Зајдел (Hanns Seidel Stiftung) и Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Утицај војне неутралности Србије на безбедност и стабилност у Европи

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Дебата о војној неутралности: искуство Бугарске
Период
19.10.2016 - 19.10.2016 г.
Организатор
Института за стратегијска истраживања Министарства одбране,ИМПП и Ханс Зајдел фондације у Србији и у Црној Гори

ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Заплахи за Европейския съюз от района на широката Югоизточна Европа“
Период
27.04.2016 - 28.04.2016 г.
Организатор
Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Българско геополитическо дружество, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози” към ИИОЗ БАН

Газовата геополитика в Югоизточна Европа

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Южен поток - край или ново начало: политически измерения на газовите проекти на Балканите
Период
04.11.2015 - 04.11.2015 г.
Организатор
Българско геополитическо дружество и сп. Геополитика

ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД: ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Запад-Изток в ЕС в контекста на бежанската криза
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

„Изборът“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За и против Шенген
Период
29.04.2015 - 30.04.2015 г.
Организатор
Център по философия и психоанализа на катедра „Философия“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“

Период на провеждане
03.10.2016 - 01.04.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“,
Бюджет
1000000,00 лв.

(ИСА 1) „Идеалният президент през погледа на младите българи“

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.04.2016 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Институт за стратегии и анализи
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051P0001-4.3.04-002) Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски"

Период на провеждане
15.04.2013 - 15.09.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
750000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Външната политика на Георги Първанов по време на първия му мандат като президент(2002-2007)

Студент
Мустафа Сакалиев
Година
2016
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Balkan na posthladnoratovskom raskršću (1989-2016)

Вид
Монография
Издател
Sluzbeni glasnik
Държава
Сърбия
Година
2016
Автор(и)
dr Dragan Đukanović

„ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ИДЕАЛ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
12.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелин Юмерова

„Геополитическата обстановка след края на Студената война (края на ХХ и началото на ХХI век в теориите на Збигнев Бжежински и Самюел Хънтингтън”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
11.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иво Иванов

„Социализмът – икономическа и политическа същност ”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
23.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодор Йорданов

„ Политическа отговорност на правителството”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
16.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Христовa

„Бългaрcкият пoлитичecки eлит”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
01.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марина Овчарова

NOTA BENE – РЕКАПИТУЛАЦИЯ /2010-2015/

Вид
Книга
Издател
УИ “Неофит Рилски“
Държава
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Калоян Методиев